eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wągrowiec › Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wągrowiec w sezonie zimowym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-11-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wągrowiec
w sezonie zimowym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wągrowiec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791336

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cysterska 22

1.5.2.) Miejscowość: Wągrowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 672680800

1.5.8.) Numer faksu: 672680803

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wagrow@wokiss.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminawagrowiec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wągrowiec
w sezonie zimowym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f308508-70b3-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468666

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu domeny platformazakupowa.pl udostępnionej przez Usługodawcę – operatora
platformazakupowowa.pl (zwanej dalej „platformazakupowa.pl”, którym jest Open Nexus Sp z o.o. Postępowanie prowadzone będzie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec
2) Korzystanie przez Wykonawcę z „platformazakupowa.pl” Open Nexus jest bezpłatne.
3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, powinien założyć Konto Użytkownika na
„platformazakupowa.pl”, co umożliwi korzystanie ze wszystkich funkcjonalności umożliwiających uczestnictwo w prowadzonym
postępowaniu – dostęp do formularzy do komunikacji oraz do złożenia, zmiany, wycofania oferty.
Szczegółowe informacje dotyczące komunikacji elektronicznej znajdują się w Dziale XII SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w zakresie: przesyłania Zamawiającemu pytań do treści SWZ; przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia podmiotowych środków dowodowych; przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do
złożenia/poprawienia/uzupełnienia oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, podmiotowych środków dowodowych, innych
dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, do złożenia
wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub
innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu; przesyłania odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego do złożenia
wyjaśnień dot. treści środków dowodowych; przesłania odpowiedzi na inne wezwania Zamawiającego wynikające z ustawy - Prawo
zamówień publicznych; przesyłania wniosków, informacji, oświadczeń Wykonawcy; przesyłania odwołania i innych dokumentów
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”. Za datę przekazania
(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
2) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
3) Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
4) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, oświadczenie, o którym mowa w
art.125 ust.1 (tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego), składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5) Oferty, oświadczenia o których mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art.18 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust.1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych
danych.
Szczegółowe informacje dotyczące wymagań technicznych i organizacyjnych znajdują się w Dziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wągrowiec reprezentowana przez Wójta Gminy Wągrowiec (adres: ul. Cysterska 22, 62-100 Wągrowiec, tel. 67 26 80 800, e-mail: wagrow@wokiss.pl .
2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - „Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wągrowiec w sezonie zimowym 2022/2023”,
4) dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień, zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 7 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
Pozostałe informacje znajdują się w Dziale XXX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGP.271.22.2022.FZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w sezonie zimowym 2022/2023, związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Wągrowiec polegające na zmniejszeniu lub ograniczeniu zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu oraz śliskość.

Zakres planowanych usług związanych z zimowym utrzymaniem, sporządzony w celu porównania ofert:

Część I pn.: ,,Odśnieżanie dróg”

Lp. Asortyment Przewidywana ilość usługi
1. Odśnieżanie 1 km dróg
837,900 km

(209,475 km dróg x 4 akcje odśnieżania)

2. Dyżury zimowe - gotowość do świadczenia usługi związanej z odśnieżaniem płatne tylko za dni, w których nie będzie pełniona akcja zimowa 110 dni


2) Do zimowego utrzymania dróg zalicza się między innymi:
Część I pn.: ,,Odśnieżanie dróg”:
- odśnieżanie tj. usuwanie śniegu z dróg.
Zakres zimowego utrzymania dróg w przypadku wykonywania usługi odśnieżania obejmuje 209,475 km (przewidywane 4 akcje odśnieżania).
Szczegółowy wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy przed zawarciem umowy.

