eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczebrzeszyn › Remont pomieszczeń i klatki schodowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym będącym w zarządzie trwałym Zespołu Szkół nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie.Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń i klatki schodowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym będącym w zarządzie trwałym Zespołu Szkół nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. DR Z. KLUKOWSKIEGO W SZCZEBRZESZYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 951151748

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamojska 70

1.5.2.) Miejscowość: Szczebrzeszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-460

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 6821024

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zszszcz@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs2szcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń i klatki schodowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym będącym w zarządzie trwałym Zespołu Szkół nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-905503c3-717b-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471410

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00322588/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont pomieszczeń i klatki schodowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym będącym w zarządzie trwałym Zespołu Szkół nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składnie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w postaci miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, i ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal. Wymienione narzędzia zapewniają możliwość zapoznania się z treścią złożonych ofert wyłącznie po upływie terminu na ich składanie.
Kontakt za pośrednictwem systemu ePUAP (w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać „Zespół Szkół Nr 2 im. dr Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie”).
Elektroniczna skrzynka podawcza: /ZS2_Szczebrzeszyn/SkrytkaESP

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Zamawiający przekazuje na stronie prowadzonego postępowania ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie, ul. Zamojska 70, 22-460 Szczebrzeszyn, tel. (84) 682 10 24, email: zszszcz@poczta.onet.pl;
2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: i_tluko@poczta.onet.pl lub telefon pod nr 84 682 10 24 lub pisemnie na adres administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. Zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZS2 271.03.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje remont pomieszczeń i klatki schodowej w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym położonym przy ul. Ogrodowej 14, 22-460 Szczebrzeszyn, będącym w zarządzie trwałym Zespołu Szkół Nr 2 im. dr. Z. Klukowskiego w Szczebrzeszynie.

Przedmiot zamówienia winien być zrealizowany w oparciu o:
1) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, dalej „STWiOR”, stanowiącą załącznik nr 2 do SWZ;
2) Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 3 do SWZ;
3) Obowiązujące przepisy prawa, normy, sztukę budowlaną, wiedzę techniczną.

Do remontu przewidziano klatkę schodową boczną od strony południowej budynku, a także wykonanie prac uzupełniających w celu dokończenia remontu pomieszczeń kuchni.
Zakres prac do wykonania:
1) Roboty demontażowe;
2) Posadzki;
3) Roboty elektryczne;
4) Instalacje wodno-kanalizacyjne i CO;
5) Roboty stolarskie, ślusarskie i malarskie.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należy:
1) Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prac budowlanych, instalacyjnych i montażowych zgodnie ze STWiOR, obowiązującymi przepisami, normami, przepisami BHP i PPOŻ, zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną;
2) Wykonanie przedmiotu zamówienia przy użyciu materiałów własnych, fabrycznie nowych, posiadających stosowne atesty, certyfikaty oraz spełniające normy przewidziane przepisami prawa, wskazanych w STWiOR i przedmiarze robót. Zastosowane materiały muszą być oznaczone zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 poz. 1213) oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.);
3) Zorganizowanie zaplecza robót budowlanych we własnym zakresie i na własny koszt oraz utrzymanie go w należytym porządku;
4) Ponoszenie kosztów wywozu i utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5) Ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody na osobach i w mieniu, jakich może doznać Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem lub z nienależytym wykonywaniem przedmiotu zamówienia;
6) Przestrzeganie wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (PPOŻ i ochrony mienia) i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za pracowników w przypadku szkody powstałej w wyniku prowadzenia robót.

