eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzcianka › 安iadczenie us逝gi cateringowej w 2023 roku, przygotowanie, dostarczanie i wydanie ca這dziennego wy篡wienia 7 dni w tygodniu dla oko這 84 wychowanek do M這dzie穎wego O鈔odka Socjoterapii w Bia貫jOg這szenie z dnia 2022-11-30


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Us逝gi
安iadczenie us逝gi cateringowej w 2023 roku, przygotowanie, dostarczanie i wydanie ca這dziennego wy篡wienia 7 dni w tygodniu dla oko這 84 wychowanek do M這dzie穎wego O鈔odka Socjoterapii w Bia貫j

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: M這dzie穎wy O鈔odek Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Bia貫j

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 301774622

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Trzcianka

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-980

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: 600078867

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mos.biuro@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://osrodeksocjoterapiibiala.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

安iadczenie us逝gi cateringowej w 2023 roku, przygotowanie, dostarczanie i wydanie ca這dziennego wy篡wienia 7 dni w tygodniu dla oko這 84 wychowanek do M這dzie穎wego O鈔odka Socjoterapii w Bia貫j

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-fae865e2-70b1-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00468554

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-11-30

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fae865e2-70b1-11ed-abdb-a69c1593877c

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu miniPortalu, kt鏎y dost瘼ny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu dost瘼nego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrytki: /MOSBiala/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej pod adresem: mos.biuro@gmail.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzaj帷y wzi望 udzia w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego, musi posiada konto na ePUAP. Wykonawca posiadaj帷y konto na ePUAP ma dost瘼 do nast瘼uj帷ych formularzy: „Formularza do z這瞠nia, zmiany, wycofania oferty” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych, elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy us逝g administracji publicznej (ePUAP).

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest M這dzie穎wy O鈔odek Socjoterapii w Bia貫j, ul. Parkowa 1, 64-980 Trzcianka
 Z inspektorem ochrony danych mo瞠 si Pan/Pani skontaktowa za po鈔ednictwem poczty e- mail: korzuch@infoic.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego na „安iadczenie us逝gi cateringowej w 2023 roku, przygotowanie, dostarczanie i wydanie ca這dziennego wy篡wienia 7 dni w tygodniu dla oko這 84 wychowanek do M這dzie穎wego O鈔odka Socjoterapii im. Ireny Sendlerowej w Bia貫j”, prowadzonym w trybie podstawowym;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia
11 wrze郾ia 2019 r. Prawo zam闚ie publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p騧n. zm.) dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia;
 obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyja郾ienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania
o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyja郾ienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
 nie przys逝guje Pani/Panu:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOS/01/2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 600000 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest 安iadczenie us逝g cateringowych – przygotowanie, dostarczanie oraz podanie posi趾闚 do M這dzie穎wego O鈔odka Socjoterapii w Bia貫j dla grupy m這dzie篡 oko這 84 os鏏. 3. Przedmiot zam闚ienia obejmuje przygotowanie pi璚iu posi趾闚 dziennie tj. 郾iadanie z herbat, drugie 郾iadanie, obiad dwudaniowy (zupa, drugie danie) z podwieczorkiem i kolacja z herbat (dla grupy m這dzie篡 w wieku 13-18 lat). Posi趾i b璠 dostarczane we wszystkie dni robocze tj. od poniedzia趾u do niedzieli z wyj徠kiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od zaj耩 dydaktyczno-opieku鎍zych w szkole. Wykonawca dostarcza b璠zie do Zamawiaj帷ego ustalone menu na ca造 tydzie z wyprzedzeniem z podaniem sk豉dnik闚 wagowych (gramatury) potraw. Wykonawca zobowi您any jest z這篡 w dniu podpisania umowy przyk豉dowy jad這spis tygodniowy
z podaniem gramatury oraz sk豉du posi趾闚.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 55321000-6 - Us逝gi przygotowywania posi趾闚

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55521200-0 - Us逝gi dowo瞠nia posi趾闚

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: cena,lokalizacja, termin p豉tno軼i

