eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grybów › Wykonanie nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg gminnych w miejscowości Siołkowa, BinczarowaOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg gminnych w miejscowości Siołkowa, Binczarowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRYBÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892268

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jakubowskiego 33

1.5.2.) Miejscowość: Grybów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-330

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminagrybow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminagrybow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/grybow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg gminnych w miejscowości Siołkowa, Binczarowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-638a472f-3fcf-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470645

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005908/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Wykonanie nawierzchni bitumicznych w ciągu dróg gminnych w miejscowości Siołkowa, Binczarowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369691/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IR.ZP.271.22.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu dróg gminnych:
1) droga gminna nr 2157 w miejscowości Siołkowa,
2) droga gminna nr 2 w miejscowości Binczarowa.
2. Zakres robót obejmuje m.in.:
- roboty ziemne,
- remont odwodnienia,
- wzmocnienie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie poboczy.
3. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został określony za pomocą dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 4 do SWZ na którą składają się:
a) Przedmiar robót,
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W niniejszym postępowaniu, w terminie wyznaczonym na składanie ofert, wpłynęły
4 oferty. Oferta nr 1. Usługi Sprzętowe, Andrzej Obrzut, 33-326 Mogilno 93, na kwotę: 651 925,77 zł. Oferta nr 2. ZBD GROUP Sp. z o.o. ul. Jagodowa 61, 33-300 Nowy Sącz na kwotę: 675 007,88 zł. Oferta nr 3. ZIBUD Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. komandytowa, Kamienica 1000, 34-608 Kamienica na kwotę: 535 784,61 zł. Oferta nr 4. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o. ul. Zakole 9, 38-300 Gorlice na kwotę: 590 014,58 zł.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.