eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gościno › "Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościnie"Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościnie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320111631

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58

1.5.2.) Miejscowość: Gościno

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-120

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: chudymh@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: osp.goscino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Ochotnicza Straż Pożarna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościnie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-340c7a76-6fff-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466187

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-340c7a76-6fff-11ed-aea3-5a7c432eaced

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikajca między zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej
2. Komunikajca między zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy e-zamowienia która dostępna jest pod
adresem www.ezamowienia.gov.pl
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na portalu
www.ezamowienia.gov.pl
Więcej informacji w SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, określa niezbędne
wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB RAM, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików
.pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu
serwera.
Zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez wykonawców po wyborze oferty, w celu
zawarcia umowy.
Zalecenia i rekomendacje Zamawiającego:
1. W miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format
.pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES, ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą
weryfikację podpisu;
2. W celu ewentualnej kompresji danych wykorzystanie jednego z formatów: .zip lub .7Z;
3. Pliki w innych formatach niż PDF opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Plik z podpisem należy przekazywać łącznie z
dokumentem podpisywanym;
4. W przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami
podpisów np. zaufanym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików;
5. Przetestowanie, z odpowiednim wyprzedzeniem, możliwości prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików
oferty;
6. Nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem
integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4
dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościnie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do swz Opis Przedmiotu Zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający/pełnomocnik zamawiajacego przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena „C”
Wartość punktowa jest obliczana wg wzoru:
80%

Cena najniższa

_________________ X 100 x 80%

Cena oferty ocenianej

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 100 punktów

do 24 miesięcy – 0 pkt
20%

36 miesięcy i powyżej – 20 pkt

Gwarancja na zabudowę “G”

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwięcej punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria według wzoru C+G i przyjętą metodę oceny ofert.

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, pełnomocnik zamawiającego zgodnie z art. 250 ust. 2 ustawy pzp, wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty i otrzymały one taką samą liczbę punktów do złożenia dodatkowych ofert zawierających nowy koszt nabycia w terminie określonym przez Zamawiającego/pełnomocnika zamawiajacego.

4. Kryterium termin dostawy Wykonawca zobowiązany jest do podania w formularzu ofertowym oferowanego terminu wykonania przedmiotu zamówienia w pełnych miesiącach.

5. W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym terminu wykonania przedmiotu zamówienia lub wskazania terminu przekraczającego maksymalny końcowy termin określony w SWZ pełnomocnik zamawiającego/Zamawiający odrzuci ofertę jako niezgodną z warunkami zamówienia.

6. Cenę ofertową stanowić będzie kwota wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia publicznego wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyliczona i wskazana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, którego wzór zamawiający udostępnił z dokumentacją niniejszego postępowania.

7. Zamawiający, zgodnie z treścią art. 246 ust. 2 ustawy pzp, określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, o ustalonych standardach jakościowych. Zamawiający zamawia dostawę standardową, nie stawiając specjalnych wymogów, na poziomie przeciętnie oferowanym w obrocie. W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający opisał standard dostarczanego pojazdu i sposób jej wykonywania, niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia. Z uwagi na powyższe, zastosowanie kryterium ceny o wadze przekraczającej 60% jest uzasadnione.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużona gwarancja na zabudowę

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.
108 ustawy pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy pzp, a także na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu,
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00303132/01 z dnia 2022-08-11
2022-08-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Dostawy
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego o
wartości minimum 600 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: wykaz dostaw, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; Uwaga! W
przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa pełnomocnik wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
formularz oferty, według wzoru udostępnionego przez zamawiającego;
2) pełnomocnictwo lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu
udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio:
wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba,
której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEiIDG);
3) oświadczenia na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy pzp, traktujące:
a) o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, według wzoru przekazanego przez zamawiającego. Informacje
zawarte w ww. oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania Uwaga! W
przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa każdy z wykonawców w zakresie
braku podstaw do wykluczenia;
b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru przekazanego przez zamawiającego. Informacje zawarte w ww.
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Uwaga! W przypadku
wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. dokument składa pełnomocnik wykonawców.
4) oświadczenie, na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy pzp, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wskazujące, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru przekazanego przez zamawiającego. Ww. dokument
należy złożyć w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia;
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzającym brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego
zasoby, według wzoru przekazanego przez zamawiającego. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być
zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Uwaga! Ww. zobowiązanie należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z treścią art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy pzp, przewidywane zmiany umowy zostały przewidziane w dokumentach
postępowania, tj. w załączniku nr 2 do niniejszej swz.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-08 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa www.ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-08 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.