eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuczępy › "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Tuczępy w roku 2023 i 2024"Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Tuczępy w roku 2023 i 2024”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tuczępy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010820

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tuczępy 35

1.5.2.) Miejscowość: Tuczępy

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-142

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413533135

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@tuczepy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuczepy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Tuczępy w roku 2023 i 2024”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e7fddf0-70a9-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468163

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015205/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 „Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Tuczępy w roku 2023 i 2024"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , oraz poczty elektronicznej urzad@tuczepy.pl , z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu.
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Aneta Palmąka e-mail: inwestycje@tuczepy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Zamawiający zastrzega, iż złożenie oferty w innej formie elektronicznej będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6ustawyPZP.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej
w formacie danych *.doc, *docx, *pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania) oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale.
3. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik skompensować do jednego pliku
w formacie *zip.
4. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
5. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert wskazanego w niniejszej SWZ nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

8.3 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji w niniejszym postępowaniu (nie dotyczy składania ofert i wniosków z art. 125 ustawy Pzp)
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazane w z art. 125 ustawy Pzp)zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, lub ID postępowania),
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej email pod adresem e-mail: urzad@tuczepy.pl

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy, wszytskie dane dostępne na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 7. Klauzula Informacyjna
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuczępy (adres Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, tel kontaktowy 41/3533135).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy pzp, przez okres co najmniej 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BGK.I.271.12.PZP.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy Tuczępy w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r. w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dacie realizacji zamówienia. Na terenie gminy Tuczępy obowiązuje system mieszany pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów komunalnych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90511300-5 - Usługi zbierania śmieci

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej.

5. Kryteria oceny ofert:
1). Kryterium Cena 60 % wagi
2) Kryterium „Częstotliwość odbioru odpadów w formie elektrośmieci i tzw. ”wystawek” 20 % waga

5.1) Dodatkowe postanowienia dot. kryterium cena:
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane według wzoru;
podlegają punktacji tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

C = (C min/C o) x 60 x 100 pkt
gdzie:
C min- najniższa cena brutto z ocenianych ofert (zł)
C o - cena brutto określona w ocenianej ofercie (zł)

5.2) Dodatkowe postanowienia dot. kryterium „Częstotliwość odbioru odpadów w formie elektrośmieci i tzw. ”wystawek”
Liczba punktów w kryterium częstotliwość odbioru odpadów w formie elektrośmieci i taz.”wstawek”, o których mowa w pkt. III.1.A.ppkt.4 SWZ, zostanie przyznany w oparciu o zadeklarowaną przez Wykonawcę, w formularzu ofertowym, ilość odbioru odpadów.
Wg zapisów SWZ odbiór od mieszkańców odpadów w postaci elektrośmieci i tzw. ”wystawek” będzie odbywał się raz do roku, natomiast każdy raz więcej odbiór tych odpadów będzie dodatkowo punktowany. Wg poniższych danych:

1 razy odbiór odpadów 0 pkt.
2 razy odbiór odpadów 40 pkt.

5.3 Sposób przyznawania punktów w kryterium „Częstotliwość odbioru odpadów w formie elektrośmieci i tzw. ”wystawek”:
- Wykonawca otrzyma taką ilość punktów jaka przysługuje wg tabeli względem ilości odbiorów odpadów;
- Wykonawca, który zaoferuje największą ilość (2 razy) odbioru odpadów otrzyma maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium, czyli 40 pkt.
- Wykonawca, który zaoferuje najmniejszą ilość odbioru odpadów, czyli wymagane w SIWZ jeden raz - otrzyma 0 pkt w niniejszym kryterium,
- W przypadku, gdy wszyscy Wykonawcy zaproponują jednakową ilość razy odbioru odpadów, wszyscy otrzymują maksymalną liczbę punktów w niniejszym kryterium.

8. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.
9. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie oceniona jako najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejszą podlegać będzie badaniu czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt. V.5. niniejszej Specyfikacji .
10. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne.
12. Zamawiający nie przewiduje możliwość ograniczenia liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji, stosując kryteria oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
Zamawiający wyznacza warunek posiadania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Tuczępy w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz.U. z 2020 poz. 1439 ze zm.).
Zamawiający wyznacza warunek posiadania wpisu do rejestru podmiotów prowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami , o których mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.).
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Warunek ten zamawiający uzna za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów w bezpłatnych ogólnodostępnych bazach danych, Wykonawca winien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z tymi dokumentami.