3) Zakres i zasady usługi
Część I pn.: ,,Odśnieżanie dróg”:
1. Do odśnieżania mogą być stosowane wyłącznie pojazdy posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych.
2. W trakcie prac związanych z odśnieżaniem sprzęt musi być wyposażony w żółte światła pulsujące.
3. Jako nośniki pługów mogą być stosowane pojazdy (ciągniki) pozwalające na współpracę z pługiem o szerokości od 2,2 m.
4. Obowiązkiem Wykonawcy jest oczyszczanie ze śniegu oraz zgarnięcie zalegającej pokrywy śnieżnej na część przykrawężnikową lub pobocze. Śnieg po odgarnięciu zalega w poboczu, aż stopnieje. Nie przewiduje się wywozu śniegu do miejsc gromadzenia.
6. Drogi muszą zostać odśnieżone w sposób nie utrudniający włączenia się do odśnieżanej drogi z dróg przyległych w rejonie skrzyżowań.
7. W trudnych warunkach atmosferycznych tj. przy silnych opadach śniegu, silnym wietrze dopuszcza się odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu z wykonaniem mijanek w zasięgu widoczności tj. co około 200 m.
8. Decyzje o podejmowaniu akcji na drogach będą podejmowane przez Zamawiającego.

4) Obowiązki Wykonawcy:
Część I pn.: ,,Odśnieżanie dróg”:
1. Dysponowanie sprzętem gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia:
4 ciągniki i/lub samochody ciężarowe z pługiem do odśnieżania.
2. Odśnieżanie wskazanych przez Zamawiającego dróg, pętli i zatok autobusowych.
3. Odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych usług oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w zamówieniu.
4. Koordynowanie prac w celu sprawnego ich prowadzenia.
5. Patrolowanie dróg pod względem prawidłowości wykonywanych prac.
6. Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia określone przepisami szczególnymi do kierowania i obsługiwania sprzętów używanych podczas realizacji zadania.
7. Przygotowanie specjalistycznego sprzętu do odśnieżania.
8. Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w czasie zaproponowanym w ofercie.
9. Wskazanie koordynatora po stronie Wykonawcy i podanie jednego numeru kontaktowego. Zapewnienie zamawiającemu kontaktu z koordynatorem przez 7 dni w tygodniu przez 24 h na dobę, przyjmowanie zleceń i przekazywanie meldunków o przejezdności dróg i miejscu prowadzonych prac.
10. Wyposażenie operatorów poszczególnych pojazdów, zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg w telefon komórkowy umożliwiający bezpośredni kontakt z koordynatorem prac po stronie Wykonawcy.
11. Dostarczenie Zamawiającemu raportu wykonanych prac z określeniem kilometrażu, rodzaju wykonanych czynności, czasu i terminu w każdym czasie na żądanie Zamawiającego oraz raz na miesiąc wraz z fakturą za każdy miesiąc pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. Zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone te zamówienia:
1) zakres zamówienia: powtórzenie podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym, określonych w pkt V.1. SWZ, dla danej Części,
2) wielkość zamówienia: do 30% wartości zamówienia podstawowego, dla danej Części,
3) zamówienie będzie realizowane na warunkach zbliżonych do warunków określonych w umowie podstawowej zawartej po przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania po uzgodnieniach z Wykonawcą, realizującym zamówienie podstawowe, przy założeniu, że uzgadniane warunki nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki zamówienia podstawowego, chyba że w momencie uzgodnień zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie udzielania zamówienia podstawowego, które uniemożliwią uzgodnienie warunków nie gorszych niż określone dla realizacji zamówienia podstawowego, dla danej Części

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty, dla danej Części Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
a) Cena wykonania zamówienia – 60%
Punkty wyrażone w niniejszym kryterium stanowić będą sumę punktów przyznanych za odśnieżanie, posypywanie i gotowość. Oferta z najniższą ceną uzyska 60 punktów.
Sposób oceny ofert:
Cena najniższa spośród
ważnych ofert
dla danej Części Punkty uzyskane
------------------------------------- x 60% x 100 punktów = przez badaną ofertę
Cena badanej oferty dla danej Części
dla danej Części

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
b) Jakość wykonywanej usługi – 40%, dla danej Części
Kryterium jakość wykonywanej usługi przy użyciu sygnału GPS, który umożliwi monitoring czasu usługi, aktualnego położenia sprzętu oraz wykonanego zakresu prac.

