eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krak闚 › 安iadczenie us逝g cateringowych w ramach projektu "Modernizacja Kszta販enia Zawodowego w Ma這polsce II"Og這szenie z dnia 2022-12-01


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝g cateringowych w ramach projektu „Modernizacja Kszta販enia Zawodowego w Ma這polsce II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: WOJEW笈ZTWO MAΜPOLSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351554287

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Basztowa 22

1.5.2.) Miejscowo嗆: Krak闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-156

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Krak闚

1.5.7.) Numer telefonu: 12 63 03 194

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umwm.malopolska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: https://bip.malopolska.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Tak

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝g cateringowych w ramach projektu „Modernizacja Kszta販enia Zawodowego w Ma這polsce II”

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-ad3d5f36-7161-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00471444

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-12-01

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00036545/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.3.5 Us逝gi cateringowe

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki okre郵one w art. 361 ustawy – us逝gi spo貫czne: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zam闚ienie jest wsp馧finansowane ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Ma這polskiego na lata 2014–2020; projekt „Modernizacja Kszta販enia Zawodowego w Ma這polsce II” 10.2 RPO.

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a wykonawcami odbywa si przy u篡ciu:
miniPortalu, kt鏎y dost瘼ny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
ePUAPu, dost瘼nego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej – adres e-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl
Kontakt za po鈔ednictwem systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu nale篡 wpisa „Urz康 Marsza趾owski Wojew鏚ztwa Ma這polskiego”).
Elektroniczna skrzynka podawcza: /947ts6aydy/SkrytkaESP
2. Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do nast瘼uj帷ych formularzy: „Formularz do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Spos鏏 z這瞠nia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zosta w „Instrukcji u篡tkownika”, dost瘼nej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy us逝g administracji publicznej (ePUAP).
2. Maksymalny rozmiar plik闚 przesy豉nych za po鈔ednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
3. Maksymalny rozmiar jednej wiadomo軼i z do陰czonymi plikami, przesy豉nej za po鈔ednictwem poczty elektronicznej e-mail: przetargi@umwm.malopolska.pl wynosi 15 MB

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 1. Klauzule informacyjne z art. 13 i 14 RODO uj皻e s w za陰cznikach nr 1A i nr 1B do swz.
2. Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia przez Wykonawc wraz z ofert o鈍iadczenia o wype軟ieniu obowi您k闚 informacyjnych, przewidzianych w art. 13 oraz je郵i dotyczy art. 14 RODO – o鈍iadczenie jest uj皻e w Formularzu oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EK-IV.272.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Tak

4.1.14.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zam闚ienia:

Zamawiaj帷y uwzgl璠ni wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich u篡tkownik闚, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest 鈍iadczenie us逝g cateringowych polegaj帷ych na zapewnieniu kompleksowego 鈍iadczenia obejmuj帷ego: przygotowanie i dostarczenie potraw, zaserwowanie posi趾闚 przez profesjonaln i kompetentn obs逝g, zapewnienie sto堯w, odpowiedniej zastawy sto這wej i szk豉 oraz dekoracji, w zale積o軼i od rodzaju spotkania oraz rangi go軼i, jak r闚nie uprz徠ni璚ie po realizacji us逝gi.
2. Us逝gi cateringowe b璠 鈍iadczone w ramach organizowanych przez Zamawiaj帷ego spotka/warsztat闚 zwi您anych z realizacj dzia豉 merytorycznych na rzecz ww. projektu odbywaj帷ych si w miejscach wskazanych przez Zamawiaj帷ego zlokalizowanych na terenie Wojew鏚ztwa Ma這polskiego.
3. Spotkania, o kt鏎ych mowa w ust. 2 mog si odbywa jednocze郾ie w tym samym terminie, w kilku miejscach zlokalizowanych na terenie Wojew鏚ztwa Ma這polskiego.
4. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia (SOPZ) stanowi za陰cznik nr 1D do swz i b璠zie on wprowadzony jako za陰cznik do umowy w sprawie zam闚ienia publicznego.
5. Warunki realizacji zam闚ienia zawarte s w postanowieniach umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i tej umowy – wzorze umowy i stanowi za陰cznik nr 1C do swz (zwane s dalej wzorem umowy).
6. Zamawiaj帷y stosownie do dyspozycji wynikaj帷ej z art. 95 ustawy okre郵a, 瞠 nie wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie stosunku pracy os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i w zakresie realizacji zam闚ienia.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 55321000-6 - Us逝gi przygotowywania posi趾闚

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Us逝gi dostarczania posi趾闚

55320000-9 - Us逝gi podawania posi趾闚

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 8 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Ocena ofert w kryterium „Cena brutto wykonania zam闚ienia” zostanie dokonana wed逝g wzoru:
Cena=[(Najni窺za cena wykonania zam闚ienia spo鈔鏚 ofert niepodlegaj帷ych odrzuceniu)/(Cena wykonania zam闚ienia oferty ocenianej)] x 60 pkt
2. Ocena ofert w kryterium „Termin na zg這szenie przez Zamawiaj帷ego zlecenia do Wykonawcy” zostanie dokonana wed逝g zasad:
- 2 dni robocze przed planowan us逝g cateringow – 40 pkt,
- 3 dni robocze przed planowan us逝g cateringow – 20 pkt,
- 4 dni robocze przed planowan us逝g cateringow – 0 pkt,

