eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Boguchwała › Dostawa wyposażenia prototypowni w laboratoriach Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych (4 części).Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa wyposażenia prototypowni w laboratoriach Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych (4 części).

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT ENERGETYKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Ceramiki "CEREL" w Boguchwale

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00002058600053

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Techniczna 1

1.5.2.) Miejscowość: Boguchwała

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-040

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 17 87 11 700, +48 507465141

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@cerel.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cerel.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytut Energetyki Instytut Badawczy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prace badawczo-rozwojowe w zakresie ceramiki technicznej oraz wytwarzanie z ceramiki wyrobów mających zastosowanie w przemyśle

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa wyposażenia prototypowni w laboratoriach Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych (4 części).

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5642b67e-716d-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471100

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00055940/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.17 Dostawa wyposażenia prototypowni w laboratoriach Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych (4 części)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Lotnicze Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.1. Wsparcie infrastruktury B+R jednostek naukowych.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://miniportal.uzp.gov.pl/. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej biuro@cerel.pl.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Pan dr inż. Marek Grabowy, biuro@cerel.pl – w zakresie merytorycznym,
Pani Jolanta Szela, biuro@cerel.pl – w zakresie formalnym.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji".

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej biuro@cerel.pl. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania, jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. Szczegółowe informacje nt. środków komunikacji znajdują się w punkcie 12 SWZ (Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami), zamieszczonej na stronie prowadzonego postepowania. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP). Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie niniejszego postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach i jej załącznikach lub w dokumentach i oświadczeniach złożonych w postępowaniu. Przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, Wykonawca przystępując do postępowania jest obowiązany do wykonania działań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: „RODO” wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu. Na tę okoliczność Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, którego treść zawarta jest we wzorze Formularza oferty (załącznik nr 2 do SWZ). Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pana/-i danych osobowych jest Instytut Energetyki – Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (01-330), ul. Mory 8, adres e-mail: instytut.energetyki@ien.com.pl,
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e mail: odo@ien.com.pl lub bezpośrednio w siedzibie Administratora ul. Mory 8, 01-330 Warszawa.
3) Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących Zamawiającego przepisów o archiwizacji.
4) Celem przetwarzania Pana/-i danych osobowych jest udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru Pana/-i oferty jako najkorzystniejszej również realizacja umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi w powyższym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
5) odbiorcami Pana/-i danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem, iż dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa będą udostępniane wyłącznie w celu korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w punkcie 31 niniejszej SWZ i wyłącznie do upływu
terminu na ich wniesienie,
6) Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora dostępu do Pana/-i danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak również nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz załączników,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): cd. punktu powyżej: Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora
ograniczenia przetwarzania Pana/-i danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, przy czym wystąpienie z ww. żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
8) Nie przysługuje Panu/-i prawo:
- do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), w zw. z art. 17 ust. 3 lit. d) w zw. z art. 17 ust. 3 lit. e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych,
- sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych.
9) Pana/-i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu,
10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem
Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej,
11) Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
12) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13/2022/PPv1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia prototypowni w laboratoriach Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych (4 części), w postaci fabrycznie nowych mebli warsztatowych [zwanych dalej: „przedmiotem zamówienia”]. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia ujęte zostały w punkcie 4.2. SWZ.
Dostawa regałów magazynowych lekkich : 25 sztuk.
• Nośność min. 0,5 tony/ poziom
• Wysokość min. 2,5 m
• Ilość poziomów składowania min. 3
• Szerokość min. 1500 mm
Oferowane przedmioty zamówienia muszą być nowe, w najlepszym gatunku, jakości oraz pochodzić z bieżącej produkcji, a także posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia muszą bezwzględnie zgadzać się z wytycznymi Zamawiającego, zawartymi w pkt. 4.2. SWZ. Szczegółowe zadania wykonawcy zostały dookreślone we wzorze umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszej SWZ (dalej jako: „Umowa”). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie : do 70 dni od daty podpisania umowy.
Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny oferty, na zasadach opisanych w punkcie 21. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie dostawy minimum na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem dostawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39131100-0 - Regały archiwalne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i ich znaczenie; kryteria oceny ofert obowiązują dla każdej z części: Cena (C) 80%, Termin realizacji (T) 20%. Zamawiający oceni osobno każdą z części przedmiotu zamówienia. Opis
kryteriów oceny ofert:
A) Zasady przyznawania punktów w kryterium „cena” (C): Cena- oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ oraz umową. Najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem podanym w pkt. 21.3. lit A) SWZ
Cpkt– liczba punktów za kryterium „cena”
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 80,00 pkt.
Zasady dotyczące ceny zostały opisane w pkt. 20 niniejszej SWZ.
B) Zasady przyznawania punktów w kryterium „Termin realizacji” (T)- zamawiający przyzna punkty w tym kryterium, na podstawie liczby dni kalendarzowych, wskazanych przez Wykonawcę w ofercie wg wzoru podanego w pkt. 21.3. lit B) SWZ
Termin realizacji przedmiotu zamówienia należy określić w pełnych dniach. Wartość należy podać liczbowo i słownie. W przypadku rozbieżności w zakresie terminu realizacji podanego liczbowo i słownie, Zamawiający za obowiązujący uzna okres realizacji podany słownie.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia należy obowiązkowo wpisać w formularzu oferty. W przypadku niewpisania nie zostaną Wykonawcy przyznane punkty w tymże kryterium.
