eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skierniewice › Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją zadania inwestycyjnego: "Przebudowa/rozbudowa ulic Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha w mieście Skierniewice"Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją zadania inwestycyjnego:
"Przebudowa/rozbudowa ulic Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha w mieście Skierniewice"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD MIASTA SKIERNIEWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000524306

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: RYNEK 1

1.5.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 468345101

1.5.8.) Numer faksu: 468345101

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umskier@um.skierniewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.skierniewice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją zadania inwestycyjnego:
"Przebudowa/rozbudowa ulic Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha w mieście Skierniewice"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-94fab9fa-715d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470120

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017151/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.24 Nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacją zadania inwestycyjnego: "Przebudowa/rozbudowa ulic Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha w mieście Skierniewice"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platforma.logintrade.net/ pod adresem:
https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Zamawiający dopuszcza komunikację, za wyjątkiem złożenia oferty, przy użyciu poczty elektronicznej, pod adresem e-mail:
b.wiercioch@um.skierniewice.pl
z.zagawa@um.skierniewice.pl
w.gessek@um.skierniewice.pl,
Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z zamawiającym w pozostałych obszarach. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oświadcza, że akceptuje warunki korzystania z Platformy Przetargowej, określone w Regulaminie na stronie
https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html
oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy Przetargowej przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Korzystanie z Platformy Przetargowej jest bezpłatne
Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z Platformy Przetargowej opisane są na stronie https://skierniewice.logintrade.net/public/instrukcje/wymagania_techniczne_20210531.pdf
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych: Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie Przetargowej. Wiadomość otrzymuje wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu po kliknięciu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.logintrade.pl w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.logintrade.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu znajdują się w zakładce „Instrukcje użytkowników" na stronie internetowej pod adresem: https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
W przypadku wystąpienia ewentualnych problemów technicznych należy skontaktować się z infolinią firmy Logintrade S.A., tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16).
Ze względu na ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu informacje zawarto w SWZ w Rozdziale XIII i XIV.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): II. SWZ. Obowiązek Informacyjny przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Skierniewice w Urzędzie Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych, powołanym przez Administratora: Inspektor Danych Osobowych, Urząd Miasta Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-00 Skierniewice, e-mail: iod@um.skierniewice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej „ustawa PZP” lub „PZP”) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę PZP;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana;
b) prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (skorzystanie z prawa do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych;
c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawny obowiązek ciążący na administratorze.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.271.76.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Przebudowa/rozbudowa ulic Miedniewickiej, Działkowej, Sybiraków i Starbacicha w mieście Skierniewice".
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego polega na wielobranżowym nadzorowaniu wykonania Robót , koordynacji i rozliczenia inwestycji w tym głównie:
• świadczeniu usług wykonania nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi w poszczególnych branżach w zakresie zgodnym z art. 25 ustawy Prawo Budowlane ; w tym kontrola i dokonywanie rozliczeń budowy;
• sprawdzaniu stosowanych materiałów budowlanych i weryfikowanie dokumentów potwierdzających właściwości użytkowe tych materiałów stosownie do art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz.2351 ze zm.) oraz stosownie do dokumentacji projektowej w tym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;
• sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem obowiązków gwarancyjnych przez Wykonawcę Robót w okresie od dnia podpisania umowy do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi;
• służeniu radą i pomocą Zamawiającemu w szczególności w zakresie opiniowania i rekomendowania rozwiązań i zagadnień technicznych w tym w wsporach z Wykonawcą Robót, osobami i instytucjami trzecimi,
• podejmowaniu działań i informowaniu Zamawiającego o konieczności podejmowania działań zmierzających do mobilizacji Wykonawcy Robót celem terminowej realizacji zadania/inwestycji;
• działaniu na rzecz i w imieniu Zamawiającego w ramach zawartej umowy i obowiązującego prawa, w celu realizacji inwestycji w ramach zabezpieczonych na ten cel środków i w terminach przewidzianych umową z Wykonawcą Robót ;
Nadzór inwestorski sprawując usługę będzie działał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo Budowlane, ustawy o finansach publicznych utrzymując jednocześnie standardy jakościowe zgodne z zatwierdzoną dokumentacją; specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej a także w sposób zapewniający dotrzymanie warunków dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (edycja 2). Szczegółowy zakres usługi zawiera ust. 2 poniżej.
Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych nadzorem został opisany w dokumentacji projektowej w tym specyfikacjach technicznych, które stanowią załącznik nr 8 do SWZ.
