eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Polkowice do placówek oświatowych w roku kalendarzowym 2023"Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Polkowice do placówek oświatowych w roku kalendarzowym 2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001239648

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jędrzychów

1.5.2.) Miejscowość: Polkowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-101

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 8459852

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sp.jedrzychow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp.jedrzychow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Polkowice do placówek oświatowych w roku kalendarzowym 2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-88f931a9-708f-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468557

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, epuap:/SPJedrzychow/SkrytkaESP, e-mail: sekretariat@sp.jedrzychow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest znakiem L.DZ.SP.261.2.2022. Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art.7 pkt 23 ustawy Pzp.
3. Zgodnie z § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020r. poz. 2452 z późn. zm.) - określa sposób sporządzenia i przekazania dokumentów oraz oświadczeń.
4. Ofertę, a także oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż określone w pkt 4 można przekazać :
1) e-mail: sekretariat@sp.jedrzychow.pl
2) poprzez Platformę dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
3) Poprzez skrzynkę epuap:/SPJedrzychow/SkrytkaESP
6. Rejestracja i korzystanie z platformy opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniportalu.
7. Wymagania techniczne zostały opisane w regulaminie miniPortalu
1) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB
2) za datę przekazania oferty, wniosków itp. przyjmuje się datę ich przekazania przez e-PUAP
3) dane postępowania można wyszukać na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję "Dla wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki Postępowania

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.sp.jedrzychow.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 4. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie, Jędrzychów 24a, tel. 76 845-98-52; dane kontaktowe Inspektora ochrony danych – adres e-mail iodo@nsi.net.pl. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Polkowice do placówek oświatowych w roku kalendarzowym 2023”;
2) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
3) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
5) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
6) Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
7) Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: L.DZ.SP.261.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dowożenie niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Polkowice do placówek oświatowych w roku kalendarzowym 2023.
2. Dowóz dzieci powinien odbywać się jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu zorganizowanej grupy dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką - nie wliczając w to kierowcy, przewiduje się 185 dni roboczych.
Dowóz dzieci odbywać się będzie na trzech trasach rozliczanych w kilometrach przejechanych
od miejsca pierwszego przystanku do dojazdu do placówki oświatowej oraz od placówki oświatowej do ostatniego przystanku tj:
A) Część I
1) Trasa I - przewóz przed i po zajęciach uczniów niepełnosprawnych z Gminy Polkowice do placówek oświatowych w Polkowicach oraz do placówek oświatowych w Gminie i mieście Lubin oraz rozwiezienie do przystanków autobusowych wg miejsca zamieszkania po zakończonych zajęciach .W okresie od 2 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r. codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii. Przewóz dzieci winien odbywać się jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu zorganizowanej grupy dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką. Poprzez liczbę km zamawiający rozumie ilość km. przejechanych od miejsca pierwszego przystanku, aż do dojazdu do placówki oświatowej
oraz od placówki oświatowej do ostatniego przystanku. (zał. nr 1) - trasa nr 1 (Gmina Polkowice – Gmina Lubin - łączna ilość km ok.100- dziennie)
Liczba uczniów-obecnie 4
Harmonogram zostanie sporządzony po wyłonieniu wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
a) kryterium 1 – cena/ 1 dzień (Cof) – waga 60% [60 pkt]
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
Cn / Cx x 100 x 0,6 = liczba punktów Cof
gdzie:
Cn – najniższa cena spośród wszystkich zaoferowanych przez Wykonawców
Cx – cena zaoferowana w ocenianej ofercie
Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania liczby punktów wyrażonej cyfrowo
0,6 – waga kryterium ceny
Cof - liczba punktów, jaką uzyskała oferta Wykonawcy w kryterium cena

b) kryterium 2 – czas podstawienia autobusu zastępczego (An) – 40% [40 pkt]
Zamawiający wymaga minimalnego czasu podstawienia autobusu zastępczego wynoszącego 60
minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. Wykonawca, który zadeklaruje 60-minutowy
czas podstawienia autobusu zastępczego, otrzyma 0 (zero) punktów. Za poszczególny czas reakcji
i podstawienie autobusu zastępczego zostaną przyznane następujące punkty:
− powyżej 40 minut, nie więcej niż 60 minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania - 0pkt,
− do 40 minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania - 20 pkt,
− do 20 minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania - 40 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą (K) zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punków
obliczoną wg wzoru:
K = Cof + An
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
K – końcowa liczba punktów
Cof – liczba punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa
An – liczba punktów uzyskanych w kryterium: czasu podstawienia autobusu zastępczego od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
7. Zamawiający odrzuca wszystkie oferty w przypadkach określonych w art. 226 ustawy Pzp.
8. Poprawienie omyłek w ofercie następuje w sposób przewidziany w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia autobusu zastępczego (An)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