Maksymalny termin realizacji, jaki może być wskazany przez Wykonawcę został wskazany przez Zamawiającego w punkcie 6 SWZ dla każdej z części postępowania.
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 20,00 pkt
Ocena końcowa wyliczona zostanie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę w ww. kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: Σ pkt= Cpkt + Tpkt
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów we wskazanych wyżej kryteriach – 100.
Za ofertę najkorzystniejszą w danej części postępowania znana zostanie oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia prototypowni w laboratoriach Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych (4 części), w postaci fabrycznie nowych mebli warsztatowych [zwanych dalej: „przedmiotem zamówienia”]. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia ujęte zostały w punkcie 4.2. SWZ.
Dostawa szafek metalowych – 20 sztuk.
Minimalne wymiary: 1800 x 400 x 500 mm
Wyposażone w drzwi zamykane na klucz.
Oferowane przedmioty zamówienia muszą być nowe, w najlepszym gatunku, jakości oraz pochodzić z bieżącej produkcji, a także posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia muszą bezwzględnie zgadzać się z wytycznymi Zamawiającego, zawartymi w pkt. 4.2. SWZ. Szczegółowe zadania wykonawcy zostały dookreślone we wzorze umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszej SWZ (dalej jako: „Umowa”). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie : do 70 dni od daty podpisania umowy. Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny oferty, na zasadach opisanych w punkcie 21. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie dostawy minimum na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem dostawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i ich znaczenie; kryteria oceny obowiązują dla każdej z części: Cena (C) 80%, Termin realizacji (T) 20%. Zamawiający oceni osobno każdą z części przedmiotu zamówienia.
Opis kryteriów oceny ofert:
A) Zasady przyznawania punktów w kryterium „cena” (C): Cena- oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ oraz umową. Najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem podanym w pkt. 21.3. lit A) SWZ
Cpkt– liczba punktów za kryterium „cena”
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 80,00 pkt.
Zasady dotyczące ceny zostały opisane w pkt. 20 niniejszej SWZ.
B) Zasady przyznawania punktów w kryterium „Termin realizacji” (T)- zamawiający przyzna punkty w tym kryterium, na podstawie liczby dni kalendarzowych, wskazanych przez Wykonawcę w ofercie wg wzoru podanego w pkt. 21.3. lit B) SWZ. Termin realizacji przedmiotu zamówienia należy określić w pełnych dniach. Wartość należy podać liczbowo i słownie. W przypadku rozbieżności w zakresie terminu realizacji podanego liczbowo i słownie, Zamawiający za obowiązujący uzna okres realizacji podany
słownie. Termin realizacji przedmiotu zamówienia należy obowiązkowo wpisać w formularzu oferty. W przypadku niewpisania nie zostaną Wykonawcy przyznane punkty w tymże kryterium. Maksymalny termin realizacji, jaki może być wskazany przez Wykonawcę został wskazany przez Zamawiającego w punkcie 6 SWZ dla każdej z części postępowania.
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 20,00 pkt
Ocena końcowa wyliczona zostanie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę w ww. kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
Σ pkt= Cpkt + Tpkt
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów we wskazanych wyżej kryteriach – 100.
Za ofertę najkorzystniejszą w danej części postępowania znana zostanie oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia prototypowni w laboratoriach Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych (4 części), w postaci fabrycznie nowych mebli warsztatowych [zwanych dalej: „przedmiotem zamówienia”]. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia ujęte zostały w punkcie 4.2. SWZ.
Dostawa szaf warsztatowych – 8 sztuk. O następującej charakterystyce:
-Wysokość: min. 190 cm
-Głębokość min. 50 cm
-Szerokość min. 100 cm
-Nośność półki: min. 80 kg
- Ilość poziomów składowania: min. 3
- Szafa: oparta na cokole, zabezpieczonym przed czynnikami korozji, wykonana w całości z blachy stalowej o grubości min. 1,0 mm.
Oferowane przedmioty zamówienia muszą być nowe, w najlepszym gatunku, jakości oraz pochodzić z bieżącej produkcji, a także posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia muszą bezwzględnie zgadzać się z wytycznymi Zamawiającego, zawartymi w pkt. 4.2. SWZ. Szczegółowe zadania wykonawcy zostały dookreślone we wzorze umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszej SWZ (dalej jako: „Umowa”). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie : do 70 dni od daty podpisania umowy.
Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny oferty, na zasadach opisanych w punkcie 21. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie dostawy minimum na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem dostawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i ich znaczenie; kryteria oceny ofert obowiązują dla każdej z części: Cena (C) 80%, Termin realizacji (T) 20%. Zamawiający oceni osobno każdą z części przedmiotu zamówienia. Opis
kryteriów oceny ofert:
A) Zasady przyznawania punktów w kryterium „cena” (C): Cena- oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ oraz umową. Najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem podanym w pkt. 21.3. lit A) SWZ
Cpkt– liczba punktów za kryterium „cena”
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 80,00 pkt.
Zasady dotyczące ceny zostały opisane w pkt. 20 niniejszej SWZ.
B) Zasady przyznawania punktów w kryterium „Termin realizacji” (T)- zamawiający przyzna punkty w tym kryterium, na podstawie liczby dni kalendarzowych, wskazanych przez Wykonawcę w ofercie wg wzoru podanego w pkt. 21.3. lit B) SWZ
Termin realizacji przedmiotu zamówienia należy określić w pełnych dniach. Wartość należy podać liczbowo i słownie. W przypadku rozbieżności w zakresie terminu realizacji podanego liczbowo i słownie, Zamawiający za obowiązujący uzna okres realizacji podany słownie.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia należy obowiązkowo wpisać w formularzu oferty. W przypadku niewpisania nie zostaną Wykonawcy przyznane punkty w tymże kryterium.
Maksymalny termin realizacji, jaki może być wskazany przez Wykonawcę został wskazany przez Zamawiającego w punkcie 6 SWZ dla każdej z części postępowania.
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 20,00 pkt
Ocena końcowa wyliczona zostanie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę w ww. kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: Σ pkt= Cpkt + Tpkt
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów we wskazanych wyżej kryteriach – 100.
Za ofertę najkorzystniejszą w danej części postępowania znana zostanie oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia prototypowni w laboratoriach Lotniczego Centrum Wdrożeń Ogniw Paliwowych oraz Nowoczesnych Ceramicznych Materiałów Konstrukcyjnych (4 części), w postaci fabrycznie nowych mebli warsztatowych [zwanych dalej: „przedmiotem zamówienia”]. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia ujęte zostały w punkcie 4.2. SWZ.
Dostawa stołów warsztatowych – 4 sztuk. O następującej charakterystyce: wymiary min. wys./szer./gł./ 900x2000x 500
Oferowane przedmioty zamówienia muszą być nowe, w najlepszym gatunku, jakości oraz pochodzić z bieżącej produkcji, a także posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia muszą bezwzględnie zgadzać się z wytycznymi Zamawiającego, zawartymi w pkt. 4.2. SWZ. Szczegółowe zadania wykonawcy zostały dookreślone we wzorze umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszej SWZ (dalej jako: „Umowa”). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w nieprzekraczalnym terminie : do 70 dni od daty podpisania umowy. Termin realizacji stanowi jedno z kryteriów oceny oferty, na zasadach opisanych w punkcie 21. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie dostawy minimum na 3 dni kalendarzowe przed planowanym terminem dostawy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39100000-3 - Meble

