eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › Informatyzacja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w ramach projektu pn. "Zachodniopomorskie e-Zdrowie".Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Informatyzacja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w ramach projektu pn. „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811640482

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mieszka I 33

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-011

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m_optacy@999.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.999.szczecin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Informatyzacja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w ramach projektu pn. „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b4c1b721-640d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00468018

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00091278/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Informatyzacja WSPR w Szczecinie w ramach projektu pn. „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. „Zachodniopomorskie e-Zdrowie” współfinansowany środkami Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna, Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych (e-Zdrowie).

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/689378

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/689378

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Środkiem komunikacji elektronicznej
w niniejszym postępowaniu jest:
a) Platforma, dostępna pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/999_szczecin i formularz Wyślij wiadomość (dostępny na
stronie postępowania). Uwaga! Komunikat
Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert.
b) m_optacy@999.szczecin.pl w sytuacjach awaryjnych np. nie działania Platformy. Zamawiający nie przewiduje sposobu
komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie, a nie za pośrednictwem email.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych opisane zostały w Regulaminie
Platformy.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy na Platformie został podany w instrukcji
dla Wykonawców.
5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana do Zamawiającego.
6. Zamawiający rekomenduje przesyłanie danych w formatach dopuszczalnych odpowiednimi przepisami prawa: .pdf .doc .xls .jpg
(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie
jednego z formatów: .zip .7Z.
7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie
różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
8. Oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
9. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Forma dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2022.17.ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest informatyzacja Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie odbywająca się w ramach projektu „Zachodniopomorskie e-Zdrowie” polegająca na dostawie i wdrożeniu Infrastruktury serwerowej i oprogramowania standardowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48820000-2 - Serwery

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów:
 cena brutto - 60% (60 pkt)
 dodatkowe parametry dostarczonej infrastruktury serwerowej - 40% (40 pkt)
2. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów (1%=1pkt):
Kryterium 1 będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Cena brutto = [(Cn : Cb) x 100] x 60%
gdzie:
Cn - cena najniższa (brutto)
Cb - cena wynikająca z oferty badanej (brutto)

Maksymalną liczbę punktów w obrębie kryterium uzyska oferta z najniższą ceną. W tym kryterium oferta może otrzymać maksymalnie 60,00 pkt.

Kryterium 2: w tym kryterium punkty będą przyznawane w następujący sposób:
1) za zaoferowanie urządzenia z dodatkową pamięci RAM w wysokości min. 64GB w urządzeniu
z pkt. II.1.1 załącznika nr 5 do SWZ tj. Serwer, Wykonawca otrzyma 10 pkt,
2) za zaoferowanie kontrolera RAID z min. 4GB cache w urządzeniu z pkt. II.1.1 załącznika nr 5 do SWZ tj. Serwer, Wykonawca otrzyma 10 pkt,
3) za zaoferowanie urządzenia zaoferowanie dodatkowych 2 dysków o pojemności minimum 960GB SSD każdy w urządzeniu z pkt. II.1.1 załącznika nr 5 do SWZ tj. Serwer, Wykonawca otrzyma
10 pkt,
4) za zaoferowanie zamiast „Wbudowane dwa interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz dwa interfejsy sieciowe 10Gb Ethernet ze złączami w standardzie BaseT.” interfejsu sieciowego 4 portowego 10Gb Ethernet w standardzie BaseT w urządzeniu z pkt. II.1.1. załącznika nr 5 do SWZ tj. Serwer, Wykonawca otrzyma 10 pkt.
Do oceny ofert w kryterium „Dodatkowe parametry dostarczonej infrastruktury serwerowej” będą brane parametry sprzętu wskazane w formularzu oferty. Niepodanie wymaganych do oceny kryterium informacji będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
W zakresie kryterium „Dodatkowe parametry dostarczonej infrastruktury serwerowej” oferta może uzyskać max 40,00 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe parametry dostarczonej infrastruktury serwerowej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia rozumiane jako dwie osobne umowy o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych brutto) każda, w ramach którego Wykonawca dostarczył, zainstalował i skonfigurował infrastrukturę serwerową.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP, w art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 PZP oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, odbiorców i wartości dostaw oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie (w przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy). Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu wykazania, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego w załączniku nr 5 do SWZ wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz opisie kryteriów oceny ofert: tabela oferowanych parametrów w ramach kryterium oceny ofert, która zawarta jest w załączniku nr 1 do SWZ – wzór oferty.
2. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1 oferta zostanie odrzucona.
3. W celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ, które nie podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert pełna konfiguracja tj. opis parametrów dla urządzenia z pkt. II.1.1 załącznika nr 5 do SWZ tj. Serwer z której będzie wynikało, że oferowane dostawy spełniają określone wymagania wskazane przez zamawiającego w Rozdziale 2 SWZ
4. W celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ, które nie podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert - w przypadku, gdy oferta obejmuje rozwiązania równoważne opisywanym w Załączniku nr 5 do SWZ, do oferty należy dołączyć: dokumentację techniczną producenta oferowanego asortymentu – w języku polskim lub angielskim, której autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę, z której będzie wynikało, że oferowane dostawy spełniają określone wymagania wskazane przez zamawiającego w Rozdziale 2 SWZ (kryteria stosowane w celu oceny równoważności).
5. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 3 i 4, lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ, które nie podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert pełna konfiguracja tj. opis parametrów dla urządzenia z pkt. II.1.1 załącznika nr 5 do SWZ tj. Serwer z której będzie wynikało, że oferowane dostawy spełniają określone wymagania wskazane przez zamawiającego w Rozdziale 2 SWZ
2. W celu potwierdzenia zgodności oferowanego asortymentu z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ, które nie podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert - w przypadku, gdy oferta obejmuje rozwiązania równoważne opisywanym w Załączniku nr 5 do SWZ, do oferty należy dołączyć: dokumentację techniczną producenta oferowanego asortymentu – w języku polskim lub angielskim, której autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę, z której będzie wynikało, że oferowane dostawy spełniają określone wymagania wskazane przez zamawiającego w Rozdziale 2 SWZ (kryteria stosowane w celu oceny równoważności).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

formularz oferty, dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zgodnie z Rozdziałem 2 SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/689378

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-07

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania Zamawiający Wykluczy także:
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835);
- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.