eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Płock › Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla potrzeb DPS "Nad Jarem" w Nowym Miszewie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym Miszewie w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla potrzeb DPS „Nad Jarem” w Nowym Miszewie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Płocki

1.3.) Oddział zamawiającego: Zarząd Powiatu w Płocku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016034

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bielska 59

1.5.2.) Miejscowość: Płock

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 267 68 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat.plock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://powiat-plock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla potrzeb DPS „Nad Jarem” w Nowym Miszewie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b63a1dc9-6f67-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470772

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025552/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 "Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Płocku oraz jednostek organizacyjnych powiatu płockiego w 2023 roku"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_plock

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_plock

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferta powinna być:
a) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl, z wyłączeniem złożenia
próbek do oceny kryterium jakości dla Części 1 oraz dla Części 3.
b) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich
przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
Pozostałe informacje zawarte są w Rozdziale IX SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Zamawiający na podstawie art. 65 ust. 1 pkt 4 Pzp odstępuje od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej w zakresie przekazania próbek oferowanych artykułów w Części 1. Dostawa papieru kserograficznego oraz w Części 3. Dostawa artykułów biurowych i piśmienniczych.
Próbki należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego ul. Bielska 59, 09-400 Płock, do
dnia 09.12.2022. roku do godz. 09:00.
Przed złożeniem próbek należy wykonać telefon do Centrum Usług Wspólnych Powiatu Płockiego celem uzgodnienia odbioru próbek przez wyznaczonego pracownika. Nr telefonu: 24 267 67 23. Zamawiający zaleca, aby zapakowane próbki znajdowały się w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach producenta z etykietą handlową. Jeżeli przedłożenie próbek wymaga naruszenia oryginalnego opakowania zbiorczego producenta Zamawiający
dopuszcza przedłożenie próbek oznaczonych etykietami Wykonawcy z nazwą producenta.
Próbki przeznaczone dla danej jednostki ujętej w opisie przedmiotu zamówienia powinny być zapakowane oddzielnie. Wewnątrz opakowania należy umieścić dokładny spis załączonych próbek wraz z informacją której jednostki i której pozycji z opisu przedmiotu zamówienia próbki zostały złożone. Opakowanie powinno zostać opisane w następujący sposób:
Próbki dla ………………………
Nr postępowania: DZP.CUW.262.54.2022
„Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie oraz
Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie w 2023 roku”.
Część ……..
Uwaga: Zamawiający dopuszcza, aby próbki artykułów tego samego rodzaju, które Wykonawca oferuje dla obu jednostek, mogą być przedłożone razem, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dokładnego opisania próbki oferowanego artykułu w sposób wskazujący, dla której jednostki jest oferowany ze wskazaniem pozycji z opisu przedmiotu zamówienia.
Opakowanie zbiorcze opisane jw.
Mając na uwadze art. 107 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe (próbki) o których mowa powyżej nie podlegają uzupełnieniu, ponieważ służą potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert. Brak złożenia próbek, złożenia próbek po terminie określonym w rozdziale XIV pkt 6 SWZ, złożenie próbek w innym miejscu niż wskazane w SWZ bądź złożenie próbek niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Załączniku do opisu przedmiotu zamówienia lub niezgodnych z produktem zaoferowanym w „kolumnie 5 Zestawienie oferowanych artykułów (nazwa artykułu, producent, opis proponowanego artykułu)”, skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Uwaga:
Wykonawcom, przysługuje możliwość zwrotu przedmiotowych środków dowodowych (próbek) na pisemny wniosek.