Zamawiający informuje, że w przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe będące w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca winien wskazać, o które dokumenty chodzi, aby Zamawiający mógł je uwzględnić.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
2) Oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Tuczępy w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. Dz.U. z 2020 poz. 1439 ze zm.).
Zamawiający wyznacza warunek posiadania wpisu do rejestru podmiotów prowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami , o których mowa w art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Postanowienia dot. podmiotowych środków dowodowych
1) Podmiotowe środki dowodowe wymienione w pkt. od VII.3 do VII.8 nie są dołączane do oferty. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
3) Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.
4) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych w sytuacjach określonych w art. 274 ust. 4 ustawy Pzp.
5) W sytuacjach określonych w art. 128 ustawy Pzp zamawiający może wezwać do złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie:
- oświadczenia wykonawcy,
- podmiotowych środków dowodowych,
- innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu,
jeżeli są one niekompletne lub zawierają błędy.
6) Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia wykonawcy lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3) Dokument, o którym mowa w pkt. VI.3. ppkt. 3) (zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składa każdy z Wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

2. Zamawiający żąda wymienionych w niniejszej SWZ podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby).

3. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie okoliczności, o których mowa w pkt. 5.1 niniejszej SWZ należy na wezwanie zamawiającego, pod rygorem wykluczenia z postępowania, złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;
2) Oświadczenie w zakresie grupy kapitałowej;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

2 Dopuszczalne są następujące warunki zmiany umowy:
1) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku:
a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę.
2) Zamawiający dopuszcza też zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następujących przypadkach:
a) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty dopuszcza się przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia o czas niezbędny na dokończenie procedur,
b) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania dopuszcza się przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia o czas niezbędny wynikający z wykonania procedur odwoławczych, - w takich przypadkach końcowy termin realizacji zamówienia nie ulega przesunięciu, a zapłata za wykonanie umowy, zachowując na niezmienionym poziomie wysokość miesięcznych płatności, ulega stosownej korekcie uwzględniającej rzeczywisty czas realizacji usługi.
3) Zamawiający dopuszcza też wprowadzenie innych zmian treści umowy pod warunkiem ich dopuszczalności w świetle w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.).
Szczegółowe zasady zmiany umowy opisane we wzorze umowy , załączony do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji (art. 275 pkt.2) ustawy Pzp):
a. Zamawiający zgodnie z art. 275 pkt.2) ustawy Pzp przewiduje prowadzenie negocjacji w celu ulepszenia treści oferty, która podlegać będzie ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, a po zakończeniu negocjacji Zamawiający zaprosi Wykonawców do składania ofert dodatkowych.
b. Negocjacje, o których mowa powyżej nie będą mogły prowadzić do zmiany treści SWZ oraz będą dotyczyły wyłącznie tych elementów oferty, które podlegać będą w ramach kryteriów oceny ofert.
c. Kryteria oceny ofert, które Zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert: Zamawiający nie przewiduje możliwości ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji. Zamawiający nie ogranicza liczby wykonawców, których zaprosi do negocjacji. Dopuszczeni będą wszyscy, spełniający warunki udziału w postępowaniu.
d. Ofertę Wykonawcy nie zaproszonego do negocjacji uznaje się za odrzuconą.
e. Jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, liczba złożonych przez Wykonawców ofert niepodlegających odrzuceniu będzie mniejsza niż trzy Zamawiający będzie kontynuował postępowanie.
f. Jeżeli Zamawiający uzna po otwarciu ofert, że nie będzie prowadził negocjacji, dokona wybory najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w ramach kryteriów oceny ofert.
g. Zamawiający poinformuje wszystkich wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożą oferty o wykonawcach:
- których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji;
- których oferty zostały odrzucone;
- którzy nie zostali zakwalifikowani do negocjacji oraz punktacji przyznanej ich ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji w przypadku o którym mowa w art. 288 ust. 1 ustawy Pzp podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
h. Zamawiający w zaproszeniu do negocjacji wskaże miejsce i termin negocjacji oraz sposób prowadzenia negocjacji wraz z kryteriami oceny ofert w ramach których będą prowadzone negocjacje w celu ulepszenia ofert.
i. Prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny.
j. Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, których oferty złożone w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nie zostaną odrzucone, o zakończeniu negocjacji, oraz zaprosi ich do składania ofert dodatkowych.
k. Zamawiający wyznaczy termin na złożenie ofert dodatkowych z uwzględnieniem czasu potrzebnego na przygotowanie tych ofert, z tym, ze termin nie będzie krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do składania ofert dodatkowych.
l. Wykonawca będzie mógł złożyć ofertę, dodatkową która zawierać będzie nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa nie będzie mogła być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. Oferta przestaje wiązać Wykonawcę w zakresie w jakim złoży on ofertę dodatkową zawierającą korzystniejsze propozycje w ramach każdego z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji. Oferta dodatkowa, któ®a jest mniej korzystna w którymkolwiek z kryteriów oceny ofert wskazanych w zaproszeniu do negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, podlegać będzie odrzuceniu.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

1. Formularz ofertowy – zał. Nr 1 do SIWZ,
2. Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, braku przesłanek wykluczenia z postępowania – zał. nr 2 do SIWZ,
3. Projekt / wzór umowy – zał. 3 do SIWZ,
4. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – zał.4 do SIWZ
5. Opis przedmiotu zamówienia – zał. Nr 5 do SIWZ.
6. Oświadczenie ws. agresji na Ukrainę – zał. Nr 6 do SWZ,

6.1 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Wymagany termin wykonania zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2024r.
Postanowienia dotyczące Podmiotów udostępniających zasoby:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (Podmioty udostępniające zasoby).
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotów.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z tym podmiotem / podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.


5. Określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane środki dowodowe mają na celu ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu wspólnie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.