eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy obwodnicy północnej miasta Stargard w ciągu ul. Hanzeatyckiej, na odcinku od ul. Stralsundzkiej do ul. WieniawskiegoOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy obwodnicy północnej miasta Stargard w ciągu ul. Hanzeatyckiej, na odcinku od ul. Stralsundzkiej do ul. Wieniawskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Stargard

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685734

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Hetmana Stefana Czarnieckiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@um.stargard.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.stargard.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy obwodnicy północnej miasta Stargard w ciągu ul. Hanzeatyckiej, na odcinku od ul. Stralsundzkiej do ul. Wieniawskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8ebb11aa-7175-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00471075

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025772/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy obwodnicy północnej miasta Stargard w ciągu ul. Hanzeatyckiej, na odcinku od ul. Stralsundzkiej do ul. Wieniawskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym oferty oraz wszelkie oświadczenia, dokumenty, wnioski (w tym o wyjaśnienie treści SWZ), pytania i odpowiedzi, zawiadomienia i informacje przekazywane są wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej ON (Open Nexus), zwanej dalej: „Platformą” pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej Open Nexus https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz w instrukcjach zawartych na stronie https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje lub
https://docs.google.com/document/d/1S_1GyJ5TQoDkIwMQKOcKtU31hkOVU3ZEMqrSXyA2g8w/edit#heading=h.6jynaot9cbnq

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Stargardzie jest Prezydent Miasta Stargard. Dane Urzędu: ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17,telefon: 91 578-48-81, e-mail: urzad@um.stargard.pl
2) z inspektorem ochrony danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@um.stargard.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy Pzp oraz Instrukcji Kancelaryjnej, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania liczy się od momentu zakończenia umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− prawo ograniczenia przetwarzania;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
9) Zamawiający informuje o prowadzeniu publicznego rejestru umów, których wartość przekracza 500 zł brutto. W rejestrze zostaną upublicznione dane osobowe w postaci imienia i nazwiska Wykonawcy oraz przedstawiciela Wykonawcy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TZ.271.25.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia:
1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy obwodnicy północnej miasta Stargard w ciągu ul. Hanzeatyckiej, na odcinku od ul. Stralsundzkiej do ul. Wieniawskiego, a w tym:
a) uzyskanie mapy do celów projektowych, obejmującej obszar niezbędny do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej,
b) opracowanie opinii geotechnicznej,
c) opracowanie dwóch różnych koncepcji zagospodarowania terenu w zakresie branży drogowej,
d) zaprojektowanie drogi o długości ok. 650 m, z jezdnią o szerokości 7 m (KR4), obustronnymi chodnikami, ścieżką rowerową, zatokami autobusowymi, przebudową skrzyżowania,
e) zaprojektowanie sieci kanalizacji deszczowej,
f) zaprojektowanie nowego oświetlenia ulicznego,
g) zaprojektowanie pasów zieleni,
h) zaprojektowanie urządzeń przeciwhałasowych w postaci ekranów akustycznych,
i) uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów, decyzji, pozwoleń, oświadczeń, warunków technicznych, opinii i uzgodnień (w tym międzybranżowych) wymaganych przepisami, w tym Prawem Budowlanym, umożliwiających uzyskanie zgody na realizację inwestycji (decyzja ZRID),
j) wykonanie wszelkich innych, niewymienionych powyżej, opracowań i czynności oraz uzyskanie decyzji, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 9 SWZ);

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie projektanta branży drogowej

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób potwierdzenia ich spełnienia:
1) Zdolność techniczna (doświadczenie). O zamówienie ubiegać się może Wykonawca, który wykaże zrealizowanie, w okresie ostatnich pięciu lat od terminu składania ofert, co najmniej dwóch dokumentacji projektowych polegających na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni bitumicznej kategorii ruchu nie mniejszej niż KR4 o długości co najmniej 500 m.
2) Zdolność zawodowa. O zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy dysponują wielobranżowym zespołem projektantów, składającym się z osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej, elektrycznej i instalacji sanitarnych oraz doświadczenie w projektowaniu (po uzyskaniu uprawnień) przez okres minimum 24 miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: brak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz wykonanych usług wraz z dowodami,
b) wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Informacja o doświadczeniu projektanta branży drogowej