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.DZP.262.54.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: "Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej "Nad
Jarem" w Nowym Miszewie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym
Miszewie w 2023 roku". Część 1. Dostawa papieru kserograficznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30197644-2 - Papier kserograficzny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
1) Cena - 60% = 60 pkt
2) Jakość - 40% = 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: "Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej "Nad
Jarem" w Nowym Miszewie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym
Miszewie w 2023 roku". Część 2. Dostawa artykułów do archiwizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
Załącznik Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
1) Cena - 60% = 60 pkt
2) Termin dostawy - 40% = 40 pkt
Najkrótszy możliwy termin dostawy wynosi 1 dzień roboczy od dnia otrzymania zlecenia. Najdłuższy możliwy termin dostawy wynosi 4 dni robocze od dnia otrzymania zlecenia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: "Dostawa artykułów biurowych i papierniczych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej "Nad
Jarem" w Nowym Miszewie oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej "Nad Jarem" w Nowym
Miszewie w 2023 roku". Część 3. Dostawa artykułów biurowych i piśmienniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30197000-6 - Drobny sprzęt biurowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
1) Cena - 60% = 60 pkt
2) Jakość - 40% = 40 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
lub kryteriami oceny ofert Zamawiający żąda przedłożenia przez Wykonawcę:
1) zestawienia oferowanych artykułów (nazwa artykułu, producent, opis proponowanego artykułu), na każdą część odrębnie, na którą Wykonawca składa ofertę – sporządzony na podstawie załącznika do opisu przedmiotu zamówienia stanowiący
Załącznik Nr 1 do SWZ.
2) dla Części 1 oraz dla Części 3 próbek oferowanych artykułów biurowych i piśmienniczych, zgodnie z wykazem
znajdującym się w Rozdziale XIX SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy jest
niekompletny, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
2. Przepisu pkt 1 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy (próbki) służy potwierdzeniu zgodności z cechami
lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta
podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składające się na ofertę:
SKŁADANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
a) formularz ofertowy, według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SWZ wraz z formularzem cenowym,
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SWZ,
c) w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo (w formie określonej w pkt 3 Rozdziału
XII SWZ),
d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokument stwierdzający umocowanie do
reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wystawiony przez
upoważniony podmiot w formie elektronicznej lub cyfrowe odwzorowanie dokumentu wystawionego w postaci papierowej
poświadczonego za zgodność cyfrowego odwzorowania odpowiednio przez wykonawcę, wykonawcę wspólnie
ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub notariusza,
e) przedmiotowy środek dowodowy w postaci zestawienia oferowanych artykułów (nazwa artykułu, producent, opis
proponowanego artykułu),
SKŁADANE Z ODSTĄPIENIEM OD UŻYCIA ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
f) przedmiotowy środek dowodowy - próbki oferowanych artykułów dla Części 1 oraz dla Części 3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
1. dokument stwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, wystawiony przez upoważniony podmiot w formie elektronicznej lub cyfrowe odwzorowanie
dokumentu wystawionego w postaci papierowej poświadczonego za zgodność cyfrowego odwzorowania odpowiednio przez
wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia lub notariusza,
2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej składa każdy
z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na zasadach określonych w art. 454 i art. 455 Prawa zamówień publicznych oraz
przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących zmian:
1) Odbiorcy – w przypadku rezygnacji, likwidacji lub zmiany miejsca siedziby, innych zmian organizacyjnych w związku ze
zmianami wprowadzonymi przez Zamawiającego,
2) o których mowa w § 1 ust. 5 projektu umowy,
3) artykułu wskazanego w ofercie Wykonawcy na artykuł o takiej samej lub wyższej jakości w przypadku, gdy na skutek
okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy oferowany artykuł nie będzie dostępny na ogólnodostępnym rynku w chwili
realizacji przedmiotu zamówienia, czego nie można było przewidzieć na etapie realizacji zamówienia, przy zachowaniu
należytej staranności. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować konieczność dokonania takiej zmiany. Zmiana
artykułu może nastąpić jedynie po takiej samej lub niższej cenie niż określona w załączniku do oferty Wykonawcy,
4) wynikających z nowelizacji przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu umowy i które wymagają modyfikacji
umowy, mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_plock

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835) tj.:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisaną na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu
269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.