eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kędzierzyn-Koźle › Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-KoźluOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

1.3.) Oddział zamawiającego: PCUW KK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 366209564

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konstantego Damrota 30

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-220

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuwkk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.cuwkk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 366209564

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Konstantego Damrota 30

1.11.4.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.11.5.) Kod pocztowy: 47-220

1.11.6.) Województwo: opolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuwkk.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: bip.cuwkk.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-272b25ae-707f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468506

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00013780/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?ZamawiajacyId=77dc63a8-5c92-4a75-9319-a101d0990564

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://epropublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?ZamawiajacyId=77dc63a8-5c924a759319a101d0990564 w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania https://e-propublico.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://epropublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?ZamawiajacyId=77dc63a8-5c92-4a75-9319-a101d0990564 w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
3. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:
a) stały dostęp do sieci Internet;
b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),
c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,
d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich
głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),
e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
4. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 80 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx, .xlsx, .xml, .xls, .xades, .zip, przy zachowaniu zapisów z pkt 17.8. SWZ.
5. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:
a) załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie „Data przesłania”;
c) o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
6. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta „Wiadomości”). Wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, przekazać należy za pośrednictwem Platformy (karta „Zapytania/Wyjaśnienia). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.
7. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej podpisaną, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem Platformy.
8. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec w prowadzonym postępowaniu przy składaniu ofert, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przesłane za pośrednictwem Platformy, w osobnym podpisanym pliku, na karcie
„Oferta/Załączniki”, w tabeli „Część oferty stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa”, za pomocą opcji „Załącz plik”.
9. Podpis elektroniczny zastosowany z poziomu programu MS OFFICE nie spełnia wymogu poprawnej weryfikacji.
10. Nie zaleca się podpisywania folderu Archiwum (zip) zawierającego niepodpisane pliki – powinno nastąpić najpierw podpisanie
plików a potem ewentualnie spakowanie do zip.
11. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 33 SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 33 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.262.76.2022.AŚ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przeznaczonych na potrzeby bieżącego żywienia w asortymencie i ilościach ujętych w poszczególnych częściach zamówienia określonych w załącznikach 1÷6.
Całość zamówienia podzielono na sześć części zamówienia tj.:
a. CZĘŚĆ 1 – pieczywo i wyroby cukiernicze
b. CZĘŚĆ 2 – produkty mleczarskie
c. CZĘŚĆ 3 – mięso i wędliny
d. CZĘŚĆ 4 – owoce, warzywa i jaja
e. CZĘŚĆ 5 – mrożone warzywa i owoce, ryby i przetwory rybne oraz produkty mączne
f. CZĘŚĆ 6 – pozostałe artykuły spożywcze
CZĘŚĆ 1 – pieczywo i wyroby cukiernicze
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna dostaw załącznik nr 1 –stanowiący integralną część SWZ opublikowany na stronie prowadzonego postępowania: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?ZamawiajacyId=77dc63a8-5c92-4a75-9319-a101d0990564 w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania.
DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘSCI ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych przeznaczonych na potrzeby bieżącego żywienia w asortymencie i ilościach ujętych w zestawieniach stanowiących załączniki od nr 1 do nr 6. Zamawiający zaznacza, że realizowane cykliczne dostawy każdorazowo winny być dostosowane wagowo do składanego zamówienia.
2. Jednostka Zamawiajaca zastrzega możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w poszczególnych częściach, przy zachowaniu minimalnej wartości przedmiotu zamówienia (określonej w zawartej umowie) na poziomie 25% gwarantującej Wykonawcy związane z tym zakresem umowy wynagrodzenie. Określona ilość artykułów spożywczych w formularzu cenowym jest ilością szacunkową i w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu). Powyższe nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę roszczeń o zakup pozostałej ilości produktów ani o zapłatę równowartości niezamówionych produktów czy odszkodowania za ich niezamówienie.
3. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać aktualne wymogi sanitarno – epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:
1) posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,
2) posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,
3) posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu a wykonawca musi posiadać aktualne wymagane decyzje z tym związane. W przypadku, gdyby którakolwiek z dotychczasowych decyzji wygasła lub została cofnięta w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nową decyzję w tym zakresie, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowej. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu potwierdzającego posiadanie właściwej ważnej decyzji lub nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym przez Jednostkę Zamawiającą terminie, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Jednostkę Zamawiającą ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.1 PPU lub w zależności od decyzji Jednostki Zamawiającej do wstrzymania realizacji umowy do czasu uzupełnienia braków w terminie określonym przez Jednostkę Zamawiającą.
4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.
5. Wymagania jakościowe przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę artykułów spożywczych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.
2) Wszystkie artykuły suche powinny być pakowane w czyste opakowania jednostkowe przeznaczone do kontaktu z żywnością chroniące zawartość przed uszkodzeniem. Kasze powinny być suche, bez obecności szkodników oraz uszkodzeń przez nich wyrządzonych, bez śladów pleśni czy wilgoci. Niedopuszczalne są produkty uszkodzone, połamane, a także zniszczone lub otwarte opakowania albo hermetycznie nieszczelne, bądź dostarczane w opakowaniach zastępczych/nieoryginalnych.
3) Artykuły piekarnicze (pieczywo i wyroby cukiernicze) powinny być dostarczane suche, bez obecności szkodników oraz uszkodzeń przez nich wyrządzonych, bez śladów pleśni czy wilgoci, bez obcych zapachów. Niedopuszczalne są produkty uszkodzone mechanicznie, połamane, niewyrośnięte, zakalcowate wewnątrz lub o zbyt ciemnym kolorze skórki. Dostawy muszą spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r, poz 2132). Dostarczane pieczywo i ciasta muszą posiadać charakterystyczne dla danego rodzaju cechy jakościowe.
6. Wykonawca na żądanie upoważnionego przedstawiciela Jednostki Zamawiającej zobowiązany jest wykazać, że dostarczany przez niego asortyment, spełnia minimalne wymagania Jednostki Zamawiającej określone w umowie doraźnie w wypadku uzasadnionych wątpliwości poprzez okazanie dostarczanego towaru w trakcie przekazania do magazynu Jednostki Zamawiającej. W razie potwierdzenia się zastrzeżeń sporządzony zostanie protokół podpisany przez przedstawicieli obu stron, który może stanowić podstawę reklamacji.
7. Realizacja dostaw będzie dokonywana sukcesywnie na podstawie zapotrzebowania Jednostki Zamawiającej, w których każdorazowo określony zostanie termin dostawy oraz asortyment zamówienia – z wyłączeniem dni wolnych od pracy Jednostki Zamawiającej.
8. Wytworzenie towaru, sposób opakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego, w szczególności:
1) z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
2) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych,
3) ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego,
4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (...),
5) rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych,
6) rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.U.UE.L.2004.338.4 z późn. zm.),
7) rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności,
9. Warunki dostawy:
1) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem, własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko. Nie dopuszcza się dostawy towaru kurierem.
2) realizacja dostaw odbywa się na podstawie składanych przez Jednostkę Zamawiającą w formie pisemnej, elektronicznej (e-mail), telefonicznie lub za pośrednictwem faxu zamówień, zawierających ilości i terminy dostaw oraz w miarę potrzeb inne warunki istotne z punktu widzenia Jednostki Zamawiającej.
3) dostawy towaru realizowane będą w godzinach wyznaczonych określonych poniżej, a w godzinach otwarcia magazynu (do godz. 13:30) można dostarczyć reklamowany towar.
4) dostawy będą realizowane w dniach roboczych:
część 1 pieczywo i wyroby cukiernicze 6.30 do 7.30 codziennie od poniedziałku do soboty
5) Jednostka Zamawiajaca zastrzega prawo do sprawdzenia zamówionego asortymentu pod względem ilościowym i jakościowym również w momencie odbioru towaru. Jednostka Zamawiająca zastrzega dostarczenie asortymentu I gatunku.
6) Wykonawca zobowiązany jest do znakowania i opakowania towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem wymagań Jednostki Zamawiającej określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
7) przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
a) środków transportu odpowiednich do przewożenia żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi higieny środków spożywczych, pod rygorem nieprzyjęcia dostawy przez Jednostkę Zamawiającą;
b) odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu;
c) zapewnienie przez Wykonawcę dostarczenia/wniesienia towaru przez kierowcę lub inną osobę do pomieszczenia magazynu;
d) obecność kierowcy lub innej osoby reprezentującej Wykonawcę podczas pobrania prób w ramach reklamacji lub kontroli prewencyjnej, pod rygorem dokonania tych czynności bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko.
8) Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji i wad dostarczanych produktów i wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych (w godzinach wyznaczonych przez Jednostkę Zamawiającą na przyjęcie towaru).
9) Nie dopuszcza się pozostawienia towaru bez opieki lub przekazywania go osobom nieupoważnionym.
10. Jednostka Zamawiająca zastrzega, by termin przydatności do spożycia - jeśli jest możliwy do określenia - nie przekraczał połowy czasu przydatności do spożycia określonego przez producenta.
11. Dostarczony asortyment musi być oznakowany w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami.
12. Przedmiot zamówienia (występujący w opakowaniach jednostkowych) dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach – bez stosowania opakowań zastępczych.
Pełny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w pkt 5 ust 1 wiersz 8 SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15810000-9 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Cena brutto (zł)
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
– Cof - cena podana w badanej ofercie


