eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Dostawa systemu audioguide wraz z treściami stanowiącymi uzupełnienie narracyjnej ścieżki zwiedzania Wystawy "Kino Polonia" i dostosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami"Ogłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa systemu audioguide wraz z treściami stanowiącymi uzupełnienie narracyjnej ścieżki zwiedzania Wystawy „Kino Polonia” i dostosowanie jej do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100522238

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Targowa 1/3

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-022

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ec1lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ec1lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Instytucja kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa systemu audioguide wraz z treściami stanowiącymi uzupełnienie narracyjnej ścieżki zwiedzania Wystawy „Kino Polonia” i dostosowanie jej do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-788cbc6e-6976-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466913

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011865/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Dostawa systemu audioguide wraz z treściami stanowiącymi uzupełnienie narracyjnej ścieżki zwiedzania Wystawy „Kino Polonia” i dostosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Narodowe Centrum Kultury Filmowej – rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi (POIS.08.01.00-00-1013/16-00)

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje
o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania
i odbierania korespondencji elektronicznej zostały określone w punkcie II SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Określono w XIX.2 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określono w XIX.2 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: 957/NCKF/TP/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) opracowanie ogólnej koncepcji narracyjnej zwiedzania Wystawy „Kino Polonia”.
2) opracowanie na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji narracyjnej Wystawy, poszczególnych tekstów ścieżek zwiedzania, tj.:
a) tekstów podstawowej ścieżki zwiedzania Wystawy skierowanej do ogółu zwiedzających;
b) tekstów ścieżki rodzinnej skierowanej przede wszystkim dla młodszych zwiedzających;
c) tekstów ścieżki językowej (angielskiej);
d) tekstów ścieżki skierowanej dla osób z niepełnosprawnością wzrokową (audio deskrypcja);
e) tekstów ścieżki napisanej prostym językiem dla osób z niepełnosprawnością umysłową;
f) dodatkowych treści nawigujących i ewakuacyjnych;
3) nagranie ścieżek o których mowa w pkt. 2 w formie słuchowiska w profesjonalnym studiu nagraniowym wraz z aplikacją sterującą treścią i zainstalowanie ich na odtwarzaczach dostarczanych w ramach przedmiotowego zamówienia.
4) dostarczenie systemu audioguide do siedziby Zamawiającego, w skład którego wchodzą:
a) odtwarzacze systemu audiogude’u umożliwiające również słuchanie przewodników w trakcie oprowadzania dla grupy zorganizowanej;
b) słuchawki + gąbki wymienne do słuchawek;
c) smycze do zawieszenia odtwarzaczy na szyi;
d) system automatycznego wyzwalania ścieżek;
e) mobilne pętle indukcyjne;
f) pojemniki na odtwarzacze i słuchawki;
g) mobilna szafa na odtwarzacze audioguide’y wraz z systemem ładowania;
h) urządzenie lub materiały do dezynfekcji słuchawek;
i) mikrofon wraz z urządzeniem nadawczym dla przewodników prowadzących zorganizowane grupy;
j) laptop z oprogramowaniem i wyposażeniem;
k) licencja na oprogramowanie do zarządzania systemem i serwisowania go;
l) system przeciwkradzieżowy (minimum dla dwóch wyjść).
5) organizacja instruktażu dla pracowników z obsługi systemu audioguide;
6) montaż, instalacje i inne czynności służących kompleksowej realizacji zamówienia oraz zapewniających funkcjonalność systemu audioguide;
7) świadczenia z tytułu gwarancji i rękojmi na zasadach przewidzianych w załączniku Nr 2 do SWZ (projektowane postanowienia umowne);
8) wprowadzanie zmian do treści scenariuszy ścieżek, ich tłumaczeń, a także nagrań, zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego, wynikającymi np. ze zmiany trasy zwiedzania czy też zmiany ekspozycji i jej otoczenia, które mogą stanowić maksymalnie 15% przygotowanego w ramach zamówienia materiału (liczonego w stosunku do długości nagrań). Termin zgłoszenie potrzeby wykonania zmian o których mowa wyżej wynosi 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis wymagań Zamawiającego w zakresie realizacji
określają:
1) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – załącznik nr 1 do SWZ,
2) projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 2 do SWZ.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32353000-2 - Nagrania dźwiękowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32342410-9 - Sprzęt dźwiękowy

32230000-4 - Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: „Okres gwarancji”

