eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach - etap IOgłoszenie z dnia 2022-11-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA - MIASTO SIEDLCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711581765

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skwer Niepodległości 2

1.5.2.) Miejscowość: Siedlce

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@um.siedlce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siedlce.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miasto-siedlce.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach – etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90e0a774-448e-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466497

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011388/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Boisko wielofunkcyjne przy ZSP nr 1 w Siedlcach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00378998/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: F.271.39.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 313245,47 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych boiska wielofunkcyjnego w Siedlcach wraz z wyposażeniem zgodnie z projektem umowy i niniejszą specyfikacją warunków zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje
Roboty budowlane w tym między innymi:
• przygotowanie terenu i ustawienie obrzeży na ławie betonowej,
• wyrównanie istniejącej nawierzchni wylewką betonową o średniej grubości 12,5 cm z uzyskaniem odpowiednich spadków,
• wykonanie nawierzchni boiska o wymiarach 20 x 40 m z polipropylenu z pomalowaniem linii boisk,
• dostawę i montaż piłkochwytów,
• wykonanie części ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych wraz z furtką,
• wyposażenie boiska w bramki do piłki ręcznej, słupki i siatki do tenisa oraz siatkówki, kosze z obręczami, tarczami i słupami z wysięgnikiem do koszykówki,
• uporządkowanie terenu po robotach.
Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w dokumentacji projektowej (projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), będącej załącznikiem do specyfikacji warunków zamówienia, natomiast przedmiary robót należy traktować jak załączniki dodatkowe, pomocnicze.
UWAGA!
Zakresem zamówienia nie objęto: wszystkich prac przygotowawczych, wykonania boisk do koszykówki, części ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych i części piłkochwytów, wykonania nawierzchni dojścia do boiska, zieleni wokół boiska, wyposażenia tj. osłon przeciwuderzeniowych, ławek, stojaka na rowery.
Elementy te zostaną wykonane w ramach realizacji etapu II.
Z zamówienia wyłączono wykonanie robót sanitarnych i elektrycznych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 366540,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 407121,39 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 407121,39 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sport Grupa Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 952-151-49-30

7.3.3) Ulica: Świetlicka 14

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-266

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 407121,39 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-12-12

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.