eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chrzanów › "Organizacja wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli małopolskich Jednostek Samorządu Terytorialnego do Francji na Targi MIPIM w Cannes w terminie 14-17 marca 2023 r."Ogłoszenie z dnia 2022-12-01

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Organizacja wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli małopolskich Jednostek Samorządu Terytorialnego do Francji na Targi MIPIM w Cannes
w terminie 14-17 marca 2023 r.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: AGENCJA ROZWOJU MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356905372

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 5

1.5.2.) Miejscowość: Chrzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-500

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@armz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.armz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Organizacja wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli małopolskich Jednostek Samorządu Terytorialnego do Francji na Targi MIPIM w Cannes
w terminie 14-17 marca 2023 r.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aa834ae0-70a1-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469180

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski. Nr projektu: RPMP.03.03.01- 12-0063/20

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Z
zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdziale XI SWZ oraz w ust. 2 i w ust. 4 VII rozdziału SWZ, komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj.:
1) poczty elektronicznej - adres e-mail: k.szlachcic@armz.pl
2) Platformy zakupowej - https://e-propublico.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w celu prowadzenia
postępowania, zawarcia umowy oraz realizacji umowy jest Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej
S.A., z siedzibą w Chrzanowie (32-500) przy ul. Grunwaldzkiej 5, NIP: 6282088858, REGON:
356905372, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000225451;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
pod adresem: nedzaodo@interia.pl;
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia
niniejszego postępowania;
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a przede wszystkim na podstawie
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt
oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią
inaczej;
6. Obowiązek podania danych osobowych osoby, której dane dotyczą bezpośrednio przez tę osobę jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
8. Osoby, której dane dotyczą posiadają:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że
przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ARMZ.271.4.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja wyjazdu studyjnego dla przedstawicieli małopolskich Jednostek Samorządu Terytorialnego na Targi MIPIM w Cannes w terminie 14-17 marca 2023 r. w ramach projektu „Realizacja kompleksowego projektu obejmującego wsparcie małopolskiej branży kreatywnej i ICT na rynkach międzynarodowych, oraz wsparcie JST w pozyskiwaniu inwestorów”. Zamówienie obejmuje wykonanie całej usługi, w tym przygotowanie, nadzór i koordynację wyjazdu, organizację transportu lotniczego, organizację transportu osób w miejscu targów, wyżywienie uczestników, organizację zakwaterowania wszystkich uczestników targów wraz ze śniadaniem, ubezpieczenie, organizację seminariów, usługi tłumaczeniowe zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55120000-7 - Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)

63000000-9 - Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży

55000000-0 - Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

79540000-1 - Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-03-18

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Punkty przyznawane za podane kryteria będą naliczone według następującego wzoru:
Nr kryterium Wzór
1 Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga (100%), gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
2. Wynik oferty = liczba punktów w kryterium „cena”
3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, czyli ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty uzyskały taką samą liczbę
punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż
zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa tłumaczenia strony internetowej.
Przetłumaczenie polskiej wersji strony internetowej zawierającej informacje o terenach inwestycyjnych małopolski. Tłumaczenie z języka polskiego na język francuski.
Tłumaczenie obejmuje tłumaczenie strony głównej oraz wszystkich zakładek znajdujących się na stronie.
ADRES STRONY INTERNETOWEJ DO PRZETŁUMACZENIA: HTTPS://INWESTUJWMALOPOLSCE.EU/

4.2.6.) Główny kod CPV: 79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-02-14

