eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Reguły › "Przebudowa istniejących przyłączy linii nN oraz budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz z budową monitoringu miejskiego w Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie"Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa istniejących przyłączy linii nN oraz budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz z budową monitoringu miejskiego w Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MICHAŁOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Powstańców Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowość: Reguły

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-816

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@michalowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa istniejących przyłączy linii nN oraz budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz z budową monitoringu miejskiego w Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-97e46b7a-718d-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471654

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022724/27/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.20 Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.michalowice.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.
3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz
Regulaminie ePUAP.
4) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego
regulaminu.
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.
6) Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7) W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal
(Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania nadanym
przez Zamawiającego.
8) Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7 wymaga obowiązkowego poinformowania Zamawiającego o przekazaniu
wiadomości na adres e-mail wskazany w rozdziale I „Zamawiający” (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie jako
nieskuteczne przekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, e-mail wskazanym w rozdziale I – „Zamawiającego” i „Prowadzącego postępowanie” .
9) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e
mail wskazany w ust. 8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
10) Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest GMINA MICHAŁOWICE
05-816 Michałowice, Reguły ul. Aleja Powstańców Warszawy 1. Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w
oparciu o następujące przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Celem
przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie obowiązków ustawowych Urzędu Gminy jako
zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy PZP. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby Urząd Gminy mógł
prawidłowo wypełniać nałożone na nie obowiązki. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu w swoje dane, prawo ich
uzupełniania i
poprawiania. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnieniaswoichdanych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe informacje
dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych w powyższym celu dostępne są w Rozdz. XXVI SWZ „Klauzula informacyjna
RODO”

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lub uzupełnienia swoich danych, co wynika z rozporządzenia RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień
publicznych. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18
ust. 1 rozporządzenia RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. Zasada
jawności, o której mowa w art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z
wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (danych szczególnej kategorii), zebranych w toku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego. Więcej informacji dostępnych jest w Rozdz. XXVI SWZ „Klauzula informacyjna RODO"

