eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci z Przedszkola nr 423 mieszczącego się w Warszawie, przy ulicy Kadrowej 9Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci z Przedszkola nr 423
mieszczącego się w Warszawie, przy ulicy Kadrowej 9

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole nr 423

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361362752

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kadrowa 9

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 04-421

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 0662011490

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt.p423@eduwarszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przedszkole423.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Rembertów m. st. Warszawy

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 1130146955

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: al. gen. A. Chruściela

1.11.4.) Miejscowość: Warszawa

1.11.5.) Kod pocztowy: 04-401

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.11.9.) Numer telefonu: 224433980

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@dbforembertow.waw.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://.dbforembertow.waw.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci z Przedszkola nr 423
mieszczącego się w Warszawie, przy ulicy Kadrowej 9

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b44824c7-7098-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467907

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00092235/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci z Przedszkola nr 423 mieszczącego się w Warszawie, przy ulicy Kadrowej 9

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://dbfo-rembertow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dbfo-rembertow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określone w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DBFO.RE.6.262.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostarczenie w naczyniach własnych trzech posiłków dziennie, tj. śniadanie, obiadu składającego się z zupy, drugiego dania i kompotu oraz podwieczorku (z uwzględnieniem diet specjalnych) dla 118 dzieci w wieku 3 – 6 lat uczęszczających do Przedszkola nr 423 w Warszawie, ul. Kadrowa 9
2) Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby zamawianych posiłków, jednak nie więcej niż o 40%, a w szczególnych przypadkach tj. dyżur wakacyjny, ferie zimowe, okresy świąteczne i długie weekendy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
3) Przewiduje się, że w okresie realizacji umowy zostanie zakupionych po około 21240 śniadań, obiadów i podwieczorków. Deklarowana powyżej liczba posiłków nie obowiązuje w przypadku realizacji umowy w sytuacji, gdy wystąpiło zdarzenie mające związek z pandemią i wpływ na realizację Umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: JAKOŚĆ I RÓŻNORODNOŚĆ POSIŁKÓW

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu w zakresie:
1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Wykonawca musi posiadać decyzję właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu zakładu do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji żywności (posiłków) oraz świadczenia usług cateringowych.

2. zdolności technicznej lub zawodowej:
doświadczenie:
Wymagane jest wykazanie, że wykonawca posiada doświadczenie w żywieniu dzieci w wieku przedszkolnym tj. w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej 3 zamówienia o wartości minimum 75 000 zł brutto każde, polegające na dostarczaniu gotowych posiłków do placówek oświatowych lub opiekuńczo wychowawczych (wyżywienie całodzienne tj. śniadanie, obiad i podwieczorek), przy czym liczba żywionych dzieci w wieku przedszkolnym w każdej z obsługiwanych placówek nie była niższa niż 100, a czas trwania każdego z zamówień wynosił nie mniej niż 6 miesięcy.

potencjał kadrowy:
Wymagane jest wykazanie, że na etapie realizacji zamówienia Wykonawca będzie dysponował
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) osobą na stanowisko dietetyka/technologa żywienia (minimum 1 osoba), która będzie odpowiadać za przygotowywanie jadłospisu zgodnie z wymaganiami dotyczącymi posiłków dla dzieci w wieku przedszkolnym.
Na stanowisku dietetyka powinna być zatrudniona osoba, która:
• ukończyła studia wyższe na kierunku dietetyka i ma tytuł licencjata lub magistra
• rozpoczęła przed 1 października 2007 roku inne studia wyższe, na których realizowano odpowiednią ilość godzin przedmiotów z zakresu dietetyki, a jej specjalnością jest dietetyka
• rozpoczęła przed 1 października 2007 roku studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka ze specjalnością dietetyka i uzyskała tytuł inżyniera lub mgr inżyniera
• ukończyła szkołę policealną i uzyskała dyplom z tytułem dietetyka

W przypadku technologa żywienia dopuszcza się wykształcenie średnie, jeśli osoba pełniąca ww. funkcję dysponuje zaświadczeniem o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego.

b) osobą na stanowisko kucharza (minimum 1 osoba) posiadającą odpowiednie kwalifikacje tj. wykształcenie co najmniej zawodowe na kierunku gastronomicznym.

potencjał techniczny:
Wymagane jest wykazanie, że na etapie realizacji zamówienia Wykonawca będzie dysponował
następującym wyposażeniem, niezbędnym do wykonania zamówienia tj.:

a) dwoma pojazdami spełniającymi wymagania do celów przewozu żywności i wymogi sanitarno – higieniczne (wraz z aktualną decyzją Państwowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą środek transportu do przewozu posiłków w pojemnikach GN i termoportach) oraz
b) naczyniami do przewożenia posiłków: termosami – w ilości co najmniej 4 sztuk oraz termoportami – minimum 6 sztuk.


