eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Działdowo › ,,Świadczenie usług w zakresie dożywiania dzieci - gorące posiłki dla dzieci i uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Działdowo.''Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
,,Świadczenie usług w zakresie dożywiania dzieci – gorące posiłki dla dzieci i uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Działdowo.’’

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002710409

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Władysława Jagiełły 30

1.5.2.) Miejscowość: Działdowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 13-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 697 21 78

1.5.8.) Numer faksu: 23 697 09 81

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mopsdzialdowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzialdowo-mops.bip.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka organizacyjna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

,,Świadczenie usług w zakresie dożywiania dzieci – gorące posiłki dla dzieci i uczniów szkół podstawowych z terenu Miasta Działdowo.’’

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f1d04e1-70ab-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468350

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl , https://dzialdowo-mops.bip.net.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym i wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal ( Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego - adres skrytki: /mopsdzialdowo/SkrytkaESP ) .
Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikacji z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-meil: sekretariat@mopsdzialdowo.pl , przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla złożenia ofert lub przekazywania dokumentów składanych z ofertą.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym i wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal ( Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego - adres skrytki: /mopsdzialdowo/SkrytkaESP ) .
7.2 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
7.3 Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
7.4 Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
7.5 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
7.6 Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7.7 W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP.
7.8 Zamawiający dopuszcza również możliwość komunikacji z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej e-meil: sekretariat@mopsdzialdowo.pl
Osobą wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktu z wykonawcami jest:
- w zakresie proceduralnym: Beata Gołaś – Starszy Inspektor, tel. 23 697 09 77,
- w zakresie merytorycznym: Anna Umińska – Starszy referent, tel. 23 697 09 84.
Przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla złożenia ofert lub przekazywania dokumentów składanych z ofertą.
7.9 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w pkt. 7.8 adres e-mail. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanego dalej „RODO") informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych jest Zamawiający;
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@mopsdzialdowo.pl
3) Zamawiający przetwarza podane dane osobowe w ramach składanej oferty o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, w celu wyłonienia Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na zlecenie wykonania zamówienia publicznego. Przetwarzanie jest obowiązkiem prawnym nałożonym na Zamawiającego;
4) podanie danych osobowych w ramach składanych w postepowaniu dokumentów jest niezbędne w celu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz przygotowania i zawarcia umowy,
5) dane osobowe przechowywane będą w protokole z postepowania lub załącznikach będą przetwarzane zgodnie z art. 78 u st. 1 P.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą podane przez niego dane osobowe jego lub jego przedstawicieli/pracowników przetwarzane będą przez okres trwania umowy oraz przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
6) zgromadzone dane udostępnione zostaną pracownikom Zamawiającego oceniającym złożone oferty oraz zaangażowanym w realizację i rozliczenie umowy zawartej w wyniku postępowania. Dane mogą być także udostępniane podmiotom zapewniającym Zamawiającemu usługi pocztowe oraz bankom podczas wykonywania transakcji rozliczeniowych. Ponadto w celu zapewnienia stałego dostępu do danych osobowych, ich skutecznego, bezbłędnego i bezpiecznego przetwarzania, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych dane osobowe będą udostępniane dostawcom wykorzystywanych przez Zamawiającego systemów informatycznych z zachowaniem poufności i bezpieczeństwa przetwarzania. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą również osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.z.p.;
7) w przypadku korzystania przez uprawnionych Wykonawców z prawa do środków ochrony prawnej określonych w dziale IX ustawy P.z.p. mogą być udostępniane informacje o wyrokach skazujących, naruszeniach prawa i powiązanych z tym środkach bezpieczeństwa (o których mowa w art. 10 RODO)
8) W związku z prowadzonym przetwarzaniem Wykonawcy przysługuje:
a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo żądania sprostowania danych osobowych, którego realizacja nie może skutkować zmianą wyniku postepowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą P.z.p.,
c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania, które może być realizowane dopiero po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
d) prawo przenoszenia danych osobowych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych w ramach realizowanej umowy,
e) prawo do usunięcia danych osobowych wyłącznie w sytuacjach, gdy jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa.
9) w celu skorzystania z powyższych praw należy kontaktować się z Zamawiającym za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego, na adres e-mail: sekretariat@mopsdzialdowo.pl lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.
10) Wykonawca może również wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.II.26.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dożywiania w formie gorących posiłków dla dzieci i uczniów szkół podstawowych z Zespołu Placówek Oświatowych znajdujących się na terenie Miasta Działdowo wraz z przygotowaniem, dostarczaniem do wskazanego miejsca i wydawaniem we wskazanej szkole oraz zapewnieniem jednorazowych naczyń i sztućców zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020r., poz. 2021 ze zm.), ustawy z dnia 14 marca 1985r. Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. z 2021r., poz.195 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz.U. z 2007r. Nr 80, poz. 545 ze zm.),Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016r.,poz.1154) oraz niniejszej specyfikacji. Wykonawca ma obowiązek precyzyjnego informowania o składzie potraw oraz alergenach w nich zawartych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności.
W okresie od stycznia do czerwca 2023 roku planowana ilość dzieci i uczniów korzystających z obiadów to ogółem ok. 55 osób przez ok.121 dni.
Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 ok. 10 osób
Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 ok. 6 osób
Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 ok. 35 osób
Zespół Placówek Oświatowych Nr 4 ok. 4 osób
Ilość osób korzystających z posiłków może zmienić się w trakcie obowiązywania umowy.
3.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
– możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby dożywianych dzieci i uczniów w zależności od potrzeb,
– możliwość zawieszenia usług w formie dożywiania w razie decyzji organu prowadzącego szkołę, o wprowadzeniu nauki w formie zdalnej bądź decyzji o zamknięciu szkoły.
3.3 Warunki dotyczące posiłków:
1) W niniejszym zamówieniu przez posiłek należy rozumieć posiłek gorący o jakości i wartości odżywczej i kalorycznej zgodnej z wymogami obowiązującymi w żywieniu dzieci i młodzieży.
2) Posiłki będą dostarczane przez wykonawcę w okresie dni nauki szkolnej od lipca do grudnia. Ponadto posiłki będą też wydawane w okresie ferii. Ogółem ok.121 dni.
3) Posiłki do szkół należy dostarczyć do godziny 11.30.
4) Posiłek ma być dwudaniowy (zupa + drugie danie) i przynajmniej 2 razy w tygodniu winien być to posiłek mięsny a raz w tygodniu ryba. Posiłki muszą być wykonane ze świeżych artykułów spożywczych posiadających aktualne terminy ważności oraz podawane zgodne z wykazem wymagań, jakie zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży. Posiłki muszą być sporządzone w dniu dostawy i zgodnie z wymaganiami sztuki kulinarnej i sanitarnej dla żywienia zbiorowego.
5) Produkcja , przechowywanie i dostarczanie powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych. Zamawiający nie dopuszcza aby w ciągu jednego tygodnia (5 dni) wystąpiła powtarzalność tego samego rodzaju posiłku. Posiłki mają być urozmaicone i o odpowiedniej wartości odżywczej dla danej grupy wiekowej.
6) Posiłki do szkół należy dostarczać w ramach kosztów własnych a także zapewnić na własny koszt naczynia i sztućce jednorazowego użytku a w przypadku nauki zdalnej, jeśli zamawiający nie skorzysta z zapisu pkt.10), posiłki winny być wydawane w opakowaniach jednorazowych i odbierane będą przez opiekunów prawnych dzieci.
7) W Zespole Placówek Oświatowych nr 1, nr 2, oraz nr 4 zostaną wyznaczone osoby do wydawania posiłków natomiast w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 to Wykonawca winien zapewnić osobę do ich wydawania. W tym pomieszczeniu powinien zapewnić sprzątanie pomieszczenia wydawki.
8) W przypadku zmiany obowiązujących w dniu ogłoszenia postępowania przepisów prawnych dotyczących dożywiania dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych Wykonawca ma obowiązek uwzględnić obowiązujące przepisy prawne w trakcie realizacji zadania co nie będzie miało żadnego wpływu na jego wynagrodzenie.
9) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru resztek i odpadów pokonsumpcyjnych pozostałych po spożyciu posiłków w danym dniu w tym zużyte naczynia jednorazowe i sztućce.
10) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawieszenia usług w formie dożywiania uczniów w szkołach w razie decyzji organu prowadzącego szkołę, o wprowadzeniu nauki w formie zdalnej bądź decyzji o zamknięciu szkoły.
11) Za czas nie świadczenia usługi (jej zawieszenia) wynagrodzenie nie zostanie wypłacone chyba że posiłki będą wydawane w opakowaniach jednorazowych i odbierane będą przez opiekunów prawnych dzieci.
12) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia termosów oraz jednorazowych naczyń i sztućców do wydawania posiłków oraz powinien dysponować środkiem transportu przystosowanym do przewozu żywności.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55523100-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1 Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu:
1. Cena brutto (C) 60%
2.Odległość od miejsca przygotowywania posiłków do siedziby Zamawiającego (P) 40% Razem: 100,00