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu:
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Opis warunku: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Opis warunku: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Opis warunku: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie):

Wykonawcy, którzy wykażą, że:
a) należycie wykonali (zakończyli) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia polegające na dostawie systemu audioguide wraz z opracowaniem i dostawą treści zwiedzania ekspozycji
o wartości zamówienia, co najmniej 250 000,00 zł netto, dla wystaw o wielkości minimum 500 metrów kwadratowych każda, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których wskazane dostawy zostały wykonane oraz załączą dowody określające czy dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
b) dysponują lub będą dysponować, co najmniej, następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia:
• 1 osobą - scenarzystą/autorem tekstów – która zrealizowała min. 3 scenariusze zwiedzania wystawy, o długości nagrania ścieżki dźwiękowej nie krótszej niż 60 minut każda , a wystawy te zostały otwarte w ciągu ostatnich 3 lat;
• 1 osobą - redaktorem tekstu, która uczestniczyła w opracowywaniu tekstów do systemu audioguide dla min. 3 ekspozycji muzealnych, o długości nagrania ścieżki dźwiękowej min. 60 minut każda, a wystawy te zostały otwarte w ciągu ostatnich 3 lat;
• 1 osobą - realizatorem dźwięku – która wykonała minimum 2 projekty z zakresu realizacji ścieżek dźwiękowych do systemu audioguide
oraz przedłożą Zamawiającemu informację na temat kwalifikacji zawodowych tych osób, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez te osoby czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe zamówienie zostało wykonane przez osoby, które Wykonawca zgłosi w wykazie osób złożonym w przedmiotowym postępowaniu. W wypadku, gdy
w trakcie realizacji zamówienia, konieczna będzie zmiana którejś z osób wymienionych w ofercie, może ona zostać zastąpiona wyłącznie przez osobę posiadającą, co najmniej równorzędne doświadczenie i kwalifikacje do osoby wskazanej, po uprzednim uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza łączenia poszczególnych funkcji przez jednego członka zespołu realizacyjnego, o którym mowa w załączniku Nr 2 do SWZ.
Z uwagi na charakter i złożoność przedmiotu zamówienia w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Zamawiający wymaga, aby co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę wykazał samodzielne spełnianie warunków określonych w pkt 4) lit a) w całości.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ODPISU LUB INFORMACJA z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (o ile nie można go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW określonych pkt. VI.1.4) lit. a) SWZ wraz
z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należycie.
Wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
2) WYKAZ OSÓB skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa w pkt VI.1.4) lit b) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

OŚWIADCZENIE DOT. PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH – oświadczenie dotyczące oferowanych przez Wykonawcę urządzeń.
Wykonawca zobowiązany jest podać w oświadczeniu / tabeli, co najmniej nazwę producenta oraz model / symbol oferowanego urządzenia/ kolor/ rodzaj zastosowanych rozwiązań itp.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3A do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie dotyczące oferowanych przez Wykonawcę urządzeń.
Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3A do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Treść oferty stanowią następujące dokumenty: formularz oferty;
2) Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia/dokumenty:
a)PEŁNOMOCNICTWO (dokument elektroniczny) w oryginale w formie elektronicznej lub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawcę lub przez notariusza, jeżeli osobą podpisującą ofertę nie będzie osoba upoważniona na podstawie dokumentu określającego status prawny Wykonawcy.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. 2021 poz. 1923
ze zm.), dla pełnomocnictwa tego nie jest wymagane uiszczenie opłaty,
b)ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy). Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SWZ,
c)OŚWIADCZENIE Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodne
z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (dotyczące udostępniania zasobów w ramach konsorcjum).Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ,
d) PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE – zgodnie z zapisami pkt. VII.1b SWZ .

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
3) Pełnomocnictwo (dokument elektroniczny) w oryginale w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub jako cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez mocodawców lub przez notariusza, powinno być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczą,
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
5) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy (art. 60 ustawy Pzp)
6) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy zobowiązani będą do złożenia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Zaleca się, aby umowa określała:
a) strony umowy,
b) cel działania,
c) sposób współdziałania,
d) zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich,
e) solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
f) oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi),
g) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia;
7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Problematykę zobowiązań solidarnych, w zakresie nie uregulowanym przez umowę pomiędzy Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia, regulują przepisy prawa cywilnego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają projektowane postanowienia umowy stanowiące Załącznik nr 2 do SWZ.
2) Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
3) Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określa § 13 projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ec1lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 12:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.