Sposób oceny ofert:
Wykonywana usługa przy użyciu sygnału GPS x 40% x 100 punktów = Punkty uzyskane przez badaną ofertę, dla danej Części.

UWAGA
1. W przypadku braku podania przez Wykonawcę w druku oferty, w/w informacji Zamawiający uzna, że Wykonawca nie będzie wykonywał usługi przy użyciu sygnału GPS.
2. Oferta z wykonywaną usługą przy użyciu sygnału GPS – 40 punktów.
3. Oferta bez wykonywanej usługi przy użyciu sygnału GPS – 0 punktów.
4. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów wyliczoną w następujący sposób (dla danej Części):
Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie = Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,cena wykonania zamówienia” + Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,Jakość wykonanej usługi”
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę tj. tyle samo punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować ceny wyższej niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość wykonywanej usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w sezonie zimowym 2022/2023, związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Wągrowiec polegające na zmniejszeniu lub ograniczeniu zakłóceń w ruchu drogowym wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak opady śniegu oraz śliskość.

Zakres planowanych usług związanych z zimowym utrzymaniem, sporządzony w celu porównania ofert:

Część II pn.: ,,Posypywanie dróg”
Lp. Asortyment Przewidywana ilość usługi
1. Posypywanie 1 km dróg (zakup piasku i soli drogowej, przygotowanie mieszaniny i jej załadunek na piaskarki, usługę posypywania dróg mieszaniną oraz dojazd do miejsca posypywania) 690,740 km (51,990 km x 4 akcje zimowe I stopnia + 120,695 km x 4 akcje II stopnia)
2. Dyżury zimowe - gotowość do świadczenia usługi związanej z usuwaniem gołoledzi płatne tylko za dni, w których nie będzie pełniona akcja zimowa 110 dni


2) Do zimowego utrzymania dróg zalicza się między innymi:
Część II pn. ,,Posypywanie dróg”:
- przygotowanie, gromadzenie oraz przechowywanie materiałów do zapobiegania powstaniu oraz usuwaniu śliskości zimowej,
- usuwanie śliskości zimowej poprzez zastosowanie 30% mieszanki piasku z solą. Dopuszcza się zastosowanie 100% soli drogowej.
Długość dróg gminnych objętych usuwaniem śliskości wynosi 120,695 km (przewidywane 4 akcje zimowe I stopnia (51,990 km) + 4 akcje II stopnia 120,695 km.
Szczegółowy wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem zostanie przekazany wybranemu Wykonawcy przed zawarciem umowy.

3) Zakres i zasady usługi
Część II pn. ,,Posypywanie dróg”:
1. Do usuwania śliskości mogą być stosowane wyłącznie pojazdy posiadające dopuszczenie do ruchu na drogach publicznych.
2. W trakcie prac związanych z posypywaniem dróg sprzęt musi być wyposażony w żółte światła pulsujące.
3. Do zwalczania śliskości zimowej w ramach niniejszego zamówienia przewiduje się użycie soli drogowej 30 % mieszanki soli z piaskiem. Dopuszcza się przy posiadaniu przez Wykonawcę odpowiedniego sprzętu stosowanie 100% soli drogowej.
4. Decyzje o podejmowaniu akcji na drogach będą podejmowane przez Zamawiającego.


