eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzebinia › Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. "Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Karnym w Trzebini"Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Karnym w Trzebini”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Karny w Trzebini

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000782913

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 70

1.5.2.) Miejscowość: Trzebinia

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-540

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: 32 611-59-00

1.5.8.) Numer faksu: 32 612-15-51

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk_trzebinia@sw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna Służby Więziennej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Karnym w Trzebini”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e90de91-70b9-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468771

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00075279/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Karnym w Trzebini”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/;epuap.gov.pl/wps/portal;zk_trzebinia@sw.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej są określone w specyfikacji w rozdziale na VIII z dnia 30.11.2022

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny RODO jest zawarty w rozdziale XXII SWZ z dnia 30.11.2022

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania RODO jest zawarty w rozdziale XXII SWZ z dnia 30.11.2022

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2022/BZP 00075279/10/P

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi pn. „Budowa pawilonu zakwaterowania osadzonych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Zakładzie Karnym w Trzebini
a także na etapie projektowania w branżach:
1) architektonicznej
2) konstrukcyjno – budowlanej
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych
4) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
5) teletechnicznej

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:
L.p. Nazwa kryterium Waga kryterium
1. Cena brutto 60 pkt - 60%
2. Doświadczenie 40 pkt - 40%
Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalną liczbę punktów jaką po uwzględnieniu wagi wszystkich kryteriów może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt = 100%
1a) Kryterium cena – waga kryterium 60 pkt - 60%

Cena brutto oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN słownie i liczbą. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
Cena oferty stanowiąca wynagrodzenie Wykonawcy będzie ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).
Sposób oceny – minimalizacja wg. wzoru:

najniższa cena brutto spośród oferowanych uzyskana liczba punktów = --------------------------------------------------------- x
60% x 100
cena brutto z oferty badanej
2a) Kryterium doświadczenie – waga kryterium 40 pkt - 40%
Doświadczenie w sprawowaniu nadzoru: maksymalnie 40 punktów:
1) Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem minimum 1 roboty budowlanej o zakresie i wartości wymienionych w rozdziale XX ust. 2 pkt 1 ppkt c – otrzyma 30 pkt
2) Sprawowanie nadzoru nad wykonaniem 2 robót budowlanych o zakresie i wartości wymienionych w rozdziale XX ust. 2 pkt 1 ppkt b - 40 pkt.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu, prezentująca największą ilość przyznanych punktów łącznie w obu kryteriach.
4. Ocena ofert dokonywana będzie wg wyżej wymienionych wzorów, przez członków Komisji Przetargowej na kartach oceny ofert. Liczba punktów przyznana poszczególnym oferentom zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub w przypadku takiej potrzeby z ilością miejsc po przecinku wystarczającą do wykazania zróżnicowania ofert niepodlegających odrzuceniu.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ kryteria wyboru.
6. Zamawiający wybierze ofertę tego Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów po zsumowaniu wyżej wymienionych kryteriów „cena” + „doświadczenie inspektora nadzoru” = suma kryteriów – maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt. (100% = 100 pkt.)
7. Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
8. Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki zostały opisane w rozdziale XX SWZ z dnia 30.11.2022

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ z dnia 30.11.2022 r. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu opisany jest w SWZ z dnia 30.11.2022 r. Załącznik nr 6 - brak podstaw wykluczenia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie którego wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ z dnia 30.11.2022 r. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu opisany jest w SWZ z dnia 30.11.2022 r. Załącznik nr 6 - brak podstaw wykluczenia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania ofert wspólnie przez wykonawców ubiegających się jest opisany w rozdziale XXIX SWZ z dnia 30.11.2022

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zamian umowy oraz warunków ich wprowadzenia przewiduje projekt umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ z dnia 30.11.2022

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.