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy Zamawiający określa szczególny sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunków udziału w postępowaniu. Warunek zdolności technicznej (doświadczenia) nie podlega sumowaniu – oznacza to, że co najmniej jeden z uczestników konsorcjum (wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) musi wykazać się samodzielnie realizacją wymaganych zamówień co do ilości, zakresu i wartości. Warunek zdolności technicznej nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą zrealizowanie wymaganych ilości robót, ale żaden z nich nie wykonał samodzielnie wszystkich wymaganych robót. Zamawiający uznaje za dostatecznie doświadczonego jedynie tego Wykonawcę, który co najmniej dwukrotnie zrealizował robotę opisaną jako warunek udziału w postępowaniu. Spełnienie warunku doświadczenia przez jednego uczestnika konsorcjum oznacza spełnienie warunku przez całe konsorcjum. Warunek zdolności zawodowej będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą dysponowanie wymaganymi osobami. Możliwa jest zatem sytuacja, w której jeden z wykonawców wykazuje zdolność (doświadczenie) techniczną, a drugi wykonawca wykazuje spełnienie warunku zdolności zawodowej,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania następujących zmian w umowie:
1) zmiana umowy na wniosek Wykonawcy dotyczący przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu powodowana może być jedynie istotnymi okolicznościami, które dotyczyłyby każdego potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. We wniosku Wykonawca podaje przyczynę proponowanej zmiany, wykazuje wpływ zdarzenia na niemożność dotrzymania umownego terminu oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie prac projektowych przez okres … dni lub zwiększenie pracochłonności opracowania co wymagało dodatkowego okresu trwania prac projektowych - … dni). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrując wniosek Zamawiający oceni, czy wystąpiły przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy, dla których konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeśli uzna, że przesłanki wniosku Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu. Pisemny wniosek w sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowiązany jest złożyć na co najmniej 14 dni przed upływem obowiązującego terminu zakończenia zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza aneksowania umowy w sprawie zmiany terminu zakończenia zamówienia po jego upływie. W przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony o czas jaki dane zdarzenie spowodowało wstrzymanie lub zwiększenie zakresu projektowego. Za istotne przyczyny mogące skutkować zmianą terminu uznaje się przykładowo: a) klęski żywiołowe, b) konieczności zaprojektowania usunięcia kolizji z nieujawnionymi sieciami infrastruktury podziemnej, c) trudności związane ze zdiagnozowanymi na etapie projektowania wybitnie niekorzystnymi warunkami geotechnicznymi mającymi istotny wpływ na pracochłonność i zakres czynności projektowych, e) konieczność uzyskania czasochłonnych uzgodnień, których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert, g) istotne zwiększenie zakresu opracowania projektowego mającego wpływ na czasochłonność jego wykonania z uwzględnieniem terminów proceduralnych decyzji i uzgodnień (jeżeli dotyczy), i) inne, niewymienione wyżej istotne przyczyny, zdarzenia i okoliczności mające wpływ na wydłużenie okresu realizacji zamówienia. Dla oceny wniosku Zamawiający bada również czy w trakcie realizacji zamówienia występowały nieuzasadnione przerwy w jego wykonywaniu lub zamówienie było realizowane przy nikłym zaangażowaniu sił i środków - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
2) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia (w przypadku umowy zawartej na okres dłuższy niż 6 miesięcy: Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny kosztów związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 439 ustawy: ryzyko ponoszenia wzrostu kosztów realizowanego zadania powodowane panującymi realiami ekonomicznymi dotyczy obu stron umowy, procedura zmiany wynagrodzenia wszczynana jest na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, podstawa ustalania zmiany wynagrodzenia - wskaźniki cen pobierane z cokwartalnych publikacji GUS „Wskaźniki cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej” - tablica 1, pozycja „Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne”, bazowy, początkowy kwartał, od którego wyliczane będą wskaźniki zmiany cen w kolejnych kwartałów - IV kwartał 2022 r.
3) w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: oferty składane wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej ON (Open Nexus), pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/um_stargard/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-13 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-11

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Kryteria przewidziane dla wyboru oferty najkorzystniejszej

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

pełna o informacja o możliwości zmiany umowa w SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.