eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kleszczów › Dostawa produktów spożywczych na potrzeby kuchni w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Kleszczowie - Różne produkty ogólnospożywczeOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa produktów spożywczych na potrzeby kuchni w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Kleszczowie – Różne produkty ogólnospożywcze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KLESZCZOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 592135081

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagodowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Kleszczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-410

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 447313175

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ppskleszczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ppskleszczow.wikom.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów spożywczych na potrzeby kuchni w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Kleszczowie – Różne produkty ogólnospożywcze

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9e0c7ce-717a-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471729

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00084725/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby kuchni w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Kleszczowie z podziałem na 7 części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f9e0c7ce-717a-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej: zamowienia@ppskleszczow.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Złożenie oferty wraz z oświadczeniem i innymi dokumentami wymienionymi w SWZ oraz jej wycofanie odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia dostępnej na stronie https://ezamowienia.gov.pl
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej: zamowienia@ppskleszczow.pl (nie dotyczy składania ofert).
Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie eZamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej: https://ezamowienia.gov.pl
oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Szczegółowe wymagania określa Dział XII
Sposób oraz termin składania i otwarcie ofert

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w Dziale XXII SWZ - Klauzula informacyjna RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w Dziale XXII SWZ - Klauzula informacyjna RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PPSK.2601.3.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa produktów spożywczych na potrzeby kuchni w Publicznym Przedszkolu Samorządowym w Kleszczowie w okresie od 02.01.2023 roku do 30.06.2023 roku: Różne produkty ogólnospożywcze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu zamówienia zostały określone w:
Załączniku nr 1 do SWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
Załączniku nr 2 do SWZ: wzór umowy,
Załączniku nr 3.1. do SWZ: zawierający wykaz zamawianych produktów i ich szacunkową przewidzianą do zamówienia ilość w okresie obowiązywania umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp oraz przedstawi najniższą cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania braku podstaw wykluczenia
z postępowania, o których mowa w Dziale V pkt 2 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, nie będzie wezwany do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia z wyjątkiem przypadków, gdy Wykonawca oferuje rozwiązania równoważne.
W takim przypadku Zamawiający żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeśli Wykonawca nie złoży wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe okażą się nie kompletne zamawiający wezwie do ich uzupełnienia.
Uzupełnieniu podlegają przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie rozwiązań równoważnych, w szczególności tych
o których mowa w art. 101 ust. 5 i 6 ustawy Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składa się:
1. Formularz oferty - wzór załącznik nr 3 do SWZ,
2. Formularz asortymentowo- cenowy - wzór załącznik nr 3.1. do SWZ,
3. Oświadczenie (oświadczenia) z art. 125 ust. 1 Pzp - wzór załącznik nr 4 do SWZ,
4. Oświadczenie (oświadczenia) z art. 117 ust. 4 Pzp (jeżeli dotyczy),
5. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
6. Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 9 Dział III (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp,
o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w Dziale V SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ, składa każdy z Wykonawców. Ponadto, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia określono w projekcie umowy - Załącznik nr 2 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia dostępnej na stronie https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.