eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Przemyśl › Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy i ich transport do instalacjiOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy i ich transport do instalacji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przemyska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650038730

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 104

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 678 24 84

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@pgk.przemysl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.przemysl.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Odbiór odpadów

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy i ich transport do instalacji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bcfb3fd1-708f-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468029

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.pgk-przemysl.4bip.pl/index.php?idg=4&id=13&x=5&y=97

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną:
1) przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal ;
2) za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat@pgk.przemysl.pl wykonawca oraz zamawiający mogą prowadzić korespondencję elektroniczną inną niż oferta wykonawcy i ew. załączniki do oferty (np. przesyłanie pytań, składanie dokumentów na wezwanie zamawiającego).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (nie dotyczy składania ofert) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania z miniPortalu) lub powołują się na podany numer sprawy.
6. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
7. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres
email: sekretariat@pgk.przemysl.pl
8. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 9. Pozostałe postanowienia zgodnie z SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO zgodnie z art. 16 SWZ. Oświadczenie Wykonawcy zawarte w pkt. 2 ppkt 8 Formularza oferty - Załącznik nr 2 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO zgodnie z art. 16
SWZ. Oświadczenie Wykonawcy zawarte w pkt. 2 ppkt 8 Formularza oferty - Załącznik nr 2 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NA.261.1.5.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych
z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl pochodzących z nieruchomości niezamieszkałych, tj. takich na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne (objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, na podstawie złożonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych deklaracji
o ilości i rodzajach wytwarzanych odpadów komunalnych, rodzajach pojemników do ich gromadzenia oraz częstotliwości odbioru) i ich transport do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych:
a) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - w ilości do 530 Mg,
b) odbiór odpadów komunalnych selektywnie zbieranych – w ilości do 120 Mg, tj.:
 tworzyw sztucznych i metali, w tym: tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych i metali, opakowania wielomateriałowe,
 odpadów z papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury,
 odpadów ze szkła, opakowań ze szkła,
c) transport odebranych odpadów, o których mowa w lit. a oraz b, do instalacji wskazanej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.
2. Zakres przewidywanych usług do udzielenia: zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych zamówień co zamówienie podstawowe i będzie zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego, tj. usług odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych i ich transport do instalacji.
3. Przewidywana wartość ewentualnych usług podobnych: do 20 % wartości zamówienia podstawowego.
4. Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu usług podobnych dotychczasowemu wykonawcy, w szczególności w przypadku, gdy zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego realizację.
5. Warunki umowy, w tym cena i sposób rozliczenia z wykonawcą zostaną ustalone podczas negocjacji.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Emisja spalin

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) jest wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Przemyśl, dokonanego na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie obejmującym co najmniej rodzaje odpadów określone przedmiotem zamówienia,
b) jest wpisany do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), o którym mowa w ustawie z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w zakresie transportu odpadów obejmujących, co najmniej rodzaje odpadów określone przedmiotem zamówienia.
2) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w sposób ciągły co najmniej jedną usługę polegającą na odbiorze i transporcie odpadów komunalnych o łącznej masie minimum 400 Mg w ciągu maksymalnie 12 kolejnych miesięcy.
Uwaga:
W przypadku wykonawców realizujących usługę, która nie została jeszcze zakończona, łączna ilość odebranych odpadów (rozliczonych na dzień składania ofert) nie może być mniejsza niż 400 Mg w ciągu maksymalnie 12 kolejnych miesięcy.
b) dysponują co najmniej wskazanymi poniżej pojazdami do odbierania poszczególnych frakcji odpadów w sposób wykluczający się ich mieszanie
w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, które powinny spełniać wymagania zawarte w Dyrektywie 98/69/EC (i późn.) - zamawiający wymaga ażeby, co najmniej 3 pojazdy przystosowane do odbierania odpadów komunalnych spełniało normę emisji spalin co najmniej EURO 4:
- 2 szt. pojazdów specjalistycznych bezpylnych o pojemności skrzyni ładunkowej (kubaturze) powyżej 10 m3 z funkcją kompaktowania o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) powyżej 12 Mg, umożliwiających odbieranie pojemników od 110 l do 1100 l,
- 1 szt. pojazdu specjalistycznego bezpylnego o pojemności skrzyni ładunkowej (kubaturze) do 10 m3 z funkcją kompaktowania o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 12 Mg, umożliwiającego odbieranie pojemników od 110 l do 1100 l,
- 1 szt. pojazdu skrzyniowego przystosowanego do przewozu odpadów zebranych selektywnie (osiatkowanego),
- 1 szt. pojazdu z nadbudową hakową lub bramową o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) min. 18 Mg, wyposażonego w urządzenie typu HDS.

Zamawiający wymaga, aby wszystkie pojazdy w trakcie realizacji zamówienia były:
- wyposażone w jednolity system monitoringu i zestaw kamer monitorujących, zgodnie z pkt. 2.9 SOPZ,
- spełniały wymagania w zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego i wymagań technicznych dotyczących ich wyposażenia zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. z 2013r. poz. 122).
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, z zastrzeżeniem, że warunki określone w pkt. 1 ppkt. 1 oraz ppkt 2 lit. a musi spełniać, co najmniej jeden wykonawca spośród wykonawców występujących wspólnie.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji, których, te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie składane na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów, jakich może zadać zamawiający od wykonawcy, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zwane dalej „rozporządzeniem”, zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 7 rozporządzenia, stanowiące Załącznik nr 5 do SWZ, na potwierdzenie spełnienia warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej wskazanego w art. 4 § 2 ust. 1 pkt 2 SWZ.
2) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. Wykaz należy przygotować zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 6 do SWZ,
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w
jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone w projektowanych postanowieniach umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający będzie żądać od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.