eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Inowrocław › "Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r."Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002513494

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Św. Ducha 90

1.5.2.) Miejscowość: Inowrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 88-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 52 357 10 31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mopsinowroclaw.samorzady.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mopsinowroclaw.samorzady.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-40b0b2a5-7080-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467688

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00009211/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r.”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/ http://www.mopsinowroclaw.samorzady.pl/art/id/1400

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: zamowienia@mopsinowroclaw.samorzady.pl, www.mopsinowroclaw.samorzady.pl,
https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1.1. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
1.2. ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
- obowiązkowo w zakresie składania, lub wycofania oferty przez wykonawcę. W pozostałym zakresie może odbywać się przy użyciu ww. strony środków komunikacji elektronicznej lub
1.3. poczty elektronicznej pod adresem: zamowienia@mopsinowroclaw.samorzady.pl
– z wyłączeniem składania, lub wycofania oferty przez wykonawcę, w szczególności do składania wniosków o wyjaśnienie SWZ, uzupełniania dokumentów, czy składania innych oświadczeń i wyjaśnień.
2. Informacje ogólne:
2.1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
2.1.1. „Formularz do złożenia, wycofania oferty lub wniosku” oraz do
2.1.2. „Formularza do komunikacji”.
2.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w:
2.2.1. Regulaminie korzystania z systemu miniPortal
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz
2.2.2. Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin.
2.3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
2.4. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
2.5. Zamawiający przekazuje link do postępowania na miniPortalu oraz ID postępowania jako załącznik nr 7 do niniejszej SWZ
2.6. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3. Szczegółowe wymagania w zakresie składania, i wycofania oferty określone zostały w Rozdziale XIII SWZ.
4. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania oferty)
4.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w Rozdziale XIII), zawiadomień oraz przekazywanie informacji może odbywać się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID (nr postępowania).
4.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowienia@mopsinowroclaw.samorzady.pl
4.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 4.2 adres email.
4.4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, przy ul. Św. Ducha 90, 88-100 Inowrocław, tel. (052) 357 10 31; W sprawach z zakresu danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu (052) 356 22 64 lub adresem e-mail: iod@mopsinowroclaw.samorzady.pl;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj:
a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.),
b) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2020 r. poz. 1282)
c) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) - w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.);
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5)Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, w tym określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.);
8) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MOPS.271.4.2022.1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 304789,97 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dzieci, dostosowanych do szczególnych potrzeb – wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, wykonywanych w miejscu zamieszkiwania świadczeniobiorców – teren miasta Inowrocławia.
a) Wykonawca zobowiązuje się do uczenia i rozwijania u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.) zgodnie z § 2 pkt 1 lit. a i pkt 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).
b) Wykonawca przy realizacji zamówienia dla osoby uprawnionej do korzystania z usług musi uwzględnić zalecenia lekarskie (proponowane rodzaje terapii),
np. terapię integracji sensorycznej, terapię logopedyczną, o których mowa
w zaświadczeniu lekarskim wydanym dla danego świadczeniobiorcy.
c) Liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniona jest od liczby osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy. Zamawiający szacuje, że liczba klientów dla których będą świadczone usługi wynosić będzie około 44 świadczeniobiorców (od 36 do 58 osób miesięcznie), szacunkowa średnia liczba godzin w skali roku wyniesie 4224. Zamawiający zakłada, że minimalna liczba godzin w okresie realizacji umowy wyniesie 3379 godzin, natomiast maksymalna liczba godzin w całym okresie realizacji umowy nie przekroczy 5069 godzin. Zamawiający zastrzega sobie, że liczba świadczonych usług w czasie trwania umowy może ulec zmianie
d) Liczba godzin u jednego świadczeniobiorcy wynosi ok. 8 godzin miesięcznie.
e) Usługi specjalistyczne będą świadczone od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600, na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów prawnych, także w innych godzinach popołudniowych oraz w soboty. Kopie ww. wniosku należy przekazać do Zamawiającego.
f) Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U z 2022 r., poz.1510 z późn. zm.). Powyższy wymóg nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście usługi na rzecz Wykonawcy.
g) W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
h) Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
i) Usługi specjalistyczne będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorców, z zastrzeżeniem, że ze względu na szczególne okoliczności, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego lub w oparciu o stosowne zaświadczenie lekarskie świadczeniobiorca będzie dowożony przez rodzica lub opiekuna prawnego na zajęcia do gabinetu/zakładu terapii na terenie miasta Inowrocławia.
j) W związku z pkt i) Wykonawca zobowiązany jest posiadać gabinet/zakład terapii usytuowany na terenie miasta Inowrocławia w miejscu łatwo dostępnym, który jest odpowiednio wyposażony do świadczenia przedmiotowych usług specjalistycznych.
k) Realizacja zamówienia następuje na podstawie zlecenia, zawierającego następujące dane:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby uprawnionej do korzystania
z usług,
2) godzinowy wymiar usług w tygodniu i łącznie w miesiącu (usługi przyznane na dany miesiąc muszą być wykonane w danym miesiącu – nie przechodzą na miesiąc następny),
3) zakres wykonywanych usług,
4) okres wykonywania usług.
l) Godzina usługi (60 minut) liczona jest jako faktycznie przepracowany czas w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy lub gabinecie/zakładzie terapii bez czasu dojazdu lub dojścia do tego miejsca.
m) Wykonawca świadczący usługi zobowiązany jest do sporządzania i przedkładania na początku każdego miesiąca harmonogramu pracy z określeniem godzin
u poszczególnych świadczeniobiorców.
n) Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia rocznego planu pracy z każdym
ze świadczeniobiorców, po upływie maksymalnie do 5 spotkań ze świadczeniobiorcą.
o) Usługi opiekuńcze winny być wykonywane ze szczególną starannością, sumiennością, uczciwością i zgodnie z zasadami poszanowania praw człowieka, jego godności, uczuć, decyzji, jak również w poszanowaniu własności osoby wymagającej pomocy.
p) Wykonawca musi przestrzegać wszystkie przepisy związane z przedmiotem zamówienia, w tym także dotyczące reżimu sanitarnego.
q) Zamówienie ma charakter szczególny, ponieważ dotyczy wykonywania usług bezpośrednio w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, dlatego niezwykle istotne jest doświadczenie i fachowość dotychczas zdobyte w realizacji podobnych zadań.
r) Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi w sposób ciągły, przez te same osoby.
s) Ponadto zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli świadczonych usług, w tym pomieszczenia w którym będą świadczone usługi.
3.2. Rozliczenie za wykonane usługi będzie następowało na podstawie faktur/rachunków miesięcznych wystawionych przez Wykonawcę na podstawie faktycznej liczbie godzin świadczenia usług u poszczególnych świadczeniobiorców w danym miesiącu potwierdzonej przez Zamawiającego. Podstawą do rozliczenia będzie dołączenie do faktury/rachunku „Sprawozdania z wykonanych specjalistycznych usług opiekuńczych”.
3.3. Cena jednostkowa brutto za jedną godzinę usługi podana w ofercie nie będzie ulegała zmianie przez okres trwania umowy, z wyjątkiem możliwości jej waloryzacji, o której jest mowa w Załączniku nr 3 – Wzór projektowanych postanowień umowy.
3.4. Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury, z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
3.5. Usługa musi być realizowana zgodnie z przepisami prawa, między innymi:
 art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2286 z późn. zm.);
 rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).
3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych z uwagi na jednorodność przedmiotu zamówienia. Na rynku istnieje wiele firm, które są w stanie wykonać ww. zamówienie, ponieważ specjalistyczne usługi opiekuńcze są usługami powszechnie świadczonymi przez różnych wykonawców, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa.
Przez brak podziału na części zapewniona zostaje jednolita wysoka jakość świadczonych usług oraz zwiększa się odpowiedzialność wykonawcy za rezultat końcowy. Zapobiega to także problemom ze skoordynowaniem działań, np. różnych wykonawców realizujących poszczególne części, co mogłoby zagrozić ich właściwemu wykonaniu. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są w drodze decyzji administracyjnej i w trakcie realizacji ulegają dynamicznym zmianom adekwatnie do aktualnych potrzeb, np. potrzeba zajęć z psychologiem lub logopedą. Zamawiający mając na uwadze potrzeby świadczeniobiorców uznał, że zlecenie kompleksowej usługi jednemu wykonawcy zapewni płynność usług oraz wymierne korzyści adresatom tych usług. Zapobiegnie to problemom w komunikacji pomiędzy wieloma wykonawcami, przestojom w świadczeniu przedmiotowych usług, których skuteczność jest uzależniona np. od współpracy różnych specjalistów i natychmiastowego reagowania na potrzeby odbiorców przedmiotowych usług. Wyłonienie więcej niż jednego Wykonawcy świadczącego usługi opiekuńcze zaburzyłoby tę równowagę. Ponadto Zamawiający nie może dopuścić do sytuacji, gdzie za tę samą czynność dokonywałby zapłaty według odmiennych stawek wynikających ze złożonych ofert. Taka sytuacja mogłaby doprowadzić np. niesprawiedliwego traktowania świadczeniobiorców mających więcej płacić za taką samą usługę, czy też poczucia otrzymywania przez świadczeniobiorców gorszych usług w przypadku ich świadczenia przez wykonawcę, którego cena jest niższa niż u innego lub innych wybranych wykonawców.