2. Termin wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy
W niniejszym kryterium ocena zostanie dokonana w oparciu o zadeklarowany termin wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy (zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia/o którym mowa we wzorze umowy):

DOTYCZY 1 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA - pieczywo i wyroby cukiernicze:
Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wymiany towaru:
1) do godziny 8:00 w dniu zgłoszenia reklamacji – otrzyma 40 punktów
2) do godziny 8:30 w dniu zgłoszenia reklamacji – otrzyma 20 punktów
3) po godzinie 8:30 w dniu zgłoszenia reklamacji – otrzyma 0 punktów

Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu oferty terminu wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy lub poda termin niezgodnie z zapisami powyżej Zamawiający do oceny przyjmie najdłuższy z możliwych terminów w związku z tym Wykonawca w dodatkowym kryterium uzyska 0 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przeznaczonych na potrzeby bieżącego żywienia w asortymencie i ilościach ujętych w poszczególnych częściach zamówienia określonych w załącznikach 1÷6. Całość zamówienia podzielono na sześć części zamówienia tj.:
a. CZĘŚĆ 1 – pieczywo i wyroby cukiernicze
b. CZĘŚĆ 2 – produkty mleczarskie
c. CZĘŚĆ 3 – mięso i wędliny
d. CZĘŚĆ 4 – owoce, warzywa i jaja
e. CZĘŚĆ 5 – mrożone warzywa i owoce, ryby i przetwory rybne oraz produkty mączne
f. CZĘŚĆ 6 – pozostałe artykuły spożywcze
CZĘŚĆ 2 – produkty mleczarskie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna dostaw załącznik nr 2 stanowiący integralną część SWZ opublikowany na opublikowany na stronie prowadzonego postępowania: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?ZamawiajacyId=77dc63a8-5c92-4a75-9319-a101d0990564 w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania
DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘSCI ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych przeznaczonych na potrzeby bieżącego żywienia w asortymencie i ilościach ujętych w zestawieniach stanowiących załączniki od nr 1 do nr 6. Zamawiający zaznacza, że realizowane cykliczne dostawy każdorazowo winny być dostosowane wagowo do składanego zamówienia.
2. Jednostka Zamawiajaca zastrzega możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w poszczególnych częściach, przy zachowaniu minimalnej wartości przedmiotu zamówienia (określonej w zawartej umowie) na poziomie 25% gwarantującej Wykonawcy związane z tym zakresem umowy wynagrodzenie. Określona ilość artykułów spożywczych w formularzu cenowym jest ilością szacunkową i w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu). Powyższe nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę roszczeń o zakup pozostałej ilości produktów ani o zapłatę równowartości niezamówionych produktów czy odszkodowania za ich niezamówienie.
3. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać aktualne wymogi sanitarno – epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:
1) posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,
2) posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,
3) posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu.
a wykonawca musi posiadać aktualne wymagane decyzje z tym związane. W przypadku, gdyby którakolwiek
z dotychczasowych decyzji wygasła lub została cofnięta w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nową decyzję w tym zakresie, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowej. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu potwierdzającego posiadanie właściwej ważnej decyzji lub nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym przez Jednostkę Zamawiającą terminie, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Jednostkę Zamawiającą ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.1 PPU lub w zależności od decyzji Jednostki Zamawiającej do wstrzymania realizacji umowy do czasu uzupełnienia braków w terminie określonym przez Jednostkę Zamawiającą.
4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.
5. Wymagania jakościowe przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę artykułów spożywczych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.
2) Nabiał (produkty mleczarskie) musi być świeży i dobrej jakości. Dostawy muszą spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r, poz 2132). Dostarczane nabiał musi posiadać charakterystyczne dla danego rodzaju cechy jakościowe
6. Wykonawca na żądanie upoważnionego przedstawiciela Jednostki Zamawiającej zobowiązany jest wykazać, że dostarczany przez niego asortyment, spełnia minimalne wymagania Jednostki Zamawiającej określone w umowie doraźnie w wypadku uzasadnionych wątpliwości poprzez okazanie dostarczanego towaru w trakcie przekazania do magazynu Jednostki Zamawiającej. W razie potwierdzenia się zastrzeżeń sporządzony zostanie protokół podpisany przez przedstawicieli obu stron, który może stanowić podstawę reklamacji.
7. Realizacja dostaw będzie dokonywana sukcesywnie na podstawie zapotrzebowania Jednostki Zamawiającej, w których każdorazowo określony zostanie termin dostawy oraz asortyment zamówienia – z wyłączeniem dni wolnych od pracy Jednostki Zamawiającej.
8. Wytworzenie towaru, sposób opakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego, w szczególności:
1) z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r, poz 2132),
2) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1688 z późn. zm.),
3) ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1753 z późn. zm.),
4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (...) (Dz.U.UE.L.2011.304.18 z późn. zm.),
5) rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE.L.2004.139.1 z późn. zm.),
6) rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.U.UE.L.2004.338.4 z późn. zm.),
7) rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U.UE.L.2002.31.1 z późn. zm.),
9. Warunki dostawy:
1) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem, własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko. Nie dopuszcza się dostawy towaru kurierem.
2) realizacja dostaw odbywa się na podstawie składanych przez Jednostkę Zamawiającą w formie pisemnej, elektronicznej (e-mail), telefonicznie lub za pośrednictwem faxu zamówień, zawierających ilości i terminy dostaw oraz w miarę potrzeb inne warunki istotne z punktu widzenia Jednostki Zamawiającej.
3) dostawy towaru realizowane będą w godzinach wyznaczonych określonych poniżej, a w godzinach otwarcia magazynu (do godz. 13:30) można dostarczyć reklamowany towar.
4) dostawy będą realizowane w dniach roboczych:
część 2 produkty mleczarskie 7:00 do 12:00 poniedziałek, środa, piątek
5) Jednostka Zamawiajaca zastrzega prawo do sprawdzenia zamówionego asortymentu pod względem ilościowym i jakościowym również w momencie odbioru towaru. Jednostka Zamawiająca zastrzega dostarczenie asortymentu I gatunku.
6) Wykonawca zobowiązany jest do znakowania i opakowania towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem wymagań Jednostki Zamawiającej określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
7) przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
a) środków transportu odpowiednich do przewożenia żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi higieny środków spożywczych, pod rygorem nieprzyjęcia dostawy przez Jednostkę Zamawiającą;
b) odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu;
c) zapewnienie przez Wykonawcę dostarczenia/wniesienia towaru przez kierowcę
lub inną osobę do pomieszczenia magazynu;
d) obecność kierowcy lub innej osoby reprezentującej Wykonawcę podczas pobrania prób w ramach reklamacji lub kontroli prewencyjnej, pod rygorem dokonania tych czynności bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko.
8) Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji i wad dostarczanych produktów i wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych (w godzinach wyznaczonych przez Jednostkę Zamawiającą na przyjęcie towaru).
9) Nie dopuszcza się pozostawienia towaru bez opieki lub przekazywania go osobom nieupoważnionym.
10. Jednostka Zamawiająca zastrzega, by termin przydatności do spożycia - jeśli jest możliwy do określenia - nie przekraczał połowy czasu przydatności do spożycia określonego przez producenta.
11. Dostarczony asortyment musi być oznakowany w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami.
12. Przedmiot zamówienia (występujący w opakowaniach jednostkowych) dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach – bez stosowania opakowań zastępczych.
Pełny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w pkt 5 ust 1 wiersz 8 SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15500000-3 - Produkty mleczarskie

