eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jadów › Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strachów, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójty oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowy JadówOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strachów, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójty oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowy Jadów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jadów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582115

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 17

1.5.2.) Miejscowość: Jadów

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-280

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@jadow.az.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jadow.az.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strachów, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójty oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowy Jadów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-928498bc-70b8-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468702

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037751/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strachów, budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójty oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Nowy Jadów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminajadow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie zakupowej pod adresem: https://gminajadow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://gminajadow.ezamawiajacy.pl. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę. 3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust 11; a) Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie: https://gminajadow.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. b) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. c) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”. 4. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: a) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, b) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem. 5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; d) Włączona obsługa JavaScript; 6. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: pdf, 7. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Jadów - Urząd Gminy w Jadowie, ul. Jana Pawła II 17; 05-280 Jadów.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod.jadow@edukompetencje.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. art. 78 ust 1 ustawy PZP ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)., Zamawiający przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez osobę fizyczną biorącą udział w postępowaniu danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Osoba, której dane są przetwarzane ma:
1) prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
2) prawo do sprostowania danych osobowych z zastrzeżeniem, że nie może to skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, że nie ma ono zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
8. Osoba, której dane są przetwarzane przez Urząd ma prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.
9. Osobie, której dane są przetwarzane nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych (w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO);
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania jej danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.2710.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia jest budowa sieci wodociągowej o długości 0,764 m.b. która będzie usytuowana na gruntach obrębu wsi Strachów w działkach nr ewid. 312, 344/28, 345, 143, 337/14.
Sieć wodociągową należy wykonać z rur PE100 PN10 SDR17 i rur PE100 RC PN10 SDR17 o średnicy Ø160x9,5 łączone metodą zgrzewania elektrooporowego.
Sieć wodociągową (na odcinku A - B L=35 m) ułożyć należy bez wykopowo metodą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur PE100 RC SDR17 o średnicy Ø160x9,5 łączonych metodą zgrzewania doczołowego. Rury PE100 i PE100 RC zastosowane do budowy sieci wodociągowej powinny odpowiadać warunkom określonym w normie PN-EN 12201-2. Sieć wodociągową należy uzbroić w zasuwy liniowe z żeliwa sferoidalnego oraz nadziemne hydranty p. poż. Ø 80 z zasuwami odcinającymi odpowiadające wymaganiom
norm PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-6, PN-EN-14384.
Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 0,195 m.b. który będzie przebiegać w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4344W na dz. nr ewid. 198/1 obręb wsi Wójty.
Kanał grawitacyjny należy wykonać z rur Ø 200 PVC klasy S ze ścianką litą - jednorodną (bez warstw) o sztywności obwodowej min. 8 kN/m2 dostosowanych do pracy w środowisku ścieków komunalnych, zgodne z opinią PKN nt rur litych, z wydłużonym kielichem pod drogami. Wszystkie rury i kształtki zgodne z Polską Normą PN-EN 1401-01:1999.
Uzbrojenie kolektorów grawitacyjnych z PVC stanowić będą studnie rewizyjne włazowe tworzywowe Ø 1000mm, z niecentrycznym wejściem oraz studnie rewizyjne tworzywowe Ø 425mm, z płytą odciążającą z włazami żeliwnymi ciężkimi Ø 600mm typu D (w drogach i na podjazdach) o nośności 40 t zgodne z Polską Normą PN-EN-124:2000. Stosować włazy żeliwne wyposażone w system zabezpieczający (2 rygle) i pozycjonowanie.
Zadanie obejmuje wykonanie 6 odgałęzień kanalizacyjnych Ø 160 o łącznej długości L=31,9m. Odgałęzienia kanalizacyjne przyjmuje się wykonać w pasie drogowym ulicy do granicy posesji, których właściciele złożyli deklarację przyłączenia do sieci.
Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia są roboty budowlane w zakresie dwóch projektów budowlanych dotyczących Przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Jadowie oraz Przebudowy części pomieszczeń Stacji Uzdatniania Wody na zespół socjalny SUW.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe w tym rozbiórka części ścian działowych
- roboty murarskie
- roboty tynkarskie
- roboty izolacyjne
- demontaż oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonanie nowych posadzek