B) Część II
2) Trasa II - przewóz przed i po zajęciach uczniów niepełnosprawnych z Gminy Polkowice do placówek oświatowych w Polkowicach oraz do placówek oświatowych w Gminie i mieście Lubin oraz rozwiezienie do przystanków autobusowych wg miejsca zamieszkania po zakończonych zajęciach .W okresie od 2 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r. codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii. Przewóz dzieci winien odbywać się jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu zorganizowanej grupy dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką. Poprzez liczbę km zamawiający rozumie ilość km. przejechanych od miejsca pierwszego przystanku, aż do dojazdu do placówki oświatowej
oraz od placówki oświatowej do ostatniego przystanku. (zał. nr 1) - trasa nr 2 (Gmina Polkowice – Gmina Lubin - łączna ilość km ok.200- dziennie)
Liczba uczniów: obecnie 20
Harmonogram zostanie sporządzony po wyłonieniu wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
a) kryterium 1 – cena/ 1 dzień (Cof) – waga 60% [60 pkt]
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
Cn / Cx x 100 x 0,6 = liczba punktów Cof
gdzie:
Cn – najniższa cena spośród wszystkich zaoferowanych przez Wykonawców
Cx – cena zaoferowana w ocenianej ofercie
Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania liczby punktów wyrażonej cyfrowo
0,6 – waga kryterium ceny
Cof - liczba punktów, jaką uzyskała oferta Wykonawcy w kryterium cena

b) kryterium 2 – czas podstawienia autobusu zastępczego (An) – 40% [40 pkt]
Zamawiający wymaga minimalnego czasu podstawienia autobusu zastępczego wynoszącego 60
minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. Wykonawca, który zadeklaruje 60-minutowy
czas podstawienia autobusu zastępczego, otrzyma 0 (zero) punktów. Za poszczególny czas reakcji
i podstawienie autobusu zastępczego zostaną przyznane następujące punkty:
− powyżej 40 minut, nie więcej niż 60 minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania - 0pkt,
− do 40 minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania - 20 pkt,
− do 20 minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania - 40 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą (K) zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punków
obliczoną wg wzoru:
K = Cof + An
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
K – końcowa liczba punktów
Cof – liczba punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa
An – liczba punktów uzyskanych w kryterium: czasu podstawienia autobusu zastępczego od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
7. Zamawiający odrzuca wszystkie oferty w przypadkach określonych w art. 226 ustawy Pzp.
8. Poprawienie omyłek w ofercie następuje w sposób przewidziany w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia autobusu zastępczego (An)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

C) Część III
3) Trasa III - przewóz przed i po zajęciach uczniów niepełnosprawnych z Gminy Polkowice do placówek oświatowych w Polkowicach oraz rozwiezienie do przystanków autobusowych wg miejsca zamieszkania po zakończonych zajęciach .W okresie od 2 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2023 r. codziennie za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii. Przewóz dzieci winien odbywać się jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu zorganizowanej grupy dzieci niepełnosprawnych wraz z opieką. Poprzez liczbę km zamawiający rozumie ilość km. przejechanych od miejsca pierwszego przystanku, aż do dojazdu do placówki oświatowej oraz od placówki oświatowej do ostatniego przystanku. (zał. nr 1) - trasa nr 3 (Gmina Polkowice – Polkowice - łączna ilość km ok.60- dziennie)
Liczba uczniów: obecnie 1
Harmonogram zostanie sporządzony po wyłonieniu wykonawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
a) kryterium 1 – cena/ 1 dzień (Cof) – waga 60% [60 pkt]
W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:
Cn / Cx x 100 x 0,6 = liczba punktów Cof
gdzie:
Cn – najniższa cena spośród wszystkich zaoferowanych przez Wykonawców
Cx – cena zaoferowana w ocenianej ofercie
Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania liczby punktów wyrażonej cyfrowo
0,6 – waga kryterium ceny
Cof - liczba punktów, jaką uzyskała oferta Wykonawcy w kryterium cena