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Cena brutto (zł)
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
– Cof - cena podana w badanej ofercie


2. Termin wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy
W niniejszym kryterium ocena zostanie dokonana w oparciu o zadeklarowany termin wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy (zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia/o którym mowa we wzorze umowy):

DOTYCZY 2 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA – produkty mleczarskie:
Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin wymiany towaru:
1) do godziny 13:30 w dniu zgłoszenia reklamacji – otrzyma 40 punktów
2) do godziny 10:00 następnego dnia po zgłoszenia reklamacji – otrzyma 30 punktów
3) do godziny 13:30 następnego dnia po zgłoszeniu reklamacji – otrzyma 20 punktów
4) po godzinie 13:30 następnego dnia po zgłoszeniu reklamacji – otrzyma 0 punktów

Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu oferty terminu wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy lub poda termin niezgodnie z zapisami powyżej Zamawiający do oceny przyjmie najdłuższy z możliwych terminów w związku z tym Wykonawca w dodatkowym kryterium uzyska 0 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przeznaczonych na potrzeby bieżącego żywienia w asortymencie i ilościach ujętych w poszczególnych częściach zamówienia określonych w załącznikach 1÷6.
Całość zamówienia podzielono na sześć części zamówienia tj.:
a. CZĘŚĆ 1 – pieczywo i wyroby cukiernicze
b. CZĘŚĆ 2 – produkty mleczarskie
c. CZĘŚĆ 3 – mięso i wędliny
d. CZĘŚĆ 4 – owoce, warzywa i jaja
e. CZĘŚĆ 5 – mrożone warzywa i owoce, ryby i przetwory rybne oraz produkty mączne
f. CZĘŚĆ 6 – pozostałe artykuły spożywcze
CZĘŚĆ 3 – mięso i wędliny
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna dostaw załącznik nr 3 stanowiący integralną część SWZ opublikowany na opublikowany na stronie prowadzonego postępowania: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?ZamawiajacyId=77dc63a8-5c92-4a75-9319-a101d0990564 w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania
DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘSCI ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych przeznaczonych na potrzeby bieżącego żywienia w asortymencie i ilościach ujętych w zestawieniach stanowiących załączniki od nr 1 do nr 6. Zamawiający zaznacza, że realizowane cykliczne dostawy każdorazowo winny być dostosowane wagowo do składanego zamówienia.
2. Jednostka Zamawiajaca zastrzega możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w poszczególnych częściach, przy zachowaniu minimalnej wartości przedmiotu zamówienia (określonej w zawartej umowie) na poziomie 25% gwarantującej Wykonawcy związane z tym zakresem umowy wynagrodzenie. Określona ilość artykułów spożywczych w formularzu cenowym jest ilością szacunkową i w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu). Powyższe nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę roszczeń o zakup pozostałej ilości produktów ani o zapłatę równowartości niezamówionych produktów czy odszkodowania za ich niezamówienie.
3. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać aktualne wymogi sanitarno – epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:
1) posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,
2) posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,
3) posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu.
a wykonawca musi posiadać aktualne wymagane decyzje z tym związane. W przypadku, gdyby którakolwiek
z dotychczasowych decyzji wygasła lub została cofnięta w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nową decyzję w tym zakresie, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowej. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu potwierdzającego posiadanie właściwej ważnej decyzji lub nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym przez Jednostkę Zamawiającą terminie, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Jednostkę Zamawiającą ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.1 PPU lub w zależności od decyzji Jednostki Zamawiającej do wstrzymania realizacji umowy do czasu uzupełnienia braków w terminie określonym przez Jednostkę Zamawiającą.
4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.
5. Wymagania jakościowe przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę artykułów spożywczych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.
2) Mięso, wędliny, drób, podroby muszą być świeże i dobrej jakości, powinny być przewożone w opakowaniach do tego przeznaczonych wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, nieuszkodzone, niezamoczone i czyste, bez śladów pleśni i obcych zapachów. Dostawy muszą spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r, poz 2132).
6. Wykonawca na żądanie upoważnionego przedstawiciela Jednostki Zamawiającej zobowiązany jest wykazać, że dostarczany przez niego asortyment, spełnia minimalne wymagania Jednostki Zamawiającej określone w umowie doraźnie w wypadku uzasadnionych wątpliwości poprzez okazanie dostarczanego towaru w trakcie przekazania do magazynu Jednostki Zamawiającej. W razie potwierdzenia się zastrzeżeń sporządzony zostanie protokół podpisany przez przedstawicieli obu stron, który może stanowić podstawę reklamacji.
7. Realizacja dostaw będzie dokonywana sukcesywnie na podstawie zapotrzebowania Jednostki Zamawiającej, w których każdorazowo określony zostanie termin dostawy oraz asortyment zamówienia – z wyłączeniem dni wolnych od pracy Jednostki Zamawiającej.
8. Wytworzenie towaru, sposób opakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego, w szczególności:
1) z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r, poz 2132),
2) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1688 z późn. zm.),
3) ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1753 z późn. zm.),
4) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (...) (Dz.U.UE.L.2011.304.18 z późn. zm.),
5) rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.U.UE.L.2004.139.1 z późn. zm.),
6) rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.U.UE.L.2004.338.4 z późn. zm.),
7) rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U.UE.L.2002.31.1 z późn. zm.),
9. Warunki dostawy:
1) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem, własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko. Nie dopuszcza się dostawy towaru kurierem.
2) realizacja dostaw odbywa się na podstawie składanych przez Jednostkę Zamawiającą w formie pisemnej, elektronicznej (e-mail), telefonicznie lub za pośrednictwem faxu zamówień, zawierających ilości i terminy dostaw oraz w miarę potrzeb inne warunki istotne z punktu widzenia Jednostki Zamawiającej.
3) dostawy towaru realizowane będą w godzinach wyznaczonych określonych poniżej, a w godzinach otwarcia magazynu (do godz. 13:30) można dostarczyć reklamowany towar.
4) dostawy będą realizowane w dniach roboczych:
część 3: mięso, wędliny, od 7.00 do 12.00 wtorek, czwartek
5) Jednostka Zamawiajaca zastrzega prawo do sprawdzenia zamówionego asortymentu pod względem ilościowym i jakościowym również w momencie odbioru towaru. Jednostka Zamawiająca zastrzega dostarczenie asortymentu I gatunku.
6) Wykonawca zobowiązany jest do znakowania i opakowania towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem wymagań Jednostki Zamawiającej określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
7) przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
a) środków transportu odpowiednich do przewożenia żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi higieny środków spożywczych, pod rygorem nieprzyjęcia dostawy przez Jednostkę Zamawiającą;
b) odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu;
c) zapewnienie przez Wykonawcę dostarczenia/wniesienia towaru przez kierowcę
lub inną osobę do pomieszczenia magazynu;
d) obecność kierowcy lub innej osoby reprezentującej Wykonawcę podczas pobrania prób w ramach reklamacji lub kontroli prewencyjnej, pod rygorem dokonania tych czynności bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko.
8) Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji i wad dostarczanych produktów i wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych (w godzinach wyznaczonych przez Jednostkę Zamawiającą na przyjęcie towaru).
9) Nie dopuszcza się pozostawienia towaru bez opieki lub przekazywania go osobom nieupoważnionym.
10. Jednostka Zamawiająca zastrzega, by termin przydatności do spożycia - jeśli jest możliwy do określenia - nie przekraczał połowy czasu przydatności do spożycia określonego przez producenta.
11. Dostarczony asortyment musi być oznakowany w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami.
12. Przedmiot zamówienia (występujący w opakowaniach jednostkowych) dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach – bez stosowania opakowań zastępczych.
Pełny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w pkt 5 ust 1 wiersz 8 SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15100000-9 - Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

15110000-2 - Mięso

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Cena brutto (zł)
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
– Cof - cena podana w badanej ofercie

2. Termin wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy
W niniejszym kryterium ocena zostanie dokonana w oparciu o zadeklarowany termin wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy (zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia/o którym mowa we wzorze umowy):

DOTYCZY 3 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA – mięso i wędliny:
1) do godziny 13:30 w dniu zgłoszenia reklamacji – otrzyma 40 punktów
2) do godziny 10:00 następnego dnia po zgłoszenia reklamacji – otrzyma 30 punktów
3) do godziny 13:30 następnego dnia po zgłoszeniu reklamacji – otrzyma 20 punktów
4) po godzinie 13:30 następnego dnia po zgłoszeniu reklamacji – otrzyma 0 punktów

Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu oferty terminu wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy lub poda termin niezgodnie z zapisami powyżej Zamawiający do oceny przyjmie najdłuższy z możliwych terminów w związku z tym Wykonawca w dodatkowym kryterium uzyska 0 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przeznaczonych na potrzeby bieżącego żywienia w asortymencie i ilościach ujętych w poszczególnych częściach zamówienia określonych w załącznikach 1÷6.
Całość zamówienia podzielono na sześć części zamówienia tj.:
a. CZĘŚĆ 1 – pieczywo i wyroby cukiernicze
b. CZĘŚĆ 2 – produkty mleczarskie
c. CZĘŚĆ 3 – mięso i wędliny
d. CZĘŚĆ 4 – owoce, warzywa i jaja
e. CZĘŚĆ 5 – mrożone warzywa i owoce, ryby i przetwory rybne oraz produkty mączne
f. CZĘŚĆ 6 – pozostałe artykuły spożywcze
CZĘŚĆ 4 – owoce, warzywa i jaja
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna dostaw załącznik nr 4 stanowiący integralną część SWZ opublikowany na opublikowany na stronie prowadzonego postępowania: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?ZamawiajacyId=77dc63a8-5c92-4a75-9319-a101d0990564 w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania
DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘSCI ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych przeznaczonych na potrzeby bieżącego żywienia w asortymencie i ilościach ujętych w zestawieniach stanowiących załączniki od nr 1 do nr 6. Zamawiający zaznacza, że realizowane cykliczne dostawy każdorazowo winny być dostosowane wagowo do składanego zamówienia.
2. Jednostka Zamawiajaca zastrzega możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w poszczególnych częściach, przy zachowaniu minimalnej wartości przedmiotu zamówienia (określonej w zawartej umowie) na poziomie 25% gwarantującej Wykonawcy związane z tym zakresem umowy wynagrodzenie. Określona ilość artykułów spożywczych w formularzu cenowym jest ilością szacunkową i w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu). Powyższe nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę roszczeń o zakup pozostałej ilości produktów ani o zapłatę równowartości niezamówionych produktów czy odszkodowania za ich niezamówienie.
3. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać aktualne wymogi sanitarno – epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:
1) posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,
2) posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,
3) posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu. a wykonawca musi posiadać aktualne wymagane decyzje z tym związane. W przypadku, gdyby którakolwiek
z dotychczasowych decyzji wygasła lub została cofnięta w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nową decyzję w tym zakresie, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowej. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu potwierdzającego posiadanie właściwej ważnej decyzji lub nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym przez Jednostkę Zamawiającą terminie, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Jednostkę Zamawiającą ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.1 PPU lub w zależności od decyzji Jednostki Zamawiającej do wstrzymania realizacji umowy do czasu uzupełnienia braków w terminie określonym przez Jednostkę Zamawiającą.
4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.
5. Wymagania jakościowe przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę artykułów spożywczych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.
2) Warzywa/owoce powinny być: zdrowe (bez śladów gnicia i pleśni), wolne od szkodników i uszkodzeń przez nich wyrządzonych, nie zwiędnięte, czyste, nieuszkodzone; o barwie typowej dla odmiany; niedopuszczalny obcy smak, posmak czy zapach; jednolite w opakowaniu pod względem pochodzenia, jakości, wielkości i możliwie w tym samym stopniu dojrzałości i rozwoju. Towar winien być przewożony w opakowaniach do tego przeznaczonych wykonanych z materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, nieuszkodzone, niezamoczonych i czystych, bez śladów pleśni i obcych zapachów. Dostawy muszą spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r, poz 2132).
3) Jaja powinny być:
a. skorupa i błona pod skorupowa - normalna, niezabrudzona i nieuszkodzona, jaja świeże, po dezynfekcji promieniami UV,
b. komora powietrza - wysokość nieprzekraczająca 6 mm, nieruchoma;
c. białko - przezroczyste, klarowne, o konsystencji żelu, wolne od jakichkolwiek ciał obcych;
d. żółtko - słabo widoczne podczas prześwietlania, bez wyraźnego zarysu powierzchni, wolne od jakichkolwiek ciał obcych;
e. tarczka zarodków - nierozwinięta w stopniu widocznym;
f. zapach - pozbawione obcych zapachów;
g. Jaja klasy "A" nie są myte, ani w inny sposób czyszczone przed lub po klasyfikacji,
a. Każde z dostarczonych jaj musi być ostemplowane zgodnie z zobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6. Wykonawca na żądanie upoważnionego przedstawiciela Jednostki Zamawiającej zobowiązany jest wykazać, że dostarczany przez niego asortyment, spełnia minimalne wymagania Jednostki Zamawiającej określone w umowie doraźnie w wypadku uzasadnionych wątpliwości poprzez okazanie dostarczanego towaru w trakcie przekazania do magazynu Jednostki Zamawiającej. W razie potwierdzenia się zastrzeżeń sporządzony zostanie protokół podpisany przez przedstawicieli obu stron, który może stanowić podstawę reklamacji.
7. Realizacja dostaw będzie dokonywana sukcesywnie na podstawie zapotrzebowania Jednostki Zamawiającej, w których każdorazowo określony zostanie termin dostawy oraz asortyment zamówienia – z wyłączeniem dni wolnych od pracy Jednostki Zamawiającej.
8. Wytworzenie towaru, sposób opakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego (akty prawne wymieniono w pkt 5 ust. 1 wiersz 8 pkt SWZ),
9. Warunki dostawy:
1) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem, własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko. Nie dopuszcza się dostawy towaru kurierem.
2) realizacja dostaw odbywa się na podstawie składanych przez Jednostkę Zamawiającą w formie pisemnej, elektronicznej (e-mail), telefonicznie lub za pośrednictwem faxu zamówień, zawierających ilości i terminy dostaw oraz w miarę potrzeb inne warunki istotne z punktu widzenia Jednostki Zamawiającej.
3) dostawy towaru realizowane będą w godzinach wyznaczonych określonych poniżej, a w godzinach otwarcia magazynu (do godz. 13:30) można dostarczyć reklamowany towar.
4) dostawy będą realizowane w dniach roboczych:
część 4 owoce, warzywa 7.00 do 14.00 wtorek, piątek
5) Jednostka Zamawiajaca zastrzega prawo do sprawdzenia zamówionego asortymentu pod względem ilościowym i jakościowym również w momencie odbioru towaru. Jednostka Zamawiająca zastrzega dostarczenie asortymentu I gatunku.
6) Wykonawca zobowiązany jest do znakowania i opakowania towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem wymagań Jednostki Zamawiającej określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
7) przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
a) środków transportu odpowiednich do przewożenia żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi higieny środków spożywczych, pod rygorem nieprzyjęcia dostawy przez Jednostkę Zamawiającą;
b) odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu;
c) zapewnienie przez Wykonawcę dostarczenia/wniesienia towaru przez kierowcę lub inną osobę do pomieszczenia magazynu;
d) obecność kierowcy lub innej osoby reprezentującej Wykonawcę podczas pobrania prób w ramach reklamacji lub kontroli prewencyjnej, pod rygorem dokonania tych czynności bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko.
8) Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji i wad dostarczanych produktów i wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych (w godzinach wyznaczonych przez Jednostkę Zamawiającą na przyjęcie towaru).
9) Nie dopuszcza się pozostawienia towaru bez opieki lub przekazywania go osobom nieupoważnionym.
10. Jednostka Zamawiająca zastrzega, by termin przydatności do spożycia - jeśli jest możliwy do określenia - nie przekraczał połowy czasu przydatności do spożycia określonego przez producenta.
11. Dostarczony asortyment musi być oznakowany w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami.
12. Przedmiot zamówienia (występujący w opakowaniach jednostkowych) dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach – bez stosowania opakowań zastępczych.
Pełny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w pkt 5 ust 1 wiersz 8 SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

03200000-3 - Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

15300000-1 - Owoce, warzywa i podobne produkty

03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Cena brutto (zł)
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
– Cof - cena podana w badanej ofercie


2. Termin wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy
W niniejszym kryterium ocena zostanie dokonana w oparciu o zadeklarowany termin wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy (zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia/o którym mowa we wzorze umowy):

DOTYCZY 4 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA – owoce, warzywa i jaja:
1) do godziny 13:30 w dniu zgłoszenia reklamacji – otrzyma 40 punktów
2) do godziny 8:00 następnego dnia po zgłoszenia reklamacji – otrzyma 20 punktów
3) po godzinie 8:00 następnego dnia po zgłoszeniu reklamacji – otrzyma 0 punktów

Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu oferty terminu wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy lub poda termin niezgodnie z zapisami powyżej Zamawiający do oceny przyjmie najdłuższy z możliwych terminów w związku z tym Wykonawca w dodatkowym kryterium uzyska 0 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przeznaczonych na potrzeby bieżącego żywienia w asortymencie i ilościach ujętych w poszczególnych częściach zamówienia określonych w załącznikach 1÷6. Całość zamówienia podzielono na sześć części zamówienia tj.:
a. CZĘŚĆ 1 – pieczywo i wyroby cukiernicze
b. CZĘŚĆ 2 – produkty mleczarskie
c. CZĘŚĆ 3 – mięso i wędliny
d. CZĘŚĆ 4 – owoce, warzywa i jaja
e. CZĘŚĆ 5 – mrożone warzywa i owoce, ryby i przetwory rybne oraz produkty mączne
f. CZĘŚĆ 6 – pozostałe artykuły spożywcze
CZĘŚĆ 5 – mrożone warzywa i owoce, ryby i przetwory rybne oraz produkty mączne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna dostaw załącznik nr 5 stanowiący integralną część SWZ opublikowany na opublikowany na stronie prowadzonego postępowania: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?ZamawiajacyId=77dc63a8-5c92-4a75-9319-a101d0990564 w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania
DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘSCI ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych przeznaczonych na potrzeby bieżącego żywienia w asortymencie i ilościach ujętych w zestawieniach stanowiących załączniki od nr 1 do nr 6. Zamawiający zaznacza, że realizowane cykliczne dostawy każdorazowo winny być dostosowane wagowo do składanego zamówienia.
2. Jednostka Zamawiajaca zastrzega możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w poszczególnych częściach, przy zachowaniu minimalnej wartości przedmiotu zamówienia (określonej w zawartej umowie) na poziomie 25% gwarantującej Wykonawcy związane z tym zakresem umowy wynagrodzenie. Określona ilość artykułów spożywczych w formularzu cenowym jest ilością szacunkową i w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu). Powyższe nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę roszczeń o zakup pozostałej ilości produktów ani o zapłatę równowartości niezamówionych produktów czy odszkodowania za ich niezamówienie.
3. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać aktualne wymogi sanitarno – epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:
1) posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,
2) posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,
3) posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu. a wykonawca musi posiadać aktualne wymagane decyzje z tym związane. W przypadku, gdyby którakolwiek z dotychczasowych decyzji wygasła lub została cofnięta w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nową decyzję w tym zakresie, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowej. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu potwierdzającego posiadanie właściwej ważnej decyzji lub nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym przez Jednostkę Zamawiającą terminie, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Jednostkę Zamawiającą ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.1 PPU lub w zależności od decyzji Jednostki Zamawiającej do wstrzymania realizacji umowy do czasu uzupełnienia braków w terminie określonym przez Jednostkę Zamawiającą.
4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.
5. Wymagania jakościowe przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę artykułów spożywczych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.
2) Mrożonki (mrożone warzywa i owoce, ryby i produkty mączne) powinny być pakowane w czyste opakowania jednostkowe przeznaczone do kontaktu z żywnością chroniące zawartość przed uszkodzeniem. Mrożonki powinny być suche, bez oznak rozmrażania, bez obecności szkodników oraz uszkodzeń przez nich wyrządzonych, bez śladów pleśni. Niedopuszczalne są produkty uszkodzone, połamane, a także zniszczone lub otwarte opakowania albo hermetycznie nieszczelne. Ryby mrożone: opakowanie zewnętrzne szczelne oznakowanie w j.polskim, łatwe wydobywanie pojedynczych elementów z bloku, każda warstwa oddzielona folia przekładkową. Przy przyjęciu minimum - 18 stopni. Do każdej partii wysyłkowej proszę dostarczyć handlowy dokument identyfikacyjny. Dostawy mrożonek muszą spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
3) Ryby niemrożone:
a. filety solone - filety bez skóry, o odpowiednim umięśnieniu, bez obcych zanieczyszczeń i pasożytów, tkanka mięsna jasna o naturalnej barwie, charakterystycznej dla śledzi. Zapach swoisty, charakterystyczny dla śledzi solonych, niedopuszczalny zapach mięsa i solanki: jełki, kwaśny, gnilny, oraz inny obcy;
b. filety marynowane – filety bez skóry w zalewie octowej, zapach charakterystyczny dla śledzi, środków spożywczych i sposobu przygotowania, niedopuszczalny zapach zjełczały, gnilny, chemiczny, stęchły lub inny obcy, konsystencja zalewy charakterystyczna dla danej zalewy octowej;
c. ryby wędzone - tusze kl. I bez głowy (wędzone na zimno), wygląd charakterystyczny dla ryb wędzonych. Skórka błyszcząca o barwie od brunatnej do złotobrunatnej. Smak słonawo – dymny. Tekstura mięsa soczysta i delikatna. Cechy dyskwalifikujące: zapleśnienia na powierzchni, uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenia lub uszkodzenia przez szkodniki, smak i zapach gorzki, pleśni, gnilny, obcy, tekstura tkanki mięsnej mazista;
d. ryby świeże - filety całe, bez obcych zanieczyszczeń, niedopuszczalna obecność pasożytów, powierzchnie cięć gładkie, bez poszarpanych krawędzi, zapach swoisty, charakterystyczny dla ryb, niedopuszczalny jełki, kwaśny, gnilny i inny obcy;
Dostawy muszą spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.
6. Wykonawca na żądanie upoważnionego przedstawiciela Jednostki Zamawiającej zobowiązany jest wykazać, że dostarczany przez niego asortyment, spełnia minimalne wymagania Jednostki Zamawiającej określone w umowie doraźnie w wypadku uzasadnionych wątpliwości poprzez okazanie dostarczanego towaru w trakcie przekazania do magazynu Jednostki Zamawiającej. W razie potwierdzenia się zastrzeżeń sporządzony zostanie protokół podpisany przez przedstawicieli obu stron, który może stanowić podstawę reklamacji.
7. Realizacja dostaw będzie dokonywana sukcesywnie na podstawie zapotrzebowania Jednostki Zamawiającej, w których każdorazowo określony zostanie termin dostawy oraz asortyment zamówienia – z wyłączeniem dni wolnych od pracy Jednostki Zamawiającej.
8. Wytworzenie towaru, sposób opakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego (akty prawne wymieniono w pkt 5 ust 1 wiersz 8 pkt 8 SWZ).
9. Warunki dostawy:
1) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem, własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko. Nie dopuszcza się dostawy towaru kurierem.
2) realizacja dostaw odbywa się na podstawie składanych przez Jednostkę Zamawiającą w formie pisemnej, elektronicznej (e-mail), telefonicznie lub za pośrednictwem faxu zamówień, zawierających ilości i terminy dostaw oraz w miarę potrzeb inne warunki istotne z punktu widzenia Jednostki Zamawiającej.
3) dostawy towaru realizowane będą w godzinach wyznaczonych określonych poniżej, a w godzinach otwarcia magazynu (do godz. 13:30) można dostarczyć reklamowany towar.
4) dostawy będą realizowane w dniach roboczych:
część 5: mrożone warzywa i owoce, ryby i przetwory rybne oraz produkty mączne: 7.00 do 12.00 poniedziałek, środa, piątek
5) Jednostka Zamawiajaca zastrzega prawo do sprawdzenia zamówionego asortymentu pod względem ilościowym i jakościowym również w momencie odbioru towaru. Jednostka Zamawiająca zastrzega dostarczenie asortymentu I gatunku.
6) Wykonawca zobowiązany jest do znakowania i opakowania towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem wymagań Jednostki Zamawiającej określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
7) przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
a) środków transportu odpowiednich do przewożenia żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi higieny środków spożywczych, pod rygorem nieprzyjęcia dostawy przez Jednostkę Zamawiającą;
b) odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu;
c) zapewnienie przez Wykonawcę dostarczenia/wniesienia towaru przez kierowcę lub inną osobę do pomieszczenia magazynu;
d) obecność kierowcy lub innej osoby reprezentującej Wykonawcę podczas pobrania prób w ramach reklamacji lub kontroli prewencyjnej, pod rygorem dokonania tych czynności bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko.
8) Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji i wad dostarczanych produktów i wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych (w godzinach wyznaczonych przez Jednostkę Zamawiającą na przyjęcie towaru).
9) Nie dopuszcza się pozostawienia towaru bez opieki lub przekazywania go osobom nieupoważnionym.
10. Jednostka Zamawiająca zastrzega, by termin przydatności do spożycia - jeśli jest możliwy do określenia - nie przekraczał połowy czasu przydatności do spożycia określonego przez producenta.
11. Dostarczony asortyment musi być oznakowany w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami.
Pełny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w pkt 5 ust 1 wiersz 8 SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15896000-5 - Produkty głęboko mrożone

