eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › przeprowadzanie badań lekarskich pracowników UAM w Poznaniu z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.Ogłoszenie z dnia 2022-11-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
przeprowadzanie badań lekarskich pracowników UAM w Poznaniu z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001293

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieniawskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-712

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: joanna.degler@amu.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

przeprowadzanie badań lekarskich pracowników UAM w Poznaniu z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-815d7afa-70b2-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468569

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-ProPublico.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”Przeprowadzanie badań lekarskich pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy” – znak sprawy: ZP/1782/U/22

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określa następujące
wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich
głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
12.10. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx.,
.xlsx, .xml.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1 , 61-712 Poznań.
Tel.: 61 829 40 00, e-mail: iod@amu.edu.pl
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt:
adres iod@amu.edu.pl;
dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nrZP/1782/U/22;
3) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata,okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/1782/U/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie badań lekarskich pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy..
4.2. Wspólny Słownik Zamówień: 85147000-1 Usługi zdrowotne świadczone dla firm
4.3. Zakres oraz częstotliwość badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych, kontrolnych) określają wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników – załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.
4.4. Badania profilaktyczne stanowiące przedmiot zamówienia, obejmować będą:
a) badania wstępne,
b) badania kontrolne,
c) badania okresowe,
d) oraz inne badania wynikające z obowiązku pracodawcy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku A do SWZ
4.5. Ze względów organizacyjnych wynikających z miejsca zatrudnienia pracowników Zamawiający wymaga, aby badania wykonywane były wyłącznie na terenie Poznania.
4.6. Wykonywanie badań będzie odbywało się sukcesywnie na podstawie bieżących skierowań.
4.7. Wykonawca zobowiązany jest umówić pracownika na określony dzień i godzinę.
4.8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonywanie:
a) Badań laboratoryjnych podstawowych i specjalistycznych ,
b) Specjalistycznych badań konsultacyjnych
c) Badań diagnostycznych
4.9. Przewidywana liczba pracowników kierowanych na badania lekarskie z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami: 2 600 osób. Zamawiający gwarantuje zamówienie usług, stanowiących przedmiot zamówienia, o wartości brutto nie niższej niż 70% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy.
4.10. Wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp, dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu odpowiednio zanonimizowane dokumenty finansowo-kadrowe potwierdzające, że przedmiot umowy w ww. zakresie jest wykonywany przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85147000-1 - Usługi zdrowotne świadczone dla firm

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający gwarantuje zamówienie usług, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, o wartości brutto nie niższej niż 70% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego łącznie dla wszystkich pozycji, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy, tzw. zamówienie podstawowe.
4. Zamawiający w ramach prawa opcji jest uprawniony do zamówienia usług, stanowiących przedmiot niniejszej umowy, o wartości brutto nie wyższej niż 30% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego łącznie dla wszystkich pozycji, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy - tzw. zamówienie opcjonalne,

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zsumowana wartość brutto badań dodatkowych (badań laboratoryjnych podstawowych i specjalistycznych, specjalistycznych badań konsultacyjnych, badań diagnostycznych) – załącznik A.

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wykonywanie w jednej placówce medycznej badań lekarza medycyny pracy, badań laboratoryjnych podstawowych i specjalistycznych, specjalistycznych badań konsultacyjnych oraz badań diagnostycznych.

4.3.6.) Waga: 35,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dotarcia do placówki medycznej, w której wykonywane będą badania profilaktyczne, z przystanku tramwajowego/autobusowego, wyznaczony na podstawie trasy pieszej (mapa Google) do 10 minut.

4.3.6.) Waga: 5

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 633).
Uwaga: Warunek ten będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do realizacji których te uprawnienia są wymagane.

2.Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwie usługi, z których każda polegała na objęciu badaniami profilaktycznymi grupy minimum 1 000 pracowników, a każda z tych usług świadczona była przez okres co najmniej 12 m-cy.
Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców, który zrealizuje usługę, do której realizacji te zdolności są wymagane.
W przypadku usług wykonywanych Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamawiającego w zakresie ilości przedstawionej usługi

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz. 633).
2. wykaz usług [załącznik nr 3] wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy- wg załączonego wzoru
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – wykaz podpisuje pełnomocnik.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
2. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – dokument ten podpisuje pełnomocnik.
3. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
4. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów, o których mowa w pkcie 7.4 SWZ (załącznik nr 5 do SWZ). UWAGA: niniejsze zobowiązanie składa każdy podmiot na zasobach, którego Wykonawca polega wskazując spełnianie warunków udziału w postepowaniu, a które to podmioty będą brały udział w realizacji zamówienia
5. Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 2a do SWZ
6. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ.
11.3. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
11.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu”, o którym mowa w rozdz. 9 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest:
a) w przypadku, gdy w terminie wskazanym w Umowie nie zostanie wykorzystana minimalna wartość umowy brutto, tj. zamówienia podstawowego, o którym mowa w § 7 ust.1 umowy, istnieje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, jednak nie dłużej niż o 12 miesięcy. W takim przypadku Strony mogą zmienić Umowę w następującym zakresie: termin zakończenia realizacji zamówienia ulegnie odpowiedniej zmianie – zostanie przedłużony do daty wskazanej przez Zamawiającego, jednak nie dłużej niż o 12 miesięcy,
b) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego,
c) w przypadku, gdy po zawarciu Umowy Zamawiający stwierdzi lub Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, że wystąpiły inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu przedmiotu Umowy, o ile zmiana ta nie wykracza poza przedmiot zamówienia określony w Specyfikacji warunków zamówienia,
d) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towaru i usług i podatku akcyzowym w odniesieniu odpowiednio do całości lub danej części wartości zamówienia, którego zmiana dotyczy, odpowiednio dla zakresu i wartości usług, które zostały zrealizowane po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany stawki podatku VAT;
e) w przypadku ustawowej zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm.), wpływającej na wysokość wynagrodzenia, którego wypłata nastąpiła po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany wysokości minimalnego wynagrodzeniu za pracę;
f) w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. Z z 2022 r. poz. 1009 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.), wpływającej na wysokość wynagrodzenia Ubezpieczyciela, którego wypłata nastąpiła po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmian ww. zasad lub wysokości stawek składek;
g) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.);
h) w przypadku zmiany podwykonawcy o którym mowa w § 17 ust 1. W takim wypadku zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy, jeśli dokumenty złożone przez Wykonawcę wykażą iż nowy podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca z którego usług zrezygnowano.
i) w przypadku rezygnacji z podwykonawcy o którym mowa w § 17 ust.1. W takim wypadku zostanie sporządzony stosowny aneks do umowy jeśli dokumenty złożone przez Wykonawcę wykażą iż Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca z którego usług zrezygnowano;
j) w innych przypadkach wskazanych w przepisach prawa, w tym w art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.