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.74.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przyłączy napowietrznych i kablowych istniejącej linii nN oraz budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wraz z budową monitoringu miejskiego w Al. M. Dąbrowskiej w Komorowie, gmina Michałowice.
2. Przedmiotem zamówienia objęte są:
1) Zadanie 1: polegające na przebudowie 30 szt. przyłączy napowietrznych i 17 szt. przyłączy kablowych oraz układanie kabli na odcinku ok. 1100 m we współpracy z PGE.
2) Zadanie 2: polegające na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego obejmującej m.in. układanie kabla ok. 3500 m, przewodu ok. 630 m i montaż 56 szt. słupów
3) Zadanie 3: polegające na budowie monitoringu miejskiego obejmującego m.in. montaż 6 szt. kamer stacjonarnych, 5 szt. kamer obrotowych i układanie kabli ok. 670 m.
3. W Al. Marii Dąbrowskiej rosną drzewa pomniki przyrody objęte nadzorem Konserwatora Przyrody, w związku z tym Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia zobowiązany będzie do wypełnienia postanowień Decyzji WZ.5142.4.2022.PK z dnia 18 05 2022 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie prac prowadzonych w koronach drzew.
4. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest:
1) dla Zadania 1 w Dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarze robót stanowiących załącznik nr 7 do SWZ,
2) dla Zadania 2 w Dokumentacji projektowej, STWiOR i przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ,
3) dla Zadania 3 w Dokumentacji technicznej, STWiOR i przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
5. Oprócz wykonania zakresu prac określonych powyżej do obowiązków Wykonawcy należało będzie również:
1) organizacja i zagospodarowanie miejsca prac,
2) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.),
3) zagospodarowanie ubytku we własnym zakresie,
4) przestrzeganie przepisów BHP.
6. Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.).
7. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, okaże niezbędne atesty, świadectwa (certyfikaty) i inne dokumenty stwierdzające jakość zastosowanych urządzeń i materiałów.
8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i wszelkimi wymogami zawartej umowy na realizacje przedmiotowego zamówienia.
9. Na odcinku prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć wszystkie drzewa i krzewy, które znajdują się w miejscach, gdzie może nastąpić ich uszkodzenie oraz prowadzić prace w sposób ograniczający do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej.
10. Wykonawca zobowiązany będzie do odtworzenia powierzchni biologicznie czynnej oraz do usunięcia uszkodzonych roślin i posadzenia nowych roślin w uzgodnieniu z Referatem Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Michałowice na swój koszt (jeżeli będzie taka potrzeba).
11. Wykonawca we własnym zakresie zabezpieczy odpowiedni sprzęt, który powinien być sprawny technicznie i niezawodny oraz odpowiednio przystosowany do realizowania zamówienia. Sprzęt powinien posiadać aktualne badania techniczne i świadectwo o dopuszczeniu do ruchu na drogach publicznych (jeżeli dotyczy).
12. Wykonawca przez cały czas realizowania zamówienia jest zobowiązany do dysponowania odpowiednią liczbą personelu. Zamawiający nie będzie uwzględniał przedłużenia terminowego wykonania zamówienia z powodu niedyspozycyjności personelu (absencja pracownicza), jak również awarii sprzętu Wykonawcy. W takich sytuacjach Zamawiający będzie naliczał kary zgodnie z zawartą Umową.
13. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia swoich pracowników i sprzętu w stosowne oznakowanie umożliwiające identyfikację Wykonawcy w czasie prowadzonych prac.
14. Personel Wykonawcy skierowany do realizacji zamówienia w terenie musi posiadać ubranie ochronne z logo (nazwą) firmy Wykonawcy i elementami odblaskowymi.
15. Wykonawca realizujący zamówienie przejmie od Zarządcy drogi niezbędny do wykonania robót pas drogowy, składając z wyprzedzeniem odpowiednie dokumenty, pozwalające na wydanie stosownych decyzji.
16. Wykonywane przez Wykonawcę roboty w pasie drogowym nie mogą utrudniać ruchu drogowego.
17. Prowadzone roboty winny być oznakowane zgodnie z instrukcją organizacji ruchu przy robotach remontowych wykonaną przez Wykonawcę na swój koszt.
18. Prace prowadzone muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi bhp, ppoż., i branżowymi, z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także wszelkimi z uzgodnieniami dokonanymi z Zamawiającym w trakcie realizacji prac.
19. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane będą roboty, w czasie ich wykonywania odpowiedzialny jest Wykonawca.
20. Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu prowadzonych prac zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia prac.
21. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U z 2022 r. poz. 699 ze zm.).Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy ma obowiązek poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania na własny koszt powstałych odpadów do utylizacji. Wykonawca ma obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających oddanie odpadów podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i przetwarzania.
22. Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie prac w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na i poza terenem ich prowadzenia, a w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.
23. Wymagania dotyczące zatrudnienia (klauzule społeczne) o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej:
1) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia;
2) Wykonawca przy realizacji przedmiotowego zamówienia zatrudni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres trwania umowy, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1510) osobę/y wykonującą/e czynności: operatora podnośnika oraz czynności montażu urządzeń elektroenergetycznych, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510);
24. TERMIN I WARUNKI GWARANCJI I RĘKOJMI
1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na wykonane roboty oraz zastosowane materiały na okres nie krótszy niż 48 miesięcy od daty odbioru Przedmiotu umowy. Ostateczny okres gwarancji i rękojmi zostanie podany przez Wykonawcę w złożonej ofercie (stanowi kryterium oceny złożonych ofert).
2) Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty odbioru każdego z zadań wykonanych w trakcie umowy.
3) Szczegółowy opis dotyczący gwarancji i rękojmi znajduje się w „Projekcie umowy” stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 220 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: oferta

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o ile podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzi działalność gospodarczą. O zamówienie publiczne mogą również ubiegać się osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a więc nie posiadają wpisu ani do KRS, ani do CEIDG.

2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości: min 1. 000.000,00 zł

Na potwierdzenie spełnienie powyższego warunku należy złożyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości wskazanej przez Zamawiającego; wystawionej w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:

odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 800.000,00. zł. W przypadku ustalenia limitu sumy gwarancyjnej ubezpieczenia na jedno zdarzenie suma ta nie może być niższa niż 800.000,00. zł.

Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku należy złożyć dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

3) Zdolność techniczna lub zawodowa:

a) doświadczenie Wykonawcy:
Wykonawca powinien wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał:
- co najmniej 3 roboty polegające na wykonaniu przebudowy przyłączy napowietrznych i kablowych o wartości min. 900.000,00 zł. łącznie

UWAGA !!! W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa powyżej musi spełniać w całości przynajmniej jeden z Wykonawców.

b) dysponowania osobami:

Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że będzie w stanie skierować do realizacji zamówienia publicznego niżej wymienione osoby:

1) min. 1 osobę (kierownik budowy) posiadający:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
b) uprawnienia SEP w zakresie dozoru instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych tzw. świadectwa kwalifikacji dozorowe „D”,
c) zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawnionego do pracy pod napięciem dla pracowników dozoru (PPN),
2) min. 2 osoby posiadające uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV;
3) min. 2 osoby - elektromonterów posiadające uprawnienia:
a) uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych tzw. świadectwo kwalifikacyjne „E",
b) zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniające do pracy pod napięciem dla elektromonterów (PPN),
c) upoważnienie wydane przez PGE Dystrybucja S.A. do samodopuszczeń do wykonywania prac pod napięciem przy urządzeniach NN eksploatowanych przez Rejon Energetyczny Pruszków.
4) min. 1 osobę do obsługi podnośnika koszowego;
5) min. 1 osobę do obsługi koparki posiadającą uprawnienia określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 583) - uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparki
Zamawiający dopuszcza wykonywanie przez jedną osobę uczestniczącą w realizacji zamówienia kilku funkcji wskazanych powyżej, jednak Wykonawca musi zapewnić przez cały czas realizacji zamówienia odpowiednią liczbę osób personelu zapewniającą terminowe wykonanie zamówienia.
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku należy złożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Do wykazu osób należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Informacje dodatkowe:
W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień budowlanych przez osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi wymaganych uprawnień mając na względzie zakres uprawnień niezbędny do realizacji zamówienia lub jest szerszy.
Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) zgodnie z którymi przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

c) dysponowania sprzętem:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował w celu wykonania zamówienia narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi w niżej wymienionym zakresie:
1) samochodem ciężarowym co najmniej 1 szt.,
2) dźwigiem lub HDS co najmniej 1 szt.,
3) samochodem wyposażonym w podnośnik koszowy co najmniej 2 szt.,
4) samochodem dłużycą do przewozu słupów co najmniej 1 szt.,
5) koparką co najmniej 2 szt.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. 1). W przypadku wykonawców krajowych:
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o ile podmiot ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzi działalność gospodarczą lub zawodową;
2) w przypadku wykonawców zagranicznych:
dokument potwierdzający, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.
2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy
3. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
4. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót- z wykorzystaniem załącznika nr 4 do SWZ.
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy wskazane roboty budowalne te zostały wykonane w sposób należyty.
5. Wykaz osób.
6. Wykaz sprzętu.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale V ust. 2 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców
2) Kosztorysy ofertowe z podanymi cenami jednostkowymi z tabelą elementów scalonych opracowane przez Wykonawcę na podstawie przedmiarów dla każdego zadania oddzielnie;
3) Oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w rozdziale VII ust. 2 SWZ oraz oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VII ust. 1 – jeżeli wykonawca składający ofertę polega na zasobach innych podmiotów;
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy;
5) Pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
6) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez notariusza) oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U z 2020, poz. 346), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;
7) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, bądź kopię dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu potwierdzoną za zgodność z oryginałem (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do składania ofert wnieść wadium w wysokości: 22 000,00 zł,

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy.
5. W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia o którym mowa w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.
6. Zamawiający w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnienie warunku przez Wykonawców.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek udziału jest spełniony jeżeli Wykonawca, ubiegający się o zamówienie wspólnie z innymi wykonawcami, i który dostarcza potencjał na potrzeby spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, ma obowiązek osobiście wykonać tę część zamówienia (kluczowy zakres), dla której te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zmiany postanowień zawartej z Wykonawcą umowy oraz ich warunki określił w „Projekcie umowy”

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-19 12:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-19 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.