eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › "Całodobowa usługa ochrony fizycznej, mienia, budynków i terenu wraz z monitoringiem oraz grupą interwencyjną w 6 Centrach Sieci Badawczej Łukasiewicz - Poznańskiego Instytutu Technologicznego"Ogłoszenie z dnia 2022-12-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Całodobowa usługa ochrony fizycznej, mienia, budynków i terenu wraz z monitoringiem oraz grupą interwencyjną w 6 Centrach Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - POZNAŃSKI INSTYTUT TECHNOLOGICZNY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 386566426

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Ewarysta Estkowskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-755

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: komisjaprzetargowa@pit.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pit.lukasiewicz.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi doradcze , badania

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Całodobowa usługa ochrony fizycznej, mienia, budynków i terenu wraz z monitoringiem oraz grupą interwencyjną w 6 Centrach Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21080ac6-6bd3-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469479

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pit

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pit

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w
ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r.
poz. 344). Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują poprzez platformę, dostępną pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pit .W przypadku awarii platformy, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za
pośrednictwem poczty elektronicznej – email: komisjaprzetargowa@pit.lukasiewicz.gov.pl Regulamin korzystania z Platformy
Zakupowej znajduje się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1 regulamin. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z rozdziałem XXVIII SWZ - PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PRZ/00045/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Całodobowa usługa ochrony fizycznej, mienia, budynków i terenu wraz z monitoringiem oraz grupą interwencyjną w 6 Centrach Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do SWZ. W skład podmiotów wchodzą:
1. Łukasiewicz-PIT – Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii, ul. Estkowskiego 6,
2. Łukasiewicz-PIT – Centrum Transformacji Cyfrowych, ul. Estkowskiego 6,
3. Łukasiewicz-PIT – Centrum Obróbki Plastycznej, ul. Jana Pawła II 14,
4. Łukasiewicz-PIT – Centrum Technologii Drewna, ul. Winiarska 1,
5. Łukasiewicz-PIT – Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej, Starołęcka 31,
6. Łukasiewicz-PIT - Centrum Pojazdów Szynowych, ul. Warszawska 181,

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia tzw. „prawa opcji” w przypadku gdy zapotrzebowanie będzie większe niż wstępnie zdeklarowane. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji poprzez zwiększenie ilości rbh o 20 % od zamówienia podstawowego tj:
1. Łukasiewicz-PIT – Centrum Logistyki i Nowoczesnych Technologii oraz Centrum Transformacji Cyfrowych, ul. Estkowskiego 6 Poznań: ilość rbh: zamówienie podstawowe 9900 – ewentualne prawo opcji – 1980.
2. Łukasiewicz-PIT - Centrum Obróbki Plastycznej, ul. Jana Pawła II 14, Poznań :ilość rbh: zamówienie podstawowe 5328 – ewentualne prawo opcji - 1066.
3. Łukasiewicz-PIT - CentrumTechnologii Drewna, ul. Winiarska 1, Poznań :ilość rbh: zamówienie podstawowe 6756 – ewentualne prawo opcji – 1351.
4. Łukasiewicz-PIT – Centrum Technologii Rolniczej i Spożywczej, Starołęcka 31,Poznań : ilość rbh: zamówienie podstawowe 17520 – ewentualne prawo opcji - 3504.
5. Łukasiewicz-PIT – Centrum Pojazdów Szynowych, ul. Warszawska 181, Poznań :ilość rbh: zamówienie podstawowe 17280 – ewentualne prawo opcji – 3456.
albo przedłużenie terminu trwania umowy o 20 % wartości zamówienia podstawowego.

2. Zamawiający o ewentualnym prawie opcji poinformuje Wykonawcę stosownym pismem dwa tygodnie przed ewentualną potrzebą.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość wznowienia zamówienia. Wznowienie zamówienia odnosi się do przedmiotu zamówienia wskazanego w Rozdziale III pkt 1 wraz z prawem opcji , które polegają na powtórzeniu zamówienia o tym samym lub podobnym przedmiocie. Wznowienia nie wymagają zmiany umowy i dotyczą umów zawartych na czas określony, które zgodnie z warunkami w nich zawartymi na podstawie decyzji Zamawiającego podlegają przedłużaniu na kolejny okres.
Zamawiający o ewentualnym wznowieniu poinformuje Wykonawcę stosownym pismem miesiąc przed końcem pierwotnej umowy.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Maksymalna łączna liczba punktów, którą Wykonawca może uzyskać to
100 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów:
• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. posiada:
a) aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2020 poz. 838 ze zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
b) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, wymagane przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U.2013r. poz. 1550);

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz minimum dwóch usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. ochrony kompleksów biurowych o powierzchni nie mniejszej niż 11 700 m2 każda, a wartość każdej z usług w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy wyniosła minimum 300 000,00 zł netto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 8 do SWZ.
• Zamawiający na potwierdzenie spełniana tego warunku wymaga by Wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej 2 pracowników wchodzących w skład grupy interwencyjnej posiadających poświadczenia bezpieczeństwa osobowego i zaświadczenia o przeszkoleniu przez osobę upoważnioną Wykonawcy, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą „zastrzeżone” oraz posiadało niezbędne przeszkolenie w zakresie pracownika ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182 poz. 1228 z późn. zm) oraz informacje o podstawie do dysponowania osobami - załącznik nr 9 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1 stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępując wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
c) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia określonych w Rozdziale XI pkt 1a SWZ-załącznik nr 7 do SWZ.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. b powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualne uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej tj. aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2020 poz. 838 ze zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia;
b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, wymagane przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U.2013r. poz. 1550);
c) wykaz minimum dwóch usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. ochrony kompleksów biurowych o powierzchni nie mniejszej niż 11 700 m2 każda, a wartość każdej z usług w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy wyniosła minimum 300 000,00 zł netto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 8 do SWZ;
d) wykaz osób - Zamawiający na potwierdzenie spełniana tego warunku wymaga by Wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej 2 pracowników wchodzących w skład grupy interwencyjnej posiadających poświadczenia bezpieczeństwa osobowego i zaświadczenia o przeszkoleniu przez osobę upoważnioną Wykonawcy, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych opatrzonych klauzulą „zastrzeżone” oraz posiadających niezbędne przeszkolenie w zakresie pracownika ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 182 poz. 1228 z późn. zm). oraz informacje o podstawie do dysponowania osobami – załącznik nr 9 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi (w zależności co jest przedmiotem postępowania), wykonają poszczególni wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały określone w §7 Projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pit

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

ze względu na ograniczenia formularza, szczegółowe informacje zawarte są w SWZ i załącznikach.
1. Niniejsze postępowanie przetargowe jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm), zwanej dalej także „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym z możliwymi negocjacjami na podstawie art. 275 pkt 2 w związku z art. 359 ust. 2 ustawy Pzp.
2.Na podstawie art. 96 ust.2 pkt 2 lit.e Zamawiający wymaga zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Łączna miesięczna ulga z tytułu odpisu na PFRON, którą uzyska Zamawiający nie może być mniejsza niż 20% wartości nabywanej usługi.
3. Do wykonania przedmiotu Umowy w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia kierowani wyłącznie będą pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę. Wymóg ten dotyczy również podwykonawców.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.