eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie 100 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższegoOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie 100 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Badań Edukacyjnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000178235

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Górczewska 8

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-180

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ibe.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie 100 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-aad504df-708d-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00467130

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

“Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK4”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-aad504df-708d-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin
8. Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
9. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
11. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
12. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
13. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
14. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
15. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
16. W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Wszystkie wymagania określono w §9 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula Informacyjna na temat uprawnień wynikających
z rozporządzenia RODO znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula Informacyjna na temat uprawnień wynikających
z rozporządzenia RODO znajduje się w załączniku nr 6 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IBE/49/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 121747,97 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego z poziomu 6 i 7 PRK. Mając na względzie wyniki czterech poprzednich postępowań przetargowych (znak sprawy: IBE/3/2021, IBE/34/2021, IBE/15/2022, IBE/36/2022) – do osiągnięcia 1000 zaplanowanych opisów brakuje jeszcze przynajmniej 95 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji.

Zgodnie z przyjętą definicją syntetyczna charakterystyka kwalifikacji powinna w prosty i zwięzły sposób prezentować to, co absolwent uczelni powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić wykonać, a zarazem odzwierciedlać w adekwatny sposób poziom PRK/ERK przypisany do danej kwalifikacji. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji powinna odzwierciedlać efekty uczenia się opisane w programie danego kierunku studiów, zatwierdzonym przez senat uczelni lub inny uprawniony do tego organ. Każdy program studiów jest unikatowy, dlatego nie zachodzi konflikt interesów między uczelniami. Właścicielem danego programu studiów/sylabusa pozostaje uczelnia, która go zatwierdziła i tylko ona ma prawo wprowadzić opis do ZSK. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że syntetyczna charakterystyka kwalifikacji pełnej wprowadzona do rejestru ZRK staje się własnością publiczną.

Niniejsze zamówienie będzie realizowane w ramach projektu “Wsparcie rozwoju ZSK
w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK4”.

Zamawiający informuje, że zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu, na wykonanie pełnego zakresu zamówienia (100 opisów) posiada on kwotę 149 750 zł brutto. Mając na względzie doświadczenia związane z wcześniej udzielanymi zamówieniami, oraz aktualne rozeznanie rynku, Zamawiający przeznacza na wykonanie jednego opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji w języku polskim i angielskim kwotę 1497,50 zł brutto.

Z racji tego że każda oferta stanowi odrębną część zmówienia, w przypadku oferty
z ceną wyższą niż 1497,50 zł brutto za jeden opis, Zamawiający może zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy pzp, zdecydować o unieważnieniu postępowania w zakresie tej części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 1217,48 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79630000-9 - Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego z poziomu 6 i 7 PRK. Mając na względzie wyniki czterech poprzednich postępowań przetargowych (znak sprawy: IBE/3/2021, IBE/34/2021, IBE/15/2022, IBE/36/2022) – do osiągnięcia 1000 zaplanowanych opisów brakuje jeszcze przynajmniej 95 opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji.

Zgodnie z przyjętą definicją syntetyczna charakterystyka kwalifikacji powinna w prosty i zwięzły sposób prezentować to, co absolwent uczelni powinien wiedzieć, rozumieć i potrafić wykonać, a zarazem odzwierciedlać w adekwatny sposób poziom PRK/ERK przypisany do danej kwalifikacji. Syntetyczna charakterystyka kwalifikacji powinna odzwierciedlać efekty uczenia się opisane w programie danego kierunku studiów, zatwierdzonym przez senat uczelni lub inny uprawniony do tego organ. Każdy program studiów jest unikatowy, dlatego nie zachodzi konflikt interesów między uczelniami. Właścicielem danego programu studiów/sylabusa pozostaje uczelnia, która go zatwierdziła i tylko ona ma prawo wprowadzić opis do ZSK. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że syntetyczna charakterystyka kwalifikacji pełnej wprowadzona do rejestru ZRK staje się własnością publiczną.

Niniejsze zamówienie będzie realizowane w ramach projektu “Wsparcie rozwoju ZSK
w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu – ZSK4”.

Zamawiający informuje, że zgodnie z zatwierdzonym budżetem projektu, na wykonanie pełnego zakresu zamówienia (100 opisów) posiada on kwotę 149 750 zł brutto. Mając na względzie doświadczenia związane z wcześniej udzielanymi zamówieniami, oraz aktualne rozeznanie rynku, Zamawiający przeznacza na wykonanie jednego opisu syntetycznych charakterystyk kwalifikacji w języku polskim i angielskim kwotę 1497,50 zł brutto.