4) Obowiązki Wykonawcy:
Część II pn. ,,Posypywanie dróg”:
1. Dysponowanie sprzętem gwarantującym wykonanie przedmiotu zamówienia:
4 ciągniki i/lub samochody ciężarowe z rozsiewaczem mieszanki lub soli lub posypywarką.
2. Zwalczanie śliskości zimowej i pośniegowej.
3. Dysponowanie materiałem zapewniającym ciągłość robót zimowego utrzymania dróg, o którym mowa w pkt. 4) dla Części II. Materiał do wykonania usługi powinien być składowany w taki sposób, aby był właściwie przygotowany do użytku, niezależnie od panujących warunków pogodowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli stężenia % materiału posypowego oraz sposobu i miejsca składowania.
4. Odpowiedzialność za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych usług oraz ich zgodność z wymaganiami określonymi w zamówieniu.
5. Koordynowanie prac w celu sprawnego ich prowadzenia.
6. Patrolowanie dróg pod względem prawidłowości wykonywanych prac.
7. Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia określone przepisami szczególnymi do kierowania i obsługiwania sprzętów używanych podczas realizacji zadania.
8. Przygotowanie specjalistycznego sprzętu do likwidacji śliskości.
9. Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w czasie zaproponowanym w ofercie.
10. Wskazanie koordynatora po stronie Wykonawcy i podanie jednego numeru kontaktowego. Zapewnienie zamawiającemu kontaktu z koordynatorem przez 7 dni w tygodniu przez 24 h na dobę, przyjmowanie zleceń i przekazywanie meldunków o przejezdności dróg i miejscu prowadzonych prac.
11. Wyposażenie operatorów poszczególnych pojazdów, zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg w telefon komórkowy umożliwiający bezpośredni kontakt z koordynatorem prac po stronie Wykonawcy.
12. Dostarczenie Zamawiającemu raportu wykonanych prac z określeniem kilometrażu, rodzaju wykonanych czynności, czasu i terminu w każdym czasie na żądanie Zamawiającego oraz raz na miesiąc wraz z fakturą za każdy miesiąc pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art.214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. Zakres oraz warunki na jakich zostaną udzielone te zamówienia:
1) zakres zamówienia: powtórzenie podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym, określonych w pkt V.1. SWZ, dla danej Części,
2) wielkość zamówienia: do 30% wartości zamówienia podstawowego, dla danej Części,
3) zamówienie będzie realizowane na warunkach zbliżonych do warunków określonych w umowie podstawowej zawartej po przeprowadzeniu przedmiotowego postępowania po uzgodnieniach z Wykonawcą, realizującym zamówienie podstawowe, przy założeniu, że uzgadniane warunki nie będą mniej korzystne dla Zamawiającego niż warunki zamówienia podstawowego, chyba że w momencie uzgodnień zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w czasie udzielania zamówienia podstawowego, które uniemożliwią uzgodnienie warunków nie gorszych niż określone dla realizacji zamówienia podstawowego, dla danej Części.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty, dla danej Części Zamawiający będzie kierował się kryteriami:
a) Cena wykonania zamówienia – 60%
Punkty wyrażone w niniejszym kryterium stanowić będą sumę punktów przyznanych za odśnieżanie, posypywanie i gotowość. Oferta z najniższą ceną uzyska 60 punktów.
Sposób oceny ofert:
Cena najniższa spośród
ważnych ofert
dla danej Części Punkty uzyskane
------------------------------------- x 60% x 100 punktów = przez badaną ofertę
Cena badanej oferty dla danej Części
dla danej Części

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
b) Jakość wykonywanej usługi – 40%, dla danej Części
Kryterium jakość wykonywanej usługi przy użyciu sygnału GPS, który umożliwi monitoring czasu usługi, aktualnego położenia sprzętu oraz wykonanego zakresu prac.

Sposób oceny ofert:
Wykonywana usługa przy użyciu sygnału GPS x 40% x 100 punktów = Punkty uzyskane przez badaną ofertę, dla danej Części.

