eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, realizowanych w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, realizowanych w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002010882

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Józefa Bema 91

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-233

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 571 50 30

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ops-wola.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ops-wola.waw.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ops-wola.waw.pl/postepowanie-nr-dkia-26-2-4-2022-mbs-zamowienie-spoleczne-tryb-podstawowy/ ; https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/172600c8-c6ce-4e4b-aa28-29df2f29e066

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, realizowanych w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c7d2da1-43c4-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466092

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00121716/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, realizowanych w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00377125/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DKiA.26.2.4.2022.MBS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 314954,64 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług ochrony fizycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, realizowanych w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie.
2. Świadczenie usług ochrony fizycznej, będzie polegało na pełnieniu dyżurów we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.00 – 18.00, do tego przewidziano jedną godzinę dodatkowo dziennie na przywiezienie i odwiezienie klucza z obiektu przy ul. Bema 91. Ogólna liczba godzin świadczenia usług w trakcie trwania umowy nie będzie większa niż 6 072 godzin.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ze względu na fakt, iż zamówienie nie jest podzielone na części (ze względów technicznych tworzy nierozerwalną całość).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby godzin o maksymalnie 10 %, w zależności od faktycznych potrzeb. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tego tytułu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany dni i godzin pełnienia dyżurów przez pracowników Wykonawcy, która nie wpłynie na wielkość zamówienia. Zmiana harmonogramu nastąpi po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą, w ramach przewidzianej liczby godzin pracy. Zmiana ta nie stanowi zmiany treści umowy i nastąpi w drodze wymiany pism.
6. W sytuacjach szczególnego zagrożenia wymaga się podjazdu zespołu interwencyjnego.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyznaczył do realizacji przedmiotu zamówienia: koordynatora/kierownika ochrony oraz nie mniej niż 2 osoby pełniące dyżury w czynności ochrony fizycznej osób i mienia.
8. Dyżury będą pełnione w pojedynkę przez kwalifikowanych pracowników ochrony.
9. Wykonawca może w trakcie realizacji umowy zastąpić osoby pełniące dyżury ochrony, o których mowa w ust. 7. innymi osobami pod warunkiem, że zmiana ta będzie miała miejsce tylko w szczególnych, uzasadnionych przypadkach, tj. np. w sytuacjach: ustania zatrudnienia, choroby, urlopu, zdarzenia losowego, nienależytego wywiązywania się z powierzonych zadań przy realizacji niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem ust 10. Wykonawca może zmienić koordynatora/kierownika ochrony bez względu na przyczynę, z zastrzeżeniem ust 10.
10. Osoby, którymi Wykonawca zastąpi osoby, o których mowa w ust. 7, muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające warunki określone przez Zamawiającego w ust. 2 pkt 2.4 ppkt 2.4.3 Rozdziału VIII SWZ oraz posiadać kwalifikacje i doświadczenie zgodnie z dodatkowymi kryteriami oceny ofert, na podstawie których oferta Wykonawcy miała przyznane punkty zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale XIX SWZ- jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce.
11. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 9, Wykonawca zobowiązany będzie złożyć pisemny wniosek i uzyskać zgodę Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo do oceny doświadczenia zawodowego i kwalifikacji nowo zatrudnianych osób pod kątem przygotowania do uczestniczenia w wykonywaniu zamówienia i spełniania wymagań określonych w ust. 7 i 10.
12. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu danych nowo zatrudnionych osób oraz jeśli Zamawiający wystosuje żądanie, przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie czy kwalifikacje.
13. W dniu podpisania umowy lub nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji usługi Zamawiający przeszkoli osoby wskazane do pełnienia dyżurów z zasad ochrony danych osobowych obowiązujących w Ośrodku. Kwestie organizacyjne związane z przeprowadzeniem szkolenia zostaną ustalone pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą drogą e-mailową.
14. Szczegółowo przedmiot zamówienia i warunki realizacji zamówienia zostały określone w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ oraz we wzorze umowy, stanowiącym Załączniki nr 10 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 170987,52 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 223982,11 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 170987,52 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Omega Security Group Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Omega Plus Biz Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9522133087

7.3.3) Ulica: Zagójska nr 9

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 04-160

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

część zamówienia: podjazd grupy interwencyjnej
Podwykonawca: Ekotrade Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-712), ul. Melomanów nr 4

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 170987,52 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.