eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prudnik › "Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu pick-up na potrzeby Straży Leśnej Nadleśnictwa Prudnik"Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu pick-up na potrzeby Straży Leśnej Nadleśnictwa Prudnik”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Prudnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530558915

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego 34

1.5.2.) Miejscowość: Prudnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lukasz.milej@katowice.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://prudnik.katowice.lasy.gov.pl/zamowienia-publiczne

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa Jednostka Organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu pick-up na potrzeby Straży Leśnej Nadleśnictwa Prudnik”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a56775a7-6fe8-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466152

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com/pl/profile/7550008631

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 5.1. Wykonawca dopuszcza sposoby komunikacji elektronicznej za pośrednictwem:
1) Platformy zakupowej JOSEPHINA - https://josephine.proebiz.com/pl/profile/7550008631
2) poczty elektronicznej: prudnik@katowice.lasy.gov.pl;

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5.2. Za datę przekazania korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej przyjmuje się datę ich przekazania na platformie zakupowej lub adres poczty elektronicznej Zamawiającego.
5.3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy zakupowej wynosi 4 Gb, za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 20 Mb.
5.4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2022 poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U z 2022 r; poz 1710).
5.5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Komunikacja odbywa się w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie danych teleadresowych podanych w formularzu oferty – załącznik nr 1 do SWZ.
5.6. we wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania wskazanym w SWZ (znak sprawy)
5.7. Zamawiający nie przewiduje:
1) odstąpienia od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej – art. 65 PZP;
2) użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne – art. 66 PZP;
3) sporządzenia i przedstawienia ofert lub prac konkursowych przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne – art. 69 PZP;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.1.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 230000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego, fabrycznie nowego (rok produkcji nie wcześniej niż 2022) samochodu typu pick-up wyposażony w silnik spalinowy wysokoprężny o pojemności minimum 1900 cm3, mocy co najmniej 200KM, o podwyższonych właściwościach terenowych z napędem 4x4, elektroniczną blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi , z kierownicą po lewej stronie, na potrzeby Straży Leśnej Nadleśnictwa Prudnik.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34131000-4 - Pikapy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34113000-2 - Pojazdy z napędem na 4 koła

34113200-4 - Samochody poruszające się po każdej nawierzchni

34113300-5 - Pojazdy terenowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 12.1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował dwoma kryteriami oceny ofert: 1) cena – C – maksymalna ilość punktów przyznawana w kryterium wynosi 60; 2) parametry techniczne – P – maksymalna ilość punktów przyznawana w kryterium wynosi 40.
12.2. Punkty w kryterium cena „C” Zamawiający przyzna na podstawie wzoru: C = (Cn/Co) x 60, gdzie: C – liczba punktów w ramach kryterium cena, Cn – najniższa cena spośród ofert ocenianych, Co – cena oferty ocenianej.
Ocenie w ramach kryterium „cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
12.3. Punkty w kryterium parametry techniczne „P” przyznane zostaną na podstawie zawartych w dokumencie o którym mowa w pkt 8.5. ppkt 1) deklarowanych przez Wykonawcę parametrów przedmiotu zamówienia według poniższego zestawienia:
Oceniany parametr wartość i punkty wartość i punkty
Prześwit pojazdu do 269 mm włącznie – 10 pkt powyżej 270 mm włącznie – 20 pkt
Głębokość brodzenia do 799 mm włącznie – 10 pkt powyżej 800 mm włącznie – 20 pkt

12.4. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska łącznie największą liczbę punktów w w/w kryteriach oceny ofert (C+P). Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie dotyczące Wykonawców, o którym mowa w art. 125 PZP składane wraz z ofertą tj: załącznik 3;
2) Oświadczenia oraz dokumenty składane na podstawie wezwania z art. 274 ust. 1 PZP Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona tj: oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego – załącznik nr 5;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawców jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawcy dostarczą dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (numery NIP, REGON, KRS);
4) pełnomocnictwa lub innego dokument potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru);
5) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Kartę katalogową pojazdu lub kartę specyfikacji pojazdu lub inny dokument potwierdzający spełnienie przez oferowany pojazd minimalnych wymagań stawianych przez Zamawiającego przedmiotowi zamówienia;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowego środka dowodowego w przypadku jego braku lub niekompletności.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wraz z formularzem oferty w terminie składania ofert Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej składają niżej wskazane przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe:
1) Kartę katalogową pojazdu lub kartę specyfikacji pojazdu lub inny dokument potwierdzający spełnienie przez oferowany pojazd minimalnych wymagań stawianych przez Zamawiającego przedmiotowi zamówienia;
2) oświadczenia o których mowa w art. 125 pzp dotyczące Wykonawcy/Wykonawców – załącznik nr 3;
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawców jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawcy nie są zobowiązani do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawcy dostarczą dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (numery NIP, REGON, KRS);
4) pełnomocnictwa lub innego dokument potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru);
5) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli ofertę składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
a) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy - przyczyny zewnętrzne niezależne od Dostawcy skutkujące niemożliwością dotrzymania terminów wynikających z Umowy, jednak nie dłużej niż o okres trwania przyczyny uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy;
b) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania Umowy po stronie Dostawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Dostawcę,
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Dostawcy na skutek zmian przepisów prawnych;
d) zmiana podwykonawcy/ innego podmiotu, na którego zasoby Dostawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Dostawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca/podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca/inny podmiot, na którego zasoby Dostawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia objętego niniejszą Umową. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów w zakresie jaki wynika w szczególności z zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, odpowiada solidarnie z Dostawca za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
2. Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę wysokości wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 lit. b) powyżej wskazując wpływ zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3. Zmiany w Umowie, stosownie do postanowień ust. 1 powyżej, będą dokonywane po uzgodnieniu ich zakresu i warunków przez Strony w drodze pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. W odpowiedzi na pisemny wniosek jednej ze Stron o zmianę Umowy, który powinien zawierać przynajmniej wskazanie zakresu proponowanych zmian oraz szczegółowego uzasadnienia ich wprowadzenia, druga Strona powinna wskazać, czy zmiana Umowy jest w jej ocenie możliwa i na jakich warunkach może nastąpić.
Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 9.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej JOSEPHINA https://josephine.proebiz.com/pl/profile/7550008631 – instrukcja rejestracji, logowania, składania ofert dostępna jest na platformie JOSEPHINA.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

18.1. Podział zamówienia na części – z uwagi na pojedynczy zakup jednego samochodu osobowego, brak jest możliwości podziału zamówienia na części.
18.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
18.3. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 – brak wymagań
18.4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 – Zamawiający:
1) nie ustala wymagań związanych z realizacją zamówienia, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością, zatrudnieniem lub zachowaniem poufnego charakteru informacji przekazanych wykonawcy w toku realizacji zamówienia – art. 96 PZP;
2) nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych – art. 94 PZP.
18.5. Zamawiający nie wymaga wadium
18.6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8
18.7. Zamawiający nie przewiduje konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej.
18.8. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.
18.9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18.10. Informację o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 – Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Wskazanie takie należy umieścić na formularzu oferty. W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa Wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.
18.11. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
18.12. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert w formie katalogów elektronicznych.
18.13. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.