Maksymalnie za to kryterium mo積a otrzyma 40 punkt闚, minimalnie 0 punkt闚.
W przypadku, gdy w ofercie nie zostanie wskazany 瘸den termin, Zamawiaj帷y uzna 瞠 zg這szenie uczestnik闚 b璠zie nast瘼owa zgodnie z terminem na 4 dni robocze przed planowan us逝g cateringow i oferta otrzyma 0 pkt za to kryterium
Je瞠li wykonawca zaznaczy wi璚ej ni jeden z termin闚 Zamawiaj帷y przyjmie, i Wykonawca zaoferowa d逝窺zy z termin闚 na zg這szenie przez Zamawiaj帷ego zlecenia i oferta otrzyma liczb p[punkt闚 odpowiadaj帷 temu terminowi.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin na zg這szenie przez Zamawiaj帷ego zlecenia do Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
1) warunek udzia逝 w post瘼owaniu zostanie uznany za spe軟iony, gdy Wykonawca wyka瞠 si do鈍iadczeniem w nale篡tym wykonaniu (lub w wykonywaniu – w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch), w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, co najmniej jednej us逝gi, odpowiadaj帷ej swoim rodzajem i warto軼i us逝dze, stanowi帷ej przedmiot zam闚ienia.
Za us逝g odpowiadaj帷 swoim rodzajem i warto軼i us逝dze, stanowi帷ej przedmiot zam闚ienia uwa瘸 si: us逝g cateringow (przygotowywanie, dostarczanie i podawanie posi趾闚) o warto軼i nie ni窺zej ni 3 000,00 z brutto.
Przez us逝g Zamawiaj帷y rozumie jedn umow/zam闚ienie/zlecenie.
Okresy wyra穎ne w latach lub miesi帷ach, o kt鏎ych mowa powy瞠j, liczy si wstecz od dnia w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert w post瘼owaniu.

2) warunek udzia逝 w post瘼owaniu zostanie uznany za spe軟iony, gdy Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje:
a) co najmniej jedn osob przeznaczon do pe軟ienia funkcji kucharza, posiadaj帷 do鈍iadczenie w pracy kucharza przy jednoczesnej obs逝dze co najmniej dw鏂h spotka, konferencji lub innych wydarze, w trakcie kt鏎ych serwowane by造 posi趾i i napoje.
b) co najmniej dwoma osobami przeznaczonymi do pe軟ienia funkcji kelnera, z kt鏎ych ka盥a posiada do鈍iadczenie w obs逝dze co najmniej dw鏂h spotka lub konferencji lub szkole lub innych wydarze, w trakcie kt鏎ych serwowane by造 posi趾i i napoje.
Zamawiaj帷y zastrzega, 瞠 jedna osoba nie mo瞠 by skierowana przez Wykonawc do pe軟ienia wi璚ej ni jednej funkcji.
Osoby wymienione powy瞠j powinny posiada aktualne orzeczenie lekarskie dla cel闚 sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskaza do wykonywania pracy w kontakcie z 篡wno軼i i cz瘰tym kontaktem z ludno軼i.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca do陰cza do oferty sk豉danej w odpowiedzi na og這szenie o zam闚ieniu, o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiaj帷ego Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 3 do swz.
2. Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia przez Wykonawc wraz z ofert o鈍iadczenia, 瞠 Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post瘼owania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835), zgodnie z kt鏎ym: z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych wyklucza si:
1) wykonawc oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisanego na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia豉niu praniu pieni璠zy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisana na list lub b璠帷a takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta豉 wpisana na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawc oraz uczestnika konkursu, kt鏎ego jednostk dominuj帷 w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze郾ia 1994 r. o rachunkowo軼i (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach okre郵onych w rozporz康zeniu 765/2006 i rozporz康zeniu 269/2014 albo wpisany na list lub b璠帷y tak jednostk dominuj帷 od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zosta wpisany na list na podstawie decyzji w sprawie wpisu na list rozstrzygaj帷ej o zastosowaniu 鈔odka, o kt鏎ym mowa w art. 1 pkt 3.
– o鈍iadczenie jest uj皻e w za陰czniku nr 3 do swz.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Zamawiaj帷y wezwie wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, do z這瞠nia w wyznaczonym terminie, nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, aktualnych na dzie ich z這瞠nia:
1. Na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu:
1) w celu potwierdzenia spe軟iania przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, dotycz帷ych zdolno軼i technicznej lub zawodowej, Zamawiaj帷y 膨da nast瘼uj帷ych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
a) wykazu us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych, czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi zosta造 wykonane, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi璚y.
Wykaz us逝g wykonanych stanowi za陰cznik nr 4 do swz.
- Okresy wyra穎ne w latach lub miesi帷ach, o kt鏎ych mowa powy瞠j, liczy si wstecz od dnia w kt鏎ym up造wa termin sk豉dania ofert w post瘼owaniu.
- Je瞠li wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji us逝g wykonywanych wsp鏊nie z innymi wykonawcami, wykaz us逝g wykonanych, o kt鏎ym mowa powy瞠j dotyczy us逝g, w kt鏎ych wykonaniu wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy, a w przypadku 鈍iadcze powtarzaj帷ych si lub ci庵造ch, w kt鏎ych wykonywaniu bezpo鈔ednio uczestniczy lub uczestniczy.
b) wykazu os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i do鈍iadczenia niezb璠nego do wykonania zam闚ienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz os鏏 stanowi za陰cznik 5 do swz.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