3. Sytuacja ekonomiczna i finansowa:
Wykonawca musi wykazać, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację zamówienia tj. posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000 złotych.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu dot. doświadczenia musi być spełniony przez co najmniej jednego z wykonawców w całości.
Pozostałe warunki wykonawcy mogą spełniać wspólnie/łącznie.
Wykonawca posiadający uprawnienie do prowadzenia określonej działalności gospodarczej zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
W odniesieniu do ww. warunków Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy (wzór druku załącznik nr 5 do SWZ), w którym wskażą które usługi zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu do spełnienia ww. warunku.

W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczania, warunek określony w tym zakresie musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować usługi, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Formularz OFERTA wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ
Wykonawca może złożyć jedną ofertę, na druku o nazwie „OFERTA” o brzmieniu zgodnym załącznikiem nr 1 do SWZ, w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Integralną część oferty stanowią załączniki w postaci 10 (dziesięciu) miesięcznych jadłospisów, tj. 5 (pięciu) jadłospisów jesienno-zimowych oraz 5 (pięciu) wiosenno-letnich na okres 4 tygodni każdy. Wykonawca musi złożyć jadłospisy:
• dla wszystkich dzieci wiosenno – letni i jesienno – zimowy
• dla dzieci z dietą bez jaj (białka i żółtka), soi, migdałów i wszystkich orzechów oraz sezamu– letni i jesienno – zimowy
• dla dzieci z dietą bez mleka i jaj - wiosenno – letni i jesienno – zimowy
• dla dzieci z dietą bez selera, pora, pietruszki, cytrusów, kakao, orzechów i cynamonu wiosenno – letni i jesienno – zimowy
• dla dzieci z dietą bez mleka, orzechów, sezamu, jabłek i soku jabłkowego wiosenno – letni i jesienno – zimowy

2. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania (wzór druku załącznik nr 2 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.

W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.

3. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunku udziału w postepowaniu, określone w części III SWZ (wzór druku załącznik nr 3 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.


4. W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór druku załącznik nr 4 do SWZ).


Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:

 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 Ustawy - (wzór druku załącznik nr 5 do SWZ).
Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Potwierdzenie aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w części VI pkt 2 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (wzór druku załącznik nr 6 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie dokument składa każdy wykonawca.

2. Decyzja właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu zakładu do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji żywności (posiłków) oraz świadczenia usług cateringowych
oraz

Aktualny protokół kontroli organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w którym nie wydano decyzji o czasowym zawieszeniu działania lub zamknięciu całego zakładu lub jego części.

Dokumenty należy złożyć w jednej z poniższych postaci:

 dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym – w przypadku gdy dokument został sporządzony w postaci elektronicznej,
 cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

3. Wykaz usług potwierdzający spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej (wzór druku załącznik nr 7 do SWZ).
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio wykonawcy lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

4. Dowody, określające że wykazane w ww. wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
– w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;5. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu czynności, które będą przez te osoby wykonywane w ramach realizacji zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w SWZ (wzór druku załącznik nr 8 do SWZ).

6. Wykaz wyposażenia zakładu oraz środków transportu dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wzór druku załącznik nr 9 do SWZ).

7. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wymaganą kwotę.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pod warunkiem ustanowienia przez nich Pełnomocnika do reprezentowania ich postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Dokument pełnomocnictwa musi być sporządzony i załączony do oferty zgodnie z zasadami określonymi w SWZ;
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, który w imieniu Wykonawców występujących wspólnie złoży w systemie ofertę;
Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

art 455 PZP i klauzula waloryzacyjna

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-09 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dbfo-rembertow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.