UWAGA
1. W przypadku braku podania przez Wykonawcę w druku oferty, w/w informacji Zamawiający uzna, że Wykonawca nie będzie wykonywał usługi przy użyciu sygnału GPS.
2. Oferta z wykonywaną usługą przy użyciu sygnału GPS – 40 punktów.
3. Oferta bez wykonywanej usługi przy użyciu sygnału GPS – 0 punktów.
4. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyskała najwyższą ilość punktów wyliczoną w następujący sposób (dla danej Części):
Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie = Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,cena wykonania zamówienia” + Ilość punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ,,Jakość wykonanej usługi”
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ocenę tj. tyle samo punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować ceny wyższej niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość wykonywanej usługi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

1) Dla Części I:
Wykonawcy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia: dysponują 4 zestawami umożliwiającymi odśnieżanie tj. ciągniki i/lub samochody ciężarowe wyposażone w pług do odśnieżania.
2) Dla Części II:
Wykonawcy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia: dysponują 4 zestawami umożliwiającymi zwalczanie śliskości i posypywanie tj. ciągniki i/lub samochody ciężarowe wyposażone w rozsiewacz i/lub posypywarkę mieszanki/soli.
Uwaga:
1) W przypadku, gdy wartość usług wskazanych przez Wykonawcę wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania).
2) W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, Wykonawca może wykazać się tylko tymi usługami, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Art.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - wg wzoru stanowiącego Załącznika nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp złożenia na wezwanie podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1) tj. oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z przedmiotowego postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda wykazu sprzętu dostępnego Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o prawie dysponowania tymi zasobami – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

I. DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ - STANOWIACE OFERTĘ

1. Formularz oferty wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez umocowanego przedstawiciela Wykonawcy.
2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 2 jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. W przypadku braku podania w ofercie ww. danych Zamawiający może pobrać ww. dokumenty w formie elektronicznej, o ile są dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument - jeśli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie nie wynika z dokumentów rejestrowych, o których mowa w punkcie 2.
Powyższe uregulowanie stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w takim przypadku powinno zawierać: nazwę postępowania o udzielenie zamówienia, Nazwy i adresy wszystkich Wykonawców, ustanowienie pełnomocnika oraz jego umocowanie.
Pozostałe dokumenty znajdują się w dziale XXII SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:
dla Części I: 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100),
dla Części II: 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone wg. wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO Bank Polski SA z dopiskiem:
Wadium – ,,Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wągrowiec w sezonie zimowym 2022/2023” Część ….. - Nr rachunku: 59 1020 4027 0000 1302 1215 5067.
6. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia, należy załączyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące jego utratę przez Wykonawcę określone w art. 98 ust.6 ustawy Pzp.
7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeśli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.
8. Treść poręczenia lub gwarancji wadialnej musi zawierać w szczególności następujące elementy:
1) nazwę i adres Zamawiającego,
2) nazwę zamówienia,
3) nazwę i adres Wykonawcy,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem,
6) z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium na każde pisemne żądanie w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium, w przypadkach, terminach i na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy Pzp.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium jeżeli zajdą okoliczności wymienione w art. 98 ust. 6 ustaw Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
a) wspólnie spełnią warunki udziału w postępowaniu
b) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.108
c) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzą podstawy wykluczenia na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o realizacje zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) jeśli wybrana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy kopię umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków jej wprowadzenia znajduje się w Projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wagrowiec na stronie internetowej prowadzonego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia t. j. w szczególności osób wykonujących czynności związanych z obsługą sprzętu do zimowego utrzymania dróg:

Część I: ciągników i/lub samochodów ciężarowych wyposażonych w pług do odśnieżania

Część II: ciągników i/lub samochodów ciężarowych wyposażonych w rozsiewacz i/lub posypywarkę mieszanki/soli.
2. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:
1) w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
- oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę ww. osób. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres obowiązków pracownika, powinny być możliwe do zidentyfikowania;
- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu nie spełnienia tych wymagań:
1) żądanie oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny (w tym oświadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub Pracownika),
2) żądanie wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów,
3) przeprowadzenie kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
4) z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy/wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5) niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności,
6) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania Prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.