eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Dostawy odczynników oraz innych przedmiotów zamówienia dla Pracowni Cytogenetyki i Cytologii Kliniki Hematologii oraz dla Pracowni Biologii Molekularnej.Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy odczynników oraz innych przedmiotów zamówienia dla Pracowni Cytogenetyki i Cytologii Kliniki Hematologii oraz dla Pracowni Biologii Molekularnej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690724114

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szopena 2

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-055

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@szpital.rzeszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.rzeszow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy odczynników oraz innych przedmiotów zamówienia dla Pracowni Cytogenetyki i Cytologii Kliniki Hematologii oraz dla Pracowni Biologii Molekularnej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ddc47e7-70a4-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468109

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00034714/42/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.96 Dostawy odczynników oraz innych przedmiotów zamówienia dla Pracowni Cytogenetyki i Cytologii Kliniki Hematologii Hematologii oraz dla Pracowni Biologii Molekularnej.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. Szczegóły opisano w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły Klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO zastosowanej przez zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego opisano w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.261.20-Z.2022 Postępowanie nr 98

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników oraz innych przedmiotów wyszczególnionych w Częściach dla Pracowni Cytogenetyki i Cytologii Kliniki Hematologii oraz dla Pracowni Biologii Molekularnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a w tym: Media do hodowli.
2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania Zamawiającego przedstawiono w Formularzu cenowo – ofertowym dla Części nr 1 (Załącznik nr 1 do SWZ), będącym integralną częścią SWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym: dla Części nr 1 na okres 24 miesięcy.
4. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1) Dostawa przedmiotów zamówienia: w Części nr 1 - przez 24 miesiące, licząc od daty zawarcia umowy.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy z Wykonawcą
w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy, wskutek realizacji niższych zamówień. Zmiana umowy wymaga aneksu, z tym, że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych Częściach Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a). Cena brutto oferty w zł - 60 %,
b). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników oraz innych przedmiotów wyszczególnionych w Częściach dla Pracowni Cytogenetyki i Cytologii Kliniki Hematologii oraz dla Pracowni Biologii Molekularnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a w tym: Sondy do FISH, odczynniki pomocnicze dla posiadanego przez Zamawiającego Hybrydyzatora.
2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania Zamawiającego przedstawiono w Formularzu cenowo – ofertowym dla Części nr 2 (Załącznik nr 1 do SWZ), będącym integralną częścią SWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym: dla Części nr 2 na okres 24 miesięcy.
4. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1) Dostawa przedmiotów zamówienia: w Części nr 2 - przez 24 miesiące, licząc od daty zawarcia umowy.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy, wskutek realizacji niższych zamówień. Zmiana umowy wymaga aneksu, z tym, że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych Częściach Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a). Cena brutto oferty w zł - 60 %,
b). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników oraz innych przedmiotów wyszczególnionych w Częściach dla Pracowni Cytogenetyki i Cytologii Kliniki Hematologii oraz dla Pracowni Biologii Molekularnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a w tym: Sondy do FISH.
2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania Zamawiającego przedstawiono w Formularzu cenowo – ofertowym dla Części nr 3 (Załącznik nr 1 do SWZ), będącym integralną częścią SWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym: dla Części nr 3 na okres 24 miesięcy.
4. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1) Dostawa przedmiotów zamówienia: w Części nr 3 - przez 24 miesiące licząc od daty zawarcia umowy.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy, wskutek realizacji niższych zamówień. Zmiana umowy wymaga aneksu, z tym, że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych Częściach Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a). Cena brutto oferty w zł - 60 %,
b). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników oraz innych przedmiotów wyszczególnionych w Częściach dla Pracowni Cytogenetyki i Cytologii Kliniki Hematologii oraz dla Pracowni Biologii Molekularnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a w tym: Odczynniki i zestawy NGS kompatybilne z systemem MiSeq, jaki posiada Zamawiający.
2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania Zamawiającego przedstawiono w Formularzu cenowo – ofertowym dla Części nr 4 (Załącznik nr 1 do SWZ), będącym integralną częścią SWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym: dla Części nr 4 na okres 12 miesięcy.
4. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1) Dostawa przedmiotów zamówienia: w Części nr 4 - przez 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy, wskutek realizacji niższych zamówień. Zmiana umowy wymaga aneksu, z tym, że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych Częściach Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a). Cena brutto oferty w zł - 60 %,
b). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy odczynników oraz innych przedmiotów wyszczególnionych w Częściach dla Pracowni Cytogenetyki i Cytologii Kliniki Hematologii oraz dla Pracowni Biologii Molekularnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a w tym: Odczynniki do PCR.
2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania Zamawiającego przedstawiono w Formularzu cenowo – ofertowym dla Części nr 5 (Załącznik nr 1 do SWZ), będącym integralną częścią SWZ.
3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzu cenowo – ofertowym: dla Części nr 5 na okres 12 miesięcy.
4. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań równoważnych.
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
1) Dostawa przedmiotów zamówienia: w Części nr 5 - przez 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy z Wykonawcą w przypadku nie zrealizowania w okresie umowy całości przedmiotu umowy, wskutek realizacji niższych zamówień. Zmiana umowy wymaga aneksu, z tym, że Zamawiający jednostronnie zawiadamia Wykonawcę o proponowanym przedłużeniu umowy przed upływem terminu na jaki została ona zawarta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w poszczególnych Częściach Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a). Cena brutto oferty w zł - 60 %,
b). Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia - 40 %.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień złożenia potwierdzających brak podstaw wykluczenia opisano SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu i w związku z tym nie stawia żadnych wymagań dotyczących podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz wymaganych przedmiotowych środków dowodowych opisano w SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wykaz wymaganych przedmiotowych środków dowodowych, które podlegają uzupełnieniu opisano w SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów opisano w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia opisano w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Do umów o zamówienie publiczne stosuje się przepisy DZIAŁU VII Pzp - UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO I JEJ WYKONANIE.
Zamawiający przedstawia projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
- dla Części od nr 1 do nr 3 – jako Załącznik nr 7 do SWZ,
- dla Części nr 4 i nr 5 – jako Załącznik nr 8 do SWZ,
w oparciu o które zostaną zawarte umowy.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami/dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Systemu Zamawiającego pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.