eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Działoszyn › Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji robót budowlanych pn.: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w DziałoszynieOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji robót budowlanych pn.: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Działoszyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934743

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piłsudskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Działoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-355

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dzialoszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzialoszyn.logintrade.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji robót budowlanych pn.: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69966723-70b1-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468460

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033456/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji robót budowlanych pn.: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dzialoszyn.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dzialoszyn.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7.10. . Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 10 i nowsze, Edge
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
• Opera
2) Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
3) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe:
• Microsoft Edge
• Google Chrome
• Mozilla Firefox
4) Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies SA.
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
• Centrum Certyfikacji EuroCert firmy EuroCert Sp. z o.o.
7.11. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 150 MB
7.12. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg, XadES (XML Advanced Electronic Signatures), PadES (PDF Advanced Electronic Signatures), CadES (CMS Advanced Electronic Signatures)
7.13. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania
i czasu odbioru danych tj.: Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową.
7.14. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument".
7.15. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): BURMISTRZ MIASTA I GMINY DZIAŁOSZYN
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH u ADO iod@dzialoszyn.pl lub pisemnie na adres administratora.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np.
„Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków w Działoszynie” prowadzonym w trybie podstawowym.; na
podstawie art. 275 ust. ust 1. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
ODBIORCY DANYCH Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami), dalej „ustawa Pzp”; a także odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia
26 września 2001 r. (Dz.U.2020.2176 t.j. ) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych
osobowych przez Administratora. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
PRZEKAZANIE DANYCH Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie będą
profilowane
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO
OKRES ARCHIWIZACJI Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy
INNE obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
DODATKOWE INFORMACJE ** Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
*** W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.VI.271.1.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji robót budowlanych pn.: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
w Działoszynie”. Inwestycja dofinansowana z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach uzyskanej od Banku Gospodarstwa Krajowego wstępnej promesy nr 01/2021/9298/PolskiLad.
3.2. Wykonawca w ramach niniejszego zamó1)wienia zapewni kompleksowy nadzór nad przygotowaniem (dot. m.in. opracowania dokumentacji projektowej) i realizacją inwestycji o której mowa w pkt 3.1. Zakres inwestycji zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym będącym załącznikiem do SWZ.