Z racji tego że każda oferta stanowi odrębną część zmówienia, w przypadku oferty
z ceną wyższą niż 1497,50 zł brutto za jeden opis, Zamawiający może zgodnie z art. 255 pkt. 3 ustawy pzp, zdecydować o unieważnieniu postępowania w zakresie tej części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 1217,48 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 92312210-6 - Usługi świadczone przez autorów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79630000-9 - Usługi dotyczące personelu, z wyjątkiem rekrutacji i pozyskiwania personelu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-29

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
W postępowaniu mogą wziąć udział jedynie uczelnie spełniające wymogi określone
w ustawie z dnia 20 lipca 2018 prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668 z dnia 2018.08.30).
Warunkiem udziału w postępowaniu jest również posiadanie uprawnień do prowadzenia studiów na danym kierunku zgodnie z zapisami w/w ustawy, lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami tj. ustawy z dnia 27 lipca 2005 prawo
o szkolnictwie wyższym

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika
z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (Załącznik 1 do SWZ).

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (Załącznik 1 do SWZ).

4) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (Załącznik 1 do SWZ).

2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów,
w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi w formule „spełnia” „ nie spełnia”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału, o których mowa w § 7 oraz w celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w § 6), wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg. załącznika nr 1 oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. załącznika nr 2.
1) Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 w zakresie załącznika nr 1, składa każdy
z wykonawców.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na językpolski.
3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w ofercie dane umożliwiające dostęp do tych środków;
4. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
5. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
1) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 8, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 8, zamawiający może żądać od wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy.
6. Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie należy dołączyć do pliku ZIP zawierającego ofertę.
7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Brak szczególnych wymagań.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

§ 4 [Zaliczka]
1. Zamawiający może wypłacić Wykonawcy zaliczkę w wysokości odpowiadającej 30% wartości umowy, nie większej jednak niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł) brutto.
2. Zaliczka może być wypłacona powyżej kwoty 100 000,00 zł (słownie: stu tysięcy zł) brutto do wysokości 30% wartości umowy, pod warunkiem uprzedniego złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
3. Gwarancja musi dotyczyć całej wnioskowanej kwoty zaliczki oraz nieodwołalnie
i bezwarunkowo uprawniać Zamawiającego, na jego pierwsze żądanie, do otrzymania kwoty odpowiadającej kwocie wnioskowanej zaliczki, w okresie od dnia wypłaty zaliczki (włącznie z tym dniem) do przewidywanego w umowie dnia jej rozliczenia, wydłużonego o 45 dni.
4. W celu otrzymania zaliczki w części, o której mowa w ust. 2, Wykonawca składa Zamawiającemu wniosek o jej wypłatę. Wniosek powinien mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Na podstawie wniosku Zamawiający dokonuje wypłaty zaliczki w terminie do 7 dni od dnia złożenia w/w wniosku i gwarancji.
5. Wykonawca wystawia Zamawiającemu fakturę zaliczkową i dostarcza ją niezwłocznie do siedziby Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zapłaty. §3 ust. 7- 8 umowy stosuje się odpowiednio.
6. Wypłata zaliczki następuje na poniższy rachunek bankowy Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 11 [Zmiana umowy]
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmian treści zawartej Umowy w następujących okolicznościach:
1) konieczność wprowadzenia zmian (w szczególności w zakresie wydłużenia terminu jej realizacji) będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie Programu Operacyjnego wskazanego § 6 Umowy, w ramach którego realizowane jest Zamówienie;
2) Zamawiający ubiega się o wydłużenie terminu realizacji projektu, z którego finansowane jest przedmiotowe zamówienie. W przypadku uzyskania wydłużenia, termin realizacji pakietów może zostać wydłużony – w przypadku I typu o 30 dni, zaś w przypadku II typu o 60 dni.
3) zmiana liczby opisów w zakresie +/- 10%, lub zamiana jednego opisu na inny nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-12 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Opis części:
Z racji tego, iż zamawiana liczba opisów kwalifikacji (kierunków studiów) przekracza możliwości każdej szkoły wyższej w Polsce, zamawiający udzieli zamówienia kolejno wszystkim Wykonawcom, których oferta zostanie najwyżej oceniona w ustalonym kryterium (100% cena jednostkowa), do wyczerpania liczby 100 kwalifikacji. Liczba zamówionych kwalifikacji w przypadku oferty ostatniego zwycięskiego Wykonawcy – zostanie odpowiednio zmniejszona, tak by liczba wszystkich zamawianych kwalifikacji wyniosła 100.

Liczba kwalifikacji zamówionych w jednej szkole wyższej będzie stanowiła odrębną część.

1. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 29.12.2022 r.
2. Zamawiający ubiega się o wydłużenie terminu realizacji projektu z którego finansowane jest przedmiotowe zamówienie. W przypadku uzyskania wydłużenia, termin realizacji pakietów może zostać wydłużony – w przypadku I typu o 30 dni, zaś w przypadku II typu o 60 dni.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.