eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kowary › "Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie Miasta Kowary w sezonie 2022/2023"Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie Miasta Kowary w sezonie 2022/2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA KOWARY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821598

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Kowary

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-530

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 756439225

1.5.8.) Numer faksu: 757613173

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bok@kowary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowary.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.bip.kowary.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie Miasta Kowary w sezonie 2022/2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9388d0fb-544f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471722

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033328/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Utrzymanie w przejezdności ulic i ciągów dla pieszych na terenie miasta Kowary w sezonie zimowym

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00408732/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WRM.271.96.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 563140,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Postępowanie jest prowadzone pod nazwą:
„Zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników i parkingów na terenie Miasta Kowary
w sezonie 2022/2023”
Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, placów, chodników, parkingów na terenie Gminy Miejskiej Kowary.
Łączna powierzchnia dróg, chodników, placów, ciągów pieszych i parkingów przewidziana do utrzymania w ramach niniejszego zadania wynosi 201.260,40 m2.
Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w trakcie realizacji przedmiotu umowy zapisy ustawy
z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm).
W zakresie zimowego utrzymania będą wykonywane następujące czynności:
1. Mechaniczne i ręczne utrzymanie nawierzchni, w tym odśnieżanie, zwalczanie śliskości na obszarach zgodnych z załącznikiem nr 11 do SWZ.
2. Wykonawca winien być w okresie obowiązywania umowy w stałej gotowości do zimowego utrzymania (gotowości do prowadzenia akcji zimowej). Strony ustalają, że „gotowość do zimowego utrzymania” obejmuje w szczególności:
- utrzymanie stałej, całodobowej gotowości sprzętu specjalistycznego,
- zapewnienie materiału do zimowego utrzymania,
- całodobową gotowość pracowników do prowadzenia akcji zimowej,
3. Na wskazanych przez Zamawiających ciągach pieszych Wykonawca zobowiązany jest do ustawienia 20 pojemników na piasek.
4. Do zwalczania śliskości stosowane będą materiały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 230, poz. 1960).
5. W przypadku temperatur niższych niż -10°C obiekty powinny być oczyszczane
i posypywane materiałami szorstkimi bez udziału środków chemicznych.
6. W przypadku dużej pokrywy śniegu Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego, na telefoniczne zgłoszenie Zamawiającego, wywozu śniegu z ul. 1 Maja i ul. Pocztowej oraz do dwukrotnego wywozu śniegu w okresie obowiązywania umowy z miejsc wskazanych przez Zamawiającego, tj. ul. Ludwika Waryńskiego, ul. Stanisława Staszica, ul. Ogrodowa,
ul. Wincentego Witosa, ul. Boczna, ul. Mikołaja Reja, ul. Szkolna, ul. Topolowa, ul. Stefana Batorego.
7. W okresie braku pokrywy śnieżnej i opadów śniegu na Wykonawcy spoczywa obowiązek:
7.1 bieżącego oczyszczania ciągów pieszych, parkingów, placów, chodników, jezdni;
7.2 bieżącego sprzątania i codziennego pilnowania stanu czystości centrum miasta na odcinku:
- codzienne pilnowanie stanu czystości i w razie potrzeby zamiatanie oraz zbieranie nieczystości z ul. Pocztowej, ul. 1 Maja z Placem Franciszkańskim i ul. Władysława II Jagiellończyka oraz terenów zielonych i ciągów komunikacyjnych pomiędzy ul. Pocztową
i „Bulwarem nad Jedlicą” włącznie.
- ul. Władysława II Jagiellończyka (łącznie z powierzchnią zieloną pomiędzy
ul. Władysława II Jagiellończyka a ul. Henryka Sienkiewicza wraz ze schodami),
- ul. Pocztowa (łącznie z powierzchnią pomiędzy „Bulwarem nad Jedlicą” a ul. Pocztową).
8. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego odgarniania śniegu przy wpustach ulicznych kanalizacji deszczowej.
9. Wykonawca zobowiązany jest do udrożnienia sieci kanalizacji deszczowej w momencie roztopów i jej czyszczenia najpóźniej w ciągu 14 dni od daty jej zakończenia.
10. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika pogody w okresie zimowym.
11. Zimowe utrzymanie dróg będących w zarządzie Gminy Miejskiej Kowary prowadzone będzie zgodnie ze standardem I, II i III zimowego utrzymania dróg. Przyjmuje się standardy zimowego utrzymania jedni według zasad określonych w załączniku nr 10 do SWZ.
12. Wykaz ciągów komunikacyjnych objętych przedmiotem zamówienia stanowi załącznik nr 11 do SWZ.
13. Materiał do zimowego utrzymania dróg, placów, chodników i parkingów na terenie miasta Kowary winien zapewnić Wykonawca.
14. Zamawiający ustala, że szacowana ilość świadczenia usługi wynosi łącznie 136 dni
w sezonie 2022/2023
15. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia sprzętu gwarantującego bezawaryjne odśnieżanie, a w przypadku awarii sprzętu uniemożliwiającego realizację usług, podstawienie sprzętu zastępczego na własny koszt.
16. Należy również oczyszczać z zalegającego śniegu obszar pomiędzy chodnikiem a jezdnią, niedopuszczalne jest przesypywanie śniegu z odśnieżanej drogi na chodniki, place postojowe; podczas odśnieżania należy ograniczyć zasypywanie zjazdów, oraz wejść na posesję
17. W przypadku intensywnych, ciągłych opadów śniegu Wykonawca wykonuje co najmniej
3-krotne odśnieżanie wszystkich dróg i chodników,
18. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie dróg, chodników, placów i parkingów
w należytym stanie, tak aby było zapewnione bezpieczne poruszanie się po nich ludzi
i pojazdów.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5940,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 7000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5940,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: E.M.K. Firma Usługowa Maciej Gadzina

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6112170957

7.3.3) Ulica: Kościuszki 115a

7.3.4) Miejscowość: Mysłakowice, Kostrzyca

7.3.5) Kod pocztowy: 58-533

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 807840 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-03-31

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.