03310000-5 - Ryby, skorupiaki i produkty wodne

15200000-0 - Ryby przetworzone i konserwowane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Cena brutto (zł)
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
– Cof - cena podana w badanej ofercie

2. Termin wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy
W niniejszym kryterium ocena zostanie dokonana w oparciu o zadeklarowany termin wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy (zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia/o którym mowa we wzorze umowy):

DOTYCZY 5 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA – mrożone warzywa i owoce, ryby i przetwory rybne oraz produkty mączne:
1) do godziny 13:30 w dniu zgłoszenia reklamacji – otrzyma 40 punktów
2) do godziny 10:00 następnego dnia po zgłoszenia reklamacji – otrzyma 30 punktów
3) do godziny 13:30 następnego dnia po zgłoszeniu reklamacji – otrzyma 20 punktów
4) po godzinie 13:30 następnego dnia po zgłoszeniu reklamacji – otrzyma 0 punktów

Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu oferty terminu wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy lub poda termin niezgodnie z zapisami powyżej Zamawiający do oceny przyjmie najdłuższy z możliwych terminów w związku z tym Wykonawca w dodatkowym kryterium uzyska 0 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu przeznaczonych na potrzeby bieżącego żywienia w asortymencie i ilościach ujętych w poszczególnych częściach zamówienia określonych w załącznikach 1÷6.
Całość zamówienia podzielono na sześć części zamówienia tj.:
a. CZĘŚĆ 1 – pieczywo i wyroby cukiernicze
b. CZĘŚĆ 2 – produkty mleczarskie
c. CZĘŚĆ 3 – mięso i wędliny
d. CZĘŚĆ 4 – owoce, warzywa i jaja
e. CZĘŚĆ 5 – mrożone warzywa i owoce, ryby i przetwory rybne oraz produkty mączne
f. CZĘŚĆ 6 – pozostałe artykuły spożywcze
CZĘŚĆ 6 – pozostałe artykuły spożywcze
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna dostaw załącznik nr 6 stanowiący integralną część SWZ opublikowany na opublikowany na stronie prowadzonego postępowania: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?ZamawiajacyId=77dc63a8-5c92-4a75-9319-a101d0990564 w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania
DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘSCI ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów spożywczych przeznaczonych na potrzeby bieżącego żywienia w asortymencie i ilościach ujętych w zestawieniach stanowiących załączniki od nr 1 do nr 6. Zamawiający zaznacza, że realizowane cykliczne dostawy każdorazowo winny być dostosowane wagowo do składanego zamówienia.
2. Jednostka Zamawiajaca zastrzega możliwość ograniczenia zakresu zamówienia w poszczególnych częściach, przy zachowaniu minimalnej wartości przedmiotu zamówienia (określonej w zawartej umowie) na poziomie 25% gwarantującej Wykonawcy związane z tym zakresem umowy wynagrodzenie. Określona ilość artykułów spożywczych w formularzu cenowym jest ilością szacunkową i w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu). Powyższe nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę roszczeń o zakup pozostałej ilości produktów ani o zapłatę równowartości niezamówionych produktów czy odszkodowania za ich niezamówienie.
3. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać aktualne wymogi sanitarno – epidemiologiczne i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:
1) posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty,
2) posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia,
3) posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu. a wykonawca musi posiadać aktualne wymagane decyzje z tym związane. W przypadku, gdyby którakolwiek z dotychczasowych decyzji wygasła lub została cofnięta w okresie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić nową decyzję w tym zakresie, nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania dotychczasowej. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu potwierdzającego posiadanie właściwej ważnej decyzji lub nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym przez Jednostkę Zamawiającą terminie, stanowić będzie podstawę do odstąpienia od umowy przez Jednostkę Zamawiającą ze skutkiem natychmiastowym i naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1.1 PPU lub w zależności od decyzji Jednostki Zamawiającej do wstrzymania realizacji umowy do czasu uzupełnienia braków w terminie określonym przez Jednostkę Zamawiającą.
4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.
5. Wymagania jakościowe przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę artykułów spożywczych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia.
2) Wszystkie artykuły suche powinny być pakowane w czyste opakowania jednostkowe przeznaczone do kontaktu z żywnością chroniące zawartość przed uszkodzeniem. Kasze powinny być suche, bez obecności szkodników oraz uszkodzeń przez nich wyrządzonych, bez śladów pleśni czy wilgoci. Niedopuszczalne są produkty uszkodzone, połamane, a także zniszczone lub otwarte opakowania albo hermetycznie nieszczelne, bądź dostarczane w opakowaniach zastępczych/nieoryginalnych.
3) Pozostałe artykuły spożywcze muszą być świeże i dobrej jakości. Dostawy muszą spełniać warunki wynikające z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022r, poz 2132). Dostarczane artykuły spożywcze muszą posiadać charakterystyczne dla danego rodzaju cechy jakościowe.
6. Wykonawca na żądanie upoważnionego przedstawiciela Jednostki Zamawiającej zobowiązany jest wykazać, że dostarczany przez niego asortyment, spełnia minimalne wymagania Jednostki Zamawiającej określone w umowie doraźnie w wypadku uzasadnionych wątpliwości poprzez okazanie dostarczanego towaru w trakcie przekazania do magazynu Jednostki Zamawiającej. W razie potwierdzenia się zastrzeżeń sporządzony zostanie protokół podpisany przez przedstawicieli obu stron, który może stanowić podstawę reklamacji.
7. Realizacja dostaw będzie dokonywana sukcesywnie na podstawie zapotrzebowania Jednostki Zamawiającej, w których każdorazowo określony zostanie termin dostawy oraz asortyment zamówienia – z wyłączeniem dni wolnych od pracy Jednostki Zamawiającej.
8. Wytworzenie towaru, sposób opakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego (akty prawne wymieniono w pkt 5 ust 1 wiersz 8 pkt 8 SWZ)
9. Warunki dostawy:
1) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem, własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko. Nie dopuszcza się dostawy towaru kurierem.
2) realizacja dostaw odbywa się na podstawie składanych przez Jednostkę Zamawiającą w formie pisemnej, elektronicznej (e-mail), telefonicznie lub za pośrednictwem faxu zamówień, zawierających ilości i terminy dostaw oraz w miarę potrzeb inne warunki istotne z punktu widzenia Jednostki Zamawiającej.
3) dostawy towaru realizowane będą w godzinach wyznaczonych określonych poniżej, a w godzinach otwarcia magazynu (do godz. 13:30) można dostarczyć reklamowany towar.
4) dostawy będą realizowane w dniach roboczych:
część 6 pozostałe artykuły spożywcze 7:00 do 13:30 wtorek, czwartek
5) Jednostka Zamawiajaca zastrzega prawo do sprawdzenia zamówionego asortymentu pod względem ilościowym i jakościowym również w momencie odbioru towaru. Jednostka Zamawiająca zastrzega dostarczenie asortymentu I gatunku.
6) Wykonawca zobowiązany jest do znakowania i opakowania towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem wymagań Jednostki Zamawiającej określonych w opisie przedmiotu zamówienia,
7) przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia:
a) środków transportu odpowiednich do przewożenia żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi higieny środków spożywczych, pod rygorem nieprzyjęcia dostawy przez Jednostkę Zamawiającą;
b) odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu;
c) zapewnienie przez Wykonawcę dostarczenia/wniesienia towaru przez kierowcę
lub inną osobę do pomieszczenia magazynu;
d) obecność kierowcy lub innej osoby reprezentującej Wykonawcę podczas pobrania prób w ramach reklamacji lub kontroli prewencyjnej, pod rygorem dokonania tych czynności bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko.
8) Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji i wad dostarczanych produktów i wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych (w godzinach wyznaczonych przez Jednostkę Zamawiającą na przyjęcie towaru).
9) Nie dopuszcza się pozostawienia towaru bez opieki lub przekazywania go osobom nieupoważnionym.
10. Jednostka Zamawiająca zastrzega, by termin przydatności do spożycia - jeśli jest możliwy do określenia - nie przekraczał połowy czasu przydatności do spożycia określonego przez producenta.
11. Dostarczony asortyment musi być oznakowany w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami.
12. Przedmiot zamówienia (występujący w opakowaniach jednostkowych) dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach – bez stosowania opakowań zastępczych.
Pełny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w pkt 5 ust 1 wiersz 8 SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