3.3. Obowiązki Inspektora Nadzoru obejmują w szczególności:
1) udział w pracach dotyczących przygotowania, opracowywania dokumentacji projektowych w tym w szczególności weryfikacja, uzgadnianie, opiniowanie, wnoszenie uwag i zastrzeżeń do zaproponowanych przez Wykonawców dokumentacji projektowej opracowań, zatwierdzanie w porozumieniu z Zamawiającym zaproponowanych przez Jednostkę Projektową rozwiązań, sprawdzanie ich zgodności z programem funkcjonalno użytkowym.
2) współpraca z zespołem inspektorów w poszczególnych branżach;
3) nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych w sposób zapewniający nieprzerwaną pracę oczyszczalni;
4) zatwierdzanie lub odrzucanie zaproponowanych przez Wykonawcę Inwestycji rozwiązań, weryfikacja zaproponowanych do wbudowania materiałów i urządzeń, w tym sprawdzanie poprawności wykonywania robót;
5) sprawdzanie dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd. w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub mniemających wymaganych certyfikatów i ich akceptowanie.
6) weryfikacja i sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych przedłożonych przez Wykonawcę, sprawdzanie, weryfikacja, korygowanie kosztorysów i obmiarów;
7) reprezentowanie Inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Inwestycji z dokumentacjami projektowymi, przepisami ogólnie obowiązującego prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, przy czym na wniosek Zamawiającego Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do niezwłocznej maksymalnie w ciągu 24 godzin od przekazania zgłoszenia wizyty na terenie budowy danej inwestycji.
8) Inspektor Nadzoru za każdym razem potwierdza w ewidencji prowadzonej przez Zamawiającego pobyt na terenie Inwestycji.
9) Nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru przy czym nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz na każde żądanie Zamawiającego.
10) rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych przez Wykonawcę robót;
11) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
12) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
i przekazywanie ich do użytkowania;
13) kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo – finansowym ustalonym z Wykonawcą robót
14) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy;
15) organizowanie i prowadzenie narad koordynacyjnych oraz reprezentowanie Zamawiającego przed Wykonawcą oraz przed organami uprawnionymi do kontroli Inwestycji;
16) udział w naradach, próbach oraz odbiorach robót;
17) informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych oraz o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji Inwestycji, zwiększenie kosztów wykonania zadania itp.;
18) wstrzymanie robót na skutek wykrytych zagrożeń;
19) informowanie Zamawiającego odnośnie zgłoszonych przez Wykonawcę uwag lub zastrzeżeń dotyczących realizacji robót;
20) powiadomienie Zamawiającego o wystąpieniu konieczności wykonania robót dodatkowych/uzupełniających, które nie zostały przewidziane w umowie z Wykonawcą, celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy, przy czym Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony do wydania Wykonawcy poleceń dotyczących wykonania robót dodatkowych/uzupełniających;
21) sprawdzanie kompletności i prawidłowości dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów wymaganych do odbioru w tym wymaganych prób i badań laboratoryjnych potwierdzających osiągnięcie zakładanych parametrów przy odbiorach częściowych i końcowych oraz instrukcji użytkowania obiektu ;
22) weryfikacja wykonania robót zaległych oraz usuwania wad i usterek w terminie wskazanym w protokole;
23) nadzoru nad usuwaniem wad i usterek Inwestycji w okresie gwarancji i rękojmi na wezwanie Zamawiającego;
24) Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego;
25) Bieżące informowanie Zamawiającego o postępie prac;
26) Żądanie od Wykonawców robót budowlanych dokonywania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonywanych robót;
27) Wykonywanie wszelkich innych czynności nadzoru, ocen i sprawdzeń dotyczących realizowanych robót;
28) Sprawowanie kontroli nad sposobem składowania i przechowywania materiałów;
29) Zapewnienie prawidłowego nadzoru dla przewidzianego w dokumentacji rozruchu oczyszczalni w tym w szczególności nadzór nad prowadzonymi testami technologicznymi rozruchu;
30) Opracowanie opinii dotyczącej wad obiektu uznanych za nienadające się do usunięcia oraz wnioskowanie o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy robót z określeniem utraty wartości robót budowlanych i kwot obniżonego wynagrodzenia za te roboty;
31) Opiniowanie wystąpień Wykonawcy robót o zmianę umowy oraz analizowanie i opiniowanie skutków wprowadzenia zmian umowy tj. m.in. terminowych, formalnych, prawnych;
32) Na wypadek rozwiązania umowy z dotychczasowym Wykonawcą robót budowlanych objętych nadzorem, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do nadzorowania realizacji robót prowadzonych przez Wykonawcę kontynuującego roboty wcześniej rozpoczęte(dla których ustanowiono nadzór);
33) Podjęcie niezbędnych działań celem ochrony Zamawiającego przed podwójną płatnością za roboty realizowane przez podwykonawców;
34) Szczególny nadzór nad wykonywaniem robót rozbiórkowych i demontażu istniejących urządzeń celem dopilnowania prawidłowego odzyskania sprawnych urządzeń które nadają się do ponownego użycia;
35) Swoje obowiązki Inspektor Nadzoru pełni za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub członków zespołu nadzorującego;
3.4. Strony ustalają termin rozpoczęcia realizacji Zamówienia na dzień zawarcia Umowy. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie 21 miesięcy od daty zawarcia umowy, przy czym nie wcześniej niż do dnia zakończenia robót budowlanych dla inwestycji objętej nadzorem której termin wykonania wyznaczono na 11.10.2024r. Za dzień zakończenia umowy zostanie uznany dzień podpisania protokołu odbioru robót budowlanych bez uwag.
3.5. Z uwagi na to iż roboty budowlane na obiekcie będą prowadzone w trakcie użytkowania obiektu realizacja zmówienia musi być prowadzona w uzgodnieniu z Zamawiającym w sposób umożliwiający i nieutrudniający pracy oczyszczalni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje sie w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 3.15. Zamawiający przewiduje zamówienia o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 i 8 ustawy pzp:
1) polegające na powtórzeniu podobnych usług i jest zgodne
z zamówieniem podstawowym a jego wartość nie przekroczy 20% wartości wynagrodzenia ustalonego dla zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert
1. Najniższa Cena ofertowa – znaczenie 60 pkt
60 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
2. Czas reakcji – 20 pkt

