eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wolanów › "Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów" w formule zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów” w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOLANÓW

1.3.) Oddział zamawiającego: URZĄD GMINY WOLANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Radomska 20

1.5.2.) Miejscowość: Wolanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-625

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wolanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów” w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-73411691-70aa-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468528

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001023/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://wolanow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://wolanow.ezamawiajacy.pl
Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem
https://wolanow.ezamawiajacy.pl bądź poczty elektronicznej określonej w SWZ (z tym zastrzeżeniem, że adres e-mail nie dotyczy składania oferty). Oferta pod rygorem nieważności musi zostać złożona za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne dot. wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej zamawiającego Market planet pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
-Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem
-Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 18 oraz art. 74 ustawy PZP, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
-Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat,
-Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w powyżej.
-Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
-W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, Zamawiający informuje, że:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie.
- Udostępnianie protokołu i załączników
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
-W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej,
Zamawiający informuje, że:
-Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy PZP, do upływu terminu na ich wniesienie.
-Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
-W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa
w art. 15 ust. 1–3 RODO , zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.-Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać
integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
-W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WIR.271.16.2022.AW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie hali sportowej przy PSP w Bieniędzicach oraz zaprojektowanie i wybudowanie dwóch boisk sportowych: przy PSP w Sławnie i PSP w Mniszku realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów”.
Inwestycja budowy infrastruktury sportowej obejmuje:
1) zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (w formule zaprojektuj i wybuduj) polegających na budowie hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bieniędzicach. Budynek hali z łącznikiem, częścią gospodarczą, wyposażeniem i infrastrukturą techniczną. Hala sportowa o konstrukcji murowo - żelbetowej, dach - wiązary stalowe z pokryciem blachą trapezową, W ramach zadania zaplanowano wyposażenie obiektu, rozbiórkę obiektów i urządzeń kolidujących z budową, zagospodarowanie terenu – utwardzonych dojść, dojazdów oraz miejsc parkingowych, zagospodarowanie zieleni, usytuowanie elementów małej architektury, ale także wykonanie instalacji fotowoltaicznej jako źródła OZE.
2) zaprojektowanie i wybudowanie boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławnie. Wykonanie boiska planuje się wykonać o nawierzchni ze sztucznej trawy ze strefami wybiegu wraz z wyposażeniem tj.: bramki, wiaty dla zawodników, piłko chwyty, pozostałe strefy boiska: bieżnia okólna czterotorowa; bieżnia prosta 100 mb; rzutnia kulą; skocznia w dal; trybuny dla widzów - ok. 150 miejsc; oświetlenie; zagospodarowanie terenu – ciągi komunikacyjne utwardzone, zieleń, ogrodzenie terenu oraz mała architektura (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery).
3)zaprojektowanie i wybudowanie boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mniszku. Infrastruktura sportowa obejmuje boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej wraz ze strefami wybiegu - boisko do piłki ręcznej, siatkowej, koszykówki oraz tenisa wraz z wyposażeniem dla danych dyscyplin, wiaty dla zawodników oraz piłko chwytami; bieżnią czterotorową oraz prostą 100mb; skocznią w dal; miasteczkiem ruchu drogowego z myślą o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego; zagospodarowaniem terenu, zieleń, ogrodzenie terenu oraz mała architektura.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71700000-5 - Usługi nadzoru i kontroli

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

45233221-4 - Malowanie nawierzchi

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331230-7 - Instalowanie urządzeń chłodzących

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie nw. Kryteriów oceny ofert (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania):
a) Cena oferty- 60 pkt (max 60 %);
b) Okres udzielonej gwarancji jakości na cały zakres zamówienia – 40 pkt (max 40 %).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości na cały zakres zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu opisane w SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; (jeżeli wykonawca wskaże w formularzu ofertowym zamawiający samodzielnie pobierze z ogólnodostępnych rejestrów).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
-art.108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,
-art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
-art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP,
-art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
-art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835),
-art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ:
1. Oferta przygotowana na formularzu systemowym na platformie zakupowej Zamawiającego, z którym obligatoryjnie ze względu na zawarte w nim oświadczenia należy załączyć załącznik word pn. formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 4 do SWZ, zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy PZP, składany jest pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej lub formie elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oznacza to, że oba formularze (zarówno systemowy, jak również załącznik nr 4 do SWZ) należy podpisać podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z uprawomocnieniem do reprezentowania oraz składania oświadczeń woli wskazanych w CEiDG lub KRS.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 7 do SWZ, w zakresie wskazanym w rozdziale II punkt 7 i 8 SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II pkt 9 ppkt 2 SWZ.
DOKUMENTY SKŁADNE NA WEZWANIE:
a) wykazu doświadczenia: wykaz wykonanych usług nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
b)wykazu doświadczenia: wykaz wykonanych robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty
c)wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca załącza również:
a) pełnomocnictwo:
I) gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
II) w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
I) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
II) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
III) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
b) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca, w celu spełnienia warunków, o którym mowa w Rozdziale II pkt 7 ppkt 4 SWZ, będzie polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
I) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
II) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
III) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Wymagana forma:
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowany podpisem elektrycznym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Z dniem 16 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835; dalej: PrzeciwAgrUkrainaU). Ma to istotne znaczenie nie tylko dla
zamawiających prowadzących postępowania o udzielenie zamówienia, ale także dla wykonawców. Zamawiający ma obowiązek weryfikacji wykonawcy na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy PrzeciwAgrUkrainaU.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie (do 1,5 %) 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł).
Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt. 2) - 4) ustawy PZP wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu Oddział Wolanów , nr konta bankowego: 87 9115 0002 0030 0300 0286 0006 z adnotacją- Wadium- ,,Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów” w formule zaprojektuj i wybuduj- WIR.271.16.2022.AW
Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy Zamawiającego. Czynność ta skróci czas badania ofert.
Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2) - 4) ustawy PZP, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej- przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium.
W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt. 2) - 4) ustawy PZP, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Wadium- ,,Budowa hali sportowej i dwóch boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Wolanów” w formule zaprojektuj i wybuduj - WIR.271.16.2022.AW
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
Na podstawie art. 450 ust. 4 ustawy PZP w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b) Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
Załącznik nr 7 do SWZ składa:
a) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
b) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
c) podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy (jeżeli zamawiający weryfikuje podstawy wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP oraz art. 439 PZP, a także wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://wolanow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-13

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający zaprosi do negocjacji, o ile będą prowadzone, trzech Wykonawców, których oferty nie podlegać będą odrzuceniu i zostaną ocenione najwyżej na podstawie kryterium ceny oraz kryterium okres udzielonej gwarancji jakości na cały zakres zamówienia. Do negocjacji zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy zaoferują najniższą cenę.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

UWAGA:
Dodatkowy kod CPV, który nie zmieścił się w miejscu przeznaczonym:
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

Termin realizacji zamówienia ustala się na 20 miesięcy od dnia podpisania umowy, w tym:
8 miesięcy - termin realizacji dokumentacji projektowej dla budowy hali i boisk wraz z uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych mających na celu kompleksową realizację boisk w Sławnie i Mniszku- ETAP I.
20 miesięcy - termin wykonania robót budowlanych mających na celu kompleksową realizację budowy hali sportowej przy PSP w Bieniędzicach wraz z niezbędną i towarzyszącą infrastrukturą, kompletnym wyposażeniem hali oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla całości zadania.-ETAP II

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.