eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytów › Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770564574

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Bytów

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wodabytow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodabytow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://bip.wodabytow.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Działalność w obszarze wodociągów i innych usług komunalnych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla spółki Wodociągi Miejskie Bytów Sp. z o.o.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-63545f46-6005-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471639

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00430739/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 01/11/WMBytów

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 722255,43 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup przez Zamawiającego paliw ciekłych
bezpośrednio na stacji paliw dla pojazdów oraz sprzętów budowlanych będących na
wyposażeniu spółki „Wodociągi Miejskie Bytów" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w następujących ilościach (szacowanych): a) olej
napędowy - 85.000 l; b) Etylina 95 - 3.200 l.
2. Zamawiający informuje, że przedstawiona wyżej tabela zawiera szacunkowy, średnioroczny
możliwy zakres zakupu poszczególnych paliw w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości kupionego paliwa + 15 % każdej z
podanych wyżej ilości paliw (wg bieżących potrzeb).
3. Paliwo objęte przedmiotem zamówienia musi spełniać wymagania i normy określone w
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań
jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1680).
4. Rozliczenia za dostarczone paliwo będzie następowało w oparciu o faktycznie zakupione
ilości paliwa i cenę jednostkową obowiązującą w dacie dokonywania zakupu (tankowania),
ustaloną w oparciu o cenę hurtową paliwa zamieszczoną na stronie www.orlen.pl w zakładce
„hurtowa cena paliw” dla oleju napędowego Ekodiesel i benzyny bezołowiowej Eurosuper 95
oraz doliczony procent marży (która może przyjąć również wartość ujemną tj. formę upustu, o
wartość (%) którego zostanie umniejszona cena) podany przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym. W razie udokumentowanego braku informacji o cenie hurtowej na www.orlen.pl z
dnia zakupu, zastosowanie znajdzie cena hurtowa z najbliższego dnia, dla którego umieszczono
cenę, następującego po dniu zakupu (tankowania).
5. W przypadku mniejszej ilości zakupu paliw niż szacowane, Wykonawca nie będzie kierował
roszczeń do Zamawiającego z tego tytułu, z tym że Zamawiający gwarantuje odbiór paliw na
poziomie nie mniejszym niż 50 % opisanych w pkt. 1 ilości.
6. Zamawiający na warunkach określonych we wzorze Umowy dostarczy Wykonawcy wykaz
pojazdów i ich numerów rejestracyjnych upoważnionych do tankowania paliw u Wykonawcy.
7. Pozostałe wymagania odnośnie sposobu realizacji poszczególnych dostaw paliw zostały
określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09132000-3 - Benzyna

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 607144,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 607144,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 607144,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WB TANK sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 842 176 12 90

7.3.3) Ulica: Chełmińska 3

7.3.4) Miejscowość: Udorpie

7.3.5) Kod pocztowy: 77-100

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 607144 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-11-25 do 2023-11-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.