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny i ich znaczenie; kryteria oceny ofert obowiązują dla każdej z części: Cena (C) 80%, Termin realizacji (T) 20%. Zamawiający oceni osobno każdą z części przedmiotu zamówienia. Opis
kryteriów oceny ofert:
A) Zasady przyznawania punktów w kryterium „cena” (C): Cena- oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ oraz umową. Najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem podanym w pkt. 21.3. lit A) SWZ
Cpkt– liczba punktów za kryterium „cena”
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 80,00 pkt.
Zasady dotyczące ceny zostały opisane w pkt. 20 niniejszej SWZ.
B) Zasady przyznawania punktów w kryterium „Termin realizacji” (T)- zamawiający przyzna punkty w tym kryterium, na podstawie liczby dni kalendarzowych, wskazanych przez Wykonawcę w ofercie wg wzoru podanego w pkt. 21.3. lit B) SWZ
Termin realizacji przedmiotu zamówienia należy określić w pełnych dniach. Wartość należy podać liczbowo i słownie. W przypadku rozbieżności w zakresie terminu realizacji podanego liczbowo i słownie, Zamawiający za obowiązujący uzna okres realizacji podany słownie. Termin realizacji przedmiotu zamówienia należy obowiązkowo wpisać w formularzu oferty. W przypadku niewpisania nie zostaną Wykonawcy przyznane punkty w tymże kryterium.
Maksymalny termin realizacji, jaki może być wskazany przez Wykonawcę został wskazany przez Zamawiającego w punkcie 6 SWZ dla każdej z części postępowania.
Maksymalna liczba punktów w tym kryterium – 20,00 pkt
Ocena końcowa wyliczona zostanie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę w ww. kryteriach. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
Σ pkt= Cpkt + Tpkt
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów we wskazanych wyżej kryteriach – 100.
Za ofertę najkorzystniejszą w danej części postępowania znana zostanie oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach ustalonych ww. kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w SWZ do postępowania.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
-zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
-uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
-sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
-zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - aktualne na dzień składania ofert.
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust.1ustawy Pzp, tj.:
1) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. - w postaci oświadczenia
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający będzie stosował przesłankę wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przewidziane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwana dalej „UOBN”. - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z uwagi na powyższe, zawiera w treści załącznik nr 3 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału - aktualne na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa powyżej, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia, o którym mowa powyżej stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
2. Pełnomocnictwo (gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, osoba nie figurująca w dokumencie rejestrowym), wskazujące na upoważnienie do złożenia i podpisania oferty w niniejszym postępowaniu, a także okres jego obowiązywania. Sporządzone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów( odpowiednio załącznik nr 3 lub/i 4). Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, tj.: 1) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. W postaci oświadczenia,
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ. Podmiot trzeci, na potencjał którego wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. oraz na podstawie ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia, że oferowane przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego, określone w punkcie 4 SWZ i posiada odpowiednie parametry, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty jego specyfikację techniczną, z
której jednoznacznie będzie wynikać powyższe.
Po stronie oferenta jest obowiązek wykazania spełnienia przez oferowany mebel warsztatowy wszystkich parametrów przedmiotu zamówienia, poprzez złożone dokumenty, jak również posiadane certyfikaty i aprobaty dopuszczające przedmiot zamówienia do użytkowania na terenie RP

