eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ostrów Wielkopolski › Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych związanych z budową centrum sportowo-rekreacyjnegoOgłoszenie z dnia 2022-11-29


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych związanych z budową centrum sportowo-rekreacyjnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO OSTRÓW WIELKOPOLSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855512

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Powstańców Wielkopolskich 18

1.5.2.) Miejscowość: Ostrów Wielkopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-400

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umostrow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umostrow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie robót budowlanych związanych z budową centrum sportowo-rekreacyjnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-31f2213a-6fc7-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466007

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu:
1) poczty elektronicznej, e-mail zamawiającego: zp@umostrow.pl (z wyjątkiem złożenia oferty, którą należy złożyć tylko i wyłącznie za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, zgodnie z pkt 11.8. SWZ),
2) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
3) ePUAPu, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres skrytki zamawiającego: /MiastoOstrowWielkopolski/skrytka (wypełniając formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz formularz do komunikacji w miejscu „wpisz dane odbiorcy” należy wpisać: Gmina Miejska Ostrów Wielkopolski).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przedmiotowe postępowanie można wyszukać na miniPortalu pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/ na liście wszystkich postępowań lub wyszukując po numerze ogłoszenia BZP.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP, gdzie ma dostęp do: formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz formularza do komunikacji. Formularze dostępne są również na miniPortalu.
3. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowe odwzorowania dokumentów oraz inne informacje składane są przez wykonawcę za pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem formularza do komunikacji (dostępnego na ePUAP oraz miniPortalu) jako załączniki.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP zamieszczonej pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/.
6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się: datę ich datę ich wpływu na skrzynkę odbiorczą e-mail zamawiającego lub przekazania na ePUAP (w zależności od sposobu komunikowania się).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRM.RZP.271.77.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień i pozwoleń oraz pozyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych związanych z budową centrum sportowo-rekreacyjnego w tym: budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa boiska do piłki nożnej z nawierzchni sztucznej, zagospodarowania pozostałej części terenu na park kieszonkowy w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Osiedlowe centrum sportowo-rekreacyjne na osiedlu Zacisze-Zębców - budowa boiska wielofunkcyjnego”. Dokumentacja projektowa ma uwzględniać wykonanie robót budowlanych związanych z budową obiektu w tym, wykonania podbudowy, nawierzchni, ogrodzenia, oświetlenia oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych.
2. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w załączniku nr 9 do SWZ.
3. Lokalizacja obiektu: ul. Zębcowska w Ostrowie Wielkopolskim, dz. nr 41/5, 41/6, 41/7, 41/8 41,9, obręb 0114, jednostka ewidencyjna 301701_1.

4. INNE WYMAGANIA I UWAGI.
4.1. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej.
4.2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat, licząc od dnia podpisania przez zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji.
4.3. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. W zakres przedmiotowego zadania wchodzą prace projektowe wielobranżowe. Biorąc pod uwagę faktyczny zakres prac projektowych, dzielenie zamówienia na zamówienia dotyczące poszczególnych branż jest nieuzasadnione i powodowałoby komplikacje na etapie wykonawczym, a w niektórych przypadkach uniemożliwiałyby wykonanie przedmiotowego zadania. Zakres zamówienia obejmuje prace projektowe wielobranżowe, które wzajemnie się uzupełniają i warunkują. Tym samym z inżynierskiego punktu widzenia nie jest możliwy podział zamówienia na osobne branże tak, aby nie powodować komplikacji. Przedmiot zamówienia może być wykonany w całości przez MŚP.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

65000000-3 - Obiekty użyteczności publicznej

71244000-0 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
(zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie)
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał min. jedną usługę projektową dot. budowy, przebudowy, rozbudowy, bądź modernizacji boiska sportowego, sali sportowej lub hali wielofunkcyjnej,
b) Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do projektowania, które zgodnie z przepisami pozwolą na zrealizowanie przedmiotowego zadania w specjalności:
­ architektonicznej,
­ konstrukcyjno-budowlanej,
­ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
­ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.
Zamawiający uznaje za właściwe uprawnienia, które są wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2021 poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) załącznik nr 6, tj. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (na spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 lit. a SWZ),
Uwaga: Wypełniając tabelę należy zaznaczyć poprzez podkreślenie, czy wymieniona usługa jest doświadczeniem własnym, czy doświadczeniem innego podmiotu. Zaznaczenie zwrotu „innego podmiotu” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu korzysta z doświadczenia innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. SWZ.
2) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 7 (na spełnienie warunku o którym mowa w pkt 7 ppkt 4 lit. b SWZ),
Uwaga: Wypełniając oświadczenie, w tabeli należy zaznaczyć poprzez podkreślenie zwrotu „polegamy” lub „nie polegamy” sposób dysponowania osobami posiadającymi wskazane uprawnienia do nadzorowania robót budowlanych. Zaznaczenie zwrotu „polegamy” oznacza, że wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu polega na osobach innych podmiotów. W tym przypadku należy już do oferty dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Jeżeli ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) pełnomocnictwo do działania w imieniu tych wykonawców, z podaniem zakresu oraz imienia i nazwiska pełnomocnika, zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp,
2) każdy z wykonawców składa oddzielnie załącznik nr 2 do SWZ, tj. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu,
3) podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 3 do SWZ, tj. informację o powierzeniu lub niepowierzeniu podwykonawcy części zamówienia.
4) podpisany przez pełnomocnika załącznik nr 5 do SWZ, z którego będzie wynikać, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
UWAGA!
Jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia polegają na zasobach innego podmiotu, oprócz dokumentów wymienionych wyżej, składają również dokumenty, o których mowa w pkt 8.2. ppkt 3 i 5 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zmiany, o których mowa mogą:
1) być związane ze zmianą przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia,
2) dotyczyć zmiany w zakresie projektowym dokonanej na wniosek Zamawiającego,
3) być związane ze zmianą terminu będącą następstwem działania organów administracji, tj. przekroczenia terminów określonych prawnie na wydanie przez organy administracji decyzji, zezwoleń czy odmowa ich wydania,
4) być związane z opóźnieniem w uzyskaniu wymaganych pozwoleń, uzgodnień decyzji lub opinii innych organów administracji, niezbędnych do realizacji inwestycji, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
5) dotyczyć wystąpienia siły wyższej (np.: COVID, wojna, strajk, itd.),
6) być związane z pozyskaniem oraz ewentualnymi zmianami dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
7) być związane ze zmianą uchwały budżetowej Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski lub Wieloletniej Prognozy Finansowej,
8) być związane ze zmianą kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.