eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowo-administracyjnym przy al. Piłsudskiego 12 w TychachOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowo-administracyjnym przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: "ŚRÓDMIEŚCIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276063392

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Marszałka Piłsudskiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Tychy

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-100

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: filip.szulc@srodmiescie.tychy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://srodmiescie.tychy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowo-administracyjnym przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b248b56e-71a7-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471727

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: filip.szulc@srodmiescie.tychy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w następujących formatach danych: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv. Zamawiający zaleca stosowanie plików o rozszerzeniu .pdf
używając formatu kwalifikowanego podpisu PAdES. W przypadku gdy Wykonawca chce załączyć dokument elektroniczny
o rozszerzeniu innym niż ww. wtedy powinien podpisać dokument za pomocą formatu XadES.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku
biurowo-administracyjnym przy al. Piłsudskiego 12 w Tychach w zakresie realizacji etapu I i II:

4.2.6.) Główny kod CPV: 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zdolności zawodowej i technicznej spełnia Wykonawca, który:
1) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, w ramach jednego zamówienia / jednej umowy, których wartość wynosi co najmniej 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) - Załącznik nr 4 do SWZ

2) dysponuje kierownikiem budowy/robót, który posiada stosowne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
b) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
- Zamawiający wymaga aby jedna z powyższych osób pełniła funkcję kierownika budowy.
- Zamawiający wyrażą zgodę na wskazanie jednej osoby posiadającej obie specjalności pod warunkiem sprawowania przez nią również funkcji kierownika budowy.
Należy podać informację na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tą osobą – z wykorzystaniem wzoru stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ

3. Warunki ekonomiczne i finansowe spełnia Wykonawca, który posiada ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlanych i odpowiedzialności cywilnej, deliktowej i kontraktowej w terminie nie później niż 1 dzień przed wejściem na plac budowy do wartości minimum 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) oraz ubezpieczenie od ryzyka prowadzenia robót budowlanych na czynnym obiekcie.

4. Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z póżn. zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wniesione jedynie w pieniądzu, które wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
Nr rachunku bankowego dla wpłat wadium:
ING Bank Śląski:
92 1050 1399 1000 0090 3183 9633
5. Wadium Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98 ust. 1 – 5 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy, o którym mowa w niniejszej umowie w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy:
a) działanie osób trzecich, które uniemożliwiają wykonanie zadań w terminie lub innych zdarzeń mogących negatywnie wpłynąć na termin i jakość wykonanych robót,
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
3. Okoliczności, o których mowa w ust. 2 skutkować mogą wydłużeniem realizacji umowy,
a nie mogą wpływać na jej zakres rzeczowy. Zmiana terminu musi wynikać z okoliczności uzasadniających jego przedłużenie, jej dopuszczalność pisemnie potwierdzi inspektor nadzoru,
a przesunięcie terminu wykonania zamówienia może nastąpić jedynie o ilość dni niezbędną do wykonania i odbioru robót powstałych na skutek ww. okoliczności.
4. Zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy
(np. kierownik robót) jest możliwa jedynie w uzasadnionych przypadkach.
5. Ceny netto określone w ofercie pozostają niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto.
6. Na podstawie art. 439 ust. 1 Ustawy, Strony przewidują zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany wskaźnika cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Przez zmianę wskaźnika ceny materiałów lub kosztów rozumie się jego podwyższenie jak i obniżenie. Wynagrodzenie może ulec zwiększeniu jak i zmniejszeniu.
7. Jeżeli zmiana wskaźnika ceny materiałów lub kosztów, o którym mowa w ust. 8, względem wskaźnika ceny materiałów lub kosztów obowiązującego w miesiącu, w którym była składana oferta, zmieni się
o co najmniej 3%, każda ze Stron uprawniona będzie do wystąpienia z wnioskiem do drugiej Strony
o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. Zmieniona wartość wynagrodzenia, obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Strona wystąpiła z takim wnioskiem. Waloryzacji podlegać będzie zakres robót niewykonanych na dzień złożenia wniosku waloryzacyjnego. Stopień zawansowania realizacji przedmiotu umowy zostanie potwierdzony przez Zamawiającego.

C.D. w informacjach dodatkowych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy warunków zmiany umowy:

8. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6, ustalana będzie na podstawie wskaźnika cen produkcji budowlano - montażowej określonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, narastająco w okresie od miesiąca złożenia oferty do miesiąca złożenia wniosku. Zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpi o połowę obliczonej w ten sposób różnicy cen.
9. Strona może wystąpić z pierwszym wnioskiem, o którym mowa w ust. 7 po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Kolejne wnioski mogą być składane nie częściej niż raz na 3 miesiące.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 6-8 łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, w trakcie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 5% wynagrodzenia Wykonawcy (na dzień zawarcia umowy) określonego w § 8 ust. 1 Umowy.
11. Zmiana wynagrodzenia nastąpi w drodze stosownego aneksu.
12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione, zgodnie z postanowieniami ust. 6-11, zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu z Zamawiającym, do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi,
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
13. Wykonawca, w sytuacji o której mowa ust. 12, zobowiązany jest poinformować pisemnie Zamawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej zmiany. Do zawiadomienia Wykonawca załączy oświadczenie podwykonawcy potwierdzającego terminową zapłatę z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.