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub środki te są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Postanowień pkt powyżej nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami
lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Patrz punkt 9 i 10 SWZ do postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno
ono zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”(załącznik nr 3 do SWZ), składa w części odnoszącej się do braku podstaw do wykluczenia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Natomiast w części odnoszącej się do potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oświadczenie, o którym mowa powyżej składa ten z Wykonawców, który wykazuje spełnianie danego warunku. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zostały zawarte w paragrafie 8 załącznika nr 1 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy.
Wszystkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 454 ustawy Pzp. Poza przypadkami określonymi w innych zapisach umowy
Zamawiający przewiduje wystąpienie dopuszczalnych zmian umowy bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania w zakresie określonym w art. 455 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawarty został w punkcie 4 SWZ- Opis przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający będzie weryfikował przesłankę wykluczenia, o której mowa w ust. 9 UOBN na podstawie: • Wykazów określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 • Listy Ministra właściwego do spraw wewnętrznych obejmującej osoby i podmioty, wobec których są stosowane środki, o których mowa w art. 1 UOBN. • Oświadczenia złożonego przez Wykonawcę. Z uwagi na okoliczność, że wskazane w tirecie jeden i dwa informacje są ogólnie dostępne Zamawiający pobierze je samodzielnie.
3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
6. Treść oferty musi odpowiadać SWZ.
7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
8. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
9. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).
10. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w następujących walutach: złoty polski, euro, dolar amerykański. Wartość oferty w walucie obcej, zostanie przeliczona na złote polskie według kursu średniego danej waluty obcej, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień otwarcia ofert, wskazany w pkt. 19.1. SWZ.
11. Części nie mogą być przez Wykonawcę dzielone. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
12.Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
13. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do ☒ wszystkich części zamówienia/ ☒ kilku części zamówienia/ ☒ tylko jednej części zamówienia.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
16.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.
17. W przypadku wyboru tego samego wykonawcy w kilku częściach niniejszego postępowania, na każdą z części zostanie podpisana odrębna umowa.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.