eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie VII Kujawsko - Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej pn. "Z głową w chmurach czy pod wiatr czyli o wyzwaniach dla pomocy/polityki społecznej"Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie VII Kujawsko -
Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej pn. „Z głową w chmurach czy pod wiatr czyli o wyzwaniach dla pomocy/polityki społecznej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

1.3.) Oddział zamawiającego: ROPS w Toruniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361502012

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bartkiewiczówny 93

1.5.2.) Miejscowość: Toruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rops@rops.torun.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.rops.torun.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/rops_torun/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


realizacja zadań samorządu w zakresie polityki społecznej

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie VII Kujawsko -
Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej pn. „Z głową w chmurach czy pod wiatr czyli o wyzwaniach dla pomocy/polityki społecznej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29b28701-4df7-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471741

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

„Rodzina w Centrum 3” oraz „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00395002/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DO.2721.16.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i przeprowadzenie VII Kujawsko - Pomorskiego Forum Pomocy Społecznej pn. „Z głową w chmurach czy pod wiatr czyli o wyzwaniach dla pomocy/polityki społecznej. Forum będzie przeznaczone dla ok. 200 uczestników, którymi będą przedstawiciele instytucji pomocy i integracji społecznej oraz systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej województwa kujawsko-pomorskiego, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej z terenu Polski. Będące przedmiotem zamówienia forum jest dwudniowe - minimalna ilość godzin w każdym dniu konferencji to 6 godzin zegarowych. Forum obejmować będzie część plenarną i panelową. Ramowy program forum został zawarty w treści Załącznika nr 1 do SWZ.
W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:
zapewnienia kadry merytorycznej jaka zostanie wskazana przez Zamawiającego po podpisaniu umowy,
skompletowania i dystrybucji materiałów dydaktycznych wśród uczestników forum przekazanych mu przez Zamawiającego,
zrealizowania działań informacyjno - promocyjnych, określonych w SWZ,
zapewnienia warunków lokalowych, w tym sali wykładowej spełniającej wymagania Zamawiającego, określone w treści załącznika nr 1 do SWZ,
zapewnienia usługi gastronomicznej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85320000-8 - Usługi społeczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

79951000-5 - Usługi w zakresie organizowania seminariów

79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 136280,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 186900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 136280,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FILMAR Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 956-19-26-662

7.3.3) Ulica: ul. Grudziądzka 39-43

7.3.4) Miejscowość: Toruń

7.3.5) Kod pocztowy: 87-100

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-14

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 13628000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-11-22 do 2022-11-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.