Poniżej wskazane punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane Wykonawcom
w następujący sposób:

0pkt – dla Wykonawcy który wskaże w ofercie, iż maksymalnie w ciągu 48 godzin od przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia dokona wizyty na budowie (której dotyczy nadzór objęty niniejszym postępowaniem). Czas ten zostanie wpisany do umowy.
20pkt – dla Wykonawcy który wskaże w ofercie, iż maksymalnie w ciągu 24 godzin od przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia dokona wizyty na budowie (której dotyczy nadzór objęty niniejszym postępowaniem). Czas ten zostanie wpisany do umowy.
.
Wykonawca który nie wskaże w ofercie czasu reakcji lub wskaże czas reakcji inny niż wskazane powyżej (tj. 48 oraz 24 godzinny) – uznane zostanie iż podtrzymuje czas reakcji wynikający
z niniejszej SIWZ tj. 48 godzinny i nie zostaną przyznane dodatkowe punkty w kryterium czas reakcji (otrzyma 0 punktów w kryterium czas reakcji).

3.Termin płatności– znaczenie 20 pkt
Zaoferowanie terminu płatności 30 dni – 20 pkt.
W pozostałych przypadkach - 0 pkt.
Wykonawca który (w złożonej ofercie) wskaże maksymalny termin 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem, otrzyma dodatkowe punkty do oceny ofert w związku z wprowadzonym dodatkowym kryterium oceny ofert jakim jest termin płatności. Termin płatności w formularzu ofertowym należy podać w dniach. Ocenie będzie podlegał jedynie wydłużony termin płatności 30 dni ( Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie wskaże terminu płatności, bądź wskaże termin płatności krótszy niż 21 dni Zamawiający przyjmie iż Wykonawca podtrzymuje termin określony w SWZ jako minimalny tj. 21 dni). W przypadku podania przez Wykonawcę dłuższego terminu niż maksymalny wymagany termin 30 dni, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgoda z SWZ. MAKSYMALNY termin płatności uwzględniony do oceny ofert wynosi 30 dni. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin płatności (w dniach) w przedziale od 22 do 29 Zamawiający przyjmie iż Wykonawca podtrzymuje termin płatności określony w SWZ jako minimalny czyli 21 dni i taki zostanie uwzględniony także w umowie. Jedynie Wykonawca który wskaże termin płatności 30 dni otrzyma dodatkowe punkty w kryterium termin płatności.
Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach
Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
W przypadku złożenia ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

15.1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy spełniania szczegółowych warunków w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy spełniania szczegółowych warunków w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż: 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych),
4) Zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wskaże wykonane min. dwóch usług dotyczących pełnienia funkcji kierownika budowy/robót bądź inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach których kierował/nadzorował prace obejmujące budowę, przebudowę, rozbudowę, remontu, modernizację oczyszczalni ścieków z których min. jedną usługę dot. kierowania/nadzoru prac o których mowa powyżej o wartości usługi min. 100.000,00 zł. brutto;
z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane z załączeniem dowodów ( w formie poświadczeń bądź innych dokumentów jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia) potwierdzających że usługi zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
b) iż dysponuje, co najmniej jedną osobą,
ba) która pełnić będzie funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- konstrukcyjno - budowlanej. lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu, z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu, z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego
- elektrycznej lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu, z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego
bb) która pełnić będzie funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności AKPiA posiadającą doświadczenie zawodowe w zakresie kierownictwa/nadzoru przy realizacji prac na oczyszczalni ścieków lub przy modernizacji/budowie/przebudowie/rozbudowie oczyszczalni ścieków o RLM nie mniejszym niż 15 000 i o przepustowości nie mniejszej niż 2000m3 na dobę min. - obejmujące kierowanie/nadzór w szczególności nad:
- obsługą automatyki procesowej oczyszczalni ścieków:
- integracją elementów Aparatury Kontroli Pomiarowej i Automatyki oczyszczalni ścieków w tym obsługi wizualizacji i sterowania urządzeń zarówno systemem typu SCADA jak i paneli typu HMI,
- obsługą zdalnego monitoringu i sterowania procesem technologicznym oczyszczalni ścieków z lokalizacji oddalonych


