eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytów › Usługa przygotowania, wydawania i podawania gorących posiłków na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w BytowieOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa przygotowania, wydawania i podawania gorących posiłków na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005311242

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Miła 26a

1.5.2.) Miejscowość: Bytów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 59 822 5101

1.5.8.) Numer faksu: 59 822 5101 w. 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mops-bytow@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: mopsbytow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c811c9ad-7173-11ed-abdb-a69c1593877c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przygotowania, wydawania i podawania gorących posiłków na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c811c9ad-7173-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471736

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00438342/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie,wydawanie i podawanie gorących posiłków na rzecz klientów MOPS w Bytowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471442/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DO.262.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 152777,78 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa przygotowania, wydawania i podawania gorących posiłków na rzecz klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Na podstawie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm., zwana dalej PZP) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie prawne:
Art. 255 pkt 6 PZP
Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu wadliwie podano adres strony internetowej, na której prowadzone będzie postępowanie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.