eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lwówek Śląski › Przebudowa drogi powiatowej nr 2500D Włodzice Małe-Kotliska o dł. 0,316km w km 1+714-2+030.Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 2500D Włodzice Małe-Kotliska o dł. 0,316km w km 1+714-2+030.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W LWÓWKU ŚLĄSKIM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230826489

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Szpitalna 4

1.5.2.) Miejscowość: Lwówek Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-600

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 756442872

1.5.8.) Numer faksu: 756442872

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@zdp.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdp.powiatlwowecki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2500D Włodzice Małe-Kotliska o dł. 0,316km w km 1+714-2+030.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7740594e-19a4-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471757

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038449/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Przebudowa drogi powiatowej nr 2500D Włodzice Małe -Kotliska o dł. 0,316 km w km 1+714-2+030

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303161/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SI.222-13/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Celem opracowania jest przebudow drogi powiatowej nr 2500D w ramach której przewiduje się:
− roboty rozbiórkowe
− ścinka zawyżonych poboczy
− wycinkę odrostów i samosiewów znajdujących się w pasie drogowym
- wykonanie kanału technologicznego
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni
- wykonanie mijanek o nawierzchni bitumicznej
− wykonanie nawierzchni zjazdów o nawierzchni bitumicznej
− uzupełnienie poboczy z kruszywa łamanego

Opracowanie ma na celu zaprojektowanie remontu drogi, która poprawi warunki ruchu oraz poprawi poziom bezpieczeństwa na omawianej drodze, poprzez wykonanie konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej.
Poza tym przedmiotowa inwestycja poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni będzie miała pozytywny wpływ na obniżenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń do środowiska (płynny przejazd pojazdów, bez gwałtownych hamowań i ruszania po nowej nawierzchni przyczyni się do ograniczenia emisji hałasu i zanieczyszczeń do środowiska).

Zakres opracowania dotyczy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2500D zlokalizowanego na działkach:
dz. nr 437 obręb 0026 Włodzice Małe, jednostka ewidencyjna 021203_5 Lwówek Śląski – obszar wiejski

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 228751,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 301061,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 228751,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: przedsiebiorstwo Robót Drogowych Sp. z.o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 230429430

7.3.3) Ulica: Jałowiec 56,

7.3.4) Miejscowość: Jałowiec 56

7.3.5) Kod pocztowy: 59-800

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 228751,73 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.