eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Modernizacja układu zasilania oraz rozdzielni NN w budynkach Szpitala w ramach zadania pn. WPMRiM SU Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy - tryb zaprojektuj i wybudujOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja układu zasilania oraz rozdzielni NN w budynkach Szpitala w ramach zadania pn. WPMRiM SU Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy – tryb zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU COLLEGIUM MEDICUM IM. LUDWIKA RYDYGIERA W BYDGOSZCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00000132400037

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jagiellońska 13

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-067

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@cm.umk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cm.umk.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://www.cm.umk.pl/zamowienia-publiczne.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja układu zasilania oraz rozdzielni NN w budynkach Szpitala w ramach zadania pn. WPMRiM SU Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy – tryb zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b92e9aa3-282a-11ed-b8b2-9a321cc30829

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467474

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00277426/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja układu zasilania oraz rozdzielni NN w budynkach Szpitala w ramach zadania pn. WPMRiM SU Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy – tryb zaprojektuj i wybuduj

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00339354/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AKDR-01.261.4.202

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1563399,92 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Modernizacja układu zasilania oraz rozdzielni NN w budynkach Szpitala w ramach zadania pn. WPMRiM SU Nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy – tryb zaprojektuj i wybuduj.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w załączniku 5 do SWZ – Dokumentacja Techniczna.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

45000000-7 - Roboty budowlane

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2232450 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2685090 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2232450 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BLACK WATER ENERGIA SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 0000974601

7.3.3) Ulica: Nieborowska

7.3.4) Miejscowość: Gdańsk

7.3.5) Kod pocztowy: 80-034

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2232450 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.