eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemień › Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Siemień oraz jej jednostki organizacyjne.Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Siemień oraz jej jednostki organizacyjne.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIEMIEŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237693

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stawowa 1b

1.5.2.) Miejscowość: Siemień

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-220

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administrator@siemien.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ugsiemien.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ugsiemien.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Publiczna Szkoła Podstawowa w Jeziorze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 539-136-87-05

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jezioro 143

1.5.2.) Miejscowość: Siemień

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-220

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spjezioro@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pl-pl.facebook.com/people/Publiczna-Szko%C5%82a-Podstawowa-w-Jeziorze/100063168553366/?sk=about

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Placówek Oświatowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 539-13-77-058

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościelna 1

1.5.2.) Miejscowość: Siemień

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-220

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zposiemien1@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zposiemien.szkolnastrona.pl/

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Juliopolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 539-136-87-05

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Juliopol 80

1.5.2.) Miejscowość: Siemień

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-220

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp.juliopol@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spjuliopol.szkolna.net/

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej w Siemieniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 539-134-38-00

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stawowa 1b

1.5.2.) Miejscowość: Siemień

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-220

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgks@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zgksiemien.bip.lubelskie.pl/?id=6

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Siemień oraz jej jednostki organizacyjne.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-74da797a-6048-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468937

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040830/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Siemień oraz jednostek organizacyjnych Gminy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00432760/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.13.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez Gminę Siemień oraz jej jednostki organizacyjne, a także na potrzeby oświetlenia ulicznego na obszarze gminy Siemień.
2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę energii elektrycznej do 126 punktów poboru, w tym 47 punktów zasilania oświetlenia ulicznego. Szczegółowe wykazy punktów poboru zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
3. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1991 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i obowiązującymi normami.
4. Szacunkowa sumaryczna ilość dostarczanej energii w 12 miesięcznym okresie dostawy wynosi 463 656 kWh.
5. Określone przez Zamawiającego z należytą starannością zużycie energii ma charakter jedynie orientacyjny i nie stanowi zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Łączna ilość zużycia energii może się zmniejszyć w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający określa ilość energii elektrycznej do dostarczenia w okresie realizacji zamówienia na poziomie minimalnym wynoszącym 400 000 kWh.
6. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania procedury zmiany sprzedawcy. Zamawiający udzieli pełnomocnictw niezbędnych do zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Zamawiający w dniu podpisania umowy przekaże Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, dane niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.
7. Obecnie Zamawiający posiada odrębne umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Umowy na świadczenie usług dystrybucji zostały zawarte na czas nieokreślony. Obecny sprzedawca energii elektrycznej to PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów.
8. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie zgodnie z umową, której wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09310000-5 - Elektryczność

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu na brak ofert

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.