eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Ochrona fizyczna obiektów Muzeum Sztuki w ŁodziOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona fizyczna obiektów Muzeum Sztuki w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Sztuki w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277500

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Więckowskiego 36

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-734

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeum@msl.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.msl.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona fizyczna obiektów Muzeum Sztuki w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cec3719a-6ffc-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466170

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028519/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Ochrona fizyczna obiektów Muzeum Sztuki w Łodzi

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/msl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/msl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach
technicznych i organizacyjnych, w szczególności dotyczące komunikacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, sposobu
przygotowania oferty, składania ofert i innych dokumentów zawiera SWZ udostępniona na https://portal.smartpzp.pl/msl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG.271.26.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usługi ochrony osób i mienia wszystkich obiektów Muzeum
Sztuki w Łodzi w okresie od 30.12.2022 r. godz. 19:00 do 30.12.2023 r. godz. 19:00, w tym:
a) ochrona stacjonarna: stała, bezpośrednia, świadczona 24 h/dobę przez 7 dni w tygodniu, pracująca w systemie
maksymalnie 12 godzinnym,
b) monitorowanie: stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i
systemach alarmowych,
c) ochrona doraźna w postaci grupy interwencyjnej (czas dojazdu maksimum do 20 minut w godz. 6:00 – 22:00 oraz 5 minut
w godz. 22:00 – 6:00),
zgodnie z obowiązującymi Planami ochrony (aneksami do Planów ochrony) wszystkich obiektów Muzeum Sztuki w Łodzi,
czyli:
• Gmach główny przy ul. Więckowskiego 36, zwany dalej MS1,
• Oddział Muzeum Sztuki – Muzeum Pałac Herbsta przy ul. Przędzalnianej 72, zwany dalej MPH,
• Filia Muzeum Sztuki – MS2 przy ul. Ogrodowej 17, zwana dalej MS2.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty ocenione zostaną na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika ochrony (koordynatora)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas Dojazdu Grupy Interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi wykazać, iż posiada koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych wydaną na podstawie ustawy
z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, 2021 r. poz. 469, z późn. zm.) na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
• bezpośredniej ochrony fizycznej:
- stałej lub doraźnej,
- polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i
systemach alarmowych,
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia, przedmiotową koncesją winien wykazać się
Wykonawca bezpośrednio realizujący usługi objęte przedmiotem zamówienia.
3) sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolność techniczna lub zawodowa:
a) Wykonawca musi wykazać iż wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie
ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie o charakterze
i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, gdzie każde:
• wykonywane było / jest na rzecz podmiotów posiadających obiekty wpisane pod osobną pozycją do wykazu obiektów
podlegających obowiązkowej ochronie (wykaz Obiektów, obszarów i urządzeń ważnych dla obronności, interesu
gospodarczego państwa i bezpieczeństwa publicznego na terenie danego województwa podlegających obowiązkowej
ochronie przez specjalistyczne formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenia techniczne),
• świadczone było / jest świadczone w sposób ciągły, przez okres minimum jednego roku (pełne 12 miesięcy
kalendarzowych),
• wykonywane było / jest wykonywane za wynagrodzenie miesięcznym wynoszącym minimum 50.000 zł brutto oraz
wykonywane było dla obiektu wpisanego pod osobną pozycją do wykazu obiektów podlegających obowiązkowej ochronie
(wykaz „Obiektów, obszarów i urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa i bezpieczeństwa
publicznego na terenie danego województwa podlegających obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne formacje
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00345578/01 z dnia 2022-09-13
2022-09-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi
ochronne lub odpowiednie zabezpieczenia techniczne”)
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą, która zostanie skierowana do realizacji przedmiotu
zamówienia w zakresie pełnienia funkcji szefa ochrony (koordynatora), która nie była karana prawomocnym wyrokiem sądu,
posiada uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony oraz co najmniej 5-cio letnie doświadczenie zawodowe na
stanowisku w ramach którego nadzorowała wykonanie usług ochrony osób i mienia oraz podlegających jej pracowników.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zmówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z
Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących
podmiotowych środków dowodowych:
a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda złożenia aktualnych dzień
złożenia:
a) aktualnej koncesji ministra właściwego do spraw wewnętrznych wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o
ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn. zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
• bezpośredniej ochrony fizycznej:
- stałej lub doraźnej,
- polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i
systemach alarmowych,
b) wykazu wykonanych oraz wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – to w tym
okresie - usług ochrony mienia i osób o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia tj. co najmniej 1
zamówienie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, gdzie każde:
• wykonywane było/ jest wykonywane na rzecz podmiotów posiadających obiekty wpisane pod osobną pozycją do wykazu obiektów
podlegających obowiązkowej ochronie,
• świadczone było/ jest świadczone w sposób ciągły, przez okres minimum jednego roku (pełne 12 miesięcy kalendarzowych),
• wykonywane było / jest za wynagrodzeniem miesięcznym wynoszące minimum 50.000 zł brutto dla obiektu wpisanego pod osobną
pozycją do wykazu obiektów podlegających obowiązkowej ochronie; wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie – Załącznik do SWZ.
UWAGA:
Zamawiający nie będzie wzywał do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia dokumentu, o którym mowa w Rozdziale 9 pkt 1 ust. 4) lit.
b), w zakresie informacji dotyczących imienia i nazwiska osoby oraz doświadczenia zawodowego, gdyż te informacje będą podlegały
ocenie w ramach kryterium oceny ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą:
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik do SWZ.
Ponadto do oferty należy załączyć:
a) oświadczenie wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Rozdziale 10 i 10a SWZ (oświadczenie stanowi
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert,
tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe) – wzór oświadczenia stanowi
Załącznik do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z
wykonawców z osobna.
Uwaga: W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wykonawca przedstawia
wraz z oświadczeniem własnym, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby – Załącznik do SWZ.
b) wykaz osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych
czynności oraz podstawie do dysponowania tymi osobami – Załącznik do SWZ.
c) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeśli dotyczy),
d) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (jeśli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca składający ofertę jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych). Szczegóły w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy: w takim
przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego W przypadku, o którym mowa w
art. 117 ust. 3 ustawy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (pkt 3
w Załączniku do SWZ), z którego wynika, które konkretnie usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegóły w SWZ - Załącznik do SWZ (Projektowane postanowienia umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/msl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-06 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-31

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Pozostałe informacje dotyczące postępowania znajdują się w SWZ wraz z załącznikami udostępnionej na stronie
https://portal.smartpzp.pl/msl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.