b) kryterium 2 – czas podstawienia autobusu zastępczego (An) – 40% [40 pkt]
Zamawiający wymaga minimalnego czasu podstawienia autobusu zastępczego wynoszącego 60
minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. Wykonawca, który zadeklaruje 60-minutowy
czas podstawienia autobusu zastępczego, otrzyma 0 (zero) punktów. Za poszczególny czas reakcji
i podstawienie autobusu zastępczego zostaną przyznane następujące punkty:
− powyżej 40 minut, nie więcej niż 60 minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania - 0pkt,
− do 40 minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania - 20 pkt,
− do 20 minut od momentu zgłoszenia zapotrzebowania - 40 pkt.
2. Za ofertę najkorzystniejszą (K) zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punków
obliczoną wg wzoru:
K = Cof + An
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
K – końcowa liczba punktów
Cof – liczba punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa
An – liczba punktów uzyskanych w kryterium: czasu podstawienia autobusu zastępczego od momentu zgłoszenia zapotrzebowania. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5
w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
7. Zamawiający odrzuca wszystkie oferty w przypadkach określonych w art. 226 ustawy Pzp.
8. Poprawienie omyłek w ofercie następuje w sposób przewidziany w art. 223 ust. 2 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia autobusu zastępczego (An)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Części XI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający stawia warunek w poniższym zakresie.
a) Wykonawca -1) posiada licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. (tekst jedn. Dz. U z 2017r., 2200 z późn. zm.),
b) Wykonawca -2) dysponuje osobami do opieki w czasie przewozu, które muszą posiadać przygotowanie z zakresu pierwszej pomocy, oraz wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób;
c) Wykonawca -3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym dopuszczonym
do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
z 2017 poz. 1260 z późn. zm.), tj.: pojazdem typu bus przystosowanym do przewozu uczniów niepełnosprawnych, sprawnym technicznie, wyposażonym w atestowany sprzęt zabezpieczający, klimatyzację, specjalne oznakowanie, umożliwiającym transport wózków inwalidzkich, w ilości zapewniającej bezpieczny przewóz wymaganej ilości uczniów niepełnosprawnych na każdej trasie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych bez dodatkowego obciążania Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Części XI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający stawia warunek w poniższym zakresie.
a) Wykonawca -1) posiada licencję zezwalającą na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001 r. (tekst jedn. Dz. U z 2017r., 2200 z późn. zm.),
b) Wykonawca -2) dysponuje osobami do opieki w czasie przewozu, które muszą posiadać przygotowanie z zakresu pierwszej pomocy, oraz wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób;
c) Wykonawca -3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym dopuszczonym
do ruchu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
z 2017 poz. 1260 z późn. zm.), tj.: pojazdem typu bus przystosowanym do przewozu uczniów niepełnosprawnych, sprawnym technicznie, wyposażonym w atestowany sprzęt zabezpieczający, klimatyzację, specjalne oznakowanie, umożliwiającym transport wózków inwalidzkich, w ilości zapewniającej bezpieczny przewóz wymaganej ilości uczniów niepełnosprawnych na każdej trasie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych bez dodatkowego obciążania Zamawiającego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowi dowód potwierdzający,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Ponadto, w poniższych przypadkach, w ofercie wykonawca składa n/w dokumenty:
1) pełnomocnictwo lub inny dokument wraz z ofertą zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy - tylko w przypadku gdy oferta została podpisana
przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym,
2) dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisywania oferty
oraz reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu – tylko w przypadku złożenia oferty wspólnej.
4. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ponadto, w poniższych przypadkach, w ofercie wykonawca składa n/w dokumenty:
1) pełnomocnictwo lub inny dokument wraz z ofertą zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy - tylko w przypadku gdy oferta została podpisana
przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym,
2) dokument ustanawiający pełnomocnika i upoważniający go do podpisywania oferty
oraz reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w niniejszym postępowaniu – tylko w przypadku złożenia oferty wspólnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w załączniku nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie:
1) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia,
2) zmiany wartości przedmiotowej umowy, wynikającej z okoliczności określonych w ppkt 1 proporcjonalne o zakres tych zmian, oraz w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia szacowanej wartości zamówienia w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych nie będą wykonywane przejazdy.
3. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4.Zmiany ceny podlegają przepisom o waloryzacji wynagrodzenia ( klauzula waloryzacyjna) zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl, epuap:/SPJedrzychow/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.