2 Zakres usług świadczonych w ramach zamówienia obejmuje:
2.1 Nadzór inwestorski i koordynacja realizacji Robót zgodnie z przepisami i zasadami prawa polskiego i Unii Europejskiej, a także udzielanymi na ich podstawie wytycznymi, w szczególności dotyczącymi procedur i standardów realizacji inwestycji,
Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego w tym zakresie należy w szczególności:
2.1.1 zapewnienie własnych środków i zasobów oraz wykwalifikowanego personelu odpowiedniego dla realizacji przedmiotu zamówienia we wszystkich niezbędnych branżach w tym Inspektorów Nadzoru i specjalistów np. w zakresie zieleni itp.
2.1.2 organizowanie, koordynowanie i uczestniczenie w spotkaniach koordynacyjnych z Wykonawcą Robót oraz w innych spotkaniach dotyczących inwestycji;
2.1.3 współpraca z Wykonawcą Robót i Zamawiającym oraz egzekwowanie od Wykonawcy Robót usuwania usterek i wad a także informowanie Zamawiającego o konieczności egzekwowania od Wykonawcy Robót usunięcia ewentualnych usterek;
2.1.4 dokonywanie analizy poprawności wykonania Robót, w tym również robót zamiennych i dodatkowych (o ile takie będą występowały), w zakresie przepisów prawa, rozwiązań technicznych, zastosowanych materiałów oraz warunków dofinansowania inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (edycja 2);
2.1.5 dokonanie klasyfikacji i podziału środków trwałych zrealizowanej inwestycji;
2.2 Nadzór Inwestorski obejmujący nadzór nad robotami budowlanymi wszystkich branż w całym zakresie inwestycji.
W ramach pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Nadzór Inwestorski jest zobowiązany do wykonywania w szczególności:
2.2.1 pełnego zakresu czynności określonych nadzoru inwestorskiego w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane.
2.2.2 pełnienia funkcji koordynatora Inspektorów Nadzoru w przypadku występowania innych branż przy realizacji inwestycji - zgodnie z art. 27 w/w ustawy Prawo Budowlane;
2.2.3 zapewnienie własnych środków i zasobów oraz wykwalifikowanego personelu w tym posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na budowie zgodnie z obowiązującym prawem i w celu sprawowania nadzoru inwestorskiego; w przypadku konieczności powołania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o specjalności nie wymienionej w SWZ a koniecznego dla prawidłowego i kompletnego sprawowania usługi, Nadzór Inwestorski we własnym zakresie i na własny koszt powoła takiego Inspektora Nadzoru lub innego specjalistę,
2.2.4 nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy zamawiającym a Wykonawcą Robót (zw. Kontraktem) w szczególności, co do zgodności jego wykonania z dokumentacją projektową w tym specyfikacjami technicznymi i zasadami sztuki budowlanej;
2.2.5 nadzorowanie wypełniania obowiązków w zakresie ochrony środowiska, w szczególności: prowadzenia nadzoru w zakresie ochrony środowiska nad realizacją robót budowlanych; monitorowania działań Wykonawcy Robót pod kątem wywiązywania się z obowiązku przestrzegania odpowiednich decyzji, pozwoleń, zezwoleń, norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym m.in. ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U z 2021 r poz. 1973 ze zm.), ustawy o ochronie przyrody (Dz.U z 2022 r poz.916 oraz poz.1726), ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku, i ich naprawie (Dz.U z 2020 r poz.2187), ustawy Prawo wodne (Dz.U z 2021 poz.2233 ze zm.), ustawy o odpadach (Dz.U z 2022 r poz. 699 ze zm.), jak również wymagań Zamawiającego i - w razie stwierdzenia nieprawidłowości - podejmowanie stosownych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany do identyfikowania ewentualnych negatywnych skutków spowodowanych działaniami Wykonawcy Robót w związku z realizacją Robót, w tym m.in.:
a) uciążliwości w postaci hałasu i innych emisji do środowiska,
b) zanieczyszczenia gleby bądź wód powierzchniowych lub gruntowych,,
c) zniszczenia chronionych typów siedlisk przyrodniczych, siedlisk chronionych gatunków fauny i flory i naruszenia innych zasad ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
d) nieprawidłowości w wykonywaniu czynności określonych we właściwych decyzjach oraz postanowieniach dotyczących ochrony środowiska, a stwierdzonych przez Inspektora podczas prowadzenia przez niego nadzoru;
e) nieprawidłowym postępowaniem z wytworzonymi odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi;
2.2.6 nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonania budowy obejmujące w szczególności bieżący nadzór nad przebiegiem budowy oraz czynności formalne i prawne wynikające z zakresu uprawnień Nadzoru Inwestorskiego;
2.2.7 rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie robót z Wykonawcą Robót i osobami lub instytucjami trzecimi.
2.2.8 sprawdzanie zgodności Robót z dokumentacją projektową dla inwestycji;
2.2.9 uczestniczenia w spotkaniach koordynacyjnych i przedstawianie merytorycznego stanowiska w poruszanych kwestiach;
2.2.10 dokonywania rozliczeń wykonanych Robót, pod względem merytorycznym (np. co do ilości, jakości, stosowanych materiałów oraz stosowanej technologii wykonania) i finansowym (np. zgodności z Kontraktem i przepisami obowiązującego prawa, programu z którego Zamawiający uzyskał dofinansowanie, zgodności z zasadami kosztorysowania, stosowanych cen jednostkowych, narzutów) w tym jeśli są robót dodatkowych i zamiennych, w imieniu Zamawiającego;
2.2.11 informowania Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji inwestycji, o występujących odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu wykonywania inwestycji, przekroczeń finansowych;
2.2.12 przygotowywania, sporządzania i dostarczania dla Zamawiającego wszelkich informacji i opinii oraz rekomendacji; dokumentów związanych z realizacją inwestycji w tym z zakresu technicznego i rzeczowo-finansowego;
2.2.13 uczestnictwa w komisjach do stwierdzenia ewentualnych wad w okresie rękojmi oraz nadzór nad naprawami wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji;
2.2.14 Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do składania sprawozdań ( w formie uzgodnionej z Zamawiającym) z realizacji inwestycji na wniosek Zamawiającego oraz będzie informował na bieżąco Zamawiającego o przebiegu prac ewentualnych zagrożeniach i ryzykach w realizacji inwestycji;
2.2.15 poinformowania w imieniu Zamawiającego organu Nadzoru Budowlanego o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, załączając odpowiednie oświadczenia kierownika budowy i inspektorów nadzoru zgodnie z wymogami prawa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane

71311000-1 - Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 PZP, polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego które stanowić mogą nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i będą zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia. Zakres zamówień, o których mowa w art. 214 pkt. 7 Ustawy Pzp oraz warunki na jakich zostaną udzielone określa OPZ. Zamawiający w oparciu o przepisy art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, powierzy ich wykonanie dotychczasowemu wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba ich wykonania i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Zakres ww. usług polegać będzie na zwielokrotnieniu prac będących przedmiotem zamówienia. Dokładny zakres i warunki zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług oraz związane z tym terminy i wynagrodzenia zostaną określone odrębną umową, a decyzja o jego udzieleniu zależna będzie od potrzeb Zamawiającego oraz posiadania przez niego środków finansowych na realizację zadania.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1 Kryterium: cena „C”- waga 60 %
Punktacja od 0 pkt do 60 pkt – najniższa cena 60 pkt pozostałe proporcjonalnie do najniższej ceny.
Do wyliczenia wg wzoru:
Najniższa oferowana cena (Cn)
C = --------------------------------------- x 60 pkt
Cena badanej oferty (Cb)
gdzie:
C – punkty badanej oferty
Cn – najniższa oferowana cena
Cb – cena badanej oferty
1.2 Kryterium: doświadczenie „D”- waga 40 %
Uwaga:
1.2.1 Przyjmuje się, że 1%=1pkt
1.2.2 Maksymalna liczba punktów jaką oferta może uzyskać w tym kryterium wynosi 40pkt.
1.2.3 Kryterium to rozpatrywane będzie na podstawie informacji dotyczących wykonania usług polegających na sprawowaniu Nadzoru inwestorskiego w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert zgodnie z SWZ pkt. VIII ppkt. 1.4.1 i stanowić będzie 1 komplet usług.
1.2.4 Wykonawca jest zobowiązany do wykazania co najmniej jednego kompletu usług. W przypadku wykazania mniejszej ilości kompletów usług, niż min. dopuszczona zgodnie z SWZ, zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z SWZ
1.2.5 Za większą liczbę kompletów usług wykonawca otrzyma większą liczbę punktów przy ocenie ofert. Punkty dla poszczególnych ofert przyznane zostaną według następującej tabeli:
Lp. Liczba kompletów usług Liczba punktów
1 1 komplet usług 20 pkt.
2 2 komplety usług 40 pkt.

