eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługi ochrony fizycznej osób i mienia nieruchomości należącej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w ŁodziOgłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi ochrony fizycznej osób i mienia nieruchomości należącej do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472077793

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Praussa 4

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 94-203

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.7.) Numer telefonu: . 42 664 80 50

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lodz.oke.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: komisja.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469747

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00460699/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 2)

Przed zmianą:
Czas dojazdu mobilnej grupy interwencyjnej

Po zmianie:
Termin płatności

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r.
o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 ze zm.).
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże ze osoby skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia i odpowiedzialne za świadczenie usług ochrony posiadają wpis na listę osób kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum wykonał należycie co najmniej 2 usługi ochrony osób
i mienia z których każda trwała co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy, o wartości nie mniejszej niż w okresie rocznym 120. 000, 00 PLN brutto każda.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedstawi aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r.
o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 ze zm.).
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum wykonał należycie co najmniej 2 usługi ochrony osób
i mienia z których każda trwała co najmniej 12 miesięcy w ramach jednej umowy, o wartości nie mniejszej niż w okresie rocznym 120. 000, 00 PLN brutto każda.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
2.1. aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 ze zm.).
2.2. wykaz osób, potwierdzający warunek opisany w Rozdz. VIII pkt d ppkt 1, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 4;
2.3. wykaz usług, potwierdzający warunek opisany w Rozdz. VIII pkt d ppkt 2 wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5;

Po zmianie:
2.1. aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995 ze zm.).
2.2. wykaz usług, potwierdzający warunek opisany w Rozdz. VIII pkt d ppkt 2 wraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5;

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-05 13:00

Po zmianie:
2022-12-07 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-05 14:00

Po zmianie:
2022-12-07 14:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-01-03

Po zmianie:
2023-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.