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

Us逝ga powinna spe軟ia nast瘼uj帷e warunki:
a) Wykonawca odpowiada za przestrzeganie przygotowywania posi趾闚 zgodnie
z ustaw z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpiecze雟twie 篡wno軼i i 篡wienia (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 2021) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, normami 篡wieniowymi wg Instytutu 砰wienia 砰wno軼i, jak r闚nie przepisami prawa
w zakresie higieny 篡wienia norm HACCP oraz zbiorowego 篡wienia i wymogami sanitarno-epidemiologicznymi, z uwzgl璠nieniem wymog闚 z Rozporz康zenia Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie grup 鈔odk闚 spo篡wczych przeznaczonych do sprzeda篡 dzieciom i m這dzie篡 w jednostkach systemu o鈍iaty oraz wymaga, jakie musz spe軟ia 鈔odki spo篡wcze stosowane w ramach 篡wienia zbiorowego dzieci i m這dzie篡 w tych jednostkach, (Dz. U. 2016 poz. 1154 ze zmianami). Posi趾i musz spe軟ia normy 篡wieniowe zalecane przez Instytut 砰wno軼i i 砰wienia dla grupy m這dzie篡.
b) Liczba wydawanych posi趾闚 uzale積iona b璠zie od frekwencji m這dzie篡. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do zmiany ilo軼i m這dzie篡 i ilo軼i dostarczanych posi趾闚 zgodnie z rzeczywist potrzeb (dob przed dostarczeniem). Rozliczenia finansowe Wykonawcy us逝gi z Zamawiaj帷ym odbywa si b璠zie na podstawie faktycznie dostarczonych posi趾闚 i ceny brutto jednodniowego posi趾u dla jednego wychowanka. O liczbie posi趾闚 na kolejny dzie Wykonawca b璠zie informowany po zako鎍zonym wydawaniu 郾iadania w dniu poprzedzaj帷ym dostaw. W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarcza b璠zie okre郵on liczb posi趾闚;
c) Wszelkie zmiany w jad這spisie sugerowane przez Zamawiaj帷ego b璠 wi捫帷e dla Wykonawcy. Jad這spis powinien spe軟ia wszystkie normy zdrowego 篡wienia m這dzie篡 wraz z wykazem pe軟ego spisu alergen闚. Ponadto powinien uwzgl璠nia zalecan warto嗆 energetyczn;
d) Jad這spis powinien by urozmaicony, rodzaj potraw nie powinien powtarza si w tym samym tygodniu. W jad這spisie powinny przewa瘸 potrawy gotowane, pieczone i duszone. Przyk豉dowy jad這spis Za陰cznik nr 6 do SWZ;
e) Wykonawca zobowi您any jest do przygotowania posi趾闚 z naturalnych produkt闚, stosowania zasady „kolorowego talerza” (do ka盥ego posi趾u warzywa i owoce), stosowania produkt闚 nieprzetworzonych z ograniczeniem konserwant闚, dostosowywania menu do pory roku oraz sezonowo軼i na warzywa i owoce, bez u篡wania produkt闚 typu instant, czy gotowych;
f) Wykonawca zobowi您any jest uwzgl璠ni przy przygotowaniu posi趾闚 diety pokarmowe w zale積o軼i od indywidualnych potrzeb m這dzie篡, zgodnie z informacj otrzyman od Zamawiaj帷ego (np. posi趾i z zaleceniami diety bezmlecznej i bezglutenowej, uwzgl璠nienie indywidualnych potrzeb alergik闚);
g) Posi趾i Wykonawca dostarcza b璠zie w豉snym transportem, w specjalistycznych termosach do przewo瞠nia posi趾闚 i opakowaniach gwarantuj帷ych utrzymanie odpowiedniej temperatury zgodnie z przepisami prawa (w przypadku da ciep造ch maj by one utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania oraz jako軼i przewo穎nych potraw lub w miejscu wskazanym przez Wykonawc.
h) Wykonawca zobowi您any jest do odbioru i utylizacji odpad闚 pokonsumpcyjnych.
i) Obowi您kiem Wykonawcy jest przechowywanie pr鏏ek pokarmowych ze wszystkich przygotowanych i dostarczanych posi趾闚, ka盥ego dnia przez okres 72 godzin
z oznaczeniem daty, godziny, zawarto軼i pr鏏ki pokarmowej z podpisem osoby odpowiedzialnej za pobieranie tych pr鏏ek;
j) Pojemniki, w kt鏎ym dostarczane s posi趾i odbierane s przez Wykonawc, a ich mycie i dezynfekcja odbywa si w zak豉dzie macierzystym. W przypadku awarii lub innych nie przewidzianych zdarze Wykonawca jest zobowi您any zapewni posi趾i o nie gorszej jako軼i na sw鎩 koszt z innych 廝鏚e;
k) Personel Wykonawcy winien posiada bie膨ce przeszkolenie z zakresu BHP oraz HACCP, a tak瞠 aktualne ksi捫eczki zdrowia. Wykonawca odpowiada prawnie za 篡wienie m這dzie篡 przed Powiatowym Pa雟twowym Inspektorem Sanitarnym.
l) Zamawiaj帷y oczekuje od Wykonawcy przedstawienia za鈍iadczenia potwierdzaj帷ego dostaw ca這dziennego wy篡wienia dla oko這 84 os鏏, obejmuj帷e okres ostatnich 3 lat (minimum 2 umowy trwaj帷e co najmniej po 10 miesi璚y).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany umowy, wymagaj zgody stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewa積o軼i.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-12-15 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: ePUAP dost瘼ny pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrytki: /MOSBiala/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-12-30

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.