- wykonanie powłok malarskich na ścianach i sufitach zmywalnych na ścianach
- wykonanie izolacji cieplnej ścian zewnętrznych i stropodachu, wykonanie obróbek blacharskich
- wykonanie opaski wokół budynku,
- remont istniejącego ogrodzenia oraz wykonanie nowego,
- wykonanie miejsc postojowych i parkingów z kostki betonowej.
Zakres robót sanitarnych:
- demontaż istniejących instalacji technologicznych, urządzeń i rurociągów
- wykonanie obejścia rezerwowego, umożliwiającego ciągłość dostaw wody
- montaż projektowanych urządzeń na stacji uzdatniania wody
- montaż urządzeń związanych z technologią uzdatniania wody i pompownią II stopnia
- montaż urządzeń bhp w pomieszczeniu chlorowni (prysznic bezpieczeństwa z myjką do oczu)
- montaż chloratora i instalacji wewnętrznej
- zasilanie elektryczne urządzeń technologicznych
- przepięcie istniejących sieci wodociągowych na terenie ujęcia wody i włączenie do nowej instalacji technologicznej
- próby ciśnieniowe i płukanie instalacji
- dezynfekcja rurociągów
- przeprowadzenie niezbędnych badań i analiz w tym ich odbiór przez właściwe podmioty
- wykonanie instalacji sanitarnych obsługujących SUW oraz zespół socjalny SUW
- uporządkowanie terenu budowy.
Zakres robót elektrycznych:
- przebudowa układu pomiarowego oraz zasilania od projektowanego złącza
- wyniesienie układu pomiarowego na zewnątrz budynku do nowo projektowanego złącza kablowo-pomiarowego
- demontaż istniejących instalacji i urządzeń,
- wykonanie nowych uziomów
- wykonanie wewnętrznych linii zasilających oraz nowych tablic rozdzielczych.
- wykonanie instalacji oświetleniowej
- wykonanie instalacji i pomiarów.
- dostawa montaż i uruchomienie agregatów spalinowo elektrycznych z układem automatyki
Szczegółowy zakres ujęto w przedmiarach robót, specyfikacji technicznej oraz dokumentacji projektowej - załącznik nr 1C do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunki, jeżeli wykaże, że:
a) w zakresie potencjału kadrowego – zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, która będzie pełnić funkcje kierownika budowy przy realizacji przedmiotu zamówienia, (dotyczy wszystkich części) która będzie pełnić funkcje kierownika budowy przy realizacji przedmiotu zamówienia; oraz że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, (dotyczy części 3)oraz że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych(dotyczy części 3), Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2018 poz. 2272);
b) w zakresie wiedzy i doświadczenia – zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o długości co najmniej 0,15 km każda z robót. (dotyczy części 1 i 2), w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające przedmiotowi zamówienia – przebudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody o wartości minimum 500 000 zł (dotyczy części 3).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem art. 274 ust. 4 ustawy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: e) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Według wzoru - załącznika nr 6 do SWZ.
f) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Według wzoru - załącznika nr 7 do SWZ.)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ - w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania zamawiający wymaga od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej lub innego właściwego rejestr, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a wykonawca w Formularzu ofertowym wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do wykonawcy jak również w odniesieniu do podmiotu udostępniającego zasoby;
2) Tabela elementów scalonych sporządzona według układu przedmiaru robót.
3) Dowód wniesienia wadium
4) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w części 6 i 7 SWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ - w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenie to
stanowi tymczasowy dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunku/warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe wskazane w części 8 SWZ.
5) pełnomocnictwo do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy (jeżeli dotyczy) - o ile umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentu rejestracyjnego lub innego dokumentu właściwego dla danej formy organizacyjnej wykonawcy.
6) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy z którego wynikać będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy)
7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)
8) wykaz rozwiązań równoważnych, w przypadku, o którym mowa w części 3 ust. 5 SWZ (jeżeli dotyczy)
9) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

- 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla części 1
- 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla części 2
- 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) dla części 3

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. spółka cywilna, konsorcjum):
1) oferta musi być podpisana w sposób, który prawnie zobowiązuje wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo załączone do oferty powinno zawierać elementy wskazane w ust. 3 pkt 5 lit. a;
3) każdy z wykonawców oddzielnie składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 4;
4) wykonawcy składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 6;
5) co najmniej jeden z wykonawców lub kilku z nich łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w części 7 ust. 1 SWZ;
6) każdy z wykonawców oddzielnie składa podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia na postawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy, o których mowa w części 8 ust. 1 pkt 1 SWZ;7) wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane z podmiotem występującym jako pełnomocnik wykonawców występujących wspólnie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty wykonawcy określa załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem elektronicznej platformy zakupowej pod adresem: https://gminajadow.ezamawiajacy.pl w zakładce OFERTY

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-14

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.