eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skoroszyce › Budowa wiaty turystyczno - rekreacyjnej wraz zagospodarowaniem działki w miejscowości Mroczkowa dz. nr 47/8 i części działki nr 47/4Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa wiaty turystyczno – rekreacyjnej wraz zagospodarowaniem działki w miejscowości Mroczkowa dz. nr 47/8 i części działki nr 47/4

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SKOROSZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412941

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Powstańców Śląskich 17

1.5.2.) Miejscowość: Skoroszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-320

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@skoroszyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skoroszyce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://skoroszyce.pl/121-zamowienia-przetargi/6493-2022.html#tresc

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa wiaty turystyczno – rekreacyjnej wraz zagospodarowaniem działki w miejscowości Mroczkowa dz. nr 47/8 i części działki nr 47/4

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-100976e1-437a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468740

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024882/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Mroczkowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu pn. „Witamy na szlakach i trasach Euroregionu Pradziad”, w ramach Programu INTERREG V- A Republika Czeska- Polska. Oś priorytetowa 2 “Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia. Środki EFFR

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375339/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IP.IZ.271.11.2022.IBK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Budowa wiaty turystyczno rekreacyjnej z zagospodarowaniem działki w miejscowości Mroczkowa – działka nr 47/8 i części działki nr 47/4” zgodnie z projektem i przedmiarem robót. Dokumenty te stanowią załącznik do umowy.
Teren objęty zamówieniem zlokalizowany jest na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 47/8 i cz. Dz. nr 47/4.

2. Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.:
1) Roboty rozbiórkowe,
2) Roboty budowlane (w tym budowa wiaty) – Zamawiający zmienia kolor dachówki na czerwony,
3) Zagospodarowanie terenu,
4) Obsługę geodezyjną
5) Organizację i zagospodarowanie placu budowy,
6) Sporządzenie kosztorysu ofertowego (przed podpisaniem umowy – Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysów ofertowych do oferty)
7) Sporządzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego – Wykonawca zobowiązany jest na 5 dni przed podpisaniem umowy do opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo – finansowego na podstawie kwoty przedstawionej w ofercie i na zasadach podanych w istotnych postanowieniach umowy,
8) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi dokumentami (kosztorys, certyfikaty, atesty) 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej ( płyta CD/pendrive),
9) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót w jednym egz. w wersji elektronicznej (płyta CD/pendrive), przekazanej wraz z dokumentacja powykonawczą
10) Inne prace wynikające z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu wraz ze Specyfikacją Techniczna.

3. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

1) Dokumentacja projektowa w tym rysunki wiaty
2) Przedmiar robót
3) Zagospodarowanie terenu

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

45262210-6 - Fundamentowanie

45262520-2 - Roboty murowe

45111230-9 - Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 122570,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 156600,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 122570,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WIL-BUD Usługi Budowlane

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7532456299

7.3.4) Miejscowość: Hajduki Nyskie

7.3.5) Kod pocztowy: 48-303

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 12257000 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-11-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.