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość od miejsca przygotowywania posiłków do siedziby Zamawiającego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5.1 O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
5.1.1 Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający na potwierdzenie tego warunku wymaga, aby Wykonawca wykazał, że uzyskał:
- decyzję Państwowego Inspektoratu Sanitarnego zatwierdzającą lub warunkowo zatwierdzającą zakład wprowadzony do obrotu lub/i produkujący żywność lub/i uzyskał wpis do rejestru zakładów, które wprowadzają do obrotu lub/i produkują żywność, o którym mowa w art. 61-67 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r.o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. 2020 poz. 2021 z późn. zm.);
- aktualne postanowienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu do użytkowania pojazdu, w którym dowożone będą posiłki.
5.1.2 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
5.1.3 Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże i przedstawi:
- wykaz głównych usług wykonanych na rzecz Zamawiających realizujących dożywianie w szkołach wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością – minimum dwie usługi. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
- wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia. Wykonawca wykaże że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym 1 osobę odpowiadającą za sporządzanie jadłospisu z podaniem gramatury i kaloryczności posiłków, zgodnie z zasadami Instytutu i Żywienia i potwierdzi to wykazem osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia oraz oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane kwalifikacje.
5.1.4 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1 Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:
- nie podlega wykluczeniu;
- spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6.1.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, określonych w rozdziale 5 SWZ, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą oświadczenia (aktualne na dzień składania ofert) w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3 i Nr 4 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te Wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 3 i Nr 4 do SWZ.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
- kserokopia decyzji Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego zatwierdzająca lub warunkowo zatwierdzająca zakład wprowadzający do obrotu lub/i produkujący żywność lub/i zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów, które wprowadzają do obrotu lub/i produkują żywność, o którym mowa w art. 61-67 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,
- kserokopię postanowienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej o dopuszczeniu do użytkowania pojazdu, w którym dowożone będą posiłki,
- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do SWZ,
- wykaz usług wykonanych na rzecz Zamawiających realizujących dożywianie w szkołach wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane z należytą starannością – minimum dwie usługi, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SWZ.
- oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – załącznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Szczegółowy zakres wymaganych dokumentów zawiera SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zawiera SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454 - 455 ustawy Pzp oraz postanowień wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 11.1 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.