4.2.6.) Główny kod CPV: 85311200-4 - Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312500-4 - Usługi rehabilitacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto (C) 85% 85pkt
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – personelu świadczącego usługi (D) 15% 15pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 85

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – personelu świadczącego usługi

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu (podstawy wykluczenia określono w Dziale A, Rozdziale XV i Dziale B, Rozdział I SWZ);
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ust 2.
2. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym posiadania:
1) zdolności technicznej
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi o których mowa w ustawie o pomocy społecznej o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy.
2) zdolności zawodowe:
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w dacie wykonywania zamówienia, w miejscu jego wykonywania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia co najmniej 3 osobami do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi posiadającymi kwalifikacje do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych oraz posiadającymi co najmniej półroczny staż pracy o którym mowa w § 3 ust.2 w/w rozporządzenia oraz posiadają przeszkolenie i doświadczenie o którym mowa w § 3 ust.4 w/w rozporządzenia .
3. Zamawiający wymaga by w przypadku potwierdzenia warunku udziału dotyczącego zdolności zawodowej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, co najmniej jeden z wykonawców legitymował się doświadczeniem, o którym mowa w ust. 2.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
6. Oceniając zdolność zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7. W przypadku wykazania przez wykonawcę, wartości niezbędnych do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia, przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w którym zostanie on opublikowany.
8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
9. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ
10. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 8, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
10.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
10.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
10.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach, którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
11. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, oraz, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
13. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Podmiotowe środki dowodowe składa, na wezwanie zamawiającego, wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona.
1.1. Zamawiający wyznaczy termin złożenia podmiotowych środków dowodowych nie krótszy niż 5 dni.
1.2. Podmiotowe środki dowodowe muszą być aktualne na dzień ich złożenia.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej zamawiający żąda:
2.1 wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ.
dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda:
2.2 wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ,
3. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
4. Wykonawca, zgodnie z art. 127 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe, w przypadku gdy Wykonawca będzie powoływał się na doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – personelu świadczącego usługi w ramach kryterium oceny ofert zobowiązany jest załączyć dokumenty potwierdzające doświadczenie tych osób. Brak dołączenia ww. dokumentów będzie skutkować przyznaniem 0 punktów w ramach tego kryterium oceny ofert.Zamawiający nie przewiduje wezwania do uzupełniania przedmiotowych środków dowodowych o których mowa w art. 107.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w Dziale A, rozdział XII - podrozdział I, ust. 3 SWZ, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
7. Przepisy ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na tych zasadach.
W przypadku, gdy wykonawcy ubiegają się o zamówienie i składają ofertę wspólną (konsorcjum firm,) – oświadczenie (
OŚWIADCZENIE z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (JOW), które stanowi Załącznik Nr 2 do SWZ.) składa każdy z wykonawców
wchodzących w skład konsorcjum, czyli wykonawców występujących wspólnie.
Zamawiający wymaga by w przypadku potwierdzenia warunku udziału dotyczącego zdolności zawodowej przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia, co najmniej jeden z wykonawców legitymował się
doświadczeniem, o którym mowa w ust. 2 (SWZ - Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.)
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji, których te
zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi
Załącznik nr 8 do SWZ.
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, to Zamawiający może zażądać przed
podpisaniem Umowy przedłożenia umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia. Z
treści powyższej umowy powinno w szczególności wynikać: zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa, termin na
rozliczenia i podział obowiązków wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy Załącznik nr 3 do SWZ. Zamawiający Informuje jednocześnie, że wprowadzone zostały rozwiązania pozwalające zmienić umowę w trakcie jej realizacji. Szczegółowe rozwiązania (wybrane fragmenty z istotnych postanowień umowy) poniżej:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty w przypadku:
1) gdy, ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, przez Wykonawcę.
1) wystąpienia możliwości wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu umowy, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.
2) wystąpienia konieczności zmiany terminu lub sposobu realizacji umowy wynikające
z zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności i mającej wpływ na wykonanie umowy.
3) wystąpienia siły wyższej.
4) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywania usług nie wynikających
z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy.
5) gdy zajdzie konieczność zmiany zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek wystąpienia okoliczności związanych z epidemią wirusa SARS-COV – 2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID – 19), dotyczących w szczególności:
a) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID 19, nakładających na Zamawiającego lub Wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
b) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych;
c) innych okoliczności, które uniemożliwiają lub w istotnym stopniu ograniczą możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku:
1) wprowadzenia podwykonawcy;
2) zmiany podwykonawcy;
3) rezygnacji podwykonawcy;
4) zmiany wartości lub zakresu usług wykonywanych przez podwykonawców.
3. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać waloryzacji w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
1) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ustala się na poziomie powyżej 15% w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty,
2) początkowy termin ustalania zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy określa się na 90 dzień od rozpoczęcia realizacji zamówienia,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.