Zamawiający uzna za spełniającego warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcę, który wykaże się dysponowaniem jedną osobą pełniącą jednocześnie kilka funkcji wskazanych w pakt ba) i bb) przy zachowaniu wszystkich pozostałych warunków określonych dla poszczególnych osób

Wykonawca w pierwszej kolejności dokonuje potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez złożenie wraz z ofertą Oświadczenia o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 16.1 Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale 15 pkt 15.1 SIWZ a mianowicie:
1) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
2) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których /usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – z wykorzystaniem załącznika nr 6 do SWZ
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - z wykorzystaniem załącznika nr 7 do SWZ
16.2 . Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
16.3 Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
16.4 Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu o którym mowa w pkt 11.11 dane umożliwiające dostęp do tych środków; ………………………………………………………………….
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1.
16.5 Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 2.000,00zł (słownie:dwa tysiące złotych).
13.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
13.3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków o których mowa w art. 98 ust 1 pkt 2 i 3 oraz ust 2..
13.4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego
Bank NBS Działoszyn Nr 47 9251 0009 0000 1094 2000 0200
podając znak postępowania przetargowego IZP.VI.271.1.12.2022 z dopiskiem:
„Wadium – Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji robót budowlanych pn.: Rozbudowa i modernizacji oczyszczalni ścieków w Działoszynie”
W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
13.5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia o których mowa w ust 2 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Dokument wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinien zawierać znak postępowania przetargowego IZP.VI.271.1.11.2022 oraz dopisek:
„Wadium – Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji robót budowlanych pn.: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie”
Dokument ten musi zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
Ponadto w/w dokument musi zawierać w swojej treści.
13.5. Gwarancja lub poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zawierać następujące elementy:
1) znak oraz nazwę postępowania oraz dopisek: „Wadium – Świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla realizacji robót budowlanych pn.: Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Działoszynie”
2) nazwę i siedzibę Wykonawcy/Wykonawców (dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)
3) nazwę i siedzibę beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego)
4) nazwę i siedzibę gwaranta lub poręczyciela (np. ubezpieczyciela, banku itp.)
5) określenie przedmiotu gwarancji lub poręczenia tj. wierzytelności która ma zostać zabezpieczona
6) termin ważności gwarancji lub poręczenia (musi być nie krótszy niż termin związania Wykonawcy złożona ofertą w danym postępowaniu). Gwarancja lub poręczenie winny umożliwić wniesienie roszczenia za zdarzenie mające miejsce
w okresie obowiązywania terminu związania ofertą również po jego upływie
z zastrzeżeniem ze jeżeli koniec terminu żądania zapłaty z gwarancji lub poręczenia przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy oraz sobotę wówczas termin ten ulega wydłużeniu do najbliższego dnia roboczego- pod rygorem uznania, że wadium wniesiono w sposób nieprawidłowy
7) oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej). Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b. wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c. ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
3. Podpisy na pełnomocnictwie muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji
4. Dokumenty, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia musi złożyć osobno każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną. W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu, natomiast warunki dotyczące spełniania warunków udziału w postępowania muszą być spełnione łącznie przez wykonawców którzy składają ofertę wspólnie;
5. W przypadku spółki cywilnej, której wspólnicy traktowani są jako Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie – jeżeli forma reprezentacji nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty – zobligowani są załączyć do oferty powyżej wyszczególnione pełnomocnictwo;
6. W odniesieniu do warunków określonych w rozdziale 15 SWZ wymagania te mogą być spełnione wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać każdy z wykonawców składających ofertę wspólną osobno);
7. Oświadczenia, formularze, dokumenty sporządzone na załączonych do SWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy
i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie
z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu ofertowym;
9. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zawartej umowy zgodnie z art. 454 oraz art. 455 pzp a warunki takiej zamiany
zawarte zostały w § 12 projektu umowy będącego Załącznikiem Nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dzialoszyn.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.