eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Hotelarska usługa noclegowa na terenie Krakowa dla Narodowego Centrum Nauki w okresie styczeń 2023 -grudzień 2023Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Hotelarska usługa noclegowa na terenie Krakowa dla Narodowego
Centrum Nauki w okresie styczeń 2023 –grudzień 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Nauki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 121361537

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Twardowskiego 16

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-312

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ncn.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncn.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wspieranie działalności naukowej w zakresie badań podstawowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Hotelarska usługa noclegowa na terenie Krakowa dla Narodowego
Centrum Nauki w okresie styczeń 2023 –grudzień 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5b3f7043-601f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469961

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00058830/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.12 Hotelarska usługa noclegowa na terenie Krakowa dla Narodowego Centrum Nauki w okresie styczeń 2023 –grudzień 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.sidaspzp.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający korzysta w niniejszym postępowaniu z Platformy SIDAS, która umożliwia Wykonawcy złożenie oferty w postępowaniu, a także
komunikację z Zamawiającym. Dostęp do platformy jest dla Wykonawcy bezpłatny. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania. W celu komunikacji z Zamawiającym i złożenia oferty w postępowaniu należy założyć konto na stronie: https://app.sidaspzp.pl/rejestracja/wykonawcaSzczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami zwarte są w Rozdziale 11 SWZ. Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ można przekazywać za pośrednictwem Platformy SIDAS lub na adres: zamowienia.publiczne@ncn.gov.pl Adres elektroniczny Platformy: https://zamowienia.sidaspzp.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie SIDAS:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 1 Mb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć ram min. 3 GB RAM, procesor 1500 MHz lub lepszy, jeden z systemów operacyjnych: Linux Kernel 4.0, Windows 7 i MacOS 10.12 – lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana przeglądarka internetowa w najnowszych wersjach, np.: Firefox, Chrome, Opera,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program do obsługi formatów .pdf np. Acrobat
Reader,f) dopuszczalne formaty przesłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB to: png, jpg, jpeg,gif, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, odt, ods, odp, odf, pdf, zip, rar, 7zip, txt, ath, xml, dwg, xades, tar, 7z,eml, msg,g) czas serwera jest synchronizowany z czasem udostępnionym przez Główny Urząd Miar.2.
Wykonawca składa ofertę w postępowaniu wyłącznie za pośrednictwem Platformy SIDAS, która zapewnia zachowanie integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią
wyłącznie po upływie terminu na ich składanie;3. Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi założyć konto Wykonawcy na Platformie SIDAS. Rejestracji konta Wykonawcy można dokonać na stronie:https://app.sidaspzp.pl/rejestracja/wykonawca Instrukcja zakładania konta na Platformie SIDAS
oraz składania oferty i zasad komunikacji znajduje się w „Instrukcji użytkownika systemu PZP 1.3 –Wykonawca” dostępnej pod adresem: https://sidaspzp.pl/wp-content/uploads/2020/07 Madkom_PZP_wykonawca_1.3.pdf4. Oferta pod rygorem nieważności musi
być sporządzona w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .pdf, doc, .docx;oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.5.Oferta musi być opatrzona podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) działającą w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze albo osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy.6. Tajemnica przedsiębiorstwa - w przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu przekazywane przez Wykonawcę przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku (odpowiednia nazwa pliku).7. Podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, dokumenty, pełnomocnictwo określone w Rozdziale 10 SWZ sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, z
uwzględnieniem rodzajów przekazywanych danych oraz przekazuje w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w Rozdziale 10 SWZ (nie dotyczy oferty),
przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach o których mowa w pkt 7, lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający zrealizował obowiązek informacyjny w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający zrealizował obowiązek informacyjny w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DSO.271.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie hotelarskiej usługi noclegowej na terenie Krakowa dla Narodowego Centrum Nauki w okresie styczeń 2023 – grudzień 2023. Przedmiot zamówienia obejmuje maksymalnie 5969 rezerwacji,

4.2.6.) Główny kod CPV: 55110000-4 - Hotelarskie usługi noclegowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, spośród ofert
złożonych w postępowaniu, które nie zostały odrzucone, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale 19 SWZ. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów po zsumowaniu punktów uzyskanych w kryteriach K1-K2. 2.
Wszystkie obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: kryterium K1 - Cena oferty brutto - waga 80%; kryterium K2 -Warunki anulowania rezerwacji - waga 20%; 4.Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach kryterium, przyjmując zasadę, że 1% =1 punkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Warunki anulowania rezerwacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) W celu wykazania spełnienia powyższego warunku Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania, że dysponuje odpowiednim zasobem w postaci:

− hotelu o standardzie minimum czterogwiazdkowym (****) (kategoryzacja obiektów hotelarskich uzyskana zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2166 z późn. zm.) określonymi w Załączniku nr 1 do rozporządzenia; zlokalizowanym w Krakowie w obszarze zaznaczonym na
mapie zamieszczonej odpowiednio w Załączniku 1 (w promieniu maksymalnie 4 km od siedziby Zamawiającego) oraz
− który posiada co najmniej 150 pokoi jednoosobowych lub łącznie jednoosobowych i dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania, o minimalnym metrażu 17 m2, wyposażone w łazienkę z pełnym węzłem sanitarnym (w łazience musi znajdować się podstawowe wyposażenie do dyspozycji gości, jak: ręczniki, mydło, żel pod prysznic), klimatyzację, telefon, czajnik elektryczny, TV, lodówkę, bezpłatny dostęp do Internetu, przystosowane do pracy biznesowej (wyposażone w biurko lub stół do pracy, odpowiednie oświetlenie miejsca pracy, możliwość podłączenia komputera osobistego bezpośrednio w pokoju) oraz
− posiada połączenie środkami komunikacji publicznej z Dworcem Głównym PKP i Narodowym Centrum Nauki oraz przy założeniu, że przystanek MPK musi być zlokalizowany w odległości drogowej nie większej niż 300 m od hotelu
− zapewnienia możliwości korzystania z parkingu dla gości w odległości drogowej nie większej niż 200 m od obiektu, w którym będą świadczone usługi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Składane wraz z ofertą: 1. zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. (UWAGA: dotyczy sytuacji, w której
Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu udostępniającego zasoby w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) 2. oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, z którego będzie wynikało, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy w przypadku wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia. (UWAGA: dotyczy sytuacji gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie
zamówienia).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ:1) formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ; 2) opis hotelu w którym mają być świadczone usługi wraz z informacją o podstawie dysponowania tym zasobem, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik Nr 7 do SWZ, 3) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu – sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy: także oświadczenia innych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz oświadczenie podmiotów udostępniających zasoby – jeżeli Wykonawca powołuje się na te zasoby);4) (jeżeli dotyczy) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 6 do SWZ, 5) (jeżeli dotyczy) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 6) dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej ofertę do działania w imieniu Wykonawcy – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów formularzu oferty; 7) (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwo, w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika –dotyczy to również przypadków składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, czyli np. uczestników konsorcjum, wspólników spółki cywilnej.
Pełnomocnictwo musi zawierać w swojej treści zakres umocowania oraz jednoznacznie określać czynności do których pełnomocnik jest upoważniony.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie muszą posiadać określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
4. Zamawiający nie określa dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych Wykonawców.
5. Zapisy w SWZ oraz załącznikach dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału
w postępowaniu określone w Rozdziale 6 ust. 1 pkt.4 lit. a) SWZ musi spełniać każdy z wykonawców.
7. Brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców oddzielnie.
8. W przypadku wspólnego wykazywania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
9. Jeżeli w niniejszym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców kluczowych zadań dotyczących realizacji usługi.
11. Po złożeniu oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem wyznaczonym do reprezentowania Wykonawców.
12. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty może nastąpić za zgodą Stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w następujących okolicznościach:
1) przedłużenia okresu na jaki umowa została zawarta w stosunku do okresu, o którym mowa w § 3 ust. 1 w przypadku niewykorzystania maksymalnej liczby rezerwacji, o której mowa w § 1 ust. 3 w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1, przy czym okres o jaki w takim przypadku zostanie przedłużony czas trwania umowy nie przekroczy 3 miesięcy.
2) zmian związanych ze zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy;
3) zmiany podwykonawców, w szczególności zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana umowy odbywa się na zasadach określonych w § 8;
4) zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT, cena jednostkowa brutto zostanie zmieniona odpowiednio do zmian wysokości podatku VAT i będzie obowiązywać od dnia wejścia w życie zmienionej stawki VAT, cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian;
5) zmiany rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 4
6) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów zawiązanych z realizacją zamówienia na podstawie art. 439 ustawy Pzp, na zasadach określonych w § 12.
2. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części przedmiotu umowy, w przypadku, gdy w trakcie obowiązywania Umowy doszło do zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w innych postanowieniach Umowy ustala się następujące zasady wprowadzania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2:
1) w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Wykonawca, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia podstawy do zmiany, a w szczególności wejścia w życie nowych przepisów lub podpisania aneksu w zakresie dotyczącym przedłużenia okresu trwania umowy, może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. W przypadku zmian dotyczących zmiany wynagrodzenia wraz z wnioskiem, Wykonawca będzie zobowiązany pisemnie przedstawić Zamawiającemu szczegółową kalkulację uzasadniającą wzrost kosztów, wynikający ze zmiany w/w przepisów. Jeżeli pomimo, Wykonawca we wskazanym wyżej terminie nie zwróci się do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia, Zamawiający uzna, iż zmiany przepisów nie mają wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;
2) Zamawiający dokona analizy wniosku w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jego otrzymania. Zamawiający ma możliwość żądać od Wykonawcy przedłożenia dodatkowych wyjaśnień i dowodów odnośnie wniosku, w szczególności w przypadku, jeżeli uzna, że przedstawiona kalkulacja nie potwierdza wzrostu kosztów wykonania zamówienia, w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę;
3) zmiana umowy nastąpi po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego na zmianę oraz po podpisaniu aneksu do umowy i może dotyczyć wyłącznie niezrealizowanej jeszcze części umowy.
4. Zmiany do umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając w formie pisemnej wniosek do drugiej Strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy SIDAS dostępnej pod adresem: https://zamowienia.sidaspzp.pl, logując się na uprzednio założone konto

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 specustawy sankcyjnej, zastrzega, w toku prowadzonego postępowania, możliwość samodzielnego weryfikowania aktualności listy sankcyjnej, o której mowa w art. 2 pkt 1 ustawy sankcyjnej (dostęp pod adresem: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami ), czy też weryfikacji ogólnodostępnych rejestrów, w tym Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego oraz w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (dostęp pod adresem: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający będzie żądał innych koniecznych dokumentów i oświadczeń, w szczególności poświadczonego przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wyciągu z księgi udziałów (art. 188 KSH) lub rejestru akcjonariuszy (art. 328(1) KSH).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.