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Punkty przyznawane za podane kryteria będą naliczone według następującego wzoru:
Nr kryterium Wzór
1 Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga (100%), gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
2. Wynik oferty = liczba punktów w kryterium „cena”
3. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, czyli ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone oferty uzyskały taką samą liczbę
punktów, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż
zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XIV pkt 1 i 2 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę wpisu do centralnej ewidencji organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. – dotyczy pakietu nr 1.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę polisy OC o sumie gwarancyjnej minimum 500 000,00 zł w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.- dotyczy pakietu nr 1.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zorganizował co najmniej 3 wydarzenia poza granicami kraju w tym co najmniej jedno we Francji polegające na organizacji misji gospodarczych i/lub konferencji międzynarodowych i/lub spotkań i wizyt z udziałem oficjalnych delegacji zagranicznych i/lub wizyt studyjnych w tym jedna realizacja/zamówienie o wartości brutto minimum 400 000,00 złotych. – dotyczy pakietu nr 1.
- Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zorganizował co najmniej 3 tłumaczenia pisemne. Przez jedno tłumaczenie Zamawiający rozumie jedno zlecenie – dotyczy pakietu nr 2.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli będzie go spełniał samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, - dotyczy pakietu nr 1.
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. – dotyczy pakietu nr 1.
3) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierającego co najmniej 3 tłumaczenia pisemne z języka polskiego na język francuski lub z języka francuskiego na język polski) – wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dokumentów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Pakiet nr 1: 7 250,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).
Pakiet nr 2: 27,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem złotych 00/100)
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych
form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość
wniesionego wadium odpowiadać będzie w wymaganej kwocie. W takim przypadku wnosząc wadium należy wskazać w
imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.
3. Wadium może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 13 ppkt 2 i 3 oraz pkt 14.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w
Chrzanowie– 91 8444 0008 0000 0081 9585 0001 z adnotacją: „Wpłata wadium – nr sprawy: ARMZ.271.3.2022.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8. Złożenie wadium w innej formie niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą. Wadium w formie innej
niż pieniężna musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu.
9. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/poręczenia, gwarancja/poręczenie musi być
gwarancją/poręczeniem nieodwołalną/ym, bezwarunkową/ym i
Strona 13 z 23
płatną/ym na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną/ym zgodnie z obowiązującym prawem. Powinna/o
ona/o zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) / poręczyciela oraz wskazanie
ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia, z zastrzeżeniem, że gwarant/poręczyciel ma obowiązek wypłacenia
Zamawiającemu kwoty wadium o ile tylko przesłanka zatrzymania wadium zaistnieje w okresie związania ofertą, bez
względu na czas wpływu wniosku Zamawiającego w tym zakresie do gwaranta/poręczyciela.
5) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające następujące lub analogicznie brzmiące oświadczenie: „Zobowiązujemy się nieodwołalnie i
bezwarunkowo wypłacić Państwu/Beneficjentowi całą kwotę zobowiązania na pierwsze żądanie wraz z oświadczeniem, że
w postępowaniu o udzielenie zamówienia zaszły okoliczności uzasadniające zatrzymanie przez Zamawiającego wadium na
podstawie art. 98 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze
zm.)”.
10. W przypadku wadium wnoszonego w formie poręczenia Zamawiający wymaga, aby poręczenie miało charakter
solidarny. Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby poręczenie miało charakter subsydiarny.
11. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu
składania ofert.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdziałem XI ust. 5 pkt 5.3 SWZ (nie dotyczy spółki cywilnej), o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (rozdział XI ust. 5 pkt 5.1. SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia.
6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zaliczka brutto w wysokości do 20 % łącznej
kwoty wynagrodzenia brutto, płatna na wniosek Wykonawcy na podstawie zaliczkowej faktury VAT, pod warunkiem
wniesienia przez Wykonawcę przed jej zapłatą zabezpieczenia w jednej z określonych w § 5 projektowanych postanowień
umowy form stanowiących załącznik nr 4 do SWZ o wartości równej 100% zaliczki brutto. Wypłata zaliczki uzależniona jest
od posiadanych środków finansowych na rachunku bankowym Projektu.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej Umowy na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1) tej ustawy przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, na zasadach i w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy w przypadku:
1) niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez siłę wyższą lub inne niezależne od Stron zdarzenie, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności,
2) wystąpienia zdarzeń losowych;
3) zmiany miejsca targów, w przypadku gdy dane targi zostaną przeniesione w inne miejsce
w takim przypadku cena może ulec zmianie o koszt wynikający ze zmiany miejsca targów.
4. W przypadkach określonych w ust. 3 powyżej przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania (tj. czas podjęcia niezbędnych czynności, uzyskania opinii uzgodnień, pozyskania materiałów lub informacji), jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu Umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku o sporządzenie aneksu do Umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne.
5. Strony uznają za siłę wyższą stanowią nadzwyczajne, pochodzące z zewnątrz zdarzenia, których zaistnienie nie było możliwe do przewidzenia, i których nie można było uniknąć przy zastosowaniu wszelkich dostępnych Stronom środków, takich jak między innymi: strajki oficjalnie zorganizowane przez związki zawodowe, mobilizację, embargo, odwołanie targów lub ich przesunięcie na kolejny rok oraz zdarzenia losowe pozostające poza kontrolą i wolą Stron, takie jak pożar, powódź, trzęsienie ziemi itp.
6. W przypadku zmiany terminu Targów lub ich odwołania w formule tradycyjnej, gdy sytuacja polityczna lub epidemiczna w kraju to uniemożliwia, Wykonawca będzie zobowiązany zorganizować wyjazd na targi w nowym ustalonym przez organizatorów terminie targów pod warunkiem, iż nowy termin targów zostanie ustalony przez organizatora w 2022 roku. Usługa w nowym terminie zostanie zorganizowana w niezmienionym zakresie i w ramach wynagrodzenia wskazanego przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W przypadku odwołania targów przez organizatora lub przesunięcia ich terminu na kolejny rok Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.
7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku akcyzowego - w takiej sytuacji zmianie ulegnie Wynagrodzenie, a wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.
8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.
9. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),
2) zmiana danych teleadresowych.
10. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udowodnienia zaistnienia okoliczności określonych w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
11. W trakcie opisanej w niniejszym paragrafie procedury Strony mogą prowadzić negocjacje, celem uzgodnienia treści zmiany umowy. Negocjacjom nie podlega zmiana opisana w ust. 7 powyżej albowiem mają one charakter automatyczny.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z art. 515 ustawy, odwołanie wnosi się:
„1. Odwołanie wnosi się:
1) (…)
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) (…)
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów
zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż
progi unijne.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1) (…)
2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku
zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
4. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego
obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie
zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy
ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku
postępowania albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji
bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki – ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
2) (…)
3) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wyniku postępowania albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o wyniku postępowania, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki.”
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa
w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu
zamówień publicznych, zwanego „sądem zamówień publicznych”.
10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
jest równoznaczne z jej wniesieniem.
11. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga
kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.