eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ząbki › Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Jana Pawła II w ZąbkachOgłoszenie z dnia 2022-12-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Jana Pawła II w Ząbkach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. ŚW. JANA PAWŁA II

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386375436

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Harcerska 9

1.5.2.) Miejscowość: Ząbki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-091

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp4zabki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp4zabki.szkolnastrona.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Jana Pawła II w Ząbkach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-089432a7-70a8-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471872

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Regulamin korzystania z systemu miniPortal jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi. Natomiast warunki korzystania z ePUAP są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.
5. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia, w szczególności składając ofertę, akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w SWZ oraz Instrukcji użytkownika dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje.
6. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony.
7. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłania danych oraz kodowania i oznaczenia czasu odbioru danych:
a) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
d) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
9. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
10. Identyfikator postępowania dostępny jest na liście wszystkich postepowań na miniPortalu oraz został zamieszczony w niniejszej SWZ.
11. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w niniejszej SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 4 im. św. Jana Pawła II w Ząbkach, 05-091 Ząbki, ul. Harcerska 9.
2) Administrator powołał Inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe: daneosobowe@zabki.pl lub telefonicznie: 783-220-250.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 im. św. Jana Pawła II w Ząbkach.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP4.26.1.01.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Ząbkach.
2. Prognozowana ilość zużycia energii elektrycznej w okresie trwania umowy wyniesie: 89 600 kWh. Podana ilość jest wartością szacowaną na podstawie dotychczasowego zużycia. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii.
3. Zamawiający, w ramach prowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia przekaże niezwłocznie, nie później niż w dniu podpisania umowy, w wersji elektronicznej niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej (jeżeli będzie to wymagane).
4. Szczegółowe dane identyfikacyjne punktu poboru:
a) kod identyfikacyjny PPE: PL_ZEWD-1434000731_04
b) numer licznika / numer ewidencyjny: 00790238
c) nazwa OSD / taryfa OSD: TC760 / C21
d) strefa czasowa całodobowa
e) Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD): PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa.
f) Obecna umowa zawarta z: ENEFIT Sp. z o. o., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa

4.2.6.) Główny kod CPV: 09300000-2 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09310000-5 - Elektryczność

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert: Cena (C) – waga 100%.
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu.
3. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównego elementu składającego się na przedmiot zamówienia.
4. Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na warunkach określonych w niniejszej SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z wymogami art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww. warunek udziału w postępowaniu powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który zrealizuje dostawy, do których realizacji wyżej wskazana koncesja jest wymagana (zgodnie z art. 117 ust. 2 Pzp).
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) Zdolności techniczne lub zawodowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych:
1.1. potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
 AKTUALNA KONCESJA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają, z zastrzeżeniem ust. 4, obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności z uwzględnieniem art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiana umowy może nastąpić w zakresie:
1) zwiększenia zapotrzebowania na przydział mocy – zmiana wartości umowy,
2) zmniejszenia zapotrzebowania na przydział mocy – zmiana wartości umowy,
3) zwiększenia ilości wskazań punktów poboru mocy – zmiana wartości umowy,
4) w przypadku zmiany zapotrzebowania na energię elektryczną Klienta,
5) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
– jeżeli Sprzedawca w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zmian zwróci się w tej sprawie do Kupującego z wnioskiem, w którym wykaże wpływ tych zmian na koszty wykonania umowy przez Sprzedawcę.
3. W związku ze wskazanymi w ust. 2 okolicznościami, które mogą skutkować możliwością zmiany umowy, w tym wysokości wynagrodzenia należnego Sprzedawcy, każda ze stron umowy, w terminie do 30 dnia od dnia zaistnienia powyższych okoliczności, może wystąpić na piśmie do drugiej strony o dokonanie zmiany umowy, w tym odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia. Wniosek strony o zmianę umowy powinien zawierać uzasadnienie. W terminie 14 od otrzymania wniosku druga Strona zobowiązana jest udzielić odpowiedzi na powyższy wniosek. Brak odpowiedzi w powyższym terminie uznaje się za niewyrażenie zgody na zmianę umowy.
4. W przypadku wystąpienia przez Sprzedawcę o zmianę wynagrodzenia podstawą dokonania odpowiednich zmian wynagrodzenia będzie przedstawiona Klientowi kalkulacja kosztów przedstawiająca wpływ zmiany przepisów na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Sprzedawcę. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej kalkulacji.
5. Przed podjęciem decyzji o zmianie wysokości wynagrodzenia Klient dokona weryfikacji kalkulacji, o której mowa w ust. 4. Weryfikacji kalkulacji może dokonać osoba trzecia, działająca na zlecenie Klienta.
6. Zmiana wysokości wynagrodzenia może nastąpić w przypadku zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych związanych z realizacją umowy przekraczających 5% cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez GUS, po upływie 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy oraz nie częściej niż raz na 6 miesięcy od dnia zawarcia aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia. Dla ustalenia wysokości zmiany cen przyjmuje się oddzielne, sześciomiesięczne okresy, przy czym pierwszy sześciomiesięczny okres rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
7. W przypadku ustalenia przez Strony wysokości zmiany, o której mowa w ust. 1, zmiana wysokości wynagrodzenia następuje od chwili złożenia wniosku przez Stronę o zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, o ile została zaakceptowana przez drugą Stronę umowy.
8. Zmiana wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszym paragrafie nie może nastąpić częściej niż raz na 6 miesięcy.
9. Zamawiający dopuszcza zmianę wartości wynagrodzenia w rezultacie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu maksymalnie do 20% szacunkowej wartości umowy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1.
10. Przez zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Sprzedawca zawartego w ofercie.
11. Klient ma prawo do dokonania zmiany grupy taryfowej oraz mocy umownej dla poszczególnych obiektów Klienta w trakcie trwania Umowy. Zmiana umowy w powyższym zakresie nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy i następuje poprzez pisemne powiadomienie Sprzedawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.