1. Wykonawca do陰cza do oferty sk豉danej w odpowiedzi na og這szenie o zam闚ieniu, o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiaj帷ego Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 3 do swz.
2. O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w ust. 1, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia, spe軟ianie warunk闚 udzia逝, na dzie sk豉dania ofert, tymczasowo zast瘼uje wymagane przez Zamawiaj帷ego podmiotowe 鈔odki dowodowe.
3. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚, o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w ust. 1, sk豉da ka盥y z wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
4. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt. 6 ust. 4 swz.
5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby, przedstawia, wraz z o鈍iadczeniem, o kt鏎ym mowa w ust. 1, tak瞠 o鈍iadczenie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powo逝je si na jego zasoby. Wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 3A do swz.
6. Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby na zasadach okre郵onych w art. 118 ustawy sk豉da wraz z ofert, zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚. Zamawiaj帷y zaleca z這瞠nie zobowi您ania wg wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 2C do swz.
7. W celu potwierdzenia, 瞠 osoba dzia豉j帷a w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiaj帷y wymaga od wykonawcy z這瞠nia wraz z ofert odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej lub innego w豉軼iwego rejestru.
8. Wykonawca nie jest zobowi您any do z這瞠nia dokument闚, o kt鏎ych mowa w ust. 7, je瞠li Zamawiaj帷y mo瞠 je uzyska za pomoc bezp豉tnych i og鏊nodost瘼nych baz danych, o ile wykonawca wskaza dane umo磧iwiaj帷e dost瘼 do tych dokument闚.
9. Je瞠li w imieniu wykonawcy dzia豉 osoba, kt鏎ej umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokument闚, o kt鏎ych mowa w ust. 7, Zamawiaj帷y 膨da od wykonawcy pe軟omocnictwa lub innego dokumentu potwierdzaj帷ego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
10. Zapis ust. 9 stosuje si odpowiednio do osoby dzia豉j帷ej w imieniu wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego.
11. Zapis ust. 7 – 9 stosuje si odpowiednio do osoby dzia豉j帷ej w imieniu podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby na zasadach okre郵onych w art. 118 ustawy.
12. Wszelkie pe軟omocnictwa winny by za陰czone do oferty w formie orygina逝 lub urz璠owo po鈍iadczonego odpisu pe軟omocnictwa (notarialnie – art. 96 ustawy z 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie /tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 540 z p騧niejszymi zmianami/), z zastrze瞠niem innych zasad opisanych w niniejszej swz lub wynikaj帷ych z przepis闚 prawa powszechnie obowi您uj帷ego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, mo瞠 polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby na zasadach okre郵onych w art. 118 ustawy.
2. W odniesieniu do warunku dotycz帷ego do鈍iadczenia, wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj us逝gi, do realizacji, kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy (wz鏎 o鈍iadczenia stanowi za陰cznik nr 2B do swz).
4. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego (do oferty nale篡 za陰czy odpowiednie pe軟omocnictwo) chyba, 瞠 w przypadku sp馧ki cywilnej, z umowy tej sp馧ki wynika spos鏏 jej reprezentowania (do stwierdzenia, czego niezb璠ne jest za陰czenie do oferty umowy sp馧ki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane b璠 wy陰cznie z podmiotem wyst瘼uj帷ym, jako pe軟omocnik pozosta造ch. Oferta musi by podpisana w taki spos鏏, by prawnie zobowi您ywa豉 wszystkie podmioty wyst瘼uj帷e wsp鏊nie. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia, ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy.
5. Pozosta貫 s podane w pkt. 5.11) og這szenia.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i tej umowy – wz鏎 umowy zawarty jest w za陰czniku nr 1C do swz.
2. Zamawiaj帷y mo瞠 dokona zmian umowy bez przeprowadzania nowego post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego na podstawie przes豉nek, o kt鏎ych mowa w art. 455 ustawy i ponadto dopuszcza zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie, kt鏎ej dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach okre郵onych we wzorze umowy stanowi帷ym za陰cznik nr 1C do swz.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert za po鈔ednictwem „Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dost瘼nego na ePUAP i udost瘼nionego r闚nie na miniPortalu. Funkcjonalno嗆 do zaszyfrowania oferty przez wykonawc jest dost瘼na dla wykonawc闚 na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 12:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-01-07

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wykonawcy, kt鏎zy:
1) nie podlegaj wykluczeniu z post瘼owania:
a) na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy,
b) na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia
wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835).
2. Zam闚ienie nale篡 wykona w terminie do 8 miesi璚y od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizacj zam闚ienia.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.