15800000-6 - Różne produkty spożywcze

15890000-3 - Różne produkty spożywcze i produkty suszone

15400000-2 - Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

15600000-4 - Produkty przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
Cena brutto (zł)
Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
– Cof - cena podana w badanej ofercie

2. Termin wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy
W niniejszym kryterium ocena zostanie dokonana w oparciu o zadeklarowany termin wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy (zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia/o którym mowa we wzorze umowy):

DOTYCZY 6 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA – pozostałe artykuły spożywcze:
1) do godziny 13:30 w dniu zgłoszenia reklamacji – otrzyma 40 punktów
2) do godziny 10:00 następnego dnia po zgłoszenia reklamacji – otrzyma 30 punktów
3) do godziny 13:30 następnego dnia po zgłoszeniu reklamacji – otrzyma 20 punktów
4) po godzinie 13:30 następnego dnia po zgłoszeniu reklamacji – otrzyma 0 punktów

Jeżeli Wykonawca nie poda w formularzu oferty terminu wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy lub poda termin niezgodnie z zapisami powyżej Zamawiający do oceny przyjmie najdłuższy z możliwych terminów w związku z tym Wykonawca w dodatkowym kryterium uzyska 0 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wymiany wadliwego towaru na pełnowartościowy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE POTWIERDZAJĄCE BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY /WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 I ART. 109 ORAZ W USTAWIE Z DNIA 13 KWIETNIA 2022 ROKU O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINĘ ORAZ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO
Oświadczenie w celu potwierdzenia aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Oświadczenie składa:
• Wykonawca (druk nr 2);
• każdy spośród Wykonawców występujących wspólnie (druk nr 2);
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca składa jeden dokument.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający NIE WYMAGA złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu .

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SWZ wzoru druku, podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy /Wykonawców występujących wspólnie określonych aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska wraz z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia.
DO FORMULARZA OFERTY NALEŻY
OBOWIĄZKOWO ZAŁĄCZYĆ ODPOWIEDNIE ZAŁĄCZNIKI NR 1÷6 opublikowane na stronie Zamawiającego jako integralna część SWZ (tylko te, które dotyczą części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę)
2. Odpis lub Informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca składa jeden dokument.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w Formularzu oferty.
3. Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SWZ (druk nr 3) lub pełnomocnictwa Wykonawcy. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 2 niniejszej tabeli.
4. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, które na dzień składania ofert tymczasowo zastępuje podmiotowe środki dowodowe.
Oświadczenie składa:
• Wykonawca (druk nr 1);
• każdy spośród Wykonawców występujących wspólnie (druk nr 1);
5. Oświadczenie Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
Niniejsze oświadczenie składa się w formularzu oferty w pkt 7 i dotyczy tylko Wykonawców występujących wspólnie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (w tym spółki cywilne) oraz winni spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności:
a) Nazwę postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) Wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) Ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa.
3) Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie i udzielających pełnomocnictwa, natomiast w przypadku spółki cywilnej przez każdego z jej wspólników.
4) Pełnomocnictwo należy załączyć do składanej oferty w formie określonej w pkt 16 SWZ.
5) Zamawiający w okresie realizacji zamówienia nie dopuszcza możliwości zmiany pełnomocnika poza zdarzeniami losowymi nie wynikającymi z działań Wykonawcy. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
6) Oferta wspólna winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika określonego w pełnomocnictwie, o którym mowa w punkcie powyżej.
7) Wszyscy Wykonawcy występują wspólnie, a w przypadku spółki cywilnej wspólnicy, będą odpowiedzialni solidarnie za wypełnienie zobowiązań umownych. Takie oświadczenie złożone przez każdego z Wykonawców/wspólników musi być częścią omawianego wcześniej pełnomocnictwa. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo to będzie załączone do umowy.
8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
9) W przypadku sformułowania przez Zamawiającego warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
10) W przypadku sformułowania przez Zamawiającego warunku dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
11) W przypadku, o którym mowa w pkt 9 i 10, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
12) Dokumenty/oświadczenia dotyczące Wykonawców występujących wspólnie należy złożyć w formie określonej w pkt 16 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w zakresie:
1) zmiany terminu dostawy poszczególnych zamówień.
2) zmiany wynagrodzenia
3) innych okoliczości
Szczegółowe warunki zmian określono w §12 projektowanych postanowień umowy stanowiących druk nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?ZamawiajacyId=77dc63a8-5c92-4a75-9319a101d0990564 w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem niniejszego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r. lub do wyczerpania wartości umowy (w zależności, które zdarzenie nastąpi pierwsze).

Uchwałą Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego nr 186/783/2022 z dnia 21 września 2022 roku Zamawiający został wyznaczony do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zadaniu: Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
Podstawa prawna: art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1526) oraz na podstawie art. 41 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.).

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NA RZECZ, KTÓREJ REALIZOWANE JEST POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ KTÓRA W IMIENIU POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO BĘDZIE REALIZOWAĆ UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZWANA DALEJ JEDNOSTKĄ ZAMAWIAJĄCĄ:
Dom Pomocy Społecznej,
ul. Zielna 1, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.