eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Woźniki › Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Woźniki.Ogłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Woźniki.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Woźniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 11

1.5.2.) Miejscowość: Woźniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-289

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.7.) Numer telefonu: 36 69 900

1.5.8.) Numer faksu: 36 69 905

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@wozniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wozniki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.wozniki.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Woźniki.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b4f5ed7-5ab3-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466091

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003830/14/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Woźniki.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00420165/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP 271.18.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 437154,1 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych będących w zarządzie gminy Woźniki w zakresie odśnieżania i usuwania gołoledzi z jezdni i chodników na terenie miasta Woźniki o łącznej długości dróg 29,240 km i długości chodników 4,830 km.

STANDARD II
Przebieg drogi powiatowej
1. Ligota Woźnicka - Czarny Las - skrzyżowanie za zamkiem
- numer drogi: 2310 S; długość w km: 2,570
2. Woźniki (od ul. Dworcowej ) - Cynków (do granicy powiatu)
- numer drogi: 2312 S; długość w km: 3,773
3. Woźniki ul. Tarnogórska
- numer drogi: 2312 S; długość w km: 1,100
4. Woźniki ul. Lompy i Harcerska do granicy lasu (rejon oczyszczalni)
- numer drogi: 2335 S; długość w km: 1,988
5. Woźniki (ul. Florianek) - Ligota Woźnicka (ul. Woźnicka skrzyż. z ul. Kwiatową)
- numer drogi2336 S; długość w km: 2,330
6. Pakuły - Ligota Woźnicka
- numer drogi: 2339 S; długość w km: 4,676

STANDARD III
Przebieg drogi powiatowej
1. Woźniki (Polski Las) - (Kolonia Woźnicka) do granicy powiatu
- numer drogi: 2335 S; długość w km: 8,624
2. Czarny Las od skrzyż. z d.p. 2310S - Mzyki do granicy powiatu
- numer drogi: 2311 S; długość w km: 0,820

STANDARD IV
Przebieg drogi powiatowej
1. Czarny Las od skrzyż. za zamkiem do Niegolewki do granicy powiatu
- numer drogi: 2310 S; długość w km: 3,359

CHODNIKI, DROGI PIESZO-ROWEROWE DLA ZADANIA NR I
1. 2312 S Woźniki, ulice Koziegłowska, Rynek, Krakowska - 1,280 km
2. 2335 S Woźniki, ulice Lompy, Harcerska - 2,100 km
3. 2336 S Ligota Woźnicka, ul. Woźnicka, Woźniki, ulica Florianek - 1,250 km
4. 2339 S Ligota Woźnicka, ulica Czarnoleśna - 0,200 km

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w:
- Specyfikacji technicznej zadania na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych, położonych na terenie gminy Woźniki, ktora stanowi załącznik do SWZ,
- Zasadach odśnieżania, usuwania gołoledzi i usuwania lodu z dróg powiatowych i chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Woźniki w sezonie 2022/2023, które stanowią załącznik do SWZ,
- Wykazie dróg powiatowych, który stanowi załącznik do SWZ.

Zgodnie z art. 100 "Pzp" Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 245909 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie zimowego utrzymania dróg powiatowych będących w zarządzie gminy Woźniki w zakresie odśnieżania i usuwania gołoledzi z jezdni i chodników na terenie gminy Woźniki o łącznej długości dróg 16,668 km i długości chodników 10,990 km.
STANDARD II
Przebieg drogi powiatowej
1. od DW 905 Babienica ul. Stawowa- skrzyżowanie z d.p. 2343S: numer drogi 2341 S; długość w km 1,402
2. od DW 905 Psary ul. Główna do skrzyż. z DW 908 w Lubszy: numer drogi 2342 S; długość w km 4,494
3. Od skrzyż. z d.p.2342 w Psarach do skrzyż. z DW 908 w Kamienicy: numer drogi 2343 S; długość w km 2,226
4. Kamienica - Kamieńskie Młyny - Pakuły: numer drogi 1023 S; długość w km 4,206
5. Ligota Woźnicka (ul. Kwiatowa- skrzyż z ul. Woźnicką) - Lubsza do DW 908: numer drogi 2336 S; długość w km 3,115

STANDARD IV
Przebieg drogi powiatowej
1. Babienica - Łazy - numer drogi: 2333 S; długość w km: 1,225

CHODNIKI, DROGI PIESZO-ROWEROWE DLA ZADANIA NR I
1. 2336 S Lubsza, ul. Ligocka, Ligota ul. Kwiatowa - 1,380 km
2. 2342 S Psary, ul. Lompy Lubsza; ulica Szkolna - 1,375 km
3. 2343 S Kamienica, ulica Lubliniecka, Babienica; ul. Główna, Psary; ul. Główna - 6,450 km
4. 1023 S Kamienica, ul. Klonowa, Kamieńskie Młyny ul. Romanowska - 1,785 km

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w:
- Specyfikacji technicznej zadania na świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych, położonych na terenie gminy Woźniki, ktora stanowi załącznik do SWZ,
- Zasadach odśnieżania, usuwania gołoledzi i usuwania lodu z dróg powiatowych i chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Woźniki w sezonie 2022/2023, które stanowią załącznik do SWZ,
- Wykazie dróg powiatowych, który stanowi załącznik do SWZ.

Zgodnie z art. 100 "Pzp" Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany z uwzględnieniem potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.5.5.) Wartość części: 191244 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 224546,73 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 244588,7 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 224546,73 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP.K

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, P.H.U.P. GOR-MAR Mariola Gorol

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 575-188-52-37

7.3.3) Ulica: Częstochowska

7.3.4) Miejscowość: Boronów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 224546 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-02-28

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 139967,43 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 188976,01 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 139967,43 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Hucz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP.K

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, P.H.U.P. GOR-MAR Mariola Gorol

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 575-188-52-37

7.3.3) Ulica: Częstochowska

7.3.4) Miejscowość: Boronów

7.3.5) Kod pocztowy: 42-283

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 139967 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-02-28

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.