eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Radom › Usługa wykonania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realiz. zadania pn "Kompleksowa modernizacja głównego budynku ZS im. J. Śniadeckiego w Pionkach z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa wykonania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realiz. zadania pn „Kompleksowa modernizacja głównego budynku ZS im. J. Śniadeckiego w Pionkach z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Radomski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Mazowieckiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@spradom.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spradom.finn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wykonania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realiz. zadania pn „Kompleksowa modernizacja głównego budynku ZS im. J. Śniadeckiego w Pionkach z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawn

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1e6b5d7-70b6-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468731

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007123/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Nadzór inwestorski nad zadaniem: Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ PRZEKAZYWANEJ PRZY ICH UŻYCIU
OPISANE ZOSTAŁY W REGULAMINIE KORZYSTANIA Z PLATFORMY ZAKUPOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO MARKETPLANET POD
ADRESEM https://oneplace.marketplanet.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Starostwo Powiatowe w
Radomiu reprezentowane przez Starostę z siedzibą w Radomiu przy ul. T. Mazowieckiego 7, tel. (48) 36-55-801, adres e-mail:
powiat@radompowiat.pl, inspektorem ochrony
danych osobowych jest Beata Kiełbania-Kubik - Starostwo Powiatowe w Radomiu, ul. T. Mazowieckiego 7, 26-600 Radom, pok. 124,
tel. (48) 36-55-801 wew. 181; (48) 340-40-64 wew. 181email: bkubik@spradom.eu, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
pod. art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 ust 1 pzp;Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.), a
następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, jej realizacji oraz rozliczenia,;2)podstawą przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c)
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz
przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych; 4) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września
2019r. Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z w/w
ustawy;posiada Pani/Pan prawo do:żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania,wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;nie przysługuje Pani/Panu
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu;Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zapisami ustawy Pzp, przez okres 4 lat liczonych od dnia
zakończenia post.o udzielenie zam., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy informujemy iż:w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia post o udzielenie zam. publ lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.272.74.2022.MD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa wykonania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych”. Szczegółowy zakres prac, które będą podlegały nadzorowaniu opisuje dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych” (znak sprawy WI.272.72.2022.KK), zamieszczona na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet. W ramach pełnienia nadzoru inwestorskiego, Wykonawca zapewni udział w realizacji zadania inwestycyjnego inspektora/inspektorów nadzoru w następujących specjalnościach:
1. Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej - KOORDYNATOR– co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646); oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności;
2. Inspektor nadzoru branży sanitarnej – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646); oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności;
3. Inspektor nadzoru branży elektrycznej - co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646); oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Kryterium Znaczenie
1. C – cena brutto oferty 60%
2. D – doświadczenie inspektora nadzoru – koordynatora zespołu 40%
Razem 100%
Łączna ocena punktowa (S) obliczona zostanie wg wzoru:
S = C + D
1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.
2) Oferty oceniane będą punktowo.
3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty.
4) Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według
następujących zasad:
2. Kryterium „cena C” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez
Wykonawcę w Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = (Cmin / Ci) x 60 pkt
gdzie: C min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert
Ci – cena brutto oferty badanej
C – liczba punktów za kryterium ceny
W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 60 punktów
2.1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632
3. Kryterium „Doświadczenie inspektora nadzoru - KOORDYNATORA [D]” będzie rozpatrywane na podstawie wskazanego doświadczenia w formularzu Oferty.
W kryterium Doświadczenie inspektora nadzoru – KOORDYNATORA zadania zostanie zastosowana następująca metoda punktacji:
Doświadczenie inspektora nadzoru – koordynatora zadania na 1 zadaniu polegającym na nadzorowaniu realizacji robót budowlanych dotyczących budowy, przebudowy lub modernizacji budynku użyteczności publicznej – 0 pkt
Doświadczenie inspektora nadzoru – koordynatora zadania na 2 zadaniach na nadzorowaniu realizacji robót budowlanych dotyczących budowy, przebudowy lub modernizacji budynku użyteczności publicznej – 15 pkt
Doświadczenie inspektora nadzoru – koordynatora zadania na 3 zadaniach na nadzorowaniu realizacji robót budowlanych dotyczących budowy, przebudowy lub modernizacji budynku użyteczności publicznej – 30 pkt
Doświadczenie inspektora nadzoru – koordynatora zadania na 4 zadaniach na nadzorowaniu realizacji robót budowlanych dotyczących budowy, przebudowy lub modernizacji budynku użyteczności publicznej – 40 pkt
Na potwierdzenie wykazanego powyżej doświadczenia Wykonawca bezwzględnie musi wypełnić tabelę znajdującą się w formularzu
ofertowym podając:
Imię i nazwisko – inspektora nadzoru – koordynatora zadania;
Nazwa i adres Zamawiającego/Zlecającego;
Informacje potwierdzające doświadczenie – Przedmiot zamówienia z określeniem nazwy zadania,
Czas realizacji początek dzień/miesiąc/rok – koniec dzień/miesiąc/rok
Wskazanie większej ilości robót oznaczać będzie uzyskanie maksymalnej liczny punktów w kryterium Doświadczenie tj. 40 pkt
1 pkt=1%
UWAGA!
Osoba wskazana jako „Doświadczenie inspektora nadzoru – koordynatora zadania” musi jednocześnie być wykazana w Załączniku
nr 4 do SWZ wykaz osób jako inspektor nadzoru – koordynator zadania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie inspektora nadzoru – koordynatora zadania

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA:

1) W ZAKRESIE POTENCJAŁU OSOBOWEGO - Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności:

a) Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646); oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności;

b) Inspektor nadzoru branży sanitarnej – co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646); oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności;

c) Inspektor nadzoru branży elektrycznej - co najmniej jedna osoba, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Dz. U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646); oraz posiadająca wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

2) W ZAKRESIE DOŚWIADCZENIA - ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ABY: Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej – był KOORDYNATOREM zespołu oraz posiadał doświadczenie (w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert) w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 września 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych na minimum 1 zadaniu polegającym na nadzorowaniu realizacji robót budowlanych dotyczących budowy, przebudowy lub modernizacji budynku użyteczności publicznej o wartości ww. roboty nie mniejszej niż 5 000 000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów złotych 00/100).
Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem: spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika nr 5;

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
 art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy Pzp, dotyczącą wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp
 art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp
 art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. 2022 poz. 835) - dalej „ustawa sankcyjna” - wg załącznika 10 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe kadry technicznej):
a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca załącza również:
a) pełnomocnictwo:
 gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
 w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

b) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca, w celu spełnienia warunków, o których mowa w Rozdziale II pkt 7 ppkt 7.1.4. SWZ, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów - Załącznik nr 9 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

c) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa– w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

d) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Załącznik nr 6 do SWZ
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 6 do SWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub
innym dokumencie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmawiający przewiduje możliwość zmiany umowy na podstawie art. 455 oraz art 439 Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w n/w przypadkach:
1) zmiany wysokości ceny brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
2) zmiany terminu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany jest nadzór Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3) konieczności zastąpienia osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Przedmiotu Umowy,
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAWARTE SA W ZAŁĄCZNIKU NR 7 DO SWZ - PROJEKT UMOWY.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiat-radomski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Usługa wykonania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: „Kompleksowa modernizacja głównego budynku Zespołu Szkół
im. J. Śniadeckiego w Pionkach z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych - zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.