eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rogowo › Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości RogowoOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rogowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rogowo

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy w Rogowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866732

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rogowo 51

1.5.2.) Miejscowość: Rogowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-515

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rogowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rogowo.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/gminarogowo

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rogowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e3bb0c9d-55c8-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468563

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017522/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rogowo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00412464/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: Og.271.TP.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w miejscowości Rogowo.
2. Pozycja w planie postępowań na 2022 rok: 1.1.6
3. Zadanie realizowane w ramach finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
4. Zakres inwestycji: Przedsięwzięcie polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 337/15 w Rogowie, w wyniku którego powstaną 4 lokale mieszkalne wchodzące w skład gminnego zasobu mieszkaniowego o łącznej powierzchni użytkowej 144,20 m2.
5. Ogólny zakres prac: roboty ziemne, fundamenty, izolacja fundamentów, podkłady, ściany i strop parteru, ściany i strop piętra, zbrojenie, dach – konstrukcja, dach – pokrycie, stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna, ścianki działowe, ocieplenie stropu nad piętrem, stolarka wewnętrzna, izolacje podposadzkowe, podłogi i posadzki, wykończenie ścian, elewacja, roboty zewnętrzne, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne.
6. Zakres prac oraz szczegółowe informacje dotyczące wykonania zadania zostały przedstawione w załączniku nr 6 – dokumentacja techniczna oraz załączniku nr 2 – PPU.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45262210-6 - Fundamentowanie

45262522-6 - Roboty murarskie

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne unieważnienia:
Art. 255 pkt 3 ustawy Pzp w brzmieniu: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający dnia 21.11.2022 r. o godzinie 10:00 przekazał informację o zabezpieczeniu 850.000,00 zł brutto na realizację przedmiotowego zadania.
Kwoty zaproponowane przez Wykonawców znacząco przekraczają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 113475,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1334576,96 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.