1.2.6 W przypadku zaoferowania większej ilości kompletów usług niż maksymalna możliwa do zaoferowania liczba kompletów usług, zamawiający w celu oceny oferty w niniejszym kryterium przyjmie, że wykonawca oferuje 2 komplety usług.
2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów obliczoną wg wzoru: S = C+D
gdzie:
S – łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę
C– liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „cena”
D– liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „doświadczenie”
Wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień publicznych zostanie wybrany do realizacji zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

VIII. SWZ 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:

1.4.1 Doświadczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie usługi Nadzoru Inwestorskiego o wartości minimum 476 000,00 zł brutto każda, polegające na pełnieniu usługi Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie lub przebudowie drogi.

1.4.2 Osób zdolnych do wykonania zamówienia:
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia będzie dysponował co najmniej osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w odpowiednich specjalnościach:
a) inspektorem nadzoru robót drogowych – co najmniej jedna osoba posiadająca od minimum siedmiu lat uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2021.1646 oraz Dz.U. z 2022 r poz. 1616); oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności;
b) inspektorem nadzoru robót sanitarnych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2021 r poz.1646 oraz Dz.U. z 2022 r poz.1616); oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności;
c) inspektorem nadzoru robót elektrycznych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2021.1646 oraz Dz.U. z 2022 r poz. 1616); oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności;
d) inspektorem nadzoru robót telekomunikacyjnych – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(Dz.U.2021.1646 oraz Dz.U. z 2022 r poz. 1616) oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności;
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji inspektora nadzoru z różnych branż.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na podstawie art.58 ustawy Pzp, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp do dołączenia do oferty oświadczenia (zał. nr 10 do SWZ), z którego wynikać będzie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: X. SWZ 4.1 na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia
4.1.1 Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SWZ;
4.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: X. SWZ 4.2 na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu
4.2.1 wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.,
4.2.2 Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia wg załącznika nr 7 do SWZ, że dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

X. SWZ. 1.Do oferty załącznik nr 1 do SWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
a) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ.
c) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt. X.1, c) jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże Zamawiającemu, wraz ze składaną ofertą, dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
d) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, poza dokumentem wskazanym powyżej, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ,
- dokumenty wskazane w Rozdziale X pkt 1 c niniejszej części SWZ lub pełnomocnictwo, w zakresie potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania,


1.1 Do oferty wykonawca załącza również:
Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy):
 Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
 W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
 Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
- Wymagana forma:
• Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
• Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

XVI. SWZ. Wymagania dotyczące wadium

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA nr 81 1020 3352 0000 1402 0193 3969 z dopiskiem RZP.271.76.2022.”
5. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
7. musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP
8. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
9. powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
10. termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
11. w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
12. beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Miasto Skierniewice, ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
13. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
14. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
15. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://skierniewice.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-14 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymagał będzie przed podpisaniem umowy przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia o minimalnej wartości co najmniej równej wartości brutto umowy na cały okres obowiązywania umowy, a w przypadku gdy okres ubezpieczenia wygasa w trakcie obowiązywania umowy kontynuację ubezpieczenia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.