Wykonawca będzie wykonywał prace w warunkach utrudnionych. Prace budowlane powinny być prowadzone w sposób nieutrudniający prawidłowego funkcjonowania schroniska.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
1. Cena ryczałtowa brutto (A) 60%
2. Skrócenie terminu wykonania (B) 20%
3. Okres przedłużonej gwarancji (C) 20%
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną liczbę punktów jaką po uwzględnieniu wagi wszystkich kryteriów może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt = 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu wykonania

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres przedłużonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.
1) Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określił wymagań w zakresie powyższego warunku.
b) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określił wymagań w zakresie powyższego warunku.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł.
d) posiadają zdolność techniczną lub zawodową do należytego wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie pomieszczeń budynku, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.
Zamawiający nie dopuszcza sumowania mniejszych, cząstkowych robót budowlanych objętych odrębnymi umowami lub zleceniami.
Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunków opisanych, powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż zł/PLN, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na zł/PLN przyjmie średni kurs zł/PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 1, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, w zakresie:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, nie mniejszej niż 50 000,00 zł. Przedstawiony dokument musi zawierać informację odnośnie opłacenia przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia wyciągu z rachunku bankowego bądź innego dokumentu, który potwierdzi dokonanie płatności ze przedłożone ubezpieczenie, z zastrzeżeniem, że płatność ta została zrealizowana przed wyznaczonym terminem składania ofert.
2) zdolności technicznej lub zawodowej tj. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Wykaz robót budowlanych stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

Dokumenty wskazane w pkt. 2 należy złożyć na wezwanie Zamawiającego w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym na zasadach określonych w Rozdziale 7 SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Na podstawie art. 281 ust 4 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwóch tysięcy złotych 0/100).

Wykonawcy wnoszą wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 229 z późn. zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem bankowym na konto:
Millennium Bank Nr rachunku: 36 1160 2202 0000 0003 0284 4438. Wniesienie wadium w formie pieniężnej będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W tytule przelewu Wykonawca wpisuje: „Wadium – postępowanie Nr ZS2 271.03.2022”.

Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, jako załącznik do składanej przez Wykonawcę oferty (oryginał wadium może być złożony przez miniPortal wraz z ofertą lub złożony osobno przez ePUAP jednakże tylko w terminie składania ofert). Wadium w jednej z powyższych form:
1) musi zawierać stwierdzenie, że gwarant lub poręczyciel zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SWZ dotyczące wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp, do wysokości pełnej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego;
2) musi wskazywać informacje pozwalające na identyfikację postępowania, którego dotyczy (np. nazwę i numer postępowania).
3) Nie może wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych, od spełnienia których zależy spełnienie świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia.

Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy Pzp.

Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieskuteczny, zostanie odrzucona.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno zawierać m.in.:
1) Jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi;
2) Wskazanie wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;
3) Sprecyzowany zakres umocowania;
4) Upoważnienie dla Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z postępowaniem i/lub dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawców;
5) Podpis prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców składających wspólną ofertę, jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi.

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, jeżeli załączone pełnomocnictwo nie będzie wskazywało inaczej.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej o którym mowa w pkt. 21.1.1. lit. c) SWZ, dopuszcza łączne spełnianie przez Wykonawców niniejszego warunku.

W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, o którym mowa w pkt. 21.1.1. lit d) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W przypadku, o którym mowa w pkt. 6 powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 7 do SWZ.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani na wezwanie Zamawiającego o którym mowa w pkt. 24.1. SWZ, złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 24.2. SWZ. Dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt. 24.2. SWZ, składają wspólnie Wykonawcy ubiegający się o zamówienie.

Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, w sytuacji uzasadnionej zmianą przepisów prawa, wystąpieniem okoliczności nie spowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron umowy, przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) zmian technologii wykonania przedmiotu zamówienia w wyjątkowych przypadkach,
2) zmiany rodzaju materiałów, w przypadku zaprzestania produkcji materiału bądź wycofania lub wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych takich samych lub lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany. Zaproponowane nowe materiały nie mogą powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w umowie oraz nie mogą powodować podwyższenia cen jednostkowych poszczególnych pozycji kosztorysowych,
3) zmiany podwykonawców i zakresu robót powierzonych podwykonawcom,
4) wydłużenia terminu realizacji robót w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót,
5) osób realizujących przedmiot umowy, za uprzednią zgodą Zamawiającego, w formie pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 15:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) W zakresie przedmiotu zamówienia:
Piotr Szklarz, tel.: 603 587 999, e-mail: zszszcz@poczta.onet.pl
2) W zakresie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:
Sławomir Nizioł, tel.: 666 965 804